മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം88

1 [ധൗമ്യ]
     ഉദീച്യാം രാജശാർദൂല ദിശി പുണ്യാനി യാനി വൈ
     താനി തേ കീർതയിഷ്യാമി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
 2 സരസ്വതീ പുണ്യവഹാ ഹ്രദിനീ വനമാലിനീ
     സമുദ്രഗാ മഹാവേഗാ യമുനാ യത്ര പാണ്ഡവ
 3 തത്ര പുണ്യതമം തീർഥം പ്ലക്ഷാവതരണം ശിവം
     യത്ര സാരസ്വതൈർ ഇഷ്ട്വാ ഗച്ഛന്ത്യ് അവഭൃഥം ദ്വിജാഃ
 4 പുണ്യം ചാഖ്യായതേ ദിവ്യം ശിവം അഗ്നിശിരോ ഽനഘ
     സഹദേവായജദ് യത്ര ശമ്യ് ആക്ഷേപേണ ഭാരത
 5 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ ചാർഥേയം ഇന്ദ്ര ഗീതാ യുധിഷ്ഠിര
     ഗാഥാ ചരതി ലോകേ ഽസ്മിൻ ഗീയമാനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
 6 അഗ്നയഃ സഹദേവേന യേ ചിതാ യമുനാം അനു
     ശതം ശതസഹസ്രാണി സഹസ്രശതദക്ഷിണാഃ
 7 തത്രൈവ ഭരതോ രാജാ ചക്രവർതീ മഹായശാഃ
     വിംശതിം സപ്ത ചാഷ്ടൗ ച ഹയമേധാൻ ഉപാഹരത്
 8 കാമകൃദ് യോ ദ്വിജാതീനാം ശ്രുതസ് താത മയാ പുരാ
     അത്യന്തം ആശ്രമഃ പുണ്യഃ സരകസ് തസ്യ വിശ്രുതഃ
 9 സരസ്വതീ നദീ സദ്ഭിഃ സതതം പാർഥ പൂജിതാ
     വാലഖില്യൈർ മഹാരാജ യത്രേഷ്ടം ഋഷിഭിഃ പുരാ
 10 ദൃഷദ്വതീ പുണ്യതമാ തത്ര ഖ്യാതാ യുധിഷ്ഠിര
    തത്ര വൈവർണ്യ വർണൗ ച സുപുണ്യൗ മനുജാധിപ
11 വേദജ്ഞൗ വേദ വിദിതൗ ദിവ്യാ വേദവിദാവ് ഉഭൗ
    യജന്തൗ ക്രതുഭിർ നിത്യം പുണ്യൈർ ഭരതസത്തമ
12 സമേത്യ ബഹുശോ ദേവാഃ സേന്ദ്രാഃ സ വരുണാഃ പുരാ
    വിശാഖ യൂപേ ഽതപ്യന്ത തസ്മാത് പുണ്യതമഃ സ വൈ
13 ഋഷിർ മഹാൻ മഹാഭാഗോ ജമദഗ്നിർ മഹായശാഃ
    പലാശകേഷു പുണ്യേഷു രമ്യേഷ്വ് അയജതാഭിഭൂഃ
14 യത്ര സർവാഃ സരിച്ഛ്രേഷ്ഠാഃ സാക്ഷാത് തം ഋഷിസത്തമം
    സ്വം സ്വം തോയം ഉപാദായ പരിവാര്യോപതസ്ഥിരേ
15 അപി ചാത്ര മഹാരാജ സ്വയം വിശ്വാവസുർ ജഗൗ
    ഇമം ശ്ലോകം തദാ വീര പ്രേക്ഷ്യ വീര്യം മഹാത്മനഃ
16 യജമാനസ്യ വൈ ദേവാഞ് ജമദഗ്നേർ മഹാത്മനഃ
    ആഗമ്യ സരിതഃ സർവാ മധുനാ സമതർപയൻ
17 ഗന്ധർവയക്ഷരക്ഷോഭിർ അപ്സരോഭിശ് ച ശോഭിതം
    കിരാത കിംനരാവാസം ശൈലം ശിഖരിണാം വരം
18 ബിഭേദ തരസാ ഗംഗാ ഗംഗാ ദ്വാരേ യുധിഷ്ഠിര
    പുണ്യം തത് ഖ്യായതേ രാജൻ ബ്രഹ്മർഷിഗണസേവിതം
19 സനത് കുമാരഃ കൗരവ്യ പുണ്യം കനഖലം തഥാ
    പർവതശ് ച പുരുർ നാമ യത്ര ജാതഃ പുരൂരവഃ
20 ഭൃഗുർ യത്ര തപസ് തേപേ മഹർഷിഗണസേവിതഃ
    സ രാജന്ന് ആശ്രമഃ ഖ്യാതോ ഭൃഗുതുംഗോ മഹാഗിരിഃ
21 യച് ച ഭൂതം ഭവിഷ്യച് ച ഭവച് ച പുരുഷർഷഭ
    നാരായണഃ പ്രഭുർ വിഷ്ണുഃ ശാശ്വതഃ പുരുഷോത്തമഃ
22 തസ്യാതിയശസഃ പുണ്യാം വിശാലാം ബദരീം അനു
    ആശ്രമഃ ഖ്യായതേ പുണ്യസ് ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
23 ഉഷ്ണ തോയവഹാ ഗംഗ ശീതതോയവഹാപരാ
    സുവർണസികതാ രാജൻ വിശാലാം ബദരീം അനു
24 ഋഷയോ യത്ര ദേവാശ് ച മഹാഭാഗാ മഹൗജസഃ
    പ്രാപ്യ നിത്യം നമസ്യന്തി ദേവം നാരായണം വിഭും
25 യത്ര നാരായണോ ദേവഃ പരമാത്മാ സനാതനഃ
    തത്ര കൃത്സ്നം ജഗത് പാർഥ തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
26 തത് പുണ്യം തത്പരം ബ്രഹ്മ തത് തീർഥം തത് തപോവനം
    തത്ര ദേവർഷയഃ സിദ്ധാഃ സർവേ ചൈവ തപോധനാഃ
27 ആദിദേവോ മഹായോഗീ യത്രാസ്തേ മധുസൂദനഃ
    പുണ്യാനാം അപി തത് പുണ്യം തത്ര തേ സംശയോ ഽസ്തു മാ
28 ഏതാനി രാജൻ പുണ്യാനി പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപതേ
    കീർതിതാനി നരശ്രേഷ്ഠ തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
29 ഏതാനി വസുഭിഃ സാധ്യൈർ ആദിത്യൈർ മരുദ് അശ്വിഭിഃ
    ഋഷിഭിർ ബ്രഹ്മകൽപൈശ് ച സേവിതാനി മഹാത്മഭിഃ
30 ചരൻ ഏതാനി കൗന്തേയ സഹിതോ ബ്രാഹ്മണർഷഭൈഃ
    ഭ്രാതൃഭിശ് ച മഹാഭാഗൈർ ഉത്കണ്ഠാം വിജഹിഷ്യസി