മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം243

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം243

1 [വൈ]
     പ്രവിശന്തം മഹാരാജ സൂതാസ് തുഷ്ടുവുർ അച്യുതം
     ജനാശ് ചാപി മഹേഷ്വാസം തുഷ്ടുവൂ രാജസത്തമം
 2 ലാജൈശ് ചന്ദനചൂർണൈശ് ചാപ്യ് അവകീര്യ ജനാസ് തദാ
     ഊചുർ ദിഷ്ട്യാ നൃപാവിഘ്നാത് സമാപ്തോ ഽയം ക്രതുസ് തവ
 3 അപരേ ത്വ് അബ്രുവംസ് തത്ര വാതികാസ് തം മഹീപതിം
     യുധിഷ്ഠിരസ്യ യജ്ഞേന ന സമോ ഹ്യ് ഏഷ തു ക്രതുഃ
     നൈവ തസ്യ ക്രതോർ ഏഷ കലാം അർഹതി ഷോഡശീം
 4 ഏവം തത്രാബ്രുവൻ കേ ചിദ് വാതികാസ് തം നരേശ്വരം
     സുഹൃദസ് ത്വ് അബ്രുവംസ് തത്ര അതി സർവാൻ അയം ക്രതുഃ
 5 യയാതിർ നഹുഷശ് ചാപി മാന്ധാതാ ഭരതസ് തഥാ
     ക്രതും ഏനം സമാഹൃത്യ പൂതാഃ സർവേ ദിവം ഗതാഃ
 6 ഏതാ വാചഃ ശുഭാഃ ശൃണ്വൻ സുഹൃദാം ഭരതർഷഭ
     പ്രവിവേശ പുരം ഹൃഷ്ടഃ സ്വവേശ്മ ച നരാധിപഃ
 7 അഭിവാദ്യ തതഃ പാദൗ മാതാപിത്രോർ വിശാം പതേ
     ഭീഷ്മദ്രോണപൃപാണാം ച വിദുരസ്യ ച ധീമതഃ
 8 അഭിവാദിതഃ കനീയോഭിർ ഭ്രാതൃഭിർ ഭ്രാതൃവത്സലഃ
     നിഷസാദാസനേ മുഖ്യേ ഭ്രാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
 9 തം ഉത്ഥായ മഹാരാജ സൂതപുത്രോ ഽബ്രവീദ് വചഃ
     ദിഷ്ട്യാ തേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ സമാപ്തോ ഽയം മഹാക്രതുഃ
 10 ഹതേഷു യുധി പാർഥേഷു രാജസൂയേ തഥാ ത്വയാ
    ആഹൃതേ ഽഹം നരശ്രേഷ്ഠ ത്വാം സഭാജയിതാ പുനഃ
11 തം അബ്രവീൻ മഹാരാജോ ധാർതരാഷ്ട്രോ മഹായശഃ
    സത്യം ഏതത് ത്വയാ വീര പാണ്ഡവേഷു ദുരാത്മസു
12 നിഹതേഷു നരശ്രേഷ്ഠ പ്രാപ്തേ ചാപി മഹാക്രതൗ
    രാജസൂയേ പുനർ വീര ത്വം മാം സംവർധയിഷ്യസി
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാപ്രാജ്ഞഃ കർണം ആശ്ലിഷ്യ ഭാരത
    രാജസൂയം ക്രതുശ്രേഷ്ഠം ചിന്തയാം ആസ കൗരവഃ
14 സോ ഽബ്രവീത് സുഹൃദശ് ചാപി പാർശ്വസ്ഥാൻ നൃപസത്തമഃ
    കദാ തു തം ക്രതുവരം രാജസൂയം മഹാധനം
    നിഹത്യ പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ ആഹരിഷ്യാമി കൗരവാഃ
15 തം അബ്രവീത് തദാ കർണഃ ശൃണു മേ രാജകുഞ്ജര
    പാദൗ ന ധാവയേ താവദ് യാവൻ ന നിഹതോ ഽർജുനഃ
16 അഥോത്ക്രുഷ്ടം മഹേഷ്വാസൈർ ധാർതരാഷ്ട്രൈർ മഹാരഥൈഃ
    പ്രതിജ്ഞാതേ ഫൽഗുനസ്യ വധേ കർണേന സംയുഗേ
    വിജിതാംശ് ചാപ്യ് അമന്യന്ത പാണ്ഡവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രജാഃ
17 ദുര്യോധനോ ഽപി രാജേന്ദ്ര വിസൃജ്യ നരപുംഗവാൻ
    പ്രവിവേശ ഗൃഹം ശ്രീമാൻ യഥാ ചൈത്രരഥം പ്രഭുഃ
    തേ ഽപി സർവേ മഹേഷ്വാസാ ജഗ്മുർ വേശ്മാനി ഭാരത
18 പാണ്ഡവാശ് ച മഹേഷ്വാസാ ദൂതവാക്യപ്രചോദിതാഃ
    ചിന്തയന്തസ് തം ഏവാഥം നാലഭന്ത സുഖം ക്വ ചിത്
19 ഭൂയോ ച ചാരൈ രാജേന്ദ്ര പ്രവൃത്തിർ ഉപപാദിതാ
    പ്രതിജ്ഞാ സൂതപുത്രസ്യ വിജയസ്യ വധം പ്രതി
20 ഏതച് ഛ്രുത്വാ ധർമസുതഃ സമുദ്വിഗ്നോ നരാധിപ
    അഭേദ്യകവചം മത്വാ കർണം അദ്ഭുതവിക്രമം
    അനുസ്മരംശ് ച സങ്ക്ലേശാൻ ന ശാന്തിം ഉപയാതി സഃ
21 തസ്യ ചിന്താപരീതസ്യ ബുദ്ധിജജ്ഞേ മഹാത്മനഃ
    ബഹു വ്യാലമൃഗാകീർണം ത്യക്തും ദ്വൈതവനം വനം
22 ധാർതരാഷ്ട്രോ ഽപി നൃപതിഃ പ്രശശാസ വസുന്ധരാം
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ വീരൈർ ഭീഷ്മദ്രോണകൃപൈസ് തഥാ
23 സംഗമ്യ സൂതപുത്രേണ കർണേനാഹവ ശോഭിനാ
    ദുര്യോധനഃ പ്രിയേ നിത്യം വർതമാനോ മഹീപതിഃ
    പൂജയാം ആസ വിപ്രേന്ദ്രാൻ ക്രതുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിണൈഃ
24 ഭ്രാതൄണാം ച പ്രിയം രാജൻ സ ചകാര പരന്തപഃ
    നിശ്ചിത്യ മനസാ വീരോ ദത്തഭുക്ത ഫലം ധനം