Jump to content

മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം128

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം128

1 [സ്]
     ബ്രഹ്മൻ യദ് യദ് യഥാ കാര്യം തത് തത് കുരു തഥാ തഥാ
     പുത്ര കാമതയാ സർവം കരിഷ്യാമി വചസ് തവ
 2 [ൽ]
     തതഃ സ യാജയാം ആസ സോമകം തേന ജന്തുനാ
     മാതരസ് തു ബലാത് പുത്രം അപാകർഷുഃ കൃപാന്വിതാഃ
 3 ഹാഹതാഃ സ്മേതി വാശന്ത്യസ് തീവ്രശോകസമന്വിതാഃ
     തം മാതരഃ പ്രത്യകർഷൻ ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിണേ കരേ
     സവ്യേ പാണൗ ഗൃഹീത്വാ തു യാജകോ ഽപി സ്മ കർഷതി
 4 കുരരീണാം ഇവാർതാനാം അപാകൃഷ്യ തു തം സുതം
     വിശസ്യ ചൈനം വിധിനാ വപാം അസ്യ ജുഹാവ സഃ
 5 വപായാം ഹൂയമാനായാം ഗന്ധം ആഘ്രായ മാതരഃ
     ആർതാ നിപേതുഃ സഹസാ പൃഥിവ്യാം കുരുനന്ദന
     സർവാശ് ച ഗർഭാൻ അലഭംസ് തതസ് താഃ പാർഥിവാംഗനാഃ
 6 തതോ ദശസു മാസേഷു സോമകസ്യ വിശാം പതേ
     ജജ്ഞേ പുത്രശതം പൂർണം താസു സർവാസു ഭാരത
 7 ജന്തുർ ജ്യേഷ്ഠഃ സമഭവഞ് ജനിത്ര്യാം ഏവ ഭാരത
     സ താസാം ഇഷ്ട ഏവാസീൻ ന തഥാന്യേ നിജാഃ സുതാഃ
 8 തച് ച ലക്ഷണം അസ്യാസീത് സൗവർണം പാർശ്വ ഉത്തരേ
     തസ്മിൻ പുത്രശതേ ചാഗ്ര്യഃ സ ബഭൂവ ഗുണൈർ യുതഃ
 9 തതഃ സ ലോകം അഗമത് സോമകസ്യ ഗുരുഃ പരം
     അഥ കാലേ വ്യതീതേ തു സോമകോ ഽപ്യ് അഗമത് പരം
 10 അഥ തം നരകേ ഘോരേ പച്യമാനം ദദർശ സഃ
    തം അപൃച്ഛത് കിമർഥം ത്വം നരകേ പച്യസേ ദ്വിജ
11 തം അബ്രവീദ് ഗുരുഃ സോ ഽഥ പച്യമാനോ ഽഗ്നിനാ ഭൃശം
    ത്വം മയാ യാജിതോ രാജംസ് തസ്യേദം കർമണഃ ഫലം
12 ഏതച് ഛ്രുത്വാ സ രാജർഷിർ ധർമരാജാനം അബ്രവീത്
    അഹം അത്ര പ്രവേക്ഷ്യാമി മുച്യതാം മമ യാജകഃ
    മത്കൃതേ ഹി മഹാഭാഗഃ പച്യതേ നരകാഗ്നിനാ
13 നാന്യഃ കർതുഃ ഫലം രാജന്ന് ഉപഭുങ്ക്തേ കദാ ചന
    ഇമാനി തവ ദൃശ്യന്തേ ഫലാനി ദദതാം വര
14 [സോമക]
    പുണ്യാൻ ന കാമയേ ലോകാൻ ഋതേ ഽഹം ബ്രഹ്മവാദിനം
    ഇച്ഛാമ്യ് അഹം അനേനൈവ സഹ വസ്തും സുരാലയേ
15 നരകേ വാ ധർമരാജ കർമണാസ്യ സമോ ഹ്യ് അഹം
    പുണ്യാപുണ്യ ഫലം ദേവസമം അസ്ത്വ് ആവയോർ ഇദം
16 [ധർമ]
    യദ്യ് ഏവം ഈപ്സിതം രാജൻ ഭുങ്ക്ഷ്വാസ്യ സഹിതഃ ഫലം
    തുല്യകാലം സഹാനേന പശ്ചാത് പ്രാപ്സ്യസി സദ് ഗതിം
17 [ൽ]
    സ ചകാര തഥാ സർവം രാജാ രാജീവലോചനഃ
    പുനശ് ച ലേഭേ ലോകാൻ സ്വാൻ കർമണാ നിർജിതാഞ് ശുഭാൻ
    സഹ തേനൈവ വിപ്രേണ ഗുരുണാ സ ഗുരുപ്രിയഃ
18 ഏഷ തസ്യാശ്രമഃ പുണ്യോ യ ഏഷോ ഽഗ്രേ വിരാജതേ
    ക്ഷാന്ത ഉഷ്യാത്ര സോ രാത്രം പ്രാപ്നോതി സുഗതിം നരഃ
19 ഏതസ്മിന്ന് അപി രാജേന്ദ്ര വത്സ്യാമോ വിഗതജ്വരാഃ
    സോ രാത്രം നിയതാത്മാനഃ സജ്ജീഭവ കുരൂദ്വഹ