മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം166

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം166

1 [അർജ്]
     തതോ ഽഹം സ്തൂയമാനസ് തു തത്ര തത്ര മഹർഷിഭിഃ
     അപശ്യം ഉദധിം ഭീമം അപാം പതിം അഥാവ്യയം
 2 ഫേനവത്യഃ പ്രകീർണാശ് ച സംഹതാശ് ച സമുച്ഛ്രിതാഃ
     ഉർമയശ് ചാത്ര ദൃശ്യന്തേ ചലന്ത ഇവ പർവതാഃ
     നാവഃ സഹസ്രശസ് തത്ര രത്നപൂർണാഃ സമന്തതഃ
 3 തിമിംഗിലാഃ കച്ഛപാശ് ച തഥാ തിമിതിമിംഗിലാഃ
     മകരാശ് ചാത്ര ദൃശ്യന്തേ ജലേ മഗ്നാ ഇവാദ്രയഃ
 4 ശംഖാനാം ച സഹസ്രാണി മഗ്നാന്യ് അപ്സു സമന്തതഃ
     ദൃശ്യന്തേ സ്മ യഥാ രാത്രൗ താരാസ് തന്വ് അഭ്രസംവൃതാഃ
 5 തഥാ സഹസ്രശസ് തത്ര രത്നസംഘാ ലവന്ത്യ് ഉത
     വായുശ് ച ഘൂർണതേ ഭീമസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
 6 തം അതീത്യ മഹാവേഗം സർവാംഭോ നിധിം ഉത്തമം
     അപശ്യം ദാനകാകീർണം തദ് ദൈത്യ പുരം അന്തികാത്
 7 തത്രൈവ മാതലിസ് തൂർണം നിപത്യ പൃഥിവീതലേ
     നാദയൻ രഥഘോഷേണ തത് പുരം സമുപാദ്രവത്
 8 രഥഘോഷം തു തം ശ്രുത്വാ സ്തനയിത്നോർ ഇവാംബരേ
     മന്വാനാ ദേവരാജം മാം സംവിഗ്നാ ദാനവാഭവൻ
 9 സർവേ സംഭ്രാന്തമനസഃ ശരചാപ ധരാഃ സ്ഥിതാഃ
     തഥാ ശൂലാസിപരശു ഗദാമുസലപാണയഃ
 10 തതോ ദ്വാരാണി പിദധുർ ദാനവാസ് ത്രസ്തചേതസഃ
    സംവിധായ പുരേ രക്ഷാം ന സ്മ കശ് ചന ദൃശ്യതേ
11 തതഃ ശംഖം ഉപാദായ ദേവദത്തം മഹാസ്വനം
    പുരം ആസുരം ആശ്ലിഷ്യ പ്രാധമം തം ശനൈർ അഹം
12 സ തു ശബ്ദോ ദിവം സ്തബ്ധ്വാ പ്രതിശബ്ദം അജീജനത്
    വിത്രേസുശ് ച നിലില്യുശ് ച ഭൂതാനി സുമഹാന്ത്യ് അപി
13 തതോ നിവാതകവചാഃ സർവ ഏവ സമന്തതഃ
    ദംശിതാ വിവിധൈസ് ത്രാണൈർ വിവിധായുധപാണയഃ
14 ആയസൈശ് ച മഹാശൂലൈർ ഗദാഭിർ മുസലൈർ അപി
    പട്ടിശൈഃ കരവാലൈശ് ച രഥചക്രൈശ് ച ഭാരത
15 ശതഘ്നീഭിർ ഭുശുണ്ഡീഭിഃ ഖഡ്ഗൈശ് ചിത്രൈഃ സ്വലങ്കൃതൈഃ
    പ്രഗൃഹീതൈർ ദിതേഃ പുത്രാഃ പ്രാദുരാസൻ സഹസ്രശഃ
16 തതോ വിചാര്യ ബഹുധാ രഥമാർഗേഷു താൻ ഹയാൻ
    പ്രാചോദയത് സമേ ദേശേ മാതലിർ ഭരതർഷഭ
17 തേന തേഷാം പ്രണുന്നാനാം ആശുത്വാച് ഛീഘ്ര ഗാമിനാം
    നാന്വപശ്യം തദാ കിം ചിത് തൻ മേ ഽദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
18 തതസ് തേ ദാനവാസ് തത്ര യോധവ്രാതാന്യ് അനേകശഃ
    വികൃതസ്വരരൂപാണി ഭൃശം സർവാണ്യ് അചോദയൻ
19 തേന ശബ്ദേന മഹതാ സമുദ്രേ പർവതോപമാഃ
    ആപ്ലവന്ത ഗതൈഃ സത്ത്വൈർ മത്സ്യാഃ ശതസഹസ്രശഃ
20 തതോ വേഗേന മഹതാ ദാനവാ മാം ഉപാദ്രവൻ
    വിമുഞ്ചന്തഃ ശിതാൻ ബാണാഞ് ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
21 സ സമ്പ്രഹാരസ് തുമുലസ് തേഷാം മമ ച ഭാരത
    അവർതത മഹാഘോരോ നിവാതകവചാന്തകഃ
22 തതോ ദേവർഷയശ് ചൈവ ദാനവർഷിഗനാശ് ച യേ
    ബ്രഹ്മർഷയശ് ച സിദ്ധാശ് ച സമാജഗ്മുർ മഹാമൃധേ
23 തേ വൈ മാം അനുരൂപാഭിർ മധുരാഭിർ ജയൈഷിണഃ
    അസ്തുവൻ മുനയോ വാഗ്ഭിർ യഥേന്ദ്രം താരകാമയേ