മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം150

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം150

1 [വൈ]
     തതഃ സങ്കൃത്യ വിപുലം തദ് വപുഃ കാമവർധിതം
     ഭീമസേനം പുനർ ദോർഭ്യാം പര്യഷ്വജത വാനരഃ
 2 പരിഷ്വക്തസ്യ തസ്യാശു ഭ്രാത്രാ ഭീമസ്യ ഭാരത
     ശ്രമോ നാശം ഉപാഗച്ഛത് സർവം ചാസീത് പ്രദക്ഷിണം
 3 തതഃ പുനർ അഥോവാച പര്യശ്രുനയനോ ഹരിഃ
     ഭീമം ആഭാഷ്യ സൗഹാർദാദ് ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ
 4 ഗച്ഛ വീര സ്വം ആവാസം സ്മർതവ്യോ ഽസ്മി കഥാന്തരേ
     ഇഹസ്ഥശ് ച കുരുശ്രേഷ്ഠ ന നിവേദ്യോ ഽസ്മി കസ്യ ചിത്
 5 ധനദസ്യാലയാച് ചാപി വിസൃഷ്ടാനാം മഹാബല
     ദേശകാല ഇഹായാതും ദേവഗന്ധർവയോഷിതാം
 6 മമാപി സഫലം ചക്ഷുഃ സ്മാരിതശ് ചാസ്മി രാഘവം
     മാനുഷം ഗാത്രസംസ്പർശം ഗത്വാ ഭീമ ത്വയാ സഹ
 7 തദ് അസ്മദ് ദർശനം വീര കൗന്തേയാമോഘം അസ്തു തേ
     ഭ്രാതൃത്വം ത്വം പുരസ്കൃത്യ വരം വരയ ഭാരത
 8 യദി താവൻ മയാ ക്ഷുദ്രാ ഗത്വാ വാരണസാഹ്വയം
     ധാർതരാഷ്ട്രാ നിഹന്തവ്യാ യാവദ് ഏതത് കരോമ്യ് അഹം
 9 ശിലയാ നഗരം വാ തൻ മർദിതവ്യം മയാ യദി
     യാവദ് അദ്യ കരോമ്യ് ഏതത് കാമം തവ മഹാബല
 10 ഭീമസേനസ് തു തദ് വാക്യം ശ്രുത്വാ തസ്യ മഹാത്മനഃ
    പ്രത്യുവാച ഹനൂമന്തം പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
11 കൃതം ഏവ ത്വയാ സർവം മമ വാനരപുംഗവ
    സ്വസ്തി തേ ഽസ്തു മഹാബാഹോ ക്ഷാമയേ ത്വാം പ്രസീദ മേ
12 സനാഥാഃ പാണ്ഡവാഃ സർവേ ത്വയാ നാഥേന വീര്യവൻ
    തവൈവ തേജസാ സർവാൻ വിജേഷ്യാമോ വയം രിപൂൻ
13 ഏവം ഉക്തസ് തു ഹനുമാൻ ഭീമസേനം അഭാഷത
    ഭ്രാതൃത്വാത് സൗഹൃദാച് ചാപി കരിഷ്യാമി തവ പ്രിയം
14 ചമൂം വിഗാഹ്യ ശത്രൂണാം ശരശക്തിസമാകുലാം
    യദാ സിംഹരവം വീരകരിഷ്യസി മഹാബല
    തദാഹം ബൃംഹയിഷ്യാമി സ്വരവേണ രവം തവ
15 വിജയസ്വ ധ്വജസ്ഥശ് ച നാദാൻ മോക്ഷ്യാമി ദാരുണാൻ
    ശത്രൂണാം തേ പ്രാണഹരാൻ ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
16 ഗതേ തസ്മിൻ ഹരിവരേ ഭീമോ ഽപി ബലിനാം വരഃ
    തേന മാർഗേണ വിപുലം വ്യചരദ് ഗന്ധമാദനം
17 അനുസ്മരൻ വപുസ് തസ്യ ശ്രിയം ചാപ്രതിമാം ഭുവി
    മാഹാത്മ്യം അനുഭാവം ച സ്മരൻ ദാശരഥേർ യയൗ
18 സ താനി രമണീയാനി വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
    വിലോഡയാം ആസ തദാ സൗഗന്ധിക വനേപ്സയാ
19 ഫുല്ലപദ്മവിചിത്രാണി പുഷ്പിതാനി വനാനി ച
    മത്തവാരണയൂഥാനി പങ്കക്ലിന്നാനി ഭാരത
    വർഷതാം ഇവ മേഘാനാം വൃന്ദാനി ദദൃശേ തദാ
20 ഹരിണൈശ് ചഞ്ചലാപാംഗൈർ ഹരിണീ സഹിതൈർ വനേ
    സശഷ്പ കവലൈഃ ശ്രീമാൻ പഥി ദൃഷ്ടോ ദ്രുതം യയൗ
21 മഹിഷൈശ് ച വരാഹൈശ് ച ശാർദൂലൈശ് ച നിഷേവിതം
    വ്യപേതഭീർ ഗിരിം ശൗര്യാദ് ഭീമസേനോ വ്യഗാഹത
22 കുസുമാനത ശാഖൈശ് ച താമ്പ്ര പല്ലവകോമലൈഃ
    യാച്യമാന ഇവാരണ്യേ ദ്രുമൈർ മാരുതകമ്പിതൈഃ
23 കൃതപദ്മാജ്ഞലി പുടാ മത്തഷട്പദ സേവിതാഃ
    പ്രിയ തീർഥവനാ മാർഗേ പദ്മിനീഃ സമതിക്രമൻ
24 സജ്ജമാന മനോ ദൃഷ്ടിഃ ഫുല്ലേഷു ഗിരിസാനുഷു
    ദ്രൗപദീ വാക്യപാഥേയോ ഭീമഃ ശീഘ്രതരം യയൗ
25 പരിവൃത്തേ ഽഹനി തതഃ പ്രകീർണഹരിണേ വനേ
    കാഞ്ചനൈർ വിമലൈഃ പദ്മൈർ ദദർശ വിപുലാം നദീം
26 മത്തകാരണ്ഡവ യുതാം ചക്രവാകോപശോഭിതാം
    രചിതാം ഇവ തസ്യാദ്രേർ മാലാം വിമലപങ്കജാം
27 തസ്യാം നദ്യാം മഹാസത്ത്വഃ സൗഗന്ധിക വനം മഹത്
    അപശ്യത് പ്രീതിജനനം ബാലാർകസദൃശദ്യുതി
28 തദ് ദൃഷ്ട്വാ ലബ്ധകാമഃ സ മനസാ പാണ്ഡുനന്ദനഃ
    വനവാസ പരിക്ലിഷ്ടാം ജഗാമ മനസാ പ്രിയാം