മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം173

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം173

1 [ജനം]
     തസ്മിൻ കൃതാസ്ത്രേ രഥിനാം പ്രധാനേ; പ്രത്യാഗതേ ഭവനാദ് വൃത്ര ഹന്തുഃ
     അതഃ പരം കിം അകുർവന്ത പാർഥാഃ; സമേത്യ ശൂരേണ ധനഞ്ജയേന
 2 [വൈ]
     വനേഷു തേഷ്വ് ഏവ തു തേ നരേന്ദ്രാഃ; സഹാർജുനേനേന്ദ്ര സമേന വീരാഃ
     തസ്മിംശ് ച ശൈലപ്രവരേ സുരമ്യേ; ധനേശ്വരാക്രീഡ ഗതാ വിജഹ്രുഃ
 3 വേശ്മാനി താന്യ് അപ്രതിമാനി പശ്യൻ; ക്രീഡാശ് ച നാനാദ്രുമസംനികർഷാഃ
     ചചാര ധവീ ബഹുധാ നരേന്ദ്രഃ; സോ ഽസ്ത്രേഷു യത്തഃ സതതം കിരീടീ
 4 അവാപ്യ വാസം നരദേവ പുത്രാഃ; പ്രസാദജം വൈശ്വരണസ്യ രാജ്ഞഃ
     ന പ്രാണിനാം തേ സ്പൃഹയന്തി രാജഞ്; ശിവശ് ച കാലഃ സ ബഭൂവ തേഷാം
 5 സമേത്യ പാർഥേന യഥൈക രാത്രം; ഊഷുഃ സമാസ് തത്ര തദാ ചതസ്രഃ
     പൂർവാശ് ച സോ താ ദശ പാണ്ഡവാനാം; ശിവാ ബഭൂവുർ വസതാം വനേഷു
 6 തതോ ഽബ്രവീദ് വായുസുതസ് തരസ്വീ; ജിഷ്ണുശ് ച രാജാനം ഉപോപവിശ്യ
     യമൗ ച വീരൗ സുരരാജകൽപാവ്; ഏകാന്തം ആസ്ഥായ ഹിതം പ്രിയം ച
 7 തവ പ്രതിജ്ഞാം കുരുരാജസത്യാം; ചികീർഷമാണാസ് ത്വദ് അനു പ്രിയം ച
     തതോ ഽനുഗച്ഛാമ വനായ് അപാസ്യ; സുയോധനം സാനുചരം നിഹന്തും
 8 ഏകാ ദശം വർഷം ഇദം വസാമഃ; സുയോധനേനാത്ത സുഖാഃ സുഖാർഹാഃ
     തം വഞ്ചയിത്വാധമ ബുദ്ധിശീലം; അജ്ഞാതവാസം സുഖം ആപ്നുയാമഃ
 9 തവാജ്ഞയാ പാർഥിവ നിർവിശങ്കാ; വിഹായ മാനം വിചരൻ വനാനി
     സമീപവാസേന വിലോഭിതാസ് തേ; ജ്ഞാസ്യന്തി നാസ്മാൻ അപകൃഷ്ട ദേശാൻ
 10 സംവത്സരം തം തു വിഹൃത്യ ഗൂഢം; നരാധമം തം സുഖം ഉദ്ധരേമ
    നിര്യാത്യ വൈരം സഫലം സപുഷ്പം; തസ്മൈ നരേന്ദ്രാധമപൂരുഷായ
11 സുയോധനായാനുചരൈർ വൃതായ; തതോ മഹീം ആഹര ധർമരാജ
    സ്വർഗോപമം ശൈലം ഇമം ചരദ്ഭിഃ; ശക്യോ വിഹന്തും നരദേവ ശോകഃ
12 കീർതിശ് ച തേ ഭാരത പുണ്യഗന്ധാ; നശ്യേത ലോകേഷു ചരാചരേഷു
    തത് പ്രാപ്യ രാജ്യം കുരുപുംഗവാനാം; ശക്യം മഹത് പ്രാപ്തം അഥ ക്രിയാശ് ച
13 ഇദം തു ശക്യം സതതം നരേന്ദ്ര; പ്രാപ്തും ത്വയാ യൽ ലഭസേ കുബേരാത്
    കുരുഷ്വ ബുദ്ധിം ദ്വിഷതാം വധായ; കൃതാഗസാം ഭാരത നിഗ്രഹേ ച
14 തേജസ് തവോഗ്രം ന സഹേത രാജൻ; സമേത്യ സാക്ഷാദ് അപി വജ്രപാണിഃ
    ന ഹി വ്യഥാം ജാതു കരിഷ്യതസ് തൗ; സമേത്യ ദേവൈർ അപി ധർമരാജ
15 ത്വദർഥസിദ്ധ്യർഥം അഭിപ്രവൃത്തൗ; സുപർണകേതുശ് ച ശിനേശ് ച നപ്താ
    യഥൈവ കൃഷ്ണോ ഽപ്രതിമോ ബലേന; തഥൈവ രാജൻ സ ശിനിപ്രവീരഃ
16 തവാർഥ സിദ്ധ്യർഥം അഭിപ്രവൃത്തൗ; യഥൈവ കൃഷ്ണഃ സഹ യാദവൈസ് തൈഃ
    തഥൈവ ചാവാം നരദേവ വര്യ; യമൗ ച വീരൗ കൃതിനൗ പ്രയോഗേ
    ത്വദർഥയോഗപ്രഭവ പ്രധാനാഃ; സമം കരിഷ്യാമ പരാൻ സമേത്യ
17 തതസ് തദ് ആജ്ഞായ മതം മഹാത്മാ; തേഷാം സ ധർമസ്യ സുതോ വരിഷ്ഠഃ
    പ്രദക്ഷിണം വൈശ്രവണാധിവാസം; ചകാര ധർമാർഥവിദ് ഉത്തമൗജഃ
18 ആമന്ത്ര്യ വേശ്മാനി നദീഃ സരാംസി; സർവാണി രക്ഷാംസി ച ധർമരാജഃ
    യഥാഗതം മാർഗം അവേക്ഷമാണഃ; പുനർ ഗിരിം ചൈവ നിരീക്ഷമാണഃ
19 സമാപ്തകർമാ സഹിതഃ സുഹൃദ്ഭിർ; ജിത്വാ സപത്നാം പ്രതിലഭ്യ രാജ്യം
    ശൈലേന്ദ്ര ഭൂയസ് തപസേ ധൃതാത്മാ; ദ്രഷ്ടാ തവാസ്മീതി മതിം ചകാര
20 വൃതഃ സ സർവൈർ അനുജൈർ ദ്വിജൈശ് ച; തേനൈവ മാർഗേണ പതിഃ കുരൂണാം
    ഉവാഹ ചൈനാം സഗണാംസ് തഥൈവ; ഘടോത്കചഃ പർവതനിർഝരേഷു
21 താൻ പ്രസ്ഥിതാൻ പ്രീതിമനാ മഹർഷിഃ; പിതേവ പുത്രാൻ അനുശിഷ്യ സർവാൻ
    സ ലോമശഃ പ്രീതമനാ ജഗാമ; ദിവൗകസാം പുണ്യതമം നിവാസം
22 തേനാനുശിഷ്ടാർഷ്ടിഷേണേന ചൈവ; തീർഥാനി രമ്യാണി തപോവനാനി
    മഹാന്തി ചാന്യാനി സരാംസി പാർഥാഃ; സമ്പശ്യമാനാഃ പ്രയയുർ നരാഗ്ര്യാഃ