മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം35

1 [യ്]
     അസംശയം ഭാരത സത്യം ഏതദ്; യൻ മാ തുദൻ വാക്യശല്യൈഃ ക്ഷിണോഷി
     ന ത്വാ വിഗർഹേ പ്രതികൂലം ഏതൻ; മമാനയാദ് ധി വ്യസനം വ ആഗാത്
 2 അഹം ഹ്യ് അക്ഷാൻ അന്വപദ്യം ജിഹീർഷൻ; രാജ്യം സരാഷ്ട്രം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാത്
     തൻ മാ ശഠഃ കിതവ്വഃ പ്രത്യദേവീത്; സുയോധനാർഥം സുബലസ്യ പുത്രഃ
 3 മഹാമായഃ ശകുനിഃ പാർവതീയഃ; സദാ സഭായാം പ്രവപന്ന് അക്ഷപൂഗാൻ
     അമായിനം മായയാ പ്രത്യദേവീത്; തതോ ഽപശ്യം വൃജിനം ഭീമസേന
 4 അക്ഷാൻ ഹി ദൃഷ്ട്വാ ശകുനേർ യഥാവത്; കാമാനുലോമാൻ അയുജോ യുജശ് ച
     ശക്യം നിയന്തും അഭവിഷ്യദ് ആത്മാ; മന്യുസ് തു ഹന്തി പുരുഷസ്യ ധൈര്യം
 5 യന്തും നാത്മാ ശക്യതേ പൗരുഷേണ; മാനേന വീര്യേണ ച താത നദ്ധഃ
     ന തേ വാചം ഭീമസേനാഭ്യസൂയേ; മന്യേ തഥാ തദ് ഭവിതവ്യം ആസീത്
 6 സ നോ രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രോ; ന്യപാതയദ് വ്യസനേ രാജ്യം ഇച്ഛൻ
     ദാസ്യം ച നോ ഽഗമയദ് ഭീമസേന; യത്രാഭവച് ഛരണം ദ്രൗപദീ നഃ
 7 ത്വം ചാപി തദ് വേത്ഥ ധനഞ്ജയശ് ച; പുനർദ്യൂതായാഗതാനാം സഭാം നഃ
     യൻ മാബ്രവീദ് ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര; ഏകഗ്ലഹാർഥം ഭരതാനാം സമക്ഷം
 8 വനേ സമാ ദ്വാദശ രാജപുത്ര; യഥാകാമം വിദിതം അജാതശത്രോ
     അഥാപരം ചാവിദിതം ചരേഥാഃ; സർവൈഃ സഹ ഭ്രാതൃഭിശ് ഛദ്മ ഗൂഢഃ
 9 ത്വാം ചേച് ഛ്രുത്വാ താത തഥാ ചരന്തം; അവഭോത്സ്യന്തേ ഭരതാനാം ചരാഃ സ്മ
     അന്യാംശ് ചരേഥാസ് താവതോ ഽബ്ദാംസ് തതസ് ത്വം; നിശ്ചിത്യ തത് പ്രതിജാനീഹി പാർഥ
 10 ചരൈശ് ചേൻ നോ ഽവിദിതഃ കാലം ഏതം; യുക്തോ രാജൻ മോഹയിത്വാ മദീയാൻ
    ബ്രവീമി സത്യം കുരുസംസദീഹ; തവൈവ താ ഭാരത പഞ്ച നദ്യഃ
11 വയം ചൈവം ഭ്രാതരഃ സർവ ഏവ; ത്വയാ ജിതാഃ കാലം അപാസ്യ ഭോഗാൻ
    വസേമ ഇത്യ് ആഹ പുരാ സ രാജാ; മധ്യേ കുരൂണാം സ മയോക്തസ് തഥേതി
12 തത്ര ദ്യൂതം അഭവൻ നോ ജഘന്യം; തസ്മിഞ് ജിതാഃ പ്രവ്രജിതാശ് ച സർവേ
    ഇത്ഥം ച ദേശാൻ അനുസഞ്ചരാമോ; വനാനി കൃച്ഛ്രാണി ച കൃച്ഛ്രരൂപാഃ
13 സുയോധനശ് ചാപി ന ശാന്തിം ഇച്ഛൻ; ഭൂയഃ സ മന്യോർ വശം അന്വഗച്ഛത്
    ഉദ്യോജായാം ആസ കുരൂംശ് ച സർവാൻ; യേ ചാസ്യ കേ ചിദ് വശം അന്വഗച്ഛൻ
14 തം സന്ധിം ആസ്ഥായ സതാം സകാശേ; കോ നാമ ജഹ്യാദ് ഇഹ രാജ്യഹേതോഃ
    ആര്യസ്യ മന്യേ മരണാദ് ഗരീയോ; യദ് ധർമം ഉത്ക്രമ്യ മഹീം പ്രശിഷ്യാത്
15 തദൈവ ചേദ് വീരകർമാകരിഷ്യോ; യദാ ദ്യൂതേ പരിഘം പര്യമൃക്ഷഃ
    ബാഹൂ ദിധക്ഷൻ വാരിതഃ ഫൽഗുനേന; കിം ദുഷ്കൃതം ഭീമ തദാബ്ഭവിഷ്യത്
16 പ്രാഗ് ഏവ ചൈവം സമയക്രിയായാഃ; കിം നാബ്രവീഃ പൗരുഷം ആവിദാനഃ
    പ്രാപ്തം തു കാലം ത്വ് അഭിപദ്യ പശ്ചാദ്; ഇം മാം ഇദാനീം അതിവേലം ആത്ഥ
17 ഭൂയോ ഽപി ദുഃഖം മമ ഭീമസേന; ദൂയേ വിഷസ്യേവ രസം വിദിത്വാ
    യദ് യാജ്ഞസേനീം പരികൃഷ്യമാണാം; സന്ദൃശ്യ തത് ക്ഷാന്തം ഇതി സ്മ ഭീമ
18 ന ത്വ് അദ്യ ശക്യം ഭരത പ്രവീര; കൃത്വാ യദ് ഉക്തം കുരുവീരമധ്യേ
    കാലം പ്രതീക്ഷസ്വ സുഖോദയസ്യ; പങ്ക്തിം ഫലാനാം ഇവ ബീജവാപഃ
19 യദാ ഹി പൂർവം നികൃതോ നികൃത്യാ; വൈരം സപുഷ്പം സഫലം വിദിത്വാ
    മഹാഗുണം ഹരതി ഹി പൗരുഷേണ; തദാ വീരോ ജീവതി ജീവലോകേ
20 ശ്രിയം ച ലോകേ ലഭതേ സമഗ്രാം; മന്യേ ചാസ്മൈ ശത്രവഃ സംനമന്തേ
    മിത്രാണി ചൈനം അതിരാഗാദ് ഭജന്തേ; ദേവാ ഇവേന്ദ്രം അനുജീവന്തി ചൈനം
21 മമ പ്രതിജ്ഞാം ച നിബോധ സത്യാം; വൃണേ ധർമം അമൃതാജ് ജീവിതാച് ച
    രാജ്യം ച പുത്രാശ് ച യശോ ധനം ച; സർവം ന സത്യസ്യ കലാം ഉപൈതി