മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം278

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം278

1 [മാർക്]
     അഥ മദ്രാധിപോ രാജാ നാരദേന സമാഗതഃ
     ഉപവിഷ്ടഃ സഭാമധ്യേ കഥാ യോഗേന ഭാരത
 2 തതോ ഽഭിഗമ്യ തീർഥാനി സർവാണ്യ് ഏവാശ്രമാംസ് തഥാ
     ആജഗാമ പിതുർ വേശ്മ സാവിത്രീ സഹ മന്ത്രിഭിഃ
 3 നാരദേന സഹാസീനം ദൃഷ്ട്വാ സാ പിതരം ശുഭാ
     ഉഭയോർ ഏവ ശിരസ ചക്രേ പാദാഭിവന്ദനം
 4 [നാരദ]
     ക്വ ഗതാഭൂത് സുതേയം തേ കുതശ് ചൈവാഗതാ നൃപ
     കിമർഥം യുവതീം ഭർത്രേ ന ചൈനാം സമ്പ്രയച്ഛസി
 5 [അഷ്വപതി]
     കാര്യേണ ഖല്വ് അനേനൈവ പ്രേഷിതാദ്യൈവ ചാഗതാ
     തദ് അസ്യാഃ ശൃണു ദേവർഷേ ഭർതാരം യോ ഽനയാ വൃതഃ
 6 [മാർക്]
     സാ ബ്രൂഹി വിസ്തരേണേതി പിത്രാ സഞ്ചോദിതാ ശുഭാ
     ദൈവതസ്യേവ വചനം പ്രതിഗൃഹ്യേദം അബ്രവീത്
 7 ആസീച് ഛാല്വേഷു ധർമാത്മാ ക്ഷത്രിയഃ പൃഥിവീപതിഃ
     ദ്യുമത്സേന ഇതി ഖ്യാതഃ പശ്ചാദ് അന്ധോ ബഭൂവ ഹ
 8 വിനഷ്ട ചക്ഷുർ അസ് തസ്യ ബാല പുത്രസ്യ ധീമതഃ
     സാമീപ്യേന ഹൃതം രാജ്യം ഛിദ്രേ ഽസ്മിൻ പൂർവവൈരിണാ
 9 സ ബാലവത്സയാ സാർധം ഭാര്യയാ പ്രസ്ഥിതോ വനം
     മഹാരണ്യഗതശ് ചാപി തപസ് തേപേ മഹാവ്രതഃ
 10 തസ്യ പുത്രഃ പുരേ ജാതഃ സംവൃദ്ധശ് ച തപോവനേ
    സത്യവാൻ അനുരൂപോ മേ ഭർതേതി മനസാ വൃതഃ
11 [നാരദ]
    അഹോ ബത മഹത് പാപം സാവിത്ര്യാ നൃപതേ കൃതം
    അജാനന്ത്യാ യദ് അനയാ ഗുണവാൻ സത്യവാൻ വൃതഃ
12 സത്യം വദത്യ് അസ്യ പിതാ സത്യം മാതാ പ്രഭാഷതേ
    തതോ ഽസ്യ ബ്രാഹ്മണാശ് ചക്രുർ നാമൈതത് സത്യവാൻ ഇതി
13 ബാലസ്യാവാഃ പ്രിയാശ് ചാസ്യ കരോത്യ് അശ്വാംശ് ച മൃൻ മയാൻ
    ചിത്രേ ഽപി ച ലിഖത്യ് അശ്വാംശ് ചിത്രാശ്വ ഇതി ചോച്യതേ
14 [രാജാ]
    അപീദാനീം സ തേജസ്വീ ബുദ്ധിമാൻ വാ നൃപാത്മജഃ
    ക്ഷമാവാൻ അപി വാ ശൂരഃ സത്യവാൻ പിതൃനന്ദനഃ
15 [നാരദ]
    വിവസ്വാൻ ഇവ തേജസ്വീ ബൃഹസ്പതിസമോ മതൗ
    മഹേന്ദ്ര ഇവ ശൂരശ് ച വസുധേവ ക്ഷമാന്വിതഃ
16 [അഷ്വപതി]
    അപി രാജാത്മജോ ദാതാ ബ്രഹ്മണ്യോ വാപി സത്യവാൻ
    രൂപവാൻ അപ്യ് ഉദാരോ വാപ്യ് അഥ വാ പ്രിയദർശനഃ
17 [നാരദ]
    സാങ്കൃതേ രന്തിദേവസ്യ സ ശക്ത്യാ ദാനതഃ സമഃ
    ബ്രഹ്മണ്യഃ സത്യവാദീ ച ശിബിർ ഔശീനരോ യഥാ
18 യയാതിർ ഇവ ചോദാരഃ സോമവത് പ്രിയദർശനഃ
    രൂപേണാന്യതമോ ഽശ്വിഭ്യാം ദ്യുമത്സേനസുതോ ബലീ
19 സ ദാന്തഃ സ മൃദുഃ ശൂരഃ സ സത്യഃ സ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    സ മൈത്രഃ സോ ഽനസൂയശ് ച സ ഹ്രീമാൻ ധൃതിമാംശ് ച സഃ
20 നിത്യശശ് ചാർജവം തസ്മിൻ സ്ഥിതിസ് തസ്യൈവ ച ധ്രുവാ
    സമ്പ്ഷേപതസ് തപോവൃദ്ധൈഃ ശീലവൃദ്ധൈശ് ച കഥ്യതേ
21 [അഷ്വപതി]
    ഗുണൈർ ഉപേതം സർവൈസ് തം ഭഗവൻ പ്രബ്രവീഷി മേ
    ദോഷാൻ അപ്യ് അസ്യ മേ ബ്രൂഹി യദി സന്തീഹ കേ ചന
22 [നാരദ]
    ഏകോ ദോഷോ ഽസ്യ നാന്യോ ഽസ്തി സോ ഽദ്യ പ്രഭൃതി സത്യവാൻ
    സംവത്സരേണ ക്ഷീണായുർ ദേഹന്യാസം കരിഷ്യതി
23 [രാജാ]
    ഏഹി സാവിത്രി ഗച്ഛ ത്വം അന്യം വരയ ശോഭനേ
    തസ്യ ദോഷോ മഹാൻ ഏകോ ഗുണാൻ ആക്രമ്യ തിഷ്ഠതി
24 യഥാ മേ ഭഗവാൻ ആഹ നാരദോ ദേവസത്കൃതഃ
    സംവത്സരേണ സോ ഽൽപായുർ ദേഹന്യാസം കരിഷ്യതി
25 [സാവിത്രീ]
    സകൃദ് അംശോ നിപതതി സകൃത് കന്യാ പ്രദീയതേ
    സകൃദ് ആഹ ദദാനീതി ത്രീണ്യ് ഏതാനി സകൃത് സകൃത്
26 ദീർഘായുർ അഥ വാൽപായുഃ സഗുണോ നിർഗുണോ ഽപി വാ
    സകൃദ് വൃതോ മയാ ഭർതാ ന ദ്വിതീയം വൃണോമ്യ് അഹം
27 മനസാ നിശ്ചയം കൃത്വാ തതോ വാചാഭിധീയതേ
    ക്രിയതേ കർമണാ പശ്ചാത് പ്രമാണം മേ മനസ് തതഃ
28 [നാരദ]
    സ്ഥിരാ ബുദ്ധിർ നരശ്രേഷ്ഠ സാവിത്ര്യാ ദുഹിതുസ് തവ
    നൈഷാ ചാലയിതും ശക്യാ ധർമാദ് അസ്മാത് കഥഞ്ചനൻ
29 നാന്യസ്മിൻ പുരുഷേ സന്തി യേ സത്യവതി വൈ ഗുണാഃ
    പ്രദാനം ഏവ തസ്മാൻ മേ രോചതേ ദുഹിതുസ് തവ
30 [രാജാ]
    അവിചാര്യം ഏതദ് ഉക്തം ഹി തഥ്യം ഭഗവതാ വചഃ
    കരിഷ്യാമ്യ് ഏതദ് ഏവം ച ഗുരുർ ഹി ഭഗവാൻ മമ
31 [നാരദ]
    അവിഘ്നം അസ്തു സാവിത്ര്യാഃ പ്രദാനേ ദുഹിതുസ് തവ
    സാധയിഷ്യാമഹേ താവത് സർവേഷാം ഭദ്രം അസ്തു വഃ
32 [മാർക്]
    ഏവം ഉക്ത്വാ ഖം ഉത്പത്യ നാരദസ് ത്രിദിവം ഗതഃ
    രാജാപി ദുഹിതുഃ സർവം വൈവാഹികം അകാരയത്