മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം90

1 [ലോമഷ]
     ധനഞ്ജയേന ചാപ്യ് ഉക്തം യത് തച് ഛൃണു യുധിഷ്ഠിര
     യുധിഷ്ഠിരം ഭ്രാതരം മേ യോജയേർ ധർമ്യയാ ശ്രിയാ
 2 ത്വം ഹി ധർമാൻ പരാൻ വേത്ഥ തപാംസി ച തപോധന
     ശ്രീമതാം ചാപി ജാനാസി രാജ്ഞാം ധർമം സനാതനം
 3 സ ഭവാൻ യത് പരം വേദ പാവനം പുരുഷാൻ പ്രതി
     തേന സംയോജയേഥാസ് ത്വം തീർഥപുണ്യേന പാണ്ഡവം
 4 യഥാ തീർഥാനി ഗച്ഛേത ഗാശ് ച ദദ്യാത് സ പാർഥിവഃ
     തഥാ സർവാത്മനാ കാര്യം ഇതി മാം വിജയോ ഽബ്രവീത്
 5 ഭവതാ ചാനുഗുപ്തോ ഽസൗ ചരേത് തീർഥാനി സർവശഃ
     രക്ഷോഭ്യോ രക്ഷിതവ്യശ് ച ദുർഗേഷു വിഷമേഷു ച
 6 ദധീച ഇവ ദേവേന്ദ്രം യഥാ ചാപ്യ് അംഗിരാ രവിം
     തഥാ രക്ഷസ്വ കൗന്തേയം രാക്ഷസേഭ്യോ ദ്വിജോത്തമ
 7 യാതുധാനാ ഹി ബഹവോ രാക്ഷസാഃ പർവതോപമാഃ
     ത്വയാഭിഗുപ്താൻ കൗന്തേയാൻ നാതിവർതേയുർ അന്തികാത്
 8 സോ ഽഹം ഇന്ദ്രസ്യ വചനാൻ നിയോഗാദ് അർജുനസ്യ ച
     രക്ഷമാണോ ഭയേഭ്യസ് ത്വാം ചരിഷ്യാമി ത്വയാ സഹ
 9 ദ്വിസ് തീർഥാനി മയാ പൂർവം ദൃഷ്ടാനി കുരുനന്ദന
     ഇദം തൃതീയം ദ്രക്ഷ്യാമി താന്യ് ഏവ ഭവതാ സഹ
 10 ഇയം രാജർഷിഭിർ യാതാ പുണ്യകൃദ്ഭിർ യുധിഷ്ഠിര
    മന്വാദിഭിർ മഹാരാജ തീർഥയാത്രാ ഭയാപഹാ
11 നാനൃജുർ നാകൃതാത്മാ ച നാവൈദ്യോ ന ച പാപകൃത്
    സ്നാതി തീർഥേഷു കൗരവ്യ ന ച വക്രമതിർ നരഃ
12 ത്വം തു ധർമമതിർ നിത്യം ധർമജ്ഞഃ സത്യസംഗരഃ
    വിമുക്തഃ സർവപാപേഭ്യോ ഭൂയ ഏവ ഭവിഷ്യസി
13 യഥാ ഭഗീരഥോ രാജാ രാജാനശ് ച ഗയാദയഃ
    യഥാ യയാതിഃ കൗന്തേയ തഥാ ത്വം അപി പാണ്ഡവ
14 [യ്]
    ന ഹർഷാത് സമ്പ്രപശ്യാമി വാക്യസ്യാസ്യോത്തരം ക്വ ചിത്
    സ്മരേദ് ധി ദേവരാജോ യം കിംനാമാഭ്യധികം തതഃ
15 ഭവതാ സംഗമോ യസ്യ ഭ്രാതാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
    വാസവഃ സ്മരതേ യസ്യ കോ നാമാഭ്യധികസ് തതഃ
16 യച് ച മാം ഭഗവാൻ ആഹ തീർഥാനാം ദർശനം പ്രതി
    ധൗമ്യസ്യ വചനാദ് ഏഷാ ബുദ്ധിഃ പൂർവം കൃതൈവ മേ
17 തദ് യദാ മന്യസേ ബ്രഹ്മൻ ഗമനം തീർഥദർശനേ
    തദൈവ ഗന്താസ്മി ദൃഢം ഏഷ മേ നിശ്ചയഃ പരഃ
18 [വ്]
    ഗമനേ കൃതബുദ്ധിം തം പാണ്ഡവം ലോമശോ ഽബ്രവീത്
    ലഘുർ ഭവ മഹാരാജ ലഘുഃ സ്വൈരം ഗമിഷ്യസി
19 [യ്]
    ബിക്ഷാ ഭുജോ നിവർതന്താം ബ്രാഹ്മണാ യതയശ് ച യേ
    യേ ചാപ്യ് അനുഗതാഃ പൗരാ രാജഭക്തിപുരസ്കൃതാഃ
20 ധൃതരാഷ്ട്രം മഹാരാജം അഭിഗച്ഛന്തു ചൈവ തേ
    സ ദാസ്യതി യഥാകാലം ഉചിതാ യസ്യ യാ ഭൃതിഃ
21 സ ചേദ് യഥോചിതം വൃത്തിം ന ദദ്യാൻ മനുജേശ്വരഃ
    അസ്മത്പ്രിയഹിതാർഥായ പാഞ്ചാല്യോ വഃ പ്രദാസ്യതി
22 [വ്]
    തതോ ഭൂയിഷ്ഠശഃ പൗരാ ഗുരുഭാരസമാഹിതാഃ
    വിപ്രാശ് ച യതയോ യുക്താ ജഗ്മുർ നാഗപുരം പ്രതി
23 താൻ സർവാൻ ധർമരാജസ്യ പ്രേമ്ണാ രാജാംബികാ സുതഃ
    പ്രതിജഗ്രാഹ വിധിവദ് ധനൈശ് ച സമതർപയത്
24 തതഃ കുന്തീസുതോ രാജാ ലഘുഭിർ ബ്രാഹ്മണൈഃ സഹ
    ലോമശേന ച സുപ്രീതസ് ത്രിരാത്രം കാമ്യകേ ഽവസത്