മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം89

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം89

1 [വ്]
     ഏവം സംഭാഷമാണേ തു ധൗമ്യേ കൗരവനന്ദന
     ലോമശഃ സുമഹാതേജാ ഋഷിസ് തത്രാജഗാമ ഹ
 2 തം പാണ്ഡവാഗ്രജോ രാജാ സഗണോ ബ്രാഹ്മണാശ് ച തേ
     ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാഭാഗം ദിവി ശക്രം ഇവാമരാഃ
 3 തം അഭ്യർച്യ യഥാന്യായം ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     പപ്രച്ഛാഗമനേ ഹേതും അടനേ ച പ്രയോജനം
 4 സ പൃഷ്ടഃ പാണ്ഡുപുത്രേണ പ്രീയമാണോ മഹാമനാഃ
     ഉവാച ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ഹർഷയന്ന് ഇവ പാണ്ഡവാൻ
 5 സഞ്ചരന്ന് അസ്മി കൗന്തേയ സർവലോകാൻ യദൃച്ഛയാ
     ഗതഃ ശക്രസ്യ സദനം തത്രാപശ്യം സുരേശ്വരം
 6 തവ ച ഭ്രാതരം വീരം അപശ്യം സവ്യസാചിനം
     ശക്രസ്യാർധാസന ഗതം തത്ര മേ വിസ്മയോ മഹാൻ
     ആസീത് പുരുഷശാർദൂല ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം തഥാഗതം
 7 ആഹ മാം തത്ര ദേവേശോ ഗച്ഛ പാണ്ഡുസുതാൻ ഇതി
     സോ ഽഹം അഭ്യാഗതഃ ക്ഷിപ്രം ദിദൃക്ഷുസ് ത്വാം സഹാനുജം
 8 വചനാത് പുരുഹൂതസ്യ പാർഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ
     ആഖ്യാസ്യേ തേ പ്രിയം താത മഹത് പാണ്ഡവനന്ദന
 9 ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ രാജൻ കൃഷ്ണയാ ചൈവ തച് ഛൃണു
     യത് ത്വയോക്തോ മഹാബാഹുർ അസ്ത്രാർഥം പാണ്ഡവർഷഭ
 10 തദ് അസ്ത്രം ആപ്തം പാർഥേന രുദ്രാദ് അപ്രതിമം മഹത്
    യത് തദ് ബ്രഹ്മശിരോ നാമ തപസാ രുദ്രം ആഗതം
11 അമൃതാദ് ഉത്ഥിതം രൗദ്രം തൽ ലബ്ധം സവ്യസാചിനാ
    തത് സ മന്ത്രം സ സംഹാരം സ പ്രായശ്ചിത്തമംഗലം
12 വജ്രം ചാന്യാനി ചാസ്ത്രാണി ദണ്ഡാദീനി യുധിഷ്ഠിര
    യമാത് കുബേരാദ് വരുണാദ് ഇന്ദ്രാച് ച കുരുനന്ദന
    അസ്ത്രാണ്യ് അധീതവാൻ പാർഥോ ദിവ്യാന്യ് അമിതവിക്രമഃ
13 വിശ്വാവസോർ ച തനയാദ് ഗീതം നൃത്തം ച സാമ ച
    വാദിത്രം ച യഥാന്യായം പ്രത്യവിന്ദദ് യഥാവിധി
14 ഏവം കൃതാസ്ത്രഃ കൗന്തേയോ ഗാന്ധർവം വേദം ആപ്തവാൻ
    സുഖം വസതി ബീഭത്സുർ അനുജസ്യാനുജസ് തവ
15 യദർഥം മാം സുരശ്രേഷ്ഠ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
    തച് ച തേ കഥയിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിര നിബോധ മേ
16 ഭവാൻ മനുഷ്യലോകായ ഗമിഷ്യതി ന സംശയഃ
    ബ്രൂയാദ് യുധിഷ്ഠിരം തത്ര വചനാൻ മേ ദ്വിജോത്തമ
17 ആഗമിഷ്യതി തേ ഭ്രാതാ കൃതാസ്ത്രഃ ക്ഷിപ്രം അർജുനഃ
    സുരകാര്യം മഹത് കൃത്വാ യദ് ആശക്യം ദിവൗകസൈഃ
18 തപസാ തു ത്വം ആത്മാനം ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ യോജയ
    തപസോ ഹി പരം നാസ്തി തപസാ വിന്ദതേ മഹത്
19 അഹം ച കർണം ജാനാമി യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
    ന സ പാർഥസ്യ സംഗ്രാമേ കലാം അർഹതി ഷോഡശീം
20 യച് ചാപി തേ ഭയം തസ്മാൻ മനസി സ്ഥം അരിന്ദമ
    തച് ചാപ്യ് അപഹരിഷ്യാമി സവ്യസാചാവ് ഇഹാഗതേ
21 യച് ച തേ മാനസം വീര തീർഥയാത്രാം ഇമാം പ്രതി
    തച് ച തേ ലോമശഃ സർവം കഥയിഷ്യത്യ് അസംശയം
22 യച് ച കിം ചിത് തപോ യുക്തം ഫലം തീർഥേഷു ഭാരത
    മഹർഷിർ ഏഷ യദ് ബ്രൂയാത് തച് ഛ്രദ്ധേയം അനന്യഥാ