മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം24

1 [വൈ]
     തം വിജിത്യ മഹാബാഹുഃ കുന്തീപുത്രോ ധനഞ്ജയഃ
     പ്രയയാവ് ഉത്തരാം തസ്മാദ് ദിശം ധനദ പാലിതം
 2 അന്തർ ഗിരിം ച കൗന്തേയസ് തഥൈവ ച ബഹിർ ഗിരിം
     തഥോപരി ഗിരിം ചൈവ വിജിഗ്യേ പുരുഷർഷഭഃ
 3 വിജിത്യ പർവതാൻ സർവാൻ യേ ച തത്ര നരാധിപാഃ
     താൻ വശേ സ്ഥാപയിത്വാ സ രത്നാന്യ് ആദായ സർവശഃ
 4 തൈർ ഏവ സഹിതഃ സർവൈർ അനുരജ്യ ച താൻ നൃപാൻ
     കുലൂതവാസിനം രാജൻ ബൃഹന്തം ഉപജഗ്മിവാൻ
 5 മൃദംഗവരനാദേന രഥനേമി സ്വനേന ച
     ഹസ്തിനാം ച നിനാദേന കമ്പയൻ വസുധാം ഇമാം
 6 തതോ ബൃഹന്തസ് തരുണോ ബലേന ചതുരംഗിനാ
     നിഷ്ക്രമ്യ നഗരാത് തസ്മാദ് യോധയാം ആസ പാണ്ഡവം
 7 സുമഹാൻ സംനിപാതോ ഽഭൂദ് ധനഞ്ജയ ബൃഹന്തയോഃ
     ന ശശാക ബൃഹന്തസ് തു സോഢും പാണ്ഡവ വിക്രമം
 8 സോ ഽവിഷഹ്യതമം ജ്ഞാത്വാ കൗന്തേയം പർവതേശ്വരഃ
     ഉപാവർതത ദുർമേധാ രത്നാന്യ് ആദായ സർവശഃ
 9 സ തദ് രാജ്യം അവസ്ഥാപ്യ കുലൂത സഹിതോ യയൗ
     സേനാ ബിന്ദും അഥോ രാജൻ രാജ്യാദ് ആശു സമാക്ഷിപത്
 10 മോദാ പുരം വാമദേവം സുദാമാനം സുസങ്കുലം
    കുലൂതാൻ ഉത്തരാംശ് ചൈവ താംശ് ച രാജ്ഞഃ സമാനയത്
11 തത്രസ്ഥഃ പുരുഷൈർ ഏവ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
    വ്യജയദ് ധനഞ്ജയോ രാജൻ ദേശാൻ പഞ്ച പ്രമാണതഃ
12 സ ദിവഃ പ്രസ്ഥം ആസാദ്യ സേനാ ബിന്ദോഃ പുരം മഹത്
    ബലേന ചതുരംഗേണ നിവേശം അകരോത് പ്രഭുഃ
13 സ തൈഃ പരിവൃതഃ സർവൈർ വിഷ്വഗ് അശ്വം നരാധിപം
    അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാതേജാഃ പൗരവം പുരുഷർഷഭഃ
14 വിജിത്യ ചാഹവേ ശൂരാൻ പാർവതീയാൻ മഹാരഥാൻ
    ധ്വജിന്യാ വ്യജയദ് രാജൻ പുരം പൗരവരക്ഷിതം
15 പൗരവം തു വിനിർജിത്യ ദസ്യൂൻ പർവതവാസിനഃ
    ഗണാൻ ഉത്സവ സങ്കേതാൻ അജയത് സപ്ത പാണ്ഡവഃ
16 തതഃ കാശ്മീരകാൻ വീരാൻ ക്ഷത്രിയാൻ ക്ഷത്രിയർഷഭഃ
    വ്യജയൽ ലോഹിതം ചൈവ മണ്ഡലൈർ ദശഭിഃ സഹ
17 തതസ് ത്രിഗർതാൻ കൗന്തേയോ ദാർവാൻ കോക നദാശ് ച യേ
    ക്ഷത്രിയാ ബഹവോ രാജന്ന് ഉപാവർതന്ത സർവശഃ
18 അഭിസാരീം തതോ രമ്യാം വിജിഗ്യേ കുരുനന്ദനഃ
    ഉരഗാവാസിനം ചൈവ രോചമാനം രണേ ഽജയത്
19 തതഃ സിംഹപുരം രമ്യം ചിത്രായുധസുരക്ഷിതം
    പ്രാമഥദ് ബലം ആസ്ഥായ പാകശാസനിർ ആഹവേ
20 തതഃ സുഹ്മാംശ് ച ചോലാംശ് ച കിരീടീ പാണ്ഡവർഷഭഃ
    സഹിതഃ സർവസൈന്യേന പ്രാമഥത് കുരുനന്ദനഃ
21 തതഃ പരമവിക്രാന്തോ ബാഹ്ലീകാൻ കുരുനന്ദനഃ
    മഹതാ പരിമർദേന വശേ ചക്രേ ദുരാസദാൻ
22 ഗൃഹീത്വാ തു ബലം സാരം ഫൽഗു ചോത്സൃജ്യ പാണ്ഡവഃ
    ദരദാൻ സഹ കാംബോജൈർ അജയത് പാകശാസനിഃ
23 പ്രാഗുത്തരാം ദിശം യേ ച വസന്ത്യ് ആശ്രിത്യ ദസ്യവഃ
    നിവസന്തി വനേ യേ ച താൻ സർവാൻ അജയത് പ്രഭുഃ
24 ലോഹാൻ പരമകാംബോജാൻ ഋഷികാൻ ഉത്തരാൻ അപി
    സഹിതാംസ് താൻ മഹാരാജ വ്യജയത് പാകശാസനിഃ
25 ഋഷികേഷു തു സംഗ്രാമോ ബഭൂവാതിഭയം കരഃ
    താരകാ മയ സങ്കാശഃ പരമർഷിക പാർഥയോഃ
26 സ വിജിത്യ തതോ രാജന്ന് ഋഷികാൻ രണമൂർധനി
    ശുകോദര സമപ്രഖ്യാൻ ഹയാൻ അഷ്ടൗ സമാനയത്
    മയൂരസദൃശാൻ അന്യാൻ ഉഭയാൻ ഏവ ചാപരാൻ
27 സ വിനിർജിത്യ സംഗ്രാമേ ഹിമവന്തം സ നിഷ്കുടം
    ശ്വേതപർവതം ആസാദ്യ ന്യവസത് പുരുഷർഷഭഃ