മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം6

1 [സ്]
     ഹതേ ദ്രോണേ മഹേഷ്വാസേ തസ്മിന്ന് അഹനി ഭാരത
     കൃതേ ച മോഘസങ്കൽപേ ദ്രോണപുത്രേ മഹാരഥേ
 2 ദ്രവമാണേ മഹാരാജ കൗരവാണാം ബലേ തഥാ
     വ്യൂഹ്യ പാർഥഃ സ്വകം സൈന്യം അതിഷ്ഠദ് ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
 3 തം അവസ്ഥിതം ആജ്ഞായ പുത്രസ് തേ ഭരതർഷഭ
     ദ്രവച് ച സ്വബലം ദൃഷ്ട്വാ പൗരുഷേണ ന്യവാരയത്
 4 സ്വം അനീകം അവസ്ഥാപ്യ ബാഹുവീര്യേ വ്യവസ്ഥിതഃ
     യുദ്ധ്വാ ച സുചിരം കാലം പാണ്ഡവൈഃ സഹ ഭാരത
 5 ലബ്ധലക്ഷൈഃ പരൈർ ഹൃഷ്ടൈർ വ്യായച്ഛദ്ഭിശ് ചിരം തദാ
     സന്ധ്യാകാലം സമാസാദ്യ പ്രത്യാഹാരം അകാരയത്
 6 കൃത്വാവഹാരം സൈന്യാനാം പ്രവിശ്യ ശിബിരം സ്വകം
     കുരവോ ഽഽത്മഹിതം മന്ത്രം മന്ത്രയാം ചക്രിരേ തദാ
 7 പര്യങ്കേഷു പരാർധ്യേഷു സ്പർധ്യാസ്തരണവത്സു ച
     വരാസനേഷൂപവിഷ്ടാഃ സുഖശയ്യാസ്വ് ഇവാമരാഃ
 8 തതോ ദുര്യോധനോ രാജാ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
     താൻ ആഭാഷ്യ മഹേഷ്വാസാൻ പ്രാപ്തകാലം അഭാഷത
 9 മതിം മതിമതാം ശ്രേഷ്ഠാഃ സർവേ പ്രബ്രൂത മാചിരം
     ഏവംഗതേ തു യത് കാര്യം ഭവേത് കാര്യകരം നൃപാഃ
 10 ഏവം ഉക്തേ നരേന്ദ്രേണ നരസിംഹാ യുയുത്സവഃ
    ചക്രുർ നാനാവിധാശ് ചേഷ്ടാഃ സിംഹാസനഗതാസ് തദാ
11 തേഷാം നിശമ്യേംഗിതാനി യുദ്ധേ പ്രാണാഞ് ജുഹൂഷതാം
    സമുദ്വീക്ഷ്യ മുഖം രാജ്ഞോ ബാലാർകസമവർചസഃ
    ആചാര്യ പുത്രോ മേധാവീ വാക്യജ്ഞോ വാക്യം ആദദേ
12 രാഗോ യോഗസ് തഥാ ദാക്ഷ്യം നയശ് ചേത്യ് അർഥസാധകാഃ
    ഉപായാഃ പണ്ഡിതൈഃ പ്രോക്താഃ സർവേ ദൈവസമാശ്രിതാഃ
13 ലോകപ്രവീരാ യേ ഽസ്മാകം ദേവകൽപാ മഹാരഥാഃ
    നീതിമന്തസ് തഥായുക്താ ദക്ഷാ രക്താശ് ച തേ ഹതാഃ
14 ന ത്വ് ഏവ കാര്യം നൈരാശ്യം അസ്മാഭിർ വിജയം പ്രതി
    സുനീതൈർ ഇഹ സർവാർഥൈർ ദൈവം അപ്യ് അനുലോമ്യതേ
15 തേ വയം പ്രവരം നൄണാം സർവൈർ ഗുണഗുണൈർ യുതം
    കർണം സേനാപതിം കൃത്വാ പ്രമഥിഷ്യാമഹേ രിപൂൻ
16 തതോ ദുര്യോധനഃ പ്രീതഃ പ്രിയം ശ്രുത്വാ വചസ് തദാ
    പ്രീതിസംസ്കാര സംയുക്തം തഥ്യം ആത്മഹിതം ശുഭം
17 സ്വം മനഃ സമവസ്ഥാപ്യ ബാഹുവീര്യം ഉപാശ്രിതഃ
    ദുര്യോധനോ മഹാരാജ രാധേയം ഇദം അബ്ബ്രവീത്
18 കർണ ജാനാമി തേ വീര്യം സൗഹൃദം ച പരം മയി
    തഥാപി ത്വാം മഹാബാഹോ പ്രവക്ഷ്യാമി ഹിതം വചഃ
19 ശ്രുത്വാ യഥേഷ്ടം ച കുരുവീര യത് തവ രോചതേ
    ഭവാൻ പ്രാജ്ഞതമോ നിത്യം മമ ചൈവ പരാ ഗതിഃ
20 ഭീഷ്മദ്രോണാവ് അതിരഥൗ ഹതൗ സേനാപതീ മമ
    സേനാപതിർ ഭവാൻ അസ്തു താഭ്യാം ദ്രവിണവത്തരഃ
21 വേദ്ധൗ ച തൗ മഹേഷ്വാസൗ സാപേക്ഷൗ ച ധനഞ്ജയേ
    മാനിതൗ ച മയാ വീരൗ രാധേയ വചനാത് തവ
22 പിതാമഹത്വം സമ്പ്രേക്ഷ്യ പാണ്ഡുപുത്രാ മഹാരണേ
    രക്ഷിതാസ് താത ഭീഷ്മേണ ദിവസാനി ദശൈവ ഹ
23 ന്യസ്തശസ്ത്രേ ച ഭവതി ഹതോ ഭീഷ്മഃ പിതാമഹഃ
    ശിഖണ്ഡിനം പുരസ്കൃത്യ ഫൽഗുനേന മഹാഹവേ
24 ഹതേ തസ്മിൻ മഹാഭാഗേ ശരതൽപഗതേ തദാ
    ത്വയോക്തേ പുരുഷവ്യാഘ്ര ദ്രോണോ ഹ്യ് ആസീത് പുരഃസരഃ
25 തേനാപി രക്ഷിതാഃ പാർഥാഃ ശിഷ്യത്വാദ് ഇഹ സംയുഗേ
    സ ചാപി നിഹതോ വൃദ്ധോ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നേന സ ത്വരം
26 നിഹതാഭ്യാം പ്രധാനാഭ്യാം താഭ്യാം അമിതവിക്രമ
    ത്വത്സമം സമരേ യോദ്ധം നാന്യം പശ്യാമി ചിന്തയൻ
27 ഭവാൻ ഏവ തു നഃ ശക്തോ വിജയായ ന സംശയഃ
    പൂർവം മധ്യേ ച പശ്ച്ചാച് ച തവൈവ വിദിതം ഹി തത്
28 സ ഭവാൻ ധുര്യവത് സംഖ്യേ ദുരം ഉദ്വോഢും അർഹസി
    അഭിഷേചയ സേനാന്യേ സ്വയം ആത്മാനം ആത്മനാ
29 ദേവതാനാം യഥാ സ്കന്ദഃ സേനാനീഃ പ്രഭുർ അവ്യയഃ
    തഥാ ഭവാൻ ഇമാം സേനാം ധാർതരാഷ്ട്രീം ബിഭർതു മേ
    ജഹി ശത്രുഗണാൻ സർവാൻ മഹേന്ദ്ര ഇവ ദാനവാൻ
30 അവസ്ഥിതം രണേ ജ്ഞാത്വാ പാണ്ഡവാസ് ത്വാം മഹാരഥം
    ദ്രവിഷ്യന്തി സ പാഞ്ചാലാ വിഷ്ണും ദൃഷ്ട്വേവ ദാനവാഃ
    തസ്മാത് ത്വം പുരുഷവ്യാഘ്ര പ്രകർഷേഥാ മഹാചമൂം
31 ഭവത്യ് അവസ്ഥിതേ യത് തേ പാണ്ഡവാ ഗതചേതസഃ
    ഭവിഷ്യന്തി സഹാമാത്യാഃ പാഞ്ചാലൈഃ സൃഞ്ജയൈഃ സഹ
32 യഥാ ഹ്യ് അഭ്യുദിതഃ സൂര്യഃ പ്രതപൻ സ്വേന തേജസാ
    വ്യപോഹതി തമസ് തീവ്രം തഥാ ശത്രൂൻ വ്യപോഹ നഃ
33 [കർണ]
    ഉക്തം ഏതൻ മയാ പൂർവം ഗാന്ധരേ തവ സംനിധൗ
    ജേഷ്യാമി പാണ്ഡവാൻ രാജൻ സപുത്രാൻ സജനാർദനാൻ
34 സേനാപതിർ ഭവിഷ്യാമി തവാഹം നാത്ര സംശയഃ
    സ്ഥിരോ ഭവ മഹാരാജ ജിതാൻ വിദ്ധി ച പാണ്ഡവാൻ
35 [സ്]
    ഏവം ഉക്തോ മഹാതേജാസ് തതോ ദുര്യോധനോ നൃപഃ
    ഉത്തസ്ഥൗ രാജഭിഃ സാർധം ദേവൈർ ഇവ ശതക്രതുഃ
    സേനാപത്യേന സത്കർതും കർണം സ്കന്ദം ഇവാമരാഃ
36 തതോ ഽഭിഷിഷിചുസ് തൂർണം വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
    ദുര്യോധനമുഖാ രാജൻ രാജാനോ വിജയൈഷിണഃ
    ശാതകൗംഭ മയൈഃ കുംഭൈർ മാഹേയൈശ് ചാഭിമന്ത്രിതൈഃ
37 തോയപൂർണൈർ വിഷാണൈശ് ച ദ്വീപിഖഡ്ഗമഹർഷഭൈഃ
    മണിമുക്താ മയൈശ് ചാന്യൈഃ പുണ്യഗന്ധൈസ് തഥൗഷധൈഃ
38 ഔദുംബരേ സമാസീനം ആസനേ ക്ഷൗമസംവൃതം
    ശാസ്ത്രദൃഷ്ടേന വിധിനാ സംഭാരൈശ് ച സുസംഭൃതൈഃ
39 ജയ പാർഥാൻ സ ഗോവിന്ദാൻ സാനുഗാംസ് ത്വം മഹാഹവേ
    ഇതി തം ബന്ദിനഃ പ്രാഹുർ ദ്വിജാശ് ച ഭരതർഷഭ
40 ജഹി പാർഥാൻ സപാഞ്ചാലാൻ രാധേയ വിജയായ നഃ
    ഉദ്യന്ന് ഇവ സദാ ഭാനുസ് തമാംസ്യ് ഉഗ്രൈർ ഗഭസ്തിഭിഃ
41 ന ഹ്യ് അലം ത്വദ് വിസൃഷ്ടാനാം ശരാണാം തേ സ കേശവാഃ
    കൃതഘ്നാഃ സൂര്യരശ്മീനാം ജ്വലതാം ഇവ ദർശനേ
42 ന ഹി പാർഥാഃ സപാഞ്ചാലാഃ സ്ഥാതും ശക്താസ് തവാഗ്രതഃ
    ആത്തശസ്ത്രസ്യ സമരേ മഹേന്ദ്രസ്യേവ ദാനവാഃ
43 അഭിഷിക്തസ് തു രാധേയഃ പ്രഭയാ സോ ഽമിതപ്രഭഃ
    വ്യത്യരിച്യത രൂപേണ ദിവാകര ഇവാപരഃ
44 സേനാപത്യേന രാധേയം അഭിഷിച്യ സുതസ് തവ
    അമന്യത തദാത്മാനം കൃതാർഥം കാലചോദിതഃ
45 കർണോ ഽപി രാജൻ സമ്പ്രാപ്യ സേനാപത്യം അരിന്ദമഃ
    യോഗം ആജ്ഞാപയാം ആസ സൂര്യസ്യോദയനം പ്രതി
46 തവ പുത്രൈർ വൃതഃ കർണഃ ശുശുഭേ തത്ര ഭാരത
    ദേവൈർ ഇവ യഥാ സ്കന്ദഃ സംഗ്രാമേ താരകാ മയേ