മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം151

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം151

1 [വൈ]
     സ ഗത്വാ നലിനീം രമ്യാം രാക്ഷസൈർ അഭിരക്ഷിതാം
     കൈലാസശിഖരേ രമ്യേ ദദർശ ശുഭകാനനേ
 2 കുബേരഭവനാഭ്യാശേ ജാതാം പർവതനിർഝരേ
     സുരമ്യാം വിപുലഛായാം നാനാദ്രുമലതാവൃതാം
 3 ഹരിതാംബുജ സഞ്ഛന്നാം ദിവ്യാം കനകപുഷ്കരാം
     പവിത്രഭൂതാം ലോകസ്യ ശുഭാം അദ്ഭുതദർശനാം
 4 തത്രാമൃത രസം ശീതം ലഘു കുന്തീസുതഃ ശുഭം
     ദദർശ വിമലം തോയം ശിവം ബഹു ച പാണ്ഡവഃ
 5 താം തു പുഷ്കരിണീം രമ്യാം പദ്മസൗഗന്ധികായുതാം
     ജാതരൂപമയൈഃ പദ്മൈശ് ഛന്നാം പരമഗന്ധിഭിഃ
 6 വൈഡൂര്യ വരനാലൈശ് ച ബഹു ചിത്രൈർ മനോഹരൈഃ
     ഹംശ കാരണ്ഡവോദ്ധൂതൈഃ സൃജദ്ഭിർ അമലം രജഃ
 7 ആക്രീഡം യക്ഷരാജസ്യ കുബേരസ്യ മഹാത്മനഃ
     ഗന്ധർവൈർ അപ്സരോഭിശ് ച ദേവൈശ് ച പരമാർചിതാം
 8 സേവിതാം ഋഷിഭിർ ദിവ്യാം യക്ഷൈഃ കിമ്പുരുഷൈർ അഥാ
     രാക്ഷസൈഃ കിംനരൈശ് ചൈവ ഗുപ്താം വൈശ്രവണേന ച
 9 താം ച ദൃഷ്ട്വൈവ കൗന്തേയോ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
     ബഭൂവ പരമപ്രീതോ ദിവ്യം സമ്പ്രേക്ഷ്യ തത് സരഃ
 10 തച് ച ക്രോധവശാ നാമ രാക്ഷസാ രാജശാസനാത്
    രക്ഷന്തി ശതസാഹസ്രാശ് ചിത്രായുധപരിച്ഛദാഃ
11 തേ തു ദൃഷ്ട്വൈവ കൗന്തേയം അജിനൈഃ പരിവാരിതം
    രുക്മാംഗദ ധരം വീരം ഭീമം ഭീമപരാക്രമം
12 സായുധം ബദ്ധനിസ്ത്രിംശം അശങ്കിതം അരിന്ദമം
    പുഷ്കരേപ്സും ഉപായാന്തം അന്യോന്യം അഭിചുക്രുശുഃ
13 അയം പുരുഷശാർദൂലഃ സായുധോ ഽജിന സംവൃതഃ
    യച് ചികീർഷുർ ഇഹ പ്രാപ്തസ് തത് സമ്പ്രഷ്ടും ഇഹാർഹഥ
14 തതഃ സർവേ മഹാബാഹും സമാസാദ്യ വൃകോദരം
    തേജോയുക്തം അപൃച്ഛന്ത കസ് ത്വം ആഖ്യാതും അർഹസി
15 മുനിവേഷധരശ് ചാസി ചീരവാസാശ് ച ലക്ഷ്യസേ
    യദർഥം അസി സമ്പ്രാപ്തസ് തദ് ആചക്ഷ്വ മഹാദ്യുതേ