മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം39

1 [ഷിഷു]
     സ മേ ബഹുമതോ രാജാ ജരാസന്ധോ മഹാബലഃ
     യോ ഽനേന യുദ്ധം നേയേഷ ദാസോ ഽയം ഇതി സംയുഗേ
 2 കേശവേന കൃതം യത് തു ജരാസന്ധ വധേ തദാ
     ഭീമസേനാർജുനാഭ്യാം ച കസ് തത് സാധ്വ് ഇതി മന്യതേ
 3 അദ്വാരേണ പ്രവിഷ്ടേന ഛദ്മനാ ബ്രഹ്മവാദിനാ
     ദൃഷ്ടഃ പ്രഭാവഃ കൃഷ്ണേന ജരാസന്ധസ്യ ധീമതഃ
 4 യേന ധർമാത്മനാത്മാനം ബ്രഹ്മണ്യം അഭിജാനതാ
     നൈഷിതം പാദ്യം അസ്മൈ തദ് ദാതും അഗ്രേ ദുരാത്മനേ
 5 ഭുജ്യതാം ഇതി തേനോക്താഃ കൃഷ്ണ ഭീമ ധനഞ്ജയാഃ
     ജരാസന്ധേന കൗരവ്യ കൃഷ്ണേന വികൃതം കൃതം
 6 യദ്യ് അയം ജഗതഃ കർതാ യഥൈനം മൂർഖ മന്യസേ
     കസ്മാൻ ന ബ്രാഹ്മണം സമ്യഗ് ആത്മാനം അവഗച്ഛതി
 7 ഇദം ത്വ് ആശ്ചര്യഭൂതം മേ യദ് ഇമേ പാണ്ഡവാസ് ത്വയാ
     അപകൃഷ്ടാഃ സതാം മാർഗാൻ മന്യന്തേ തച് ച സാധ്വ് ഇതി
 8 അഥ വാ നൈതദ് ആശ്ചര്യം യേഷാം ത്വം അസി ഭാരത
     സ്ത്രീ സധർമാ ച വൃദ്ധശ് ച സർവാർഥാനാം പ്രദർശകഃ
 9 [വ്]
     തസ്യ തദ് വചനം ശ്രുത്വാ രൂക്ഷം രൂക്ഷാക്ഷരം ബഹു
     ചുകോപ ബലിനാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭീമസേനഃ പ്രതാപവാൻ
 10 തസ്യ പദ്മപ്രതീകാശേ സ്വഭാവായത വിസ്തൃതേ
    ഭൂയോ ക്രോധാഭിതാമ്രാന്തേ രക്തേ നേത്രേ ബഭൂവതുഃ
11 ത്രിശിഖാം ഭ്രുകുടീം ചാസ്യ ദദൃശുഃ സർവപാർഥിവാഃ
    ലലാടസ്ഥാം ത്രികൂടസ്ഥാം ഗംഗാം ത്രിപഥഗാം ഇവ
12 ദന്താൻ സന്ദശതസ് തസ്യ കോപാദ് ദദൃശുർ ആനനം
    യുഗാന്തേ സർവഭൂതാനി കാലസ്യേവ ദിധക്ഷതഃ
13 ഉത്പതന്തം തു വേഗേന ജഗ്രാഹൈനം മനസ്വിനം
    ഭീഷ്മ ഏവ മഹാബാഹുർ മഹാസേനം ഇവേശ്വരഃ
14 തസ്യ ഭീമസ്യ ഭീഷ്മേണ വാര്യമാണസ്യ ഭാരത
    ഗുരുണാ വിവിധൈർ വാക്യൈഃ ക്രോധഃ പ്രശമം ആഗതഃ
15 നാതിചക്രാമ ഭീഷ്മസ്യ സ ഹി വാക്യം അരിന്ദമഃ
    സമുദ്ധൂതോ ഘനാപായേ വേലാം ഇവ മഹോദധിഃ
16 ശിശുപാലസ് തു സങ്ക്രുദ്ധേ ഭീമസേനേ നരാധിപ
    നാകമ്പത തദാ വീരഃ പൗരുഷേ സ്വേ വ്യവസ്ഥിതഃ
17 ഉത്പതന്തം തു വേഗേന പുനഃ പുനർ അരിന്ദമഃ
    ന സ തം ചിന്തയാം ആസ സിംഹഃ ക്ഷുദ്രമൃഗം യഥാ
18 പ്രഹസംശ് ചാബ്രവീദ് വാക്യം ചേദിരാജഃ പ്രതാപവാൻ
    ഭീമസേനം അതിക്രുദ്ധം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമപരാക്രമം
19 മുഞ്ചൈനം ഭീഷ്മ പശ്യന്തു യാവദ് ഏനം നരാധിപാഃ
    മത് പ്രതാപാഗ്നിനിർദഗ്ധം പതംഗം ഇവ വഹ്നിനാ
20 തതശ് ചേദിപതേർ വാക്യം തച് ഛ്രുത്വാ കുരുസത്തമഃ
    ഭീമസേനം ഉവാചേദം ഭീഷ്മോ മതിമതാം വരഃ