മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം269

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം269

1 [മാർക്]
     തതോ നിവിശമാനാംസ് താൻ സൈനികാൻ രാവണാനുഗാഃ
     അഭിജഗ്മുർ ഗണാൻ ഏകേ പിശാചക്ഷുദ്രരക്ഷസാം
 2 പർവണഃ പൂതനോ ജംഭഃ ഖരഃ ക്രോധവശോ ഹരിഃ
     പ്രരുജശ് ചാരുജശ് ചൈവ പ്രഘസശ് ചൈവം ആദയഃ
 3 തതോ ഽഭിപതതാം തേഷാം അദൃശ്യാനാം ദുരാത്മനാം
     അന്തർധാനവധം തജ്ജ്ഞശ് ചകാര സ വിഭീഷണഃ
 4 തേ ദൃശ്യമാനാ ഹരിഭിർ ബലിഭിർ ദൂരപാതിഭിഃ
     നിഹതാഃ സർവശോ രാജൻ മഹീം ജഗ്മുർ ഗതാസവഃ
 5 അമൃഷ്യമാണഃ സബലോ രാവണോ നിര്യയാവ് അഥ
     വ്യൂഹ്യ ചൗശനസം വ്യൂഹം ഹരീൻ സർവാൻ അഹാരയത്
 6 രാഘവസ് ത്വ് അഭിനിര്യായ വ്യൂഢാനീകം ദശാനനം
     ബാർഹസ്പത്യം വിധിം കൃത്വാ പ്രത്യവ്യൂഹൻ നിശാചരം
 7 സമേത്യ യുയുധേ തത്ര തതോ രാമേണ രാവണഃ
     യുയുധേ ലക്ഷ്മണശ് ചൈവ തഥൈവേന്ദ്ര ജിതാ സഹ
 8 വിരൂപാക്ഷേണ സുഗ്രീവസ് താരേണ ച നിഖർവടഃ
     തുണ്ഡേന ച നലസ് തത്ര പടുശഃ പനസേന ച
 9 വിഷഹ്യം യം ഹി യോ മേനേ സ സ തേന സമേയിവാൻ
     യുയുധേ യുദ്ധവേലായാം സ്വബാഹുബലം ആശ്രിഥ
 10 സ സമ്പ്രഹാരോ വവൃധേ ഭീരൂണാം ഭയവർധനഃ
    ലോമ സംഹർഷണോ ഘോരഃ പുരാ ദേവാസുരേ യഥാ
11 രാവണോ രാമം ആനർച്ഛച് ഛക്തി ശൂലാസിവൃഷ്ടിഭിഃ
    നിശിതൈർ ആയസൈസ് തീക്ഷ്ണൈ രാവണം ചാപി രാഘവഃ
12 തഥൈവേന്ദ്ര ജിതം യത്തം ലക്ഷ്മണോ മർമഭേദിഭിഃ
    ഇന്ദ്രജിച് ചാപി സൗമിത്രിം ബിഭേദ ബഹുഭിഃ ശരൈഃ
13 വിഭീഷണഃ പ്രഹസ്തം ച പ്രഹസ്തശ് ച വിഭീഷണം
    ഖഗപത്രൈഃ ശരൈസ് തീക്ഷ്ണൈർ അഭ്യവർഷദ് ഗതവ്യഥഃ
14 തേഷാം ബലവതാം ആസീൻ മഹാസ്ത്രാണാം സമാഗമഃ
    വിവ്യഥുഃ സകലാ യേന ത്രയോ ലോകാശ് ചരാചരാഃ