മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം165

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം165

1 [അർജ്]
     കൃതാസ്ത്രം അഭിവിശ്വസ്തം അഥ മാം ഹരിവാഹനഃ
     സംസ്പൃശ്യ മൂർധ്നി പാണിഭ്യാം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 2 ന ത്വം അദ്യ യുധാ ജേതും ശക്യഃ സുരഗണൈർ അപി
     കിം പുനർ മാനുഷേ ലോകേ മാനുഷൈർ അകൃതാത്മഭിഃ
     അപ്രമേയോ ഽപ്രധൃഷ്യശ് ച യുദ്ധേഷ്വ് അപ്രതിമസ് തഥാ
 3 അഥാബ്രവീത് പുനർ ദേവഃ സമ്പ്രഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ
     അസ്ത്രയുദ്ധേ സമോ വീര ന തേ കശ് ചിദ് ഭവിഷ്യതി
 4 അപ്രമത്തഃ സദാ ദക്ഷഃ സത്യവാദീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
     ബ്രഹ്മണ്യശ് ചാസ്ത്രവിച് ചാസി ശൂരാശ് ചാസി കുരൂദ്വഹ
 5 അസ്ത്രാണി സമവാപ്താനി ത്വയാ ദശ ച പഞ്ച ച
     പഞ്ചഭിർ വിധിഭിഃ പാർഥ ന ത്വയാ വിദ്യതേ സമഃ
 6 പ്രയോഗം ഉപസംഹാരം ആവൃത്തിം ച ധനഞ്ജയ
     പ്രായശ്ചിത്തം ച വേത്ഥ ത്വം പ്രതിഘാതം ച സർവശഃ
 7 തവ ഗുർവർഥകാലോ ഽയം ഉപപന്നഃ പരന്തപ
     പ്രതിജാനീഷ്വ തം കർതും അതോ വേത്സ്യാമ്യ് അഹം പരം
 8 തതോ ഽഹം അബ്രുവം രാജൻ ദേവരാജം ഇദം വചഃ
     വിഷഹ്യം ചേൻ മയാ കർതും കൃതം ഏവ നിബോധ തത്
 9 തതോ മാം അബ്രവീദ് രാജൻ പ്രഹസ്യ ബലവൃത്രഹാ
     നാവിഷഹ്യം തവാദ്യാസ്തി ത്രിഷു ലോകേഷു കിം ചന
 10 നിവാതകവചാ നാമ ദാനവാ മമ ശത്രവഃ
    സമുദ്രകുക്ഷിം ആശ്രിത്യ ദുർഗേ പ്രതിവസന്ത്യ് ഉത
11 തിസ്രഃ കോട്യഃ സമാഖാതാസ് തുല്യരൂപബലപ്രഭാഃ
    താംസ് തത്ര ജഹി കൗന്തേയ ഗുർവർഥസ് തേ ഭവിഷ്യതി
12 തതോ മാതലിസംയുക്തം മയൂരസമരോമഭിഃ
    ഹയൈർ ഉപേതം പ്രാദാൻ മേ രഥം ദിവ്യം മഹാപ്രഭം
13 ബബന്ധ ചൈവ മേ മൂർധ്നി കിതീടം ഇദം ഉത്തമം
    സ്വരൂപസദൃശം ചൈവ പ്രാദാദ് അംഗവിഭൂഷണം
14 അഭേദ്യം കവചം ചേദം സ്പർശരൂപവദ് ഉത്തമം
    അജരാം ജ്യാം ഇമാം ചാപി ഗാണ്ഡീവേ സമയോജയത്
15 തതഃ പ്രായാം അഹം തേന സ്യന്ദനേന വിരാജതാ
    യേനാജയദ് ദേവപതിർ ബലിം വൈരോചനിം പുരാ
16 തതോ ദേവാഃ സർവ ഏവ തേന ഘോഷേണ ബോധിതഃ
    മന്വാനാ ദേവരാജം മാം സമാജഗ്മുർ വിശാം പതേ
    ദൃഷ്ട്വാ ച മാം അപൃച്ഛന്ത കിം കരിഷ്യസി ഫൽഗുന
17 താൻ അബ്രുവം യഥാ ഭൂതം ഇദം കർതാസ്മി സംയുഗേ
    നിവാതകവചാനാം തു പ്രസ്ഥിതം മാം വധൈഷിണം
    നിബോധത മഹാഭാഗാഃ ശിവം ചാശാസ്ത മേ ഽനഘാഃ
18 തുഷ്ടുവുർ മാം പ്രസന്നാസ് തേ യഥാ ദേവം പുരന്ദരം
    രഥേനാനേന മഘവാ ജിതവാഞ് ശംബരം യുധി
    നമുചിം ബലവൃത്രൗ ച പ്രഹ്ലാദ നരകാവ് അപി
19 ബഹൂനി ച സഹസ്രാണി പ്രയുതാന്യ് അർബുദാനി ച
    രഥേനാനേന ദൈത്യാനാം ജിതവാൻ മഘവാൻ യുധി
20 ത്വം അപ്യ് ഏതേന കൗന്തേയ നിവാതകവചാൻ രണേ
    വിജേതാ യുധി വിക്രമ്യ പുരേവ മഘവാൻ വശീ
21 അയം ച ശംഖപ്രവരോ യേന ജേതാസി ദാനവാൻ
    അനേന വിജിതാ ലോകാഃ ശക്രേണാപി മഹാത്മനാ
22 പ്രദീയമാനം ദേവൈസ് തു ദേവദത്തം ജലോദ്ഭവം
    പ്രത്യഹൃഹ്ണം ജയായൈനം സ്തൂയമാനസ് തദാമരൈഃ
23 സ ശംഖീ കവചീ ബാണീ പ്രഗൃഹീതശരാസനഃ
    ദാനവാലയം അത്യുഗ്രം പ്രയാതോ ഽസ്മി യുയുത്സയാ