മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം218

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം218

1 [മാർക്]
     ഉപവിഷ്ടം തതഃ സ്കന്ദം ഹിരണ്യകവച സ്രജം
     ഹിരണ്യചൂഡ മുകുടം ഹിരണ്യാക്ഷം മഹാപ്രഭം
 2 ലോഹിതാംബര സംവീതം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം മനോരമം
     സർവലക്ഷണസമ്പന്നം ത്രൈലോക്യസ്യാപി സുപ്രിയം
 3 തതസ് തം വരദം ശൂരം യുവാനം മൃഷ്ടകുണ്ഡലം
     അഭജത് പദ്മരൂപാ ശ്രീഃ സ്വയം ഏവ ശരീരിണീ
 4 ശ്രിയാ ജുഷ്ടഃ പൃഥു യശാഃ സ കുമാര വരസ് തദാ
     നിഷണ്ണോ ദൃശ്യതേ ഭൂതൈഃ പൗർണമാസ്യാം യഥാ ശശീ
 5 അപൂജയൻ മഹാത്മാനോ ബ്രാഹ്മണാസ് തം മഹാബലം
     ഇദം ആഹുസ് തദാ ചൈവ സ്കന്ദം തത്ര മഹർഷയഃ
 6 ഹിരണ്യവർണഭദ്രം തേ ലോകാനാം ശങ്കരോ ഭവ
     ത്വയാ ഷഷ് രാത്രജാതേന സർവേ ലോകാ വശീകൃതാഃ
 7 അഭയം ച പുനർ ദത്തം ത്വയൈവൈഷാം സുരോത്തമ
     തസ്മാദ് ഇന്ദ്രോ ഭവാൻ അസ്തു ത്രൈലോക്യസ്യാഭയങ്കരഃ
 8 [സ്കന്ദ]
     കിം ഇന്ദ്രഃ സർവലോകാനാം കരോതീഹ തപോധനാഃ
     കഥം ദേവ ഗനാംശ് ചൈവ പാതി നിത്യം സുരേശ്വരഃ
 9 [ർസയഹ്]
     ഇന്ദ്രോ ദിശതി ഭൂതാനാം ബലം തേജോ പ്രജാഃ സുഖം
     തുഷ്ടഃ പ്രയച്ഛതി തഥാ സർവാൻ ദായാൻ സുരേശ്വരഃ
 10 ദുർവൃത്താനാം സംഹരതി വൃത്തസ്ഥാനാം പ്രയച്ഛതി
    അനുശാസ്തി ച ഭൂതാനി കാര്യേഷു ബലസൂദനഃ
11 അസൂര്യേ ച ഭവേത് സൂര്യസ് തഥാചന്ദ്രേ ച ചന്ദ്രമാഃ
    ഭവത്യ് അഗ്നിശ് ച വായുശ് ച പൃഥിവ്യ് ആപശ് ച കാരണൈഃ
12 ഏതദ് ഇന്ദ്രേണ കർതവ്യം ഇന്ദ്രേ ഹി വിപുലം ബലം
    ത്വം ച വീര ബലശ്രേഷ്ഠസ് തസ്മാദ് ഇന്ദ്രോ ഭവസ്വ നഃ
13 [ഷക്ര]
    ഭവസ്വേന്ദ്രോ മഹാബാഹോ സർവേഷാം നഃ സുഖാവഹഃ
    അഭിഷിച്യസ്വ ചൈവാദ്യ പ്രാപ്തരൂപോ ഽസി സത്തമ
14 [സ്കന്ദ]
    ശാധി ത്വം ഏവ ത്രൈലോക്യം അവ്യഗ്രോ വിജയേ രതഃ
    അഹം തേ കിങ്കരഃ ശക്ര ന മമേന്ദ്രത്വം ഈപ്സിതം
15 [ഷക്ര]
    ബലം തവാദ്ഭുതം വീര ത്വം ദേവാനാം അരീഞ് ജഹി
    അവജ്ഞാസ്യന്തി മാം ലോകാ വീര്യേണ തവ വിസ്മിതാഃ
16 ഇന്ദ്രത്വേ ഽപി സ്ഥിതം വീര ബലഹീനം പരാജിതം
    ആവയോശ് ച മിഥോ ഭേദേ പ്രയതിഷ്യന്ത്യ് അതന്ദ്രിതാഃ
17 ഭേദിതേ ച ത്വയി വിഭോ ലോകോ ദ്വൈധം ഉപേഷ്യതി
    ദ്വിധാ ഭൂതേഷു ലോകേഷു നിശ്ചിതേഷ്വ് ആവയോസ് തഥാ
    വിഗ്രഹഃ സമ്പ്രവർതേത ഭൂതഭേദാൻ മഹാബല
18 തത്ര ത്വം മാം രണേ താത യഥാശ്രദ്ധം വിജേഷ്യസി
    തസ്മാദ് ഇന്ദ്രോ ഭവാൻ അദ്യ ഭവിതാ മാ വിചാരയ
19 [സ്കന്ദ]
    ത്വം ഏവ രാജാ ഭദ്രം തേ ത്രൈലോക്യസ്യ മമൈവ ച
    കരോമി കിം ച തേ ശക്ര ശാസനം തദ് ബ്രവീഹി മേ
20 [ഷക്ര]
    യദി സത്യം ഇദം വാക്യം നിശ്ചയാദ് ഭാഷിതം ത്വയാ
    യദി വാ ശാസനം സ്കന്ദ കർതും ഇച്ഛസി മേ ശൃണു
21 അഭിഷിച്യസ്വ ദേവാനാം സേനാപത്യേ മഹാബല
    അഹം ഇന്ദ്രോ ഭവിഷ്യാമി തവ വാക്യാൻ മഹാബല
22 [സ്കന്ദ]
    ദാനവാനാം വിനാശായ ദേവാനാം അർഥസിദ്ധയേ
    ഗോബ്രാഹ്മണസ്യ ത്രാണാർഥം സേനാപത്യേ ഽഭിഷിഞ്ച മാം
23 [മാർക്]
    സോ ഽഭിഷിക്തോ മഘവതാ സർവൈർ ദേവഗണൈഃ സഹ
    അതീവ ശുശുഭേ തത്ര പൂജ്യമാനോ മഹർഷിഭിഃ
24 തസ്യ തത് കാഞ്ചനം ഛത്രം ധ്രിയമാണം വ്യരോചത
    യഥൈവ സുസമിദ്ധസ്യ പാവകസ്യാത്മ മണ്ഡലം
25 വിശ്വകർമ കൃതാ ചാസ്യ ദിവ്യാ മാലാ ഹിരണ്മയീ
    ആബദ്ധാ ത്രിപുരഘ്നേന സ്വയം ഏവ യശസ്വിനാ
26 ആഗമ്യ മനുജവ്യാഘ്രസഹദേവ്യാ പരന്തപ
    അർചയാം ആസ സുപ്രീതോ ഭഗവാൻ ഗോവൃഷധ്വജഃ
27 രുദ്രം അഗ്നിം ദ്വിജാഃ പ്രാഹൂ രുദ്ര സൂനുസ് തതസ് തു സഃ
    രുദ്രേണ ശുക്രം ഉത്സൃഷ്ടം തച് ഛ്വേതഃ പർവതോ ഽഭവത്
    പാവകസ്യേന്ദ്രിയം ശ്വേതേ കൃത്തികാഭിഃ കൃതം നഗേ
28 പൂജ്യമാനം തു രുദ്രേണ ദൃഷ്ട്വാ സർവേ ദിവൗകസഃ
    രുദ്ര സൂനും തതഃ പ്രാഹുർ ഗുഹം ഗുണവതാം വരം
29 അനുപ്രവിശ്യ രുദ്രേണ വഹ്നിം ജാതോ ഹ്യ് അയം ശിശുഃ
    തത്ര ജാതസ് തതഃ സ്കന്ദോ രുദ്ര സൂനുസ് തതോ ഽഭവത്
30 രുദ്രസ്യ വഹ്നേഃ സ്വാഹായാഃ ഷണ്ണാം സ്ത്രീണാം ച തേജസാ
    ജാതഃ സ്കന്ദഃ സുരശ്രേഷ്ഠോ രുദ്ര സൂനുസ് തതോ ഽഭവത്
31 അരജേ വാസസീ രക്തേ വസാനഃ പാവകാത്മജഃ
    ഭാതി ദീപ്തവപുഃ ശ്രീമാൻ രക്താഭ്രാഭ്യാം ഇവാംശുമാൻ
32 കുക്കുടശ് ചാഗ്നിനാ ദത്തസ് തസ്യ കേതുർ അലങ്കൃതഃ
    രഥേ സമുച്ഛ്രിതോ ഭാതി കാലാഗ്നിർ ഇവ ലോഹിതഃ
33 വിവേശ കവചം ചാസ്യ ശരീരം സഹജം തതഃ
    യുധ്യമാനസ്യ ദേഹസ്യ പ്രാദുർഭവതി തത് സദാ
34 ശക്തിർ വർമ ബലം തേജോ കാന്തത്വം സത്യം അക്ഷതിഃ
    ബ്രഹ്മണ്യത്വം അസംമോഹോ ഭക്താനാം പരിരക്ഷണം
35 നികൃന്തനം ച ശത്രൂണാം ലോകാനാം ചാഭിരക്ഷണം
    സ്കന്ദേന സഹ ജാതാനി സർവാണ്യ് ഏവ ജനാധിപ
36 ഏവം ദേവഗണൈഃ സർവൈഃ സോ ഽഭിഷിക്തഃ സ്വലങ്കൃതഃ
    ബഭൗ പ്രതീതഃ സുമനാഃ പരിപൂർണേന്ദു ദർശനഃ
37 ഇഷ്ടൈഃ സ്വാധ്യായഘോഷൈശ് ച ദേവ തൂര്യരവൈർ അപി
    ദേവഗന്ധർവഗീതൈശ് ച സർവൈർ അപ്സരസാം ഗണൈഃ
38 ഏതൈശ് ചാന്യൈശ് ച വിവിധൈർ ഹൃഷ്ടതുഷ്ടൈർ അലങ്കൃതൈഃ
    ക്രീഡന്ന് ഇവ തദാ ദേവൈർ അഭിഷിക്തഃ സ പാവകിഃ
39 അഭിഷിക്തം മഹാസേനം അപശ്യന്ത ദിവൗകസഃ
    വിനിഹത്യ തമോ സൂര്യം യഥേഹാഭ്യുദിതം തഥാ
40 അഥൈനം അഭ്യയുഃ സർവാ ദേവ സേനാഃ സഹസ്രശഃ
    അസ്മാകം ത്വം പതിർ ഇതി ബ്രുവാണാഃ സർവതോദിശം
41 താഃ സമാസാദ്യ ഭഗവാൻ സർവഭൂതഗണൈർ വൃതഃ
    അർചിതശ് ച സ്തുതശ് ചൈവ സാന്ത്വയാം ആസ താ അപി
42 ശതക്രതുശ് ചാഭിഷിച്യ സ്കന്ദം സേനാപതിം തദാ
    സസ്മാര താം ദേവ സേനാം യാ സാ തേന വിമോക്ഷിതാ
43 അയം തസ്യാഃ പതിർ നൂനം വിഹിതോ ബ്രഹ്മണാ സ്വയം
    ഇതി ചിന്ത്യാനയാം ആസ ദേവസേനാം സ്വലങ്കൃതാം
44 സ്കന്ദം ചോവാച ബലഭിദ് ഇയം കന്യാ സുരോത്തമ
    അജാതേ ത്വയി നിർദിഷ്ടാ തവ പത്നീ സ്വയംഭുവാ
45 തസ്മാത് ത്വം അസ്യാ വിധിവത് പാണിം മന്ത്രപുരസ്കൃതം
    ഗൃഹാണ ദക്ഷിണം ദേവ്യാഃ പാണിനാ പദ്മവർചസം
46 ഏവം ഉക്തഃ സ ജഗ്രാഹ തസ്യാഃ പാണിം യഥാവിധി
    ബൃഹസ്പതിർ മന്ത്രവിധം ജജാപ ച ജുഹാവ ച
47 ഏവം സ്കന്ദസ്യ മഹിഷീം ദേവസേനാം വിദുർ ബുധാഃ
    ഷഷ്ഠീം യാം ബ്രാഹ്മണാഃ പ്രാഹുർ ലക്ഷ്മീം ആശാം സുഖപ്രദാം
    സിനീവാലീം കുഹൂം ചൈവ സദ്വൃത്തിം അപരാജിതാം
48 യദാ സ്കന്ദഃ പതിർ ലബ്ധഃ ശാശ്വതോ ദേവസേനയാ
    തദാ തം ആശ്രയൽ ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ദേവീ ശരീരിണീ
49 ശ്രീജുഷ്ടഃ പഞ്ചമീം സ്കന്ദസ് തസ്മാച് ഛ്രീ പഞ്ചമീ സ്മൃതാ
    ഷഷ്ഠ്യാം കൃതാർഥോ ഽഭൂദ് യസ്മാത് തസ്മാത് ഷഷ്ഠീ മഹാതിഥിഃ