മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം129

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം129

1 [ൽ]
     അസ്മിൻ കില സ്വയം രാജന്ന് ഇഷ്ടവാൻ വൈ പ്രജാപതിഃ
     സത്രം ഇഷ്ടീ കൃതം നാമ പുരാ വർഷസഹസ്രികം
 2 അംബരീസശ് ച നാഭാഗ ഇഷ്ടവാൻ യമുനാം അനു
     യജ്ഞൈശ് ച തപസാ ചൈവ പരാം സിദ്ധിം അവാപ സഃ
 3 ദേശോ നാഹുഷ യജ്ഞാനാം അയം പുണ്യതമോ നൃപ
     യത്രേഷ്ട്വാ ദശപദ്മാനി സദസ്യേഭ്യോ നിസൃഷ്ടവാൻ
 4 സാർവഭൗമസ്യ കൗന്തേയ യയാതേർ അമിതൗജസഃ
     സ്പർധമാനസ്യ ശക്രേണ പശ്യേദം യജ്ഞവാസ്ത്വ് ഇഹ
 5 പശ്യ നാനാവിധാകാരൈർ അഗ്നിഭിർ നിചിതാം മഹീം
     മജ്ജന്തീം ഇവ ചാക്രാന്താം യയാതേർ യജ്ഞകർമഭിഃ
 6 ഏഷാ ശമ്യ് ഏകപത്രാ സാ ശരകം ചൈതദ് ഉത്തമം
     പശ്യ രാമഹ്രദാൻ ഏതാൻ പശ്യ നാരായണാശ്രയം
 7 ഏതദ് ആർചീക പുത്രസ്യ യോഗൈർ വിചരതോ മഹീം
     അപസർപണം മഹീപാല രൗപ്യായാം അമിതൗജസഃ
 8 അത്രാനുവംശം പഠതഃ ശൃണു മേ കുരുനന്ദന
     ഉലൂഖലൈർ ആഭരണൈഃ പിശാചീ യദ് അഭാഷത
 9 യുഗം ധരേ ദധി പ്രാശ്യ ഉഷിത്വാ ചാച്യുതസ്ഥലേ
     തദ്വദ് ഭൂതിലയേ സ്നാത്വാ സപുത്രാ വസ്തും ഇച്ഛസി
 10 ഏകരാത്രം ഉഷിത്വേഹ ദ്വിതീയം യദി വത്സ്യസി
    ഏതദ് വൈ തേ ദിവാ വൃത്തം രാത്രൗ വൃത്തം അതോ ഽന്യഥാ
11 അത്രാദ്യാഹോ നിവത്സ്യാമഃ ക്ഷപാം ഭരതസത്തമ
    ദ്വാരം ഏതദ് ധി കൗന്തേയ കുരുക്ഷേത്രസ്യ ഭാരത
12 അത്രൈവ നാഹുഷോ രാജാ രാജൻ ക്രതുഭിർ ഇഷ്ടവാൻ
    യയാതിർ ബഹുരത്നാഢ്യൈർ യത്രേന്ദ്രോ മുദം അഭ്യഗാത്
13 ഏതത് പ്ലക്ഷാവതരണം യമുനാതീർഥം ഉച്യതേ
    ഏതദ് വൈ നാകപൃഷ്ഠസ്യ ദ്വാരം ആഹുർ മനീഷിണഃ
14 അത്ര സാരസ്വതൈർ യജ്ഞൈർ ഈജാനാഃ പരമർഷയഃ
    യൂപോലുഖലിനസ് താത ഗച്ഛന്ത്യ് അവഭൃഥാ പ്ലവം
15 അത്രൈവ ഭരതോ രാജാ മേധ്യം അശ്വം അവാസൃജത്
    അസകൃത് കൃഷ്ണസാരംഗം ധർമേണാവാപ്യ മേദിനീം
16 അത്രൈവ പുരുഷവ്യാഘ്ര മരുത്തഃ സത്രം ഉത്തമം
    ആസ്തേ ദേവർഷിമുഖ്യേന സംവർതേനാഭിപാലിതഃ
17 അത്രോപസ്പൃശ്യ രാജേന്ദ്ര സർവാംൽ ലോകാൻ പ്രപശ്യതി
    പൂയതേ ദുഷ്കൃതാച് ചൈവ സമുപസ്പൃശ്യ ഭാരത
18 [വ്]
    തത്ര സഭ്രാതൃകഃ സ്നാത്വാ സ്തൂയമാനോ മഹർഷിഭിഃ
    ലോമശം പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
19 സർവാംൽ ലോകാൻ പ്രപശ്യാമി തപസാ സത്യവിക്രമ
    ഇഹ സ്ഥാഃ പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠം പശ്യാമി ശ്വേതവാഹനം
20 [ൽ]
    ഏവം ഏതൻ മഹാബാഹോ പശ്യന്തി പരമർഷയഃ
    സരോ വതീം ഇമാം പുണ്യാം പശ്യൈക ശരണാവൃതാം
21 യത്ര സ്നാത്വാ നരശ്രേഷ്ഠ ധൂതപാപ്മാ ഭവിഷ്യതി
    ഇഹ സാരസ്വതൈർ യജ്ഞൈർ ഇഷ്ടവന്തഃ സുരർഷയഃ
    ഋഷയശ് ചൈവ കൗന്തേയ തഥാ രാജർഷയോ ഽപി ച
22 വേദീ പ്രജാപതേർ ഏഷാ സമന്താത് പഞ്ചയോജനാ
    കുരോർ വൈ യജ്ഞശീലസ്യ ക്ഷേത്രം ഏതൻ മഹാത്മനഃ