മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [വ്]
     തതോ ദിവാകരഃ പ്രീതോ ദർശയാം ആസ പാണ്ഡവം
     ദീപ്യമാനഃ സ്വവപുഷാ ജ്വലന്ന് ഇവ ഹുതാശനഃ
 2 യത് തേ ഽഭിലഷിതം രാജൻ സർവം ഏതദ് അവാപ്സ്യസി
     അഹം അന്നം പ്രദാസ്യാമി സപ്ത പഞ്ച ച തേ സമാഃ
 3 ഫലമൂലാമിഷം ശാകം സംസ്കൃതം യൻ മഹാനസേ
     ചതുർവിധം തദന്നാദ്യം അക്ഷയ്യം തേ ഭവിഷ്യതി
     ധനം ച വിവിധം തുഭ്യം ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
 4 ലബ്ധ്വാ വരം തു കൗന്തേയോ ജലാദ് ഉത്തീര്യ ധർമവിത്
     ജഗ്രാഹ പാദൗ ധൗമ്യസ്യ ഭ്രാതൄംശ് ചാസ്വജതാച്യുതഃ
 5 ദ്രൗപദ്യാ സഹ സംഗമ്യ പശ്യമാനോ ഽഭ്യയാത് പ്രഭുഃ
     മഹാനസേ തദാന്നം തു സാധയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
 6 സംസ്കൃതം പ്രസവം യാതി വന്യം അന്നം ചതുർവിധം
     അക്ഷയ്യം വർധതേ ചാന്നം തേന ഭോജയതേ ദ്വിജാൻ
 7 ഭുക്തവത്സു ച വിപ്രേഷു ഭോജയിത്വാനുജാൻ അപി
     ശേഷം വിഘസ സഞ്ജ്ഞം തു പശ്ചാദ് ഭുങ്ക്തേ യുധിഷ്ഠിരഃ
     യുധിഷ്ഠിരം ഭോജയിത്വാ ശേഷം അശ്നാതി പാർഷതീ
 8 ഏവം ദിവാകരാത് പ്രാപ്യ ദിവാകരസമദ്യുതിഃ
     കാമാൻ മനോ ഽഭിലഷിതാൻ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ദദൗ പ്രഭുഃ
 9 പുരോഹിത പുരോഗാശ് ച തിഥി നക്ഷത്രപർവസു
     യജ്ഞിയാർഥഃ പ്രവർതന്തേ വിധിമന്ത്രപ്രമാണതഃ
 10 തതഃ കൃതസ്വസ്ത്യയനാ ധൗമ്യേന സഹ പാണ്ഡവാഃ
    ദ്വിജസംഘൈഃ പരിവൃതാഃ പ്രയയുഃ കാമ്യകം വനം