മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം86

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം86


1 [ധർമ]
     ദക്ഷിണസ്യാം തു പുണ്യാനി ശൃണു തീർഥനി ഭാരത
     വിസ്തരേണ യഥാബുദ്ധികീർത്യമാനാനി ഭാരത
 2 യസ്യാം ആഖ്യായതേ പുണ്യാ ദിശി ഗോദാവരീ നദീ
     ബഹ്വ് ആരാമാ ബഹു ജലാ താപസാചരിതാ ശുഭാ
 3 വേണ്ണാ ഭീമ രഥീ ചോഭേ നദ്യൗ പാപഭയാപഹേ
     മൃഗദ്വിജസമാകീർണേ താപസാലയഭൂഷിതേ
 4 രാജർഷേസ് തത്ര ച സരിൻ നൃഗസ്യ ഭരതർഷഭ
     രമ്യതീർഥാ ബഹു ജലാ പയോഷ്ണീ ദ്വിജ സേവിതാ
 5 അപി ചാത്ര മഹായോഗീ മാർകണ്ഡേയോ മഹാതപാഃ
     അനുവംഷ്യാം ജഗൗ ഗാഥാം നൃഗസ്യ ധരണീ പതേഃ
 6 നൃഗസ്യ യജമാനസ്യ പ്രത്യക്ഷം ഇതി നഃ ശ്രുതം
     അമാദ്യദ് ഇന്ദ്രഃ സോമേന ദക്ഷിണാഭിർ ദ്വിജാതയഃ
 7 മാഠരസ്യ വനം പുണ്യം ബഹുമൂലഫലം ശിവം
     യൂപശ് ച ഭരതശ്രേഷ്ഠ വരുണ സ്രോതസേ ഗിരൗ
 8 പ്രവേണ്യ് ഉത്തരപാർശ്വേ തു പുണ്യേ കണ്വാശ്രമേ തഥാ
     താപസാനാം അരണ്യാനി കീർതിതാനി യഥാ ശ്രുതി
 9 വേദീ ശൂർപാരകേ താത ജമദഗ്നേർ മഹാത്മനഃ
     രമ്യാ പാഷാണ തീർഥാ ച പുരശ്ചന്ദ്രാ ച ഭാരത
 10 അശോക തീർഥം മർത്യേഷു കൗന്തേയ ബഹുലാശ്രമം
    അഗസ്ത്യതീർഥം പാണ്ഡ്യേഷു വാരുണം ച യുധിഷ്ഠിര
11 കുമാര്യഃ കഥിതാഃ പുണ്യാഃ പാണ്ഡ്യേഷ്വ് ഏവ നരർഷഭ
    താമ്രപർണീം തു കൗന്തേയ കീർതയിഷ്യാമി താം ശൃണു
12 യത്ര ദേവൈസ് തപസ് തപ്തം മഹദ് ഇച്ഛദ്ഭിർ ആശ്രമേ
    ഗോകർണം ഇതി വിഖ്യാതം ത്രിഷു ലോകേഷു ഭാരത
13 ശീതതോയോ ബഹു ജലഃ പുണ്യസ് താത ശിവശ് ച സഃ
    ഹ്രദഃ പരമദുഷ്പ്രാപോ മാനുഷൈർ അകൃതാത്മഭിഃ
14 തത്രൈവ തൃണസോമാഗ്നേഃ സമ്പന്നഫലമൂലവാൻ
    ആശ്രമോ ഽഗസ്ത്യശിഷ്യസ്യ പുണ്യോ ദേവ സഭേ ഗിരൗ
15 വൈഡൂര്യ പർവതസ് തത്ര ശ്രീമാൻ മണിമയഃ ശിവഃ
    അഗസ്ത്യസ്യാശ്രമശ് ചൈവ ബഹുമൂലഫലോദകഃ
16 സുരാഷ്ട്രേഷ്വ് അപി വക്ഷ്യാമി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
    ആശ്രമാൻ സരിതഃ ശൈലാൻ സരാംസി ച നരാധിപ
17 ചമസോന്മജ്ജനം വിപ്രാസ് തത്രാപി കഥയന്ത്യ് ഉത
    പ്രഭാസം ചോദധൗ തീർഥം ത്രിദശാനാം യുധിഷ്ഠിര
18 തത്ര പിണ്ഡാരകം നാമ താപസാചരിതം ശുഭം
    ഉജ്ജയന്തശ് ച ശിഖരീ ക്ഷിപ്രം സിദ്ധികരോ മഹാൻ
19 തത്ര ദേവർഷിവര്യേണ നാരദേനാനുകീർതിതഃ
    പുരാണഃ ശ്രൂയതേ ശ്ലോകസ് തം നിബോധ യുധിഷ്ഠിര
20 പുണ്യേ ഗിരൗ സുരാഷ്ട്രേഷു മൃഗപക്ഷിനിഷേവിതേ
    ഉജ്ജയന്തേ സ്മ തപ്താംഗോ നാകപൃഷ്ഠേ മഹീയതേ
21 പുണ്യാ ദ്വാരവതീ തത്ര യത്രാസ്തേ മധുസൂദനഃ
    സാക്ഷാദ് ദേവഃ പുരാണോ ഽസൗ സ ഹി ധർമഃ സനാതനഃ
22 യേ ച വേദവിദോ വിപ്രാ യേ ചാധ്യാത്മവിദോ ജനാഃ
    തേ വദന്തി മഹാത്മാനം കൃഷ്ണം ധർമം സനാതനം
23 പവിത്രാണാം ഹി ഗോവിന്ദഃ പവിത്രം പരം ഉച്യതേ
    പുണ്യാനാം അപി പുണ്യോ ഽസൗ മംഗലാനാം ച മംഗലം
24 ത്രൈലോക്യം പുണ്ഡരീകാക്ഷോ ദേവദേവഃ സനാതനഃ
    ആസ്തേ ഹരിർ അചിന്ത്യാത്മാ തത്രൈവ മധുസൂദനഃ