മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം87

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം87

1 [ധൗമ്യ]
     അവന്തിഷു പ്രതീച്യാം വൈ കീർതയിഷ്യാമി തേ ദിശി
     യാനി തത്ര പവിത്രാണി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
 2 പ്രിയംഗ്വാമ്രവനോപേതാ വാനീര വനമാലിനീ
     പ്രത്യക്സ്രോതാ നദീ പുണ്യാ നർമദാ തത്ര ഭാരത
 3 നികേതഃ ഖ്യായതേ പുണ്യോ യത്ര വിശ്രവസോ മുനേഃ
     ജജ്ഞേ ധനപതിർ യത്ര കുബേരോ നരവാഹനഃ
 4 വൈഡൂര്യ ശിഖരോ നാമ പുണ്യോ ഗിരിവരഃ ശുഭഃ
     ദിവ്യപുഷ്പഫലാസ് തത്ര പാദപാ ഹരിതഛദാഃ
 5 തസ്യ ശൈലസ്യ ശിഖരേ സരസ് തത്ര ച ധീമതഃ
     പ്രഫുല്ലനലിനം രാജൻ ദേവഗന്ധർവസേവിതം
 6 ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹാരാജ ദൃശ്യതേ തത്ര പർവതേ
     പുണ്യേ സ്വർഗോപമേ ദിവ്യേ നിത്യം ദേവർഷിസേവിതേ
 7 ഹ്രദിനീ പുണ്യതീർഥാ ച രാജർഷേസ് തത്ര വൈ സരിത്
     വിശ്വാ മിത്ര നദീ പാരാ പുണ്യാ പരപുരഞ്ജയ
 8 യസ്യാസ് തീരേ സതാം മധ്യേ യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ
     പപാത സ പുനർ ലോകാംൽ ലേഭേ ധർമാൻ സനാതനാൻ
 9 തത്ര പുണ്യഹ്രദസ് താത മൈനാകശ് ചൈവ പർവതഃ
     ബഹുമൂലഫലോ വീര അസിതോ നാമ പർവതഃ
 10 ആശ്രമഃ കക്ഷസേനസ്യ പുണ്യസ് തത്ര യുധിഷ്ഠിര
    ച്യവനസ്യാശ്രമശ് ചൈവ ഖ്യാതഃ സർവത്ര പാണ്ഡവ
    തത്രാൽപേനൈവ സിധ്യന്തി മാനവാസ് തപസാ വിഭോ
11 ജംബൂ മാർഗോ മഹാരാജ ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
    ആശ്രമഃ ശാമ്യതാം ശ്രേഷ്ഠ മൃഗദ്വിജഗണായുതഃ
12 തതഃ പുണ്യതമാ രാജൻ സതതം താപസായുതാ
    കേതുമാലാ ച മേധ്യാ ച ഗംഗാരണ്യം ച ഭൂമിപ
13 ഖ്യാതം ച സൈന്ധവാരണ്യം പുണ്യം ദ്വിജനിഷേവിതം
    പിതാ മഹ സരഃ പുണ്യം പുഷ്കരം നാമ ഭാരത
    വൈഖാനസാനാം സിദ്ധാനാം ഋഷീണാം ആശ്രമഃ പ്രിയഃ
14 അപ്യ് അത്ര സംസ്തവാർഥായ പ്രജാപതിർ അഥോ ജഗൗ
    പുഷ്കരേഷു കുരുശ്രേഷ്ഠ ഗാഥാം സുകൃതിനാം വര
15 മനസാപ്യ് അഭികാമസ്യ പുഷ്കരാണി മനസ്വിനഃ
    പാപാണി വിപ്രണശ്യന്തി നാകപൃഷ്ഠേ ച മോദതേ