മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം219

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം219

1 [മാർക്]
     ശ്രിയാ ജുഷ്ടം മഹാസേഹം ദേവ സേനാപതിം കൃതം
     സപ്തർഷിപത്ന്യഃ ഷഡ് ദേവ്യസ് തത് സകാശം അഥാഗമൻ
 2 ഋഷിഭിഃ സമ്പ്രരിത്യക്താ ധർമയുക്താ മഹാവ്രതാഃ
     ദ്രുതം ആഗമ്യ ചോചുസ് താ ദേവ സേനാപതിം പ്രഭും
 3 വയം പുത്ര പരിത്യക്താ ഭർതൃഭിർ ദേവ സംമിതൈഃ
     അകാരണാദ് രുഷാ താത പുണ്യസ്ഥാനാത് പരിച്യുതാഃ
 4 അസ്മാഭിഃ കില ജാതസ് ത്വം ഇതി കേനാപ്യ് ഉദാഹൃതം
     അസത്യം ഏതത് സംശ്രുത്യ തസ്മാൻ നസ് ത്രാതും അർഹസി
 5 അക്ഷയശ് ച ഭവേത് സ്വർഗസ് ത്വത്പ്രസാദാദ് ധി നഃ പ്രഭോ
     ത്വാം പുത്രം ചാപ്യ് അഭീപ്സാമഃ കൃത്വൈതദ് അനൃണോ ഭവ
 6 [സ്കന്ദ]
     മാതരോ ഹി ഭവത്യോ മേ സുതോ വോ ഽഹം അനിന്ദിതാഃ
     യച് ചാഭീപ്സഥ തത് സർവം സംഭവിഷ്യതി വസ് തഥാ
 7 [ആർകണ്ഡേയ]
     ഏവം ഉക്തേ തതഃ ശക്രം കിം കാര്യം ഇതി സോ ഽബ്രവീത്
     ഉക്തഃ സ്കന്ദേന ബ്രൂഹീതി സോ ഽബ്രവീദ് വാസവസ് തതഃ
 8 അഭിജിത് സ്പർധമാനാ തു രോഹിണ്യാ കന്യസീ സ്വസാ
     ഇച്ഛന്തീ ജ്യേഷ്ഠതാം ദേവീ തപസ് തപ്തും വനം ഗതാ
 9 തത്ര മൂഢോ ഽസ്മി ഭദ്രം തേ നക്ഷത്രം ഗഗനാച് ച്യുതം
     കാലം ത്വ് ഇമം പരം സ്കന്ദ ബ്രഹ്മണാ സഹ ചിന്തയ
 10 ധനിഷ്ഠാദിസ് തദാ കാലോ ബ്രഹ്മണാ പരിനിർമിതഃ
    രോഹിണ്യാദ്യോ ഽഭവത് പൂർവം ഏവം സംഖ്യാ സമാഭവത്
11 ഏവം ഉക്തേ തു ശക്രേണ ത്രിവിദം കൃത്തികാ ഗതാഃ
    നക്ഷത്രം ശകടാകാരം ഭാതി തദ് വഹ്നി ദൈവതം
12 വിനതാ ചാബ്രവീത് സ്കന്ദം മമ ത്വം പിണ്ഡദഃ സുതഃ
    ഇച്ഛാമി നിത്യം ഏവാഹം ത്വയാ പുത്ര സഹാസിതും
13 [സ്കന്ദ]
    ഏവം അസ്തു നമസ് തേ ഽസ്തു പുത്രസ്നേഹാത് പ്രശാധി മാം
    സ്നുഷയാ പൂജ്യമാനാ വൈ ദേവി വത്സ്യസി നിത്യദാ
14 [മാർക്]
    അഥ മാതൃഗണഃ സർവഃ സ്കന്ദം വചനം അബ്രവീത്
    വയം സർവസ്യ ലോകസ്യ മാതരഃ കവിഭിഃ സ്തുതാഃ
    ഇച്ഛാമോ മാതരസ് തുഭ്യം ഭവിതും പൂജയസ്വ നഃ
15 [സ്കന്ദ]
    മാതരസ് തു ഭവത്യോ മേ ഭവതീനാം അഹം സുതഃ
    ഉച്യതാം യൻ മയാ കാര്യം ഭവതീനാം അഥേപ്സിതം
16 [മാതരസ്]
    യാസ് തു താ മാതരഃ പൂർവം ലോകസ്യാസ്യ പ്രകൽപിതാഃ
    അസ്മാകം തദ് ഭവേത് സ്ഥാനം താസാം ചൈവ ന തദ് ഭവേത്
17 ഭവേമ പൂജ്യാ ലോകസ്യ ന താഃ പൂജ്യാഃ സുരർഷഭ
    പ്രജാസ്മാകം ഹൃതാസ് താഭിസ് ത്വത്കൃതേ താഃ പ്രയച്ഛ നഃ
18 [സ്കന്ദ]
    ദത്താഃ പ്രജാ ന താഃ ശക്യാ ഭവതീഭിർ നിഷേവിതും
    അന്യാം വഃ കാം പ്രയച്ഛാമി പ്രജാം യാം മനസേച്ഛഥ
19 [മാതരസ്]
    ഇച്ഛാമ താസാം മാതൄണാം പ്രജാ ഭോക്തും പ്രയച്ഛ നഃ
    ത്വയാ സഹ പൃഥഗ് ഭൂതാ യേ ച താസാം അഥേശ്വരാഃ
20 [സ്കന്ദ]
    പ്രജാ വോ ദദ്മി കഷ്ടം തു ഭവതീഭിർ ഉദാഹൃതം
    പരിരക്ഷത ഭദ്രം വഃ പ്രജാഃ സാധു നമസ്കൃതാഃ
21 പരിരക്ഷാമ ഭദ്രം തേ പ്രജാഃ സ്കന്ദ യഥേച്ഛസി
    ത്വയാ നോ രോചതേ സ്കന്ദ സഹ വാസശ് ചിരം പ്രഭോ
22 [സ്കന്ദ]
    യാവത് ഷോഡശവർഷാണി ഭവന്തി തരുണാഃ പ്രജാഃ
    പ്രബാധത മനുഷ്യാണാം താവദ് രൂപൈഃ പൃഥഗ്വിധൈഃ
23 അഹം ച വഃ പ്രദാസ്യാമി രൗദ്രം ആത്മാനം അവ്യയം
    പരമം തേന സഹിതാ സുഖം വത്സ്യഥ പൂജിതാഃ
24 [മാർക്]
    തതഃ ശരീരാത് സ്കന്ദസ്യ പുരുഷഃ കാഞ്ചനപ്രഭഃ
    ഭോക്തും പ്രജാഃ സ മർത്യാനാം നിഷ്പപാത മഹാബലഃ
25 അപതത് സ തദാ ഭൂമൗ വിസഞ്ജ്ഞോ ഽഥ ക്ഷുധാന്വിതഃ
    സ്കന്ദേന സോ ഽഭ്യനുജ്ഞാതോ രൗദ്രരൂപോ ഽഭവദ് ഗ്രഹഃ
    സ്കന്ദാപസ്മാരം ഇത്യ് ആഹുർ ഗ്രഹം തം ദ്വിജസത്തമാഃ
26 വിനതാ തു മഹാരൗദ്രാ കഥ്യതേ ശകുനിഗ്രഹഃ
    പൂതനാം രാക്ഷസീം പ്രാഹുസ് തം വിദ്യാത് പൂതനാ ഗ്രഹം
27 കഷ്ടാ ദാരുണരൂപേണ ഘോരരൂപാ നിശാചരീ
    പിശാചീ ദാരുണാകാരാ കഥ്യതേ ശീതപൂതനാ
    ഗർഭാൻ സാ മാനുഷീണാം തു ഹരതേ ഘോരദർശനാ
28 അദിതിം രേവതീം പ്രാഹുർ ഗ്രഹസ് തസ്യാസ് തു രൈവതഃ
    സോ ഽപി ബാലാഞ് ശിശൂൻ ഘോരോ ബാധതേ വൈ മഹാഗ്രഹഃ
29 ദൈത്യാനാം യാ ദിതിർ മാതാ താം ആഹുർ മുഖമണ്ഡികാം
    അത്യർഥം ശിശുമാംസേന സമ്പ്രഹൃഷ്ടാ ദുരാസദാ
30 കുമാരാശ് ച കുമാര്യശ് ച യേ പ്രോക്താഃ സ്കന്ദ സംഭവാഃ
    തേ ഽപി ഗർഭഭുജഃ സർവേ കൗരവ്യ സുമഹാഗ്രഹാഃ
31 താസാം ഏവ കുമാരീണാം പതയസ് തേ പ്രകീർതിതാഃ
    അജ്ഞായമാനാ ഹൃജ്ണന്തി ബാലകാൻ രൗദ്രകർമിണഃ
32 ഗവാം മാതാ തു യാ പ്രാജ്ഞൈഃ കഥ്യതേ സുരഭിർ നൃപ
    ശകുനിസ് താം അഥാരുഹ്യ സഹ ഭുങ്ക്തേ ശിശൂൻ ഭുവി
33 സരമാ നാമ യാ മാതാ ശുനാം ദേവീ ജനാധിപ
    സാപി ഗർഭാൻ സമാദത്തേ മാനുഷീണാം സദൈവ ഹി
34 പാദപാനാം ചയാ മാതാ കരഞ്ജ നിലയാ ഹി സാ
    കരഞ്ജേ താം നമസ്യന്തി തസ്മാത് പുത്രാർഥിനോ നരാഃ
35 ഇമേ ത്വ് അഷ്ടാദശാന്യേ വൈ ഗ്രഹാ മാംസമധു പ്രിയാഃ
    ദ്വിപഞ്ചരാത്രം തിഷ്ഠന്തി സതതം സൂതികാ ഗൃഹേ
36 കദ്രൂഃ സൂക്ഷ്മവപുർ ഭൂത്വാ ഗർഭിണീം പ്രവിശേദ് യദാ
    ഭുങ്ക്തേ സാ തത്ര തം ഗർഭം സാ തു നാഗം പ്രസൂയതേ
37 ഗന്ധർവാണാം തു യാ മാതാ സാ ഗർഭം ഗൃഹ്യ ഗച്ഛതി
    തതോ വിലീന ഗർഭാ സാ മാനുഷീ ഭുവി ദൃശ്യതേ
38 യാ ജനിത്രീ ത്വ് അപ്സരസാം ഗർഭം ആസ്തേ പ്രഗൃഹ്യ സാ
    ഉപവിഷ്ടം തതോ ഗർഭം കഥയന്തി മനീഷിണഃ
39 ലോഹിതസ്യോദധേഃ കന്യാ ധാത്രീ സ്കന്ദസ്യ സാ സ്മൃതാ
    ലോഹിതായനിർ ഇത്യ് ഏവം കദംബേ സാ ഹി പൂജ്യതേ
40 പുരുഷേഷു യഥാ രുദ്രസ് തഥാര്യാ പ്രമദാസ്വ് അപി
    ആര്യാ മാതാ കുമാരസ്യ പൃഥക് കാമാർഥം ഇജ്യതേ
41 ഏവം ഏതേ കുമാരാണാം മയാ പ്രോക്താ മഹാഗ്രഹാഃ
    യാവത് ഷോഡശവർഷാണി അശിവാസ് തേ ശിവാസ് തതഃ
42 യേ ച മാതൃഗണാഃ പ്രോക്താഃ പുരുഷാശ് ചൈവ യേ ഗ്രഹാഃ
    സർവേ സ്കന്ദഗ്രഹാ നാമ ജ്ഞേയാ നിത്യം ശരീരിഭിഃ
43 തേഷാം പ്രശമനം കാര്യം സ്നാനം ധൂപം അഥാഞ്ജനം
    ബലികർമോപഹാരശ് ച സ്കന്ദസ്യേജ്യാ വിശേഷതഃ
44 ഏവം ഏതേ ഽർചിതാഃ സർവേ പ്രയച്ഛന്തി ശുഭം നൃണാം
    ആയുർ വീര്യം ച രാജേന്ദ്ര സമ്യക് പൂജാ നമസ്കൃതാഃ
45 ഊർധ്വം തു ഷോഡശാദ് വർഷാദ് യേ ഭവന്തി ഗ്രഹാ നൃണാം
    താൻ അഹം സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി നമസ്കൃത്യ മഹേശ്വരം
46 യഃ പശ്യതി നരോ ദേവാഡ് ജാഗ്രദ് വാ ശയിതോ ഽപി വാ
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം തം തു ദേവ ഗ്രഹം വിദുഃ
47 ആസീനശ് ച ശയാനശ് ച യഃ പശ്യതി നരഃ പിതൄൻ
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം സ ജ്ഞേയസ് തു പിതൃഗ്രഹഃ
48 അവമന്യതി യഃ സിദ്ധാൻ ക്രുദ്ധാശ് ചാപി ശപന്തി യം
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം ജ്ഞേയഃ സിദ്ധഗ്രഹസ് തു സഃ
49 ഉപാഘ്രാതി ച യോ ഗന്ധാൻ രസാംശ് ചാപി പൃഥഗ്വിധാൻ
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം സ ജ്ഞേയോ രാക്ഷസോ ഗ്രഹഃ
50 ഗന്ധർവാശ് ചാപി യം ദിവ്യാഃ സംസ്പൃശന്തി നരം ഭുവി
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം ഗ്രഹോ ഗാന്ധർവ ഏവ സഃ
51 ആവിശന്തി ച യം യക്ഷാഃ പുരുഷം കാലപര്യയേ
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം ജ്ഞേയോ യക്ഷഗ്രഹസ് തു സഃ
52 അധിരോഹന്തി യം നിത്യം പിശാചാഃ പുരുഷം ക്വ ചിത്
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം പൈശാചം തം ഗ്രഹം വിദുഃ
53 യസ്യ ദോഷൈഃ പ്രകുപിതം ചിത്തം മുഹ്യതി ദേഹിനഃ
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം സാധനം തസ്യ ശാസ്ത്രതഃ
54 വൈക്ലവ്യാച് ച ഭയാച് ചൈവ ഗോരാണാം ചാപി ദർശനാത്
    ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷിപ്രം സത്ത്വം തസ്യ തു സാധനം
55 കശ് ചിത് ക്രീഡിതു കാമോ വൈ ഭോക്തുകാമസ് തഥാപരഃ
    അഭികാമസ് തഥൈവാന്യ ഇത്യ് ഏഷ ത്രിവിധോ ഗ്രഹഃ
56 യാവത് സപ്തതി വർഷാണി ഭവന്ത്യ് ഏതേ ഗ്രഹാ നൃണാം
    അതഃ പരം ദേഹിനാം തു ഗ്രഹതുല്യോ ഭവേജ് ജ്വരഃ
57 അപ്രകീർണേന്ദ്രിയം ദാന്തം ശുചിം നിത്യം അതന്ദ്രിതം
    ആസ്തികം ശ്രദ്ദധാനം ച വർജയന്തി സദാ ഗ്രഹാഃ
58 ഇത്യ് ഏഷ തേ ഗ്രഹോദ്ദേശോ മാനുഷാണാം പ്രകീർതിതഃ
    ന സ്പൃശന്തി ഗ്രഹാ ഭക്താൻ നരാൻ ദേവം മഹേശ്വരം