മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം46

1 [ജ്]
     അത്യദ്ഭുതം ഇദം ബ്രഹ്മഞ് ശ്രുതവാൻ അസ്മി തത്ത്വതഃ
     അഭിഷേകം കുമാരസ്യ വിസ്തരേണ യഥാവിധി
 2 യച് ഛ്രുത്വാ പൂതം ആത്മാനം വിജാനാമി തപോധന
     പ്രഹൃഷ്ടാനി ച രോമാണി പ്രസന്നം ച മനോ മമ
 3 അഭിഷേകം കുമാരസ്യ ദൈത്യാനാം ച വധം തഥാ
     ശ്രുത്വാ മേ പരമാ പ്രീതിർ ഭൂയഃ കൗതൂഹലം ഹി മേ
 4 അപാം പതിഃ കഥം ഹ്യ് അസ്മിന്ന് അഭിഷിക്തഃ സുരാസുരൈഃ
     തൻ മേ ബ്രൂഹി മഹാപ്രാജ്ഞ കുശലോ ഹ്യ് അസി സത്തമ
 5 [വൈ]
     ശൃണു രാജന്ന് ഇദം ചിത്രം പൂർവകൽപേ യഥാതഥം
     ആദൗ കൃതയുഗേ തസ്മിൻ വർതമാനേ യഥാവിധി
     വരുണം ദേവതാഃ സർവാഃ സമേത്യേദം അഥാബ്രുവൻ
 6 യഥാസ്മാൻ സുരരാട് ശക്രോ ഭയേഭ്യഃ പാതി സർവദാ
     തഥാ ത്വം അപി സർവാസാം സരിതാം വൈ പതിർ ഭവ
 7 വാസശ് ച തേ സദാ ദേവസാഗരേ മകരാലയേ
     സമുദ്രോ ഽയം തവ വശേ ഭവിഷ്യതി നദീപതിഃ
 8 സോമേന സാർധം ച തവ ഹാനി വൃദ്ധീ ഭവിഷ്യതഃ
     ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി താൻ ദേവാൻ വരുണോ വാക്യം അബ്രവീത്
 9 സമാഗമ്യ തതഃ സർവേ വരുണം സാഗരാലയം
     അപാം പതിം പ്രചക്രുർ ഹി വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
 10 അഭിഷിച്യ തതോ ദേവാ വരുണം യാദസാം പതി
    ജഗ്മുഃ സ്വാന്യ് ഏവ സ്ഥാനാനി പൂജയിത്വാ ജലേശ്വരം
11 അഭിഷിക്തസ് തതോ ദേവൈർ വരുണോ ഽപി മഹായശാഃ
    സരിതഃ സാഗരാംശ് ചൈവ നദാംശ് ചൈവ സരാംസി ച
    പാലയാം ആസ വിധിനാ യഥാ ദേവാഞ് ശതക്രതുഃ
12 തതസ് തത്രാപ്യ് ഉപസ്പൃശ്യ ദത്ത്വാ ച വിവിധം വസു
    അഗ്നിതീർഥം മഹാപ്രാജ്ഞഃ സ ജഗാമ പ്രലംബഹാ
    നഷ്ടോ ന ദൃശ്യതേ യത്ര ശമീ ഗർഭേ ഹുതാശനഃ
13 ലോകാലോക വിനാശേ ച പ്രാദുർഭൂതേ തദാനഘ
    ഉപതസ്ഥുർ മഹാത്മാനം സർവലോകപിതാമഹം
14 അഗ്നിഃ പ്രനഷ്ടോ ഭഗവാൻ കാരണം ച ന വിദ്മഹേ
    സർവലോകക്ഷയോ മാ ഭൂത് സമ്പാദയതു നോ ഽനലം
15 [ജ്]
    കിമർഥം ഭഗവാൻ അഗ്നിഃ പ്രനഷ്ടോ ലോകഭാവനഃ
    വിജ്ഞാതശ് ച കഥം ദേവൈസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ തത്ത്വതഃ
16 [വൈ]
    ഭൃഗോഃ ശാപാദ് ഭൃശം ഭീതോ ജാതവേദാഃ പ്രതാപവാൻ
    ശമീ ഗർഭം അഥാസാദ്യ നനാശ ഭഗവാംസ് തതഃ
17 പ്രനഷ്ടേ തു തദാ വഹ്നൗ ദേവാഃ സർവേ സവാസവാഃ
    അന്വേഷന്ത തദാ നഷ്ടം ജ്വലനം ഭൃശദുഃഖിതാഃ
18 തതോ ഽഗ്നിതീർഥം ആസാദ്യ ശമീ ഗർഭസ്ഥം ഏവ ഹി
    ദദൃശുർ ജ്വലനം തത്ര വസമാനം യഥാവിധി
19 ദേവാഃ സർവേ നരവ്യാഘ്ര ബൃഹസ്പതിപുരോഗമാഃ
    ജ്വലനം തം സമാസാദ്യ പ്രീതാഭൂവൻ സവാസവാഃ
    പുനർ യഥാഗതം ജഗ്മുഃ സർവഭക്ഷശ് ച സോ ഽഭവത്
20 ഭൃഗോഃ ശാപാൻ മഹീപാല യദ് ഉക്തം ബ്രഹ്മവാദിനാ
    തത്രാപ്യ് ആപ്ലുത്യ മതിമാൻ ബ്രഹ്മയോനിം ജഗാമ ഹ
21 സസർജ ഭഗവാൻ യത്ര സർവലോകപിതാമഹഃ
    തത്രാപ്ലുത്യ തതോ ബ്രഹ്മാ സഹ ദേവൈഃ പ്രഭുഃ പുരാ
    സസർജ ചാന്നാനി തഥാ ദേവതാനാം യഥാവിധി
22 തത്ര സ്നാത്വാ ച ദത്ത്വാ ച വസൂനി വിവിധാനി ച
    കൗബേരം പ്രയയൗ തീർഥം തത്ര തപ്ത്വാ മഹത് തപഃ
    ധനാധിപത്യം സമ്പ്രാപ്തോ രാജന്ന് ഐലബിലഃ പ്രഭുഃ
23 തത്രസ്ഥം ഏവ തം രാജൻ ധനാനി നിധയസ് തഥാ
    ഉപതസ്ഥുർ നരശ്രേഷ്ഠ തത് തീർഥം ലാംഗലീ തതഃ
    ഗത്വാ സ്നാത്വാ ച വിധിവദ് ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ധനം ദദൗ
24 ദദൃശേ തത്ര തത് സ്ഥാനം കൗബേരേ കാനനോത്തമേ
    പുരാ യത്ര തപസ് തപ്തം വിപുലം സുമഹാത്മനാ
25 യത്ര രാജ്ഞാ കുബേരേണ വരാ ലബ്ധാശ് ച പുഷ്കലാഃ
    ധനാധിപത്യം സഖ്യം ച രുദ്രേണാമിത തേജസാ
26 സുരത്വം ലോകപാലത്വം പുത്രം ച നലകൂബരം
    യത്ര ലേഭേ മഹാബാഹോ ധനാധിപതിർ അഞ്ജസാ
27 അഭിഷിക്തശ് ച തത്രൈവ സമാഗമ്യ മരുദ്ഗണൈഃ
    വാഹനം ചാസ്യ തദ് ദത്തം ഹംസയുക്തം മനോരമം
    വിമാനം പുഷ്പകം ദിവ്യം നൈരൃതൈശ്വര്യം ഏവ ച
28 തത്രാപ്ലുത്യ ബലോ രാജൻ ദത്ത്വാ ദായാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
    ജഗാമ ത്വരിതോ രാമസ് തീർഥം ശ്വേതാനുലേപനഃ
29 നിഷേവിതം സർവസത്ത്വൈർ നാമ്നാ ബദര പാചനം
    നാനർതുക വനോപേതം സദാ പുഷ്പഫലം ശുഭം