മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം7

1 [ധൃ]
     സേനാപത്യം തു സമ്പ്രാപ്യ കർണോ വൈകർതനസ് തദാ
     തഥോക്തശ് ച സ്വയം രാജ്ഞാ സ്നിഗ്ധം ഭ്രാതൃസമം വചഃ
 2 യോഗം ആജ്ഞാപ്യ സേനായാ ആദിത്യേ ഽഭ്യുദിതേ തദാ
     അകരോത് കിം മഹാപ്രാജ്ഞസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
 3 [സ്]
     കർണസ്യ മതം ആജ്ഞായ പുത്രസ് തേ ഭരതർഷഭ
     യോഗം ആജ്ഞാപയാം ആസ നാന്ദീ തൂര്യപുരഃസരം
 4 മഹത്യ് അപരരാത്രേ തു തവ പുത്രസ്യ മാരിഷ
     യോഗോ ഗോഗേതി സഹസാ പ്രാദുരാസീൻ മഹാസ്വനഃ
 5 നാഗാനാം കൽപമാനാനാം രഥാനാം ച വരൂഥിനാം
     സംനഹ്യതാം പദാതീനാം വാജിനാം ച വിശാം പതേ
 6 ക്രോശതാം ചാപി യോധാനാം ത്വരിതാനാം പരസ്പരം
     ബഭൂവ തുമുലഃ ശബ്ദോ ദിവസ്പൃക് സുമഹാംസ് തദാ
 7 തതഃ ശ്വേതപതാകേന ബാലാർകാകാര വാജിനാ
     ഹേമപൃഷ്ഠേന ധനുഷാ ഹസ്തികക്ഷ്യേണ കേതുനാ
 8 തൂണേന ശരപൂർണേന സാംഗദേന വരൂഥിനാ
     ശതഘ്നീ കിങ്കിണീ ശക്തിശൂലതോമര ധാരിണാ
 9 കാർമുകേണോപപന്നേന വിമലാദിത്യ വർചസാ
     രഥേനാതിപതാകേന സൂതപുത്രോ വ്യദൃശ്യത
 10 ധമന്തം വാരിജം താത ഹേമജാലവിഭൂഷിതം
    വിധുന്വാനം മഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
11 ദൃഷ്ട്വാ കർണം മഹേഷ്വാസം രഥസ്ഥം രഥിനാം വരം
    ഭാനുമന്തം ഇവോദ്യന്തം തമോ ഘ്നന്തം സഹസ്രശഃ
12 ന ഭീഷ്മ വ്യസനം കേ ചിൻ നാപി ദ്രോണസ്യ മാരിഷ
    നാന്യേഷാം പുരുഷവ്യാഘ്ര മേനിരേ തത്ര കൗരവാഃ
13 തതസ് തു ത്വരയൻ യോധാഞ് ശംഖശബ്ദേന മാരിഷ
    കർണോ നിഷ്കാസയാം ആസ കൗരവാണാം വരൂഥിനീം
14 വ്യൂഹം വ്യൂഹ്യ മഹേഷ്വാസോ മാകരം ശത്രുതാപനഃ
    പ്രത്യുദ്യയൗ തദാ കർണഃ പാണ്ഡവാൻ വിജിഗീഷയാ
15 മകരസ്യ തു തുണ്ഡേ വൈ കർണോ രാജൻ വ്യവസ്ഥിതഃ
    നേത്രാഭ്യാം ശകുനിഃ ശൂര ഉലൂകശ് ച മഹാരഥഃ
16 ദ്രോണപുത്രസ് തു ശിരസി ഗ്രീവായാം സർവസോദരാഃ
    മധ്യേ ദുര്യോധനോ രാജാ ബലേന മഹതാ വൃതഃ
17 വാമേ പാദേ തു രാജേന്ദ്ര കൃതവർമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
    നാരായണ ബലൈർ യുക്തോ ഗോപാലൈർ യുദ്ധദുർമദഃ
18 പാദേ തു ദക്ഷിണേ രാജൻ ഗൗതമഃ സത്യവിക്രമഃ
    ത്രിഗർതൈശ് ച മഹേഷ്വാസൈർ ദാക്ഷിണാത്യൈശ് ച സംവൃതഃ
19 അനുപാദസ് തു യോ വാമസ് തത്ര ശല്യോ വ്യവസ്ഥിതഃ
    മഹത്യാ സേനയാ സാർധം മദ്രദേശസമുത്ഥയാ
20 ദക്ഷിണേ തു മഹാരാജ സുഷേണഃ സത്യസംഗരഃ
    വൃതോ രഥസഹസ്രൈശ് ച ദന്തിനാം ച ശതൈസ് തഥാ
21 പുച്ഛേ ആസ്താം മഹാവീരൗ ഭ്രാതരൗ പാർഥിവൗ തദാ
    ചിത്രസേനശ് ച ചിത്രശ് ച മഹത്യാ സേനയാ വൃതൗ
22 തതഃ പ്രയാതേ രാജേന്ദ്ര കർണേ നരവരോത്തമേ
    ധനഞ്ജയം അഭിപ്രേക്ഷ്യ ധർമരാജോ ഽബ്രവീദ് ഇദം
23 പശ്യ പാർഥ മഹാസേനാം ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ സംയുഗേ
    കർണേന നിർമിതാം വീര ഗുപ്താം വീരൈർ മഹാരഥൈഃ
24 ഹതവീരതമാ ഹ്യ് ഏഷാ ധാർതരാഷ്ട്രീ മഹാചമൂഃ
    ഫൽഗു ശേഷാ മഹാബാഹോ തൃണൈസ് തുല്യാ മതാ മമ
25 ഏകോ ഹ്യ് അത്ര മഹേഷ്വാസഃ സൂതപുത്രോ വ്യവസ്ഥിതഃ
    സ ദേവാസുരഗന്ധർവൈഃ സ കിംനരമഹോരഗൈഃ
    ചരാചരൈസ് ത്രിഭിർ ലോകൈർ യോ ഽജയ്യോ രഥിനാം വരഃ
26 തം ഹത്വാദ്യ മഹാബാഹോ വിജയസ് തവ ഫൽഗുനാ
    ഉദ്ധൃതശ് ച ഭവേച് ഛല്യോ മമ ദ്വാദശ വാർഷികഃ
    ഏവം ജ്ഞാത്വാ മഹാബാഹോ വ്യൂഹം വ്യൂഹ യഥേച്ഛസി
27 ഭ്രാതുസ് തദ് വചനം ശ്രുത്വാ പാണ്ഡവഃ ശ്വേതവാഹനഃ
    അർധചന്ദ്രേണ വ്യൂഹേന പ്രത്യവ്യൂഹത താം ചമൂം
28 വാമപാർശ്വേ ഽഭവദ് രാജൻ ഭീമസേനോ വ്യവസ്ഥിതഃ
    ദക്ഷിണേ ച മഹേഷ്വാസോ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ മഹാബലഃ
29 മധ്യേ വ്യൂഹസ്യ സാക്ഷാത് തു പാണ്ഡവഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
    നകുലഃ സഹദേവശ് ച ധർമരാജശ് ച പൃഷ്ഠതഃ
30 ചക്രരക്ഷൗ തു പാഞ്ചാല്യൗ യുധാമന്യൂത്തമൗജസൗ
    നാർജുനം ജഹതുർ യുദ്ധേ പാല്യമാനൗ കിരീടിനാ
31 ശേഷാ നൃപതയോ വീരാഃ സ്ഥിതാ വ്യൂഹസ്യ ദംശിതാഃ
    യഥാ ഭാവം യഥോത്സാഹം യഥാ സത്ത്വം ച ഭാരത
32 ഏവം ഏതൻ മഹാവ്യൂഹം വ്യൂഹ്യ ഭാരത പാണ്ഡവാഃ
    താവകാശ് ച മഹേഷ്വാസാ യുദ്ധായൈവ മനോ ദധുഃ
33 ദൃഷ്ട്വാ വ്യൂഢാം തവ ചമൂം സൂതപുത്രേണ സംയുഗേ
    നിഹതാൻ പാണ്ഡവാൻ മേനേ തവ പുത്രഃ സഹാന്വയഃ
34 തഥൈവ പാണ്ഡവീം സേനാം വ്യൂഢാം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ധാർതരാഷ്ട്രാൻ ഹതാൻ മേനേ സ കർണാൻ വൈ ജനാധിപ
35 തതഃ ശംഖാശ് ച ഭേര്യശ് ച പണവാനകഗോമുഖാഃ
    സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദാശ് ച സമന്തതഃ
36 സേനയോർ ഉഭയോ രാജൻ പ്രാവാദ്യന്ത മഹാസ്വനാഃ
    സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജജ്ഞേ ശൂരാണാം ജയ ഗൃദ്ധിനാം
37 ഹയഹേഷിത ശബ്ദാശ് ച വാരണാനാം ച ബൃംഹിതം
    രഥനേമി സ്വനാശ് ചോഗ്രാഃ സംബഭൂവുർ ജനാധിപ
38 ന ദ്രോണ വ്യസനം കശ് ചിജ് ജാനീതേ ഭരതർഷഭ
    ദൃഷ്ട്വാ കർണം മഹേഷ്വാസം മുഖേ വ്യൂഹസ്യ ദംശിതം
39 ഉഭേ സേനേ മഹാസത്ത്വേ പ്രഹൃഷ്ടനരകുഞ്ജരേ
    യോദ്ധുകാമേ സ്ഥിതേ രാജൻ ഹന്തും അന്യോന്യം അഞ്ജസാ
40 തത്ര യത്തൗ സുസംരബ്ധൗ ദൃഷ്ട്വാന്യോന്യം വ്യവസ്ഥിതൗ
    അനീകമധ്യേ രാജേന്ദ്ര രേജതുഃ കർണപാണ്ഡവൗ
41 നൃത്യമാനേ തു തേ സേനേ സമേയാതാം പരസ്പരം
    തയോഃ പക്ഷൈഃ പ്രപക്ഷൈശ് ച നിർജഗ്മുർ വൈ യുയുത്സവഃ
42 തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം നരവാരണവാജിനാം
    രഥിനാം ച മഹാരാജ അന്യോന്യം നിഘ്നതാം ദൃഢം