മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം18

1 [വാ]
     ഏവം ഉക്ത്വാ രൗക്മിണേയോ യാദവാൻ ഭരതർഷഭ
     ദംശിതൈർ ഹരിഭിർ യുക്തം രഥം ആസ്ഥായ കാഞ്ചനം
 2 ഉച്ഛ്രിത്യ മകരം കേതും വ്യാത്താനനം അലങ്കൃതം
     ഉത്പതദ്ഭിർ ഇവാകാശം തൈർ ഹയൈർ അന്വയാത് പരാൻ
 3 വിക്ഷിപൻ നാദയംശ് ചാപി ധനുഃശ്രേഷ്ഠം മഹാബലഃ
     തൂണഖഡ്ഗധരഃ ശൂരോ ബദ്ധഗോധാംഗുലി ത്രവാൻ
 4 സ വിദ്യുച്ചലിതം ചാപം വിഹരൻ വൈ തലാത് തലം
     മോഹയാം ആസ ദൈതേയാൻ സർവാൻ സൗഭനിവാസിനഃ
 5 നാസ്യ വിക്ഷിപതശ് ചാപം സന്ദധാനസ്യ ചാസകൃത്
     അന്തരം ദദൃശേ കശ് ചിൻ നിഘ്നതഃ ശാത്രവാൻ രണേ
 6 മുഖസ്യ വർണോ ന വികൽപതേ ഽസ്യ; ചേലുശ് ച ഗാത്രാണി ന ചാപി തസ്യ
     സിംഹോന്നതം ചാപ്യ് അഭിഗർജതോ ഽസ്യ; ശുശ്രാവ ലോകോ ഽദ്ഭുതരൂപം അഗ്ര്യം
 7 ജലേ ചരഃ കാഞ്ചനയഷ്ടി സംസ്ഥോ; വ്യാത്താനനഃ സർവതിമി പ്രമാഥീ
     വിത്രാസയൻ രാജതി വാഹമുഖ്യേ; ശാല്വസ്യ സേനാ പ്രമുഖേ ധ്വജാഗ്ര്യഃ
 8 തതഃ സ തൂർണം നിഷ്പത്യ പ്രദ്യുമ്നഃ ശത്രുകർശനഃ
     ശാല്വം ഏവാഭിദുദ്രാവ വിധാസ്യൻ കലഹം നൃപ
 9 അഭിയാനം തു വീരേണ പ്രദ്യുമ്നേന മഹാഹവേ
     നാമർഷയത സങ്ക്രുദ്ധഃ ശാല്വഃ കുരുകുലോദ്വഹ
 10 സ രോമമദമത്തോ വൈ കാമഗാദ് അവരുഹ്യ ച
    പ്രദ്യുമ്നം യോധയാം ആസ ശാല്വഃ പരപുരഞ്ജയഃ
11 തയോഃ സുതുമുലം യുദ്ധം ശാല്വ വൃഷ്ണിപ്രവീരയോഃ
    സമേതാ ദദൃശുർ ലോകാ ബലിവാസവയോർ ഇവ
12 തസ്യ മായാമയോ വീര രഥോ ഹേമപരിഷ്കൃതഃ
    സധ്വജഃ സപതാകശ് ച സാനുകർഷഃ സതൂണവാൻ
13 സ തം രഥവരം ശ്രീമാൻ സമാരുഹ്യ കില പ്രഭോ
    മുമോച ബാണാൻ കൗരവ്യ പ്രദ്യുമ്നായ മഹാബലഃ
14 തതോ ബാണമയം വർഷം വ്യസൃജത് തരസാ രണേ
    പ്രദ്യുമ്നോ ഭുജവേഗേന ശാല്വം സംമോഹയന്ന് ഇവ
15 സ തൈർ അഭിഹതഃ സംഖ്യേ നാമർഷയത സൗഭരാട്
    ശരാൻ ദീപ്താഗ്നിസങ്കാശാൻ മുമോച തനയേ മമ
16 സ ശാല്വ ബാണൈ രാജേന്ദ്ര വിദ്ധോ രുക്മിണിനന്ദനഃ
    മുമോച ബാണം ത്വരിതോ മർമഭേദിനം ആഹവേ
17 തസ്യ വർമ വിഭിദ്യാശു സ ബാണോ മത് സുതേരിതഃ
    ബിഭേദ ഹൃദയം പത്രീ സ പപാത മുമോഹ ച
18 തസ്മിൻ നിപതിതേ വീരേ ശാല്വരാജേ വിചേതസി
    സമ്പ്രാദ്രവൻ ദാനവേന്ദ്രാ ദാരയന്തോ വസുന്ധരാം
19 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് സൈന്യം ശാല്വസ്യ പൃഥിവീപതേ
    നഷ്ടസഞ്ജ്ഞേ നിപതിതേ തദാ സൗഭപതൗ നൃപ
20 തത ഉത്ഥായ കൗരവ്യ പ്രതിലഭ്യ ച ചേതനം
    മുമോച ബാണം തരസാ പ്രദ്യുമ്നായ മഹാബലഃ
21 തേന വിദ്ധോ മഹാബാഹുഃ പ്രദ്യുമ്നഃ സമരേ സ്ഥിതഃ
    ജത്രു ദേശേ ഭൃശം വീരോ വ്യവാസീദദ് രഥേ തദാ
22 തം സ വിദ്ധ്വാ മഹാരാജ ശാല്വോ രുക്മിണിനന്ദനം
    നനാദ സിംഹനാദം വൈ നാദേനാപൂരയൻ മഹീം
23 തതോ മോഹം സമാപന്നേ തനയേ മമ ഭാരത
    മുമോച ബാണാംസ് ത്വരിതഃ പുനർ അന്യാൻ ദുരാസദാൻ
24 സ തൈർ അഭിഹതോ ബാണൈർ ബഹുഭിസ് തേന മോഹിതഃ
    നിശ്ചേഷ്ടഃ കൗരവശ്രേഷ്ഠ പ്രദ്യുമ്നോ ഽഭൂദ് രണാജിരം