മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം171

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം171

1 [അർജ്]
     തതോ മാം അഭിവിശ്വസ്തം സംരൂഢശരവിക്ഷതം
     ദേവരാജോ ഽനുഗൃഹ്യേദം കാലേ വചനം അബ്രവീത്
 2 ദിവ്യാന്യ് അസ്ത്രാണി സർവാണി ത്വയി തിഷ്ഠന്തി ഭാരത
     ന ത്വാഭിഭവിതും ശക്തോ മാനുഷോ ഭുവി കശ് ചന
 3 ഭീഷ്മോ ദ്രോണഃ കൃപഃ കർണഃ ശകുനിഃ സഹ രാജഭിഃ
     സംഗ്രാമസ്ഥസ്യ തേ പുത്ര കലാം നാർഹന്തി ഷോഡശീം
 4 ഇദം ച മേ തനുത്രാണം പ്രായച്ഛൻ മഘവാൻ പ്രഭുഃ
     അഭേദ്യം കവചം ദിവ്യം സ്രജം ചൈവ ഹിരണ്മയീം
 5 ദേവദത്തം ച മേ ശംഖം ദേവഃ പ്രാദാൻ മഹാരവം
     ദിവ്യം ചേദം കിരീടം മേ സ്വയം ഇന്ദ്രോ യുയോജ ഹ
 6 തതോ ദിവ്യാനി വസ്ത്രാണി ദിവ്യാന്യ് ആഭരണാനി ച
     പ്രാദാച് ഛക്രോ മമൈതാനി രുചിരാണി ബൃഹന്തി ച
 7 ഏവം സമ്പൂജിതസ് തത്ര സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതോ നൃപ
     ഇന്ദ്രസ്യ ഭവനേ പുണ്യേ ഗന്ധർവശിശുഭിഃ സഹ
 8 തതോ മാം അബ്രവീച് ഛക്രഃ പ്രീതിമാൻ അമരൈഃ സഹ
     സമയോ ഽർജുന ഗന്തും തേ ഭ്രാതരോ ഹി സ്മരന്തി തേ
 9 ഏവം ഇന്ദ്രസ്യ ഭവനേ പഞ്ചവർഷാണി ഭാരത
     ഉഷിതാനി മയാ രാജൻ സ്മരതാ ദ്യൂതജം കലിം
 10 തതോ ഭവന്തം അദ്രാക്ഷം ഭ്രാതൃഭിഃ പരിവാരിതം
    ഗന്ധമാദനം ആസാദ്യ പർവതസ്യാസ്യ മൂർധനി
11 [യ്]
    ദിഷ്ട്യാ ധനഞ്ജയാസ്ത്രാണി ത്വയാ പ്രാപ്താനി ഭാരത
    ദിഷ്ട്യാ ചാരാധിതോ രാജാ ദേവാനാം ഈശ്വരഃ പ്രഭുഃ
12 ദിഷ്ട്യാ ച ഭഗവാൻ സ്ഥാണുർ ദേവ്യാ സഹ പരന്തപ
    സാക്ഷാദ് ദൃഷ്ടഃ സുയുദ്ധേന തോഷിതശ് ച ത്വയാനഘ
13 ദിഷ്ട്യാ ച ലോകപാലൈസ് ത്വം സമേതസ്ല് ഭരതർഷഭ
    ദിഷ്ട്യാ വർധാമഹേ സർവേ ദിഷ്ട്യാസി പുനരാഗതഃ
14 അദ്യ കൃത്സ്നാം ഇമാം ദേവീം വിജിതാം പുരമാലിനീം
    മന്യേ ച ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാൻ അപി വശീകൃതാൻ
15 താനി ത്വ് ഇച്ഛാമി തേ ദ്രഷ്ടും ദിവ്യാന്യ് അസ്ത്രാണി ഭാരത
    യൈസ് തഥാ വീര്യവന്തസ് തേ നിവാതകവചാ ഹതാ
16 [അർജ്]
    ശ്വഃപ്രഭാതേ ഭവാൻ ദ്രഷ്ടാ ദിവ്യാന്യ് അസ്ത്രാണി സർവശഃ
    നിവാതകവചാ ഘോരാ യൈർ മയാ വിനിപാതിതാഃ
17 [വൈ]
    ഏവം ആഗമനം തത്ര കഥയിത്വാ ധനഞ്ജയഃ
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർവൈ രജനീം താം ഉവാസ ഹ