മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം270

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം270

1 [മാർക്]
     തതഃ പ്രഹസ്തഃ സഹസാ സമഭ്യേത്യ വിഭീഷണം
     ഗദയാ താഡയാം ആസ വിനദ്യ രണകർവശഃ
 2 സ തയാഭിഹതോ ധീമാൻ ഗദയാ ഭീമവേഗയാ
     നാകമ്പത മഹാബാഹുർ ഹിമവാൻ ഇവ സുസ്ഥിരഃ
 3 തതഃ പ്രഗൃഹ്യ വിപുലാം ശതഘണ്ടാം വിഭീഷണഃ
     അഭിമന്ത്ര്യ മഹാശക്തിം ചിക്ഷേപാസ്യ ശിരോ പ്രതി
 4 പതന്ത്യാ സ തയാ വേഗാദ് രാക്ഷസാശനി നാദയാ
     ഹൃതോത്തമാംഗോ ദദൃശേ വാതരുഗ്ണ ഇവ ദ്രുമഃ
 5 തം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം സംഖ്യേ പ്രഹസ്തം ക്ഷണദാചരം
     അഭിദുദ്രാവ ധൂമ്രാക്ഷോ വേഗേന മഹതാ കപീൻ
 6 തസ്യ മേഘോപമം സൈന്യം ആപതദ് ഭീമദർശനം
     ദൃഷ്ട്വൈവ സഹസാ ദീർണാ രണേ വാനരപുംഗവാഃ
 7 തതസ് താൻ സഹസാ ദീർണാൻ ദൃഷ്ട്വാ വാനരപുംഗവാൻ
     നിര്യായ കപിശാർദൂലോ ഹനൂമാൻ പര്യവസ്ഥിതഃ
 8 തം ദൃഷ്ട്വാവസ്ഥിതം സംഖ്യേ ഹരയഃ പവനാത്മജം
     വേഗേന മഹതാ രാജൻ സംന്യവർതന്ത സർവശഃ
 9 തതഃ ശബ്ദോ മഹാൻ ആസീത് തുമുലോ ലോമഹർഷണഃ
     രാമരാവണ സൈന്യാനാം അന്യോന്യം അഭിധാവതാം
 10 തസ്മിൻ പ്രവൃത്തേ സംഗ്രാമേ ഘോരേ രുധിരകർദമേ
    ധൂമ്രാക്ഷഃ കപിസൈന്യം തദ് ദ്രാവയാം ആസ പത്രിഭിഃ
11 തം രാക്ഷസ മഹാമാത്രം ആപതന്തം സപത്നജിത്
    തരസാ പ്രതിജഗ്രാഹ ഹനൂമാൻ പവനാത്മജഃ
12 തയോർ യുദ്ധം അഭൂദ് ഘോരം ഹരിരാക്ഷസവീരയോഃ
    ജിഗീഷതോർ യുധാന്യോന്യം ഇന്ദ്ര പ്രഹ്ലാദയോർ ഇവ
13 ഗദാഭിഃ പരിഘൈശ് ചൈവ രാക്ഷസോ ജഘ്നിവാൻ കപിം
    കപിശ് ച ജഘ്നിവാൻ രക്ഷോ സസ്കന്ധവിടപൈർ ദ്രുമൈഃ
14 തതസ് തം അതികായേന സാശ്വം സരഥ സാരഥിം
    ധൂമ്രാക്ഷം അവധീദ് ധീമാൻ ഹനൂമാൻ മാരുതാത്മജഃ
15 തതസ് തം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ധൂമ്രാക്ഷം രാക്ഷസോത്തമം
    ഹരയോ ജാതവിസ്രംഭാ ജഘ്നുർ അഭ്യേത്യ സൈനികാൻ
16 തേ വധ്യമാനാ ബലിഭിർ ഹരിഭിർ ജിതകാശിഭിഃ
    രാക്ഷസാ ഭഗ്നസങ്കൽപാ ലങ്കാം അഭ്യപതദ് ഭയാത്
17 തേ ഽഭിപത്യ പുരം ഭഗ്നാ ഹതശേഷാ നിശാചരാഃ
    സർവം രാജ്ഞേ യഥാവൃത്തം രാവണായ ന്യവേദയൻ
18 ശ്രുത്വാ തു രാവണസ് തേഭ്യഃ പ്രഹസ്തം നിഹതം യുധി
    ധൂമ്രാക്ഷം ച മഹേഷ്വാസം സസൈന്യം വാനരർഷഭൈഃ
19 സുദീർഘം ഇവ നിഃശ്വസ്യ സമുത്പത്യ വരാസനാത്
    ഉവാച കുംഭകർണസ്യ കർമകാലോ ഽയം ആഗതഃ
20 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ വിവിധൈർ വാദിത്രൈഃ സുമഹാസ്വനൈഃ
    ശയാനം അതിനിദ്രാലും കുംഭകർണം അബോധയത്
21 പ്രബോധ്യ മഹതാ ചൈനം യത്നേനാഗത സാധ്വസഃ
    സ്വസ്ഥം ആസീനം അവ്യഗ്രം വിനിദ്രം രാക്ഷസാധിപഃ
    തതോ ഽബ്രവീദ് ദശഗ്രീവഃ കുംഭകർണം മഹാബലം
22 ധന്യോ ഽസി യസ്യ തേ നിദ്രാ കുംഭകർണേയം ഈദൃശീ
    യ ഇമം ദാരുണം കാലം ന ജാനീഷേ മഹാഭയം
23 ഏഷ തീർത്വാർണവം രാമഃ സേതുനാ ഹരിഭിഃ സഹ
    അവമന്യേഹ നഃ സർവാൻ കരോതി കദനം മഹത്
24 മയാ ഹ്യ് അപഹൃതാ ഭാര്യാ സീതാ നാമാസ്യ ജാനകീ
    താം മോക്ഷയിഷുർ ആയാതോ ബദ്ധ്വാ സേതും മഹാർണവേ
25 തേന ചൈവ പ്രഹസ്താദിർ മഹാന്നഃ സ്വജനോ ഹതഃ
    തസ്യ നാന്യോ നിഹന്താസ്തി ത്വദൃതേ ശത്രുകർശന
26 സ ദംശിതോ ഽഭിനിര്യായ ത്വം അദ്യ ബലിനാം വര
    രാമാദീൻ സമരേ സർവാഞ് ജഹി ശത്രൂൻ അരിന്ദമ
27 ദൂഷണാവരജൗ ചൈവ വജ്രവേഗപ്രമാഥിനൗ
    തൗ ത്വാം ബലേന മഹതാ സഹിതാവ് അനുയാസ്യതഃ
28 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാക്ഷസപതിഃ കുംഭകർണം തരസ്വിനം
    സന്ദിദേശേതികർതവ്യേ വജ്രവേഗപ്രമാഥിനൗ
29 തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ തു തൗ വീരൗ രാവണം ദൂഷണാനുജൗ
    കുംഭകർണം പുരസ്കൃത്യ തൂർണം നിര്യയതുഃ പുരാത്