മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം25

1 [വ്]
     സ ശ്വേതപർവതം വീരഃ സമതിക്രമ്യ ഭാരത
     ദേശം കിം പുരുഷാവാസം ദ്രുമപുത്രേണ രക്ഷിതം
 2 മഹതാ സംനിപാതേന ക്ഷത്രിയാന്തകരേണ ഹ
     വ്യജയത് പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠഃ കരേ ചൈവ ന്യവേശയത്
 3 തം ജിത്വാ ഹാടകം നാമ ദേശം ഗുഹ്യക രക്ഷിതം
     പാകശാസനിർ അവ്യഗ്രഃ സഹ സൈന്യഃ സമാസദത്
 4 താംസ് തു സാന്ത്വേന നിർജിത്യ മാനസം സര ഉത്തമം
     ഋഷികുല്യാശ് ച താഃ സർവാ ദദർശ കുരുനന്ദനഃ
 5 സരോ മാനസം ആസാദ്യ ഹാടകാൻ അഭിതഃ പ്രഭുഃ
     ഗന്ധർവരക്ഷിതം ദേശം വ്യജയത് പാണ്ഡവസ് തതഃ
 6 തത്ര തിത്തിരി കൽമാഷാൻ മണ്ഡൂകാക്ഷാൻ ഹയോത്തമാൻ
     ലേഭേ സ കരം അത്യന്തം ഗന്ധർവനഗരാത് തദാ
 7 ഉത്തരം ഹരിവർഷം തു സമാസാദ്യ സ പാണ്ഡവഃ
     ഇയേഷ ജേതും തം ദേശം പാകശാസനനന്ദനഃ
 8 തത ഏനം മഹാകായാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാഃ
     ദ്വാരപാലാഃ സമാസാദ്യ ഹൃഷ്ടാ വചനം അബ്രുവൻ
 9 പാർഥ നേദം ത്വയാ ശക്യം പുരം ജേതും കഥം ചന
     ഉപാവർതസ്വ കല്യാണ പര്യാപ്തം ഇദം അച്യുത
 10 ഇദം പുരം യഃ പ്രവിശേദ് ധ്രുവം സ ന ഭവേൻ നരഃ
    പ്രീയാമഹേ ത്വയാ വീര പര്യാപ്തോ വിജയസ് തവ
11 ന ചാപി കിം ചിജ് ജേതവ്യം അർജുനാത്ര പ്രദൃശ്യതേ
    ഉത്തരാഃ കുരവോ ഹ്യ് ഏതേ നാത്ര യുദ്ധം പ്രവർതതേ
12 പ്രവിഷ്ടശ് ചാപി കൗന്തേയ നേഹ ദ്രക്ഷ്യസി കിം ചന
    ന ഹി മാനുഷദേഹേന ശക്യം അത്രാഭിവീക്ഷിതും
13 അഥേഹ പുരുഷവ്യാഘ്ര കിം ചിദ് അന്യച് ചികീർഷസി
    തദ് ബ്രവീഹി കരിഷ്യാമോ വചനാത് തവ ഭാരത
14 തതസ് താൻ അബ്രവീദ് രാജന്ന് അർജുനഃ പാകശാസനിഃ
    പാർഥിവത്വം ചികീർഷാമി ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
15 ന പ്രവേക്ഷ്യാമി വോ ദേശം ബാധ്യത്വം യദി മാനുഷൈഃ
    യുധിഷ്ഠിരായ തത് കിം ചിത് കരവൻ നഃ പ്രദീയതാം
16 തതോ ദിവ്യാനി വസ്ത്രാണി ദിവ്യാന്യ് ആഭരണാനി ച
    മോകാജിനാനി ദിവ്യാനി തസ്മൈ തേ പ്രദദുഃ കരം
17 ഏവം സ പുരുഷവ്യാഘ്രോ വിജിഗ്യേ ദിശം ഉത്തരാം
    സംഗ്രാമാൻ സുബഹൂൻ കൃത്വാ ക്ഷത്രിയൈർ ദസ്യുഭിസ് തഥാ
18 സ വിനിർജിത്യ രാജ്ഞസ് താൻ കരേ ച വിനിവേശ്യ ഹ
    ധനാന്യ് ആധായ സർവേഭ്യോ രത്നാനി വിവിധാനി ച
19 ഹയാംസ് തിത്തിരി കൽമാഷാഞ് ശുകപത്രനിഭാൻ അപി
    മയൂരസദൃശാംശ് ചാന്യാൻ സർവാൻ അനിലരംഹസഃ
20 വൃതഃ സുമഹതാ രാജൻ ബലേന ചതുരംഗിണാ
    ആജഗാമ പുനർ വീരഃ ശക്ര പ്രസ്ഥം പുരോത്തമം