മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം130

1 [ൽ]
     ഇഹ മർത്യാസ് തപസ് തപ്ത്വാ സ്വർഗം ഗച്ഛന്തി ഭാരത
     മർതുകാമാ നരാ രാജന്ന് ഇഹായാന്തി സഹസ്രശഃ
 2 ഏവം ആശീഃ പ്രയുക്താ ഹി ദക്ഷേണ യജതാ പുരാ
     ഇഹ യേ വൈ മരിഷ്യന്തി തേ വൈ സ്വർഗജിതോ നരാഃ
 3 ഏഷാ സരോ വതീ പുണ്യാ ദിവ്യാ ചോഘവതീ നദീ
     ഏതദ് വിനശനം നാമ സരോ വത്യാ വിശാം പതേ
 4 ദ്വാരം നിഷാദരാഷ്ട്രസ്യ യേഷാം ദ്വേഷാത് സരോ വതീ
     പ്രവിഷ്ടാ പൃഥിവീം വീര മാ നിഷാദാ ഹി മാം വിദുഃ
 5 ഏഷ വൈ ചമസോദ്ഭേദോ യത്ര ദൃശ്യാ സരോ വതീ
     യത്രൈനാം അഭ്യവർതന്ത ദിവ്യാഃ പുണ്യാഃ സമുദ്രഗാഃ
 6 ഏതത് സിന്ധോർ മഹത് തീർഥം യത്രാഗസ്ത്യം അരിന്ദമ
     ലോപാമുദ്രാ സമാഗമ്യ ഭർതാരം അവൃണീത വൈ
 7 ഏതത് പ്രഭാസതേ തീർഥം പ്രഭാസം ഭാഃ കരദ്യുതേ
     ഇന്ദ്രസ്യ ദയിതം പുണ്യം പവിത്രം പാപനാശനം
 8 ഏതദ് വിഷ്ണുപദം നാമ ദൃശ്യതേ തീർഥം ഉത്തമം
     ഏഷാ രമ്യാ വിപാശാ ച നദീ പരമപാവനീ
 9 അത്രൈവ പുത്രശോകേന വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
     ബദ്ധ്വാത്മാനം നിപതിതോ വിപാശഃ പുനർ ഉത്ഥിതഃ
 10 കാശ്മീല മണ്ഡലം ചൈതത് സർവപുണ്യം അരിന്ദമ
    മഹർഷിഭിശ് ചാധ്യുഷിതം പശ്യേദം ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
11 അത്രോത്തരാണാം സർവേഷാം ഋഷീണാം നാഹുഷസ്യ ച
    അഗ്നേശ് ചാത്രൈവ സംവാദഃ കാശ്യപസ്യ ച ഭാരത
12 ഏതദ് ദ്വാരം മഹാരാജ മാനസസ്യ പ്രകാശതേ
    വർഷം അസ്യ ഗിരേർ മധ്യേ രാമേണ ശ്രീമതാ കൃതം
13 ഏഷ വാതിക ഷണ്ഡോ വൈ പ്രഖ്യാതഃ സത്യവിക്രമഃ
    നാഭ്യവർതത യദ് ദ്വാരം വിദേഹാൻ ഉത്തരം ച യഃ
14 ഏഷ ഉജ്ജാനകോ നാമ യവക്രീർ യത്ര ശാന്തവാൻ
    അരുന്ധതീ സഹായശ് ച വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
15 ഹ്രദശ് ച കുശവാൻ ഏഷ യത്ര പദ്മം കുശേ ശയം
    ആശ്രമശ് ചൈവ രുക്മിണ്യാ യത്രാശാമ്യദ് അകോപനാ
16 സമാധീനാം സമാസസ് തു പാണ്ഡവേയ ശ്രുതസ് ത്വയാ
    തം ദ്രക്ഷ്യസി മഹാരാജ ഭൃഗുതുംഗം മഹാഗിരിം
17 ജലാം ചോപജലാം ചൈവ യമുനാം അഭിതോ നദീം
    ഉശീനരോ വൈ യത്രേഷ്ട്വാ വാസവാദ് അത്യരിച്യത
18 താം ദേവസമിതിം തസ്യ വാസവശ് ച വിശാം പതേ
    അഭ്യഗച്ഛത രാജാനം ജ്ഞാതും അഗ്നിശ് ച ഭാരത
19 ജിജ്ഞാസമാനൗ വരദൗ മഹാത്മാനം ഉശീനരം
    ഇന്ദ്രഃ ശ്യേനഃ കപോതോ ഽഗ്നിർ ഭൂത്വാ യജ്ഞേ ഽഭിജഗ്മതുഃ
20 ഊരും രാജ്ഞഃ സമാസാദ്യ കപോതഃ ശ്യേനജാദ് ഭയാത്
    ശരണാർഥീ തദാ രാജൻ നിലില്യേ ഭയപീഡിതഃ