മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം167

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം167

1 [അർജ്]
     തതോ നിവാതകവചാഃ സർവേ വേഗേന ഭാരത
     അഭ്യദ്രവൻ മാം സഹിതാഃ പ്രഗൃഹീതായുധാ രണേ
 2 ആച്ഛിദ്യ രഥപന്ഥാനം ഉത്ക്രോശന്തോ മഹാരഥാഃ
     ആവൃത്യ സർവതസ് തേ മാം ശരവർഷൈർ അവാകിരൻ
 3 തതോ ഽപരേ മഹാവീര്യാഃ ശൂലപട്ടിശപാണയഃ
     ശൂലാനി ച ഭുശുണ്ഡീശ് ച മുമുചുർ ദാനവാ മയി
 4 തച് ഛൂലവർഷം സുമഹദ് ഗദാ ശക്തിസമാകുലം
     അനിശം സൃജ്യമാനം തൈർ അപതൻ മദ് രഥോപരി
 5 അന്യേ മാം അഭ്യധാവന്ത നിവാതകവചാ യുധി
     ശിതശസ്ത്രായുധാ രൗദ്രാഃ കാലരൂപാഃ പ്രഹാരിണഃ
 6 താൻ അഹം വിവിധൈർ ബാണൈർ വേഗബദ്ഭിർ അജിഹ്മഗൈഃ
     ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർ അഭ്യഘ്നം ഏകൈകം ദശഭിർ മൃധേ
     തേ കൃതാ വിമിഖാഃ സർവേ മത് പ്രയുക്തൈഃ ശിലാശിതൈഃ
 7 തതോ മാതലിനാ തൂർണം ഹയാസ് തേ സമ്പ്രചോദിതാഃ
     രഥമാർഗാദ് ബഹൂംസ് തത്ര വിചേരുർ വാതരംഹസഃ
     സുസംയതാ മാതലിനാ പ്രാമഥ്നന്ത ദിതേഃ സുതാൻ
 8 ശതം ശതാസ് തേ ഹരയസ് തസ്മിൻ യുക്താ മഹാരഥേ
     തദാ മാതലിനാ യത്താ വ്യചരന്ന് അൽപകാ ഇവ
 9 തേഷാം ചരണപാതേന രഥനേമി സ്വനേന ച
     മമ ബാണനിപാതൈശ് ച ഹതാസ് തേ ശതശോ ഽസുരാഃ
 10 ഗതാസവസ് തഥാ ചാന്യേ പ്രഗൃഹീതശരാസനാഃ
    ഹതസാരഥയസ് തത്ര വ്യകൃഷ്യന്ത തുരംഗമൈഃ
11 തേ ദിഷോ വിദിശഃ സർവാഃ പ്രതിരുധ്യ പ്രഹാരിണഃ
    നിഘ്നന്തി വിവിധൈഃ ശസ്ത്രൈസ് തതോ മേ വ്യഥിതം മനഃ
12 തതോ ഽഹം മാതലേർ വീര്യം അപശ്യം പരമാദ്ഭുതം
    അശ്വാംസ് തഥാ വേഗവതോ യദ് അയത്നാദ് അധാരയത്
13 തതോ ഽഹം ലഘുഭിശ് ചിത്രൈർ അസ്ത്രൈസ് താൻ അസുരാൻ രണേ
    സായുധാൻ അഛിനം രാജഞ് ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
14 ഏവം മേ ചരതസ് തത്ര സർവയത്നേന ശത്രുഹൻ
    പ്രീതിമാൻ അഭവദ് വീരോ മാതലിഃ ശക്രസാരഥിഃ
15 വധ്യമാനാസ് തതസ് തേ തു ഹയൈസ് തേന രഥേന ച
    അഗമൻ പ്രക്ഷയം കേ ചിൻ ന്യവർതന്ത തഥാപരേ
16 സ്പർധമാനാ ഇവാസ്മാഭിർ നിവാതകവചാ രണേ
    ശരവർഷൈർ മഹദ്ഭിർ മാം സമന്താത് പ്രത്യവാരയൻ
17 തതോ ഽഹം ലഘുഭിശ് ചൈത്രൈർ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പരിമന്ത്രിതൈഃ
    വ്യധമം സായകൈർ ആശു ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
18 തതഃ സമ്പീഡ്യമാനാസ് തേ ക്രോധാവിഷ്ടാ മഹാസുരാഃ
    അപീഡയൻ മാം സഹിതാഃ ശരശൂലാസി വൃഷ്ടിഭിഃ
19 തതോ ഽഹം അസ്ത്രം ആതിഷ്ഠം പരമം തിഗ്മതേജസം
    ദയിതം ദേവരാജസ്യ മാധവം നാമ ഭാരത
20 തതഃ ഖഡ്ഗാംസ് ത്രിശൂലാംശ് ച തോമരാംശ് ച സഹസ്രശഃ
    അസ്ത്രവീര്യേണ ശതധാ തൈർ മുക്താൻ അഹം അച്ഛിനം
21 ഛിത്ത്വാ പ്രഹരണാന്യ് ഏഷാം തതസ് താൻ അപി സർവശഃ
    പ്രത്യവിധ്യം അഹം രോഷാദ് ദശഭിർ ദശഭിഃ ശരൈഃ
22 ഗാണ്ഡീവാദ് ധി തദാ സംഖ്യേ യഥാ ഭ്രമരപങ്ക്തയഃ
    നിഷ്പതന്തി തഥാ ബാണാസ് തൻ മാതലിർ അപൂജയത്
23 തേഷാം അപി തു ബാണാസ് തേ ബഹുത്വാച് ഛലഭാ ഇവ
    അവാകിരൻ മാം ബലവത് താൻ അഹം വ്യധമം ശരൈഃ
24 വധ്യമാനാസ് തതസ് തേ തു നിവാതകവചാഃ പുനഃ
    ശരവർഷൈർ മഹദ്ഭിർ മാം സമന്താത് പര്യവാരയൻ
25 ശരവേഗാൻ നിഹത്യാഹം അസ്ത്രൈഃ ശരവിഘാതിഭിഃ
    ജ്വലദ്ഭിഃ പരമൈഃ ശീഘ്രൈസ് താൻ അവിധ്യം സഹസ്രശഃ
26 തേഷാം ഛിന്നാനി ഗാത്രാണി വിസൃജന്തി സ്മ ശോണിതം
    പ്രാവൃഷീവാതിവൃഷ്ടാനി ശൃംഗാണീവ ധരാ ഭൃതാം
27 ഇന്ദ്രാശനിസമസ്പർശൈർ വേഗവദ്ഭിർ അജിഹ്മഗൈഃ
    മദ്ബാണൈർ വധ്യമാനാസ് തേ സമുദ്വിഗ്നാഃ സ്മ ദാനവാഃ
28 ശതധാ ഭിന്നദേഹാന്ത്രാഃ ക്ഷീണപ്രഹരണൗജസഃ
    തതോ നിവാതകവചാ മാം അയുധ്യന്ത മായയാ