മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം40

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം40

1 [ഭ്]
     ചേദിരാജകുലേ ജാതസ് ത്ര്യക്ഷ ഏഷ ചതുർഭുജഃ
     രാസഭാരാവ സദൃശം രുരാവ ച നനാദ ച
 2 തേനാസ്യ മാതാ പിതരൗ ത്രേസതുസ് തൗ സ ബാന്ധവൗ
     വൈകൃതം തച് ച തൗ ദൃഷ്ട്വാ ത്യാഗായ കുരുതാം മതിം
 3 തതഃ സഭാര്യം നൃപതിം സാമാത്യം സപുരോഹിതം
     ചിന്താ സംമൂഢഹൃദയം വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
 4 ഏഷ തേ നൃപതേ പുത്രഃ ശ്രീമാഞ് ജാതോ മഹാബലഃ
     തസ്മാദ് അസ്മാൻ ന ഭേതവ്യം അവ്യഗ്രഃ പാഹി വൈ ശിശും
 5 ന ചൈവൈതസ്യ മൃത്യുസ് ത്വം ന കാലഃ പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ
     മൃത്യുർ ഹന്താസ്യ ശസ്ത്രേണ സ ചോത്പന്നോ നരാധിപ
 6 സംശ്രുത്യോദാഹൃതം വാക്യം ഭൂതം അന്തർഹിതം തതഃ
     പുത്രസ്നേഹാഭിസന്തപ്താ ജനനീ വാക്യം അബ്രവീത്
 7 യേനേദം ഈരിതം വാക്യം മമൈവ തനയം പ്രതി
     പ്രാഞ്ജലിസ് തം നമസ്യാമി ബ്രവീതു സ പുനർ വചഃ
 8 ശ്രോതും ഇച്ഛാമി പുത്രസ്യ കോ ഽസ്യ മൃത്യുർ ഭവിഷ്യതി
     അന്തർഹിതം തതോ ഭൂതം ഉവാചേദം പുനർ വചഃ
 9 യേനോത്സംഗേ ഗൃഹീതസ്യ ഭുജാവ് അഭ്യധികാവ് ഉഭൗ
     പതിഷ്യതഃ ക്ഷിതിതലേ പഞ്ചശീർഷാവ് ഇവോരഗൗ
 10 തൃതീയം ഏതദ് ബാലസ്യ ലലാടസ്ഥം ച ലോചനം
    നിമജ്ജിഷ്യതി യം ദൃഷ്ട്വാ സോ ഽസ്യ മൃത്യുർ ഭവിഷ്യതി
11 ത്ര്യക്ഷം ചതുർഭുജം ശ്രുത്വാ തഥാ ച സമുദാഹൃതം
    ധരണ്യാം പാർഥിവാഃ സർവേ അഭ്യഗച്ഛൻ ദിദൃക്ഷവഃ
12 താൻ പൂജയിത്വാ സമ്പ്രാപ്താൻ യഥാർഹം സ മഹീപതിഃ
    ഏകൈകസ്യ നൃപസ്യാങ്കേ പുത്രം ആരോപയത് തദാ
13 ഏവം രാജസഹസ്രാണാം പൃഥക്ത്വേന യഥാക്രമം
    ശിശുർ അങ്കേ സമാരൂഢോ ന തത് പ്രാപ നിദർശനം
14 തതശ് ചേദിപുരം പ്രാപ്തൗ സങ്കർഷണ ജനാർദനൗ
    യാദവൗ യാദവീം ദ്രസ്തും സ്വസാരം താം പിതുസ് തദാ
15 അഭിവാദ്യ യഥാന്യായം യഥാ ജ്യേഷ്ഠം നൃപാംശ് ച താൻ
    കുശലാനാമയം പൃഷ്ട്വാ നിഷണ്ണൗ രാമ കേശവൗ
16 അഭ്യർചിതൗ തദാ വീരൗ പ്രീത്യാ ചാഭ്യധികം തതഃ
    പുത്രം ദാമോദരോത്സംഗേ ദേവീ സംന്യദധാത് സ്വയം
17 ന്യസ്തമാത്രസ്യ തസ്യാങ്കേ ഭുജാവ് അഭ്യധികാവ് ഉഭൗ
    പേതതുസ് തച് ച നയനം നിമമജ്ജ ലലാടജം
18 തദ് ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതാ ത്രസ്താ വരം കൃഷ്ണം അയാചത
    ദദസ്വ മേ വരം കൃഷ്ണ ഭയാർതായ മഹാഭുജ
19 ത്വം ഹ്യ് ആർതാനാം സമാശ്വാസോ ഭീതാനാം അഭയങ്കരഃ
    പിതൃസ്വസാരം മാ ഭൈഷീർ ഇത്യ് ഉവാച ജനാർദനഃ
20 ദദാനി കം വരം കിം വാ കരവാണി പിതൃസ്വസഃ
    ശക്യം വാ യദി വാശക്യം കരിഷ്യാമി വചസ് തവ
21 ഏവം ഉക്താ തതഃ കൃഷ്ണം അബ്രവീദ് യദുനന്ദനം
    ശിശുപാലസ്യാപരാധാൻ ക്ഷമേഥാസ് ത്വം മഹാബല
22 [ക്]
    അപരാധശതം ക്ഷാമ്യം മയാ ഹ്യ് അസ്യ പിതൃഷ്വസഃ
    പുത്രസ്യ തേ വധാർഹാണാം മാ ത്വം ശോകേ മനഃ കൃഥാഃ
23 [ഭ്സ്]
    ഏവം ഏഷ നൃപഃ പാപഃ ശിശുപാലഃ സുമന്ദധീഃ
    ത്വാം സമാഹ്വയതേ വീര ഗോവിന്ദ വരദർപിതഃ