മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം217

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം217

1 [മാർക്]
     സ്കന്ദസ്യ പാർഷദാൻ ഘോരാഞ് ശൃണുഷ്വാദ്ഭുത ദർശനാൻ
     വജ്രപ്രഹാരാത് സ്കന്ദസ്യ ജജ്ഞുസ് തത്ര കുമാരകാഃ
     യേ ഹരന്തി ശിശൂഞ് ജാതാൻ ഗർഭസ്ഥാംശ് ചൈവ ദാരുണാഃ
 2 വജ്രപ്രഹാരാത് കന്യാശ് ച ജജ്ഞിരേ ഽസ്യ മഹാബലാഃ
     കുമാരാശ് ച വിശാഖം തം പിതൃത്വേ സമകൽപയൻ
 3 സ ഭൂത്വാ ഭഗവാൻ സംഖ്യേ രക്ഷംശ് ഛാഗ മുഖസ് തദാ
     വൃതഃ കന്യാ ഗണൈഃ സർവൈർ ആത്മനീനൈശ് ച പുത്രകൈഃ
 4 മാതൄണാം പ്രേക്ഷതീനാം ച ഭദ്രശാഖശ് ച കൗശലഃ
     തതഃ കുമാര പിതരം സ്കന്ദം ആഹുർ ജനാ ഭുവി
 5 രുദ്രം അഗ്നിം ഉമാം സ്വാഹാം പ്രദേശേഷു മഹാബലാം
     യജന്തി പുത്ര കാമാശ് ച പുത്രിണശ് ച സദാ ജനാഃ
 6 യാസ് താസ് ത്വ് അജനയത് കന്യാസ് തപോ നാമ ഹുതാശനഃ
     കിം കരോമീതി താഃ സ്കന്ദം സമ്പ്രാപ്താഃ സമഭാഷത
 7 [മാതരഹ്]
     ഭവേമ സർവലോകസ്യ വയം മാതര ഉത്തമാഃ
     പ്രസാദാത് തവ പൂജ്യാശ് ച പ്രിയം ഏതത് കുരുഷ്വ നഃ
 8 [മാർക്]
     സോ ഽബ്രവീദ് ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഭവിഷ്യധ്വം പൃഥഗ്വിധാഃ
     അശിവാശ് ച ശിവാശ് ചൈവ പുനഃ പുനർ ഉദാരധീഃ
 9 തതഃ സങ്കൽപ്യ പുത്രത്വേ സ്കന്ദം മാതൃഗണോ ഽഗമത്
     കാകീ ച ഹലിമാ ചൈവ രുദ്രാഥ ബൃഹലീ തഥാ
     ആര്യാ പലാലാ വൈ മിത്രാ സത്ന്പ്തൈതാഃ ശുശു മാതരഃ
 10 ഏതാസാം വീര്യസമ്പന്നഃ ശിശുർ നാമാതിദാരുണഃ
    സ്കന്ദ പ്രസാദജഃ പുത്രോ ലോഹിതാക്ഷോ ഭയങ്കരഃ
11 ഏഷ വീരാഷ്ടകഃ പ്രോക്തഃ സ്കന്ദ മാതൃഗണോദ്ഭവഃ
    ഛാഗ വക്ത്രേണ സഹിതോ നവകഃ പരികീര്യതേ
12 ഷഷ്ഠം ഛാഗമയം വക്ത്രം സ്കന്ദസ്യൈവേതി വിദ്ധി തത്
    ഷഷ് ഷിരോ ഽഭ്യന്തരം രാജൻ നിത്യം മാതൃഗണാർചിതം
13 ഷണ്ണാം തു പ്രവരം തസ്യ ശീർഷാണാം ഇഹ ശബ്ദ്യതേ
    ശക്തിം യേനാസൃജദ് ദിവ്യാം ഭദ്രശാഖ ഇതി സ്മ ഹ
14 ഇത്യ് ഏതദ് വിവിധാകാരം വൃത്തം ശുക്ലസ്യ പഞ്ചമീം
    തത്ര യുദ്ധം മഹാഘോരം വൃത്തം ഷഷ്ഠ്യാം ജനാധിപ