മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം8

1 [സ്]
     തേ സേനേ ഽന്യോന്യം ആസാദ്യ പ്രഹൃഷ്ടാശ്വനരദ്വിപേ
     ബൃഹത്യൗ സമ്പ്രജഹ്രാതേ ദേവാസുരചമൂപമേ
 2 തതോ ഗജാ രഥാശ് ചാശ്വാഃ പത്തയശ് ച മഹാഹവേ
     സമ്പ്രഹാരം പരം ചക്രുർ ദേവ പാപ്മ പ്രണാശനം
 3 പൂർണചന്ദ്രാർക പദ്മാനാം കാന്തി ത്വിഡ് ഗന്ധതഃ സമൈഃ
     ഉത്തമാംഗൈർ നൃസിംഹാനാം നൃസിംഹാസ് തസ്തരുർ മഹീം
 4 അർധചന്ദ്രൈസ് തഥാ ഭല്ലൈഃ ക്ഷുരപ്രൈർ അസി പട്ടിശൈഃ
     പരശ്വധൈശ് ചാപ്യ് അകൃന്തന്ന് ഉത്തമാംഗാനി യുധ്യതാം
 5 വ്യായതായത ബാഹൂനാം വ്യായതായത ബാഹുഭിഃ
     വ്യായതാ ബാഹവഃ പേതുശ് ഛിന്നമുഷ്ട്യ് ആയുധാംഗദാഃ
 6 തൈഃ സ്ഫുരദ്ഭിർ മഹീ ഭാതി രക്താംഗുലി തലൈസ് തദാ
     ഗരുഡ പ്രഹതൈർ ഉഗ്രൈഃ പഞ്ചാസ്യൈർ ഇവ പന്നഗൈഃ
 7 ഹയസ്യന്ദന നാഗേഭ്യഃ പേതുർ വീരാ ദ്വിഷദ് ധതാഃ
     വിമാനേഭ്യോ യഥാ ക്ഷീണേ പുണ്യേ സ്വർഗസദസ് തഥാ
 8 ഗദാഭിർ അന്യൈർ ഗുർവീഭിഃ പരിഘൈർ മുസലൈർ അപി
     പോഥിതാഃ ശതശഃ പേതുർ വീരാ വീരതരൈ രണേ
 9 രഥാ രഥൈർ വിനിഹതാ മത്താ മത്തൈർ ദ്വിപൈർ ദ്വിപാഃ
     സാദിനഃ സാദിഭിശ് ചൈവ തസ്മിൻ പരമസങ്കുലേ
 10 രഥാ വരരഥൈർ നാഗൈർ അശ്വാരോഹാശ് ച പത്തിഭിഃ
    അശ്വാരോഹൈഃ പദാതാശ് ച നിഹതാ യുധി ശേരതേ
11 രഥാശ്വപത്തയോ നാഗൈ രഥൈർ നാഗാശ് ച പത്തയഃ
    രഥപത്തിദ്വിപാശ് ചാശ്വൈർ നൃഭിശ് ചാശ്വരഥദ്വിപാഃ
12 രഥാശ്വേഭ നരാണാം ച നരാശ്വേഭ രഥൈഃ കൃതം
    പാണിപാദൈശ് ച ശസ്ത്രൈശ് ച രഥൈശ് ച കദനം മഹത്
13 തഥാ തസ്മിൻ ബലേ ശൂരൈർ വധ്യമാനേ ഹതേ ഽപി ച
    അസ്മാൻ അഭ്യാഗമൻ പാർഥാ വൃകോദര പുരോഗമാഃ
14 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച ദ്രൗപദേയാഃ പ്രഭദ്രകാഃ
    സാത്യകിശ് ചേകിതാനശ് ച ദ്രവിഡൈഃ സൈനികൈഃ സഹ
15 ഭൃതാ വിത്തേന മഹതാ പാണ്ഡ്യാശ് ചൗഡ്രാഃ സ കേരലാഃ
    വ്യൂഢോരസ്കാ ദീർഘഭുജാഃ പ്രാംശവഃ പ്രിയദർശനാഃ
16 ആപീഡിനോ രക്തദന്താ മത്തമാതംഗവിക്രമാഃ
    നാനാ വിരാഗ വസനാ ഗന്ധചൂർണാവചൂർണിതാഃ
17 ബദ്ധാസയഃ പാശഹസ്താ വാരണപ്രതിവാരണാഃ
    സമാനമൃത്യവോ രാജന്ന് അനീകസ്ഥാഃ പരസ്പരം
18 കലാപിനശ് ചാപഹസ്താ ദീർഘകേശാഃ പ്രിയാഹവാഃ
    പത്തയഃ സാത്യകേർ അന്ധ്രാ ഘോരരൂപപരാക്രമാഃ
19 അഥാപരേ പുനഃ ശൂരാശ് ചേദിപാഞ്ചാലകേകയാഃ
    കരൂഷാഃ കോസലാഃ കാശ്യാ മാഗധാശ് ചാപി ദുദ്രുവുഃ
20 തേഷാം രഥാശ് ച നാഗാശ് ച പ്രവരാശ് ചാപി പത്തയഃ
    നാനാവിധ രവൈർ ഹൃഷ്ടാ നൃത്യന്തി ച ഹസന്തി ച
21 തസ്യ സൈന്യസ്യ മഹതോ മഹാമാത്രവരൈർ വൃതഃ
    മധ്യം വൃകോദരോ ഽഭ്യാഗാത് ത്വദീയം നാഗധൂർ ഗതഃ
22 സ നാഗപ്രവരോ ഽത്യുഗ്രോ വിധിവത് കൽപിതോ ബഭൗ
    ഉദയാദ്ര്യ് അഗ്ര്യഭവനം യഥാഭ്യുദിത ഭാസ്കരം
23 തസ്യായസം വർമ വരം വരരത്നവിഭൂഷിതം
    താരോദ്ഭാസസ്യ നഭസഃ ശാരദസ്യ സമത്വിഷം
24 സ തോമരപ്രാസകരശ് ചാരു മൗലിഃ സ്വലങ്കൃതഃ
    ചരൻ മധ്യന്ദിനാർകാഭസ് തേജസാ വ്യദഹദ് രിപൂൻ
25 തം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിരദം ദൂരാത് ക്ഷേമധൂർതിർ ദ്വിപസ്ഥിതഃ
    ആഹ്വയാനോ ഽഭിദുദ്രാവ പ്രമനാഃ പ്രമനസ്തരം
26 തയോഃ സമഭവദ് യുദ്ധം ദ്വിപയോർ ഉഗ്രരൂപയോഃ
    യദൃച്ഛയാ ദ്രുമവതോർ മഹാപർവതയോർ ഇവ
27 സംസക്തനാഗൗ തൗ വീരൗ തോമരൈർ ഇതരേതരം
    ബലവത് സൂര്യരശ്മ്യ് ആഭൈർ ഭിത്ത്വാ ഭിത്ത്വാ വിനേദതുഃ
28 വ്യപസൃത്യ തു നാഗാഭ്യാം മഡലാനി വിചേരതുഃ
    പ്രഗൃഹ്യ ചൈവ ധനുഷീ ജഘ്നതുർ വൈ പരസ്പരം
29 ക്ഷ്വേഡിതാസ്ഫോടിത രവൈർ ബാണശബ്ദൈശ് ച സർവശഃ
    തൗ ജനാൻ ഹർഷയിത്വാ ച സിംഹനാദാൻ പ്രചക്രതുഃ
30 സമുദ്യതകരാഭ്യാം തൗ ദ്വിപാഭ്യാം കൃതിനാവ് ഉഭൗ
    വാതോദ്ധൂത പതാകാഭ്യാം യുയുധാതേ മഹാബലൗ
31 താവ് അന്യോന്യസ്യ ധനുഷീ ഛിത്ത്വാന്യോന്യം വിനേദതുഃ
    ശക്തിതോമര വർഷേണ പ്രാവൃൺ മേഘാവ് ഇവാംബുഭിഃ
32 ക്ഷേമധൂർതിസ് തദാ ഭീമം തോമരേണ സ്തനാന്തരേ
    നിർബിഭേദ തു വേഗേന ഷഡ്ഭിശ് ചാപ്യ് അപരൈർ നദൻ
33 സ ഭീമസേനഃ ശുശുഭേ തോമരൈർ അംഗമാശ്രിതൈഃ
    ക്രോധദീപ്തവപുർ മേഘൈഃ സപ്ത സപ്തിർ ഇവാംശുമാൻ
34 തതോ ഭാസ്കരവർണാഭം അഞ്ജോ ഗതിമയ സ്മയം
    സസർജ തോമരം ഭീമഃ പ്രത്യമിത്രായ യത്നവാൻ
35 തതഃ കുലൂതാധിപതിശ് ചാപം ആയമ്യ സായകൈഃ
    ദശഭിസ് തോമരം ഛിത്ത്വാ ശക്ത്യാ വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
36 അഥ കാർമുകം ആദായ മഹാജലദ നിസ്വനം
    രിപോർ അഭ്യർദയൻ നാഗം ഉന്മദഃ പാണ്ഡവഃ ശരൈഃ
37 സ ശരൗഘാർദിതോ നാഗോ ഭീമസേനേന സംയുഗേ
    നിഗൃഹ്യമാണോ നാതിഷ്ഠദ് വാതധ്വസ്ത ഇവാംബുദഃ
38 താം അഭ്യധാവദ് ദ്വിരദം ഭീമസേനസ്യ നാഗരാട്
    മഹാവാതേരിതം മേഘം വാതോദ്ധൂത ഇവാംബുദഃ
39 സംനിവർത്യാത്മനോ നാഗം ക്ഷേമധൂർതിഃ പ്രയത്നതഃ
    വിവ്യാധാഭിദ്രുതം ബാണൈർ ഭീമസേനം സ കുഞ്ജരം
40 തതഃ സാധു വിസൃഷ്ടേന ക്ഷുരേണ പുരുഷർഷഭഃ
    ഛിത്ത്വാ ശരാസനം ശത്രോർ നാഗം ആമിത്രം ആർദയത്
41 തതഃ ഖജാ കയാ ഭീമം ക്ഷേമധൂർതിഃ പരാഭിനത്
    ജഘാന ചാസ്യ ദ്വിരദം നാരാചൈഃ സർവമർമസു
42 പുരാ നാഗസ്യ പതനാദ് അവപ്ലുത്യ സ്ഥിതോ മഹീം
    ഭീമസേനോ രിപോർ നാഗം ഗദയാ സമപോഥയത്
43 തസ്മാത് പ്രമഥിതാൻ നാഗാത് ക്ഷേമധൂർതിം അവദ്രുതം
    ഉദ്യതാസിം ഉപായാന്തം ഗദയാഹൻ വൃകോദരഃ
44 സ പപാത ഹതഃ സാസിർ വ്യസുഃ സ്വം അഭിതോ ദ്വിപം
    വജ്രപ്രരുഗ്ണം അചലം സിംഹോ വജ്രഹതോ യഥാ
45 നിഹതം നൃപതിം ദൃഷ്ട്വാ കുലൂതാനാം യശസ്കരം
    പ്രാദ്രവദ് വ്യഥിതാ സേനാ ത്വദീയാ ഭരതർഷഭ