മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം5

1 [ജ്]
     ശ്രുത്വാ കർണം ഹതം യുദ്ധേ പുത്രാംശ് ചൈവാപലായിനഃ
     നരേന്ദ്രഃ കിം ചിദ് ആശ്വസ്തോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ കിം അബ്രവീത്
 2 പ്രാപ്തവാൻ പരമം ദുഃഖം പുത്രവ്യസനജം മഹത്
     തസ്മിൻ യദ് ഉക്തവാൻ കാലേ തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
 3 [വൈ]
     ശ്രുത്വാ കർണസ്യ നിധനം അശ്രദ്ധേയം ഇവാദ്ഭുതം
     ഭൂതസംമോഹനം ഭീമം മേരോഃ പര്യസനം യഥാ
 4 ചിത്തമോഹം ഇവായുക്തം ഭാർഗവസ്യ മഹാമതേഃ
     പരാജയം ഇവേന്ദ്രസ്യ ദ്വിഷദ്ഭ്യോ ഭീമകർമണഃ
 5 ദിവഃ പ്രപതനം ഭാനോർ ഉർവ്യാം ഇവ മഹാദ്യുതേഃ
     സംശോഷണം ഇവാചിന്ത്യം സമുദ്രസ്യാക്ഷയാംഭസഃ
 6 മഹീ വിയദ് ദിഗ് ഈശാനാം സർവനാശം ഇവാദ്ഭുതം
     കർമണോർ ഇവ വൈഫല്യം ഉഭയോഃ പുണ്യപാപയോഃ
 7 സഞ്ചിന്ത്യ നിപുണം ബുദ്ധ്യാ ധൃതരാഷ്ട്രോ ജനേശ്വരഃ
     നേദം അസ്തീതി സഞ്ചിന്ത്യ കർണസ്യ നിധനം പ്രതി
 8 പ്രാണിനാം ഏതദ് ആത്മത്വാത് സ്യാദ് അപീതി വിനാശനം
     ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ ധമ്യമാന ഇവാശയഃ
 9 വിധ്വസ്താത്മാ ശ്വസൻ ദീനോ ഹാഹേത്യ് ഉക്ത്വാ സുദുഃഖിതഃ
     വിലലാപ മഹാരാജ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽംബികാ സുതഃ
 10 [ധൃ]
    സഞ്ജയാധിരഥോ വീരഃ സിംഹദ്വിരദവിക്രമഃ
    വൃഷം അപ്രതിമസ്കന്ധോ വൃഷഭാക്ഷ ഗതിസ്വനഃ
11 വൃഷഭോ വൃഷഭസ്യേവ യോ യുദ്ധേ ന നിവർതതേ
    ശത്രോർ അപി മഹേന്ദ്രസ്യ വജ്രസംഹനനോ യുവാ
12 യസ്യ ജ്യാതലശബ്ദേന ശരവൃഷ്ടിരവേണ ച
    രഥാശ്വനരമാതംഗാ നാവതിഷ്ഠന്തി സംയുഗേ
13 യം ആശ്രിത്യ മഹാബാഹും ദ്വിഷത് സംഘഘ്നം അച്യുതം
    ദുര്യോധനോ ഽകരോദ് വൈരം പാണ്ഡുപുത്രൈർ മഹാബലൈഃ
14 സ കഥം രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ കർണഃ പാർഥേന സംയുഗേ
    നിഹതഃ പുരുഷവ്യാഘ്രഃ പ്രസഹ്യാസഹ്യ വിക്രമഃ
15 യോ നാമന്യത വൈ നിത്യം അച്യുതം ന ധനഞ്ജയം
    ന വൃഷ്ണീൻ അപി താൻ അന്യാൻ സ്വബാഹുബലം ആശ്രിതഃ
16 ശാർമ്ഗഗാണ്ഡീവധന്വാനൗ സഹിതാവ് അപരാജിതൗ
    അഹം ദിവ്യാദ് രഥാദ് ഏകഃ പാതയിഷ്യാമി സംയുഗേ
17 ഇതി യഃ സതതം മന്ദം അവോചൽ ലോഭമോഹിതം
    ദുര്യോധനം അപാദീനം രാജ്യകാമുകം ആതുലം
18 യശ് ചാജൈഷീദ് അതിബലാൻ അമിത്രാൻ അപി ദുർജയാൻ
    ഗാന്ധാരാൻ മദ്രകാൻ മത്സ്യാംസ് ത്രിഗർതാംസ് തംഗണാഞ് ശകാൻ
19 പാഞ്ചാലാംശ് ച വിദേഹാംശ് ച കുണിന്ദാൻ കാശികോസലാൻ
    സുഹ്യാൻ അംഗാംശ് ച പുണ്ഡ്രാംശ് ച നിഷാദാൻ വംഗ കീചകാൻ
20 വത്സാൻ കലിംഗാംസ് തരലാൻ അശ്മകാൻ ഋഷികാംസ് തഥാ
    യോ ജിത്വാ സമരേ വീരശ് ചക്രേ ബലിഭൃതഃ പുരാ
21 ഉച്ചൈഃശ്രവാ വരോ ഽശ്വാനാം രാജ്ഞാം വൈശ്രവണോ വരഃ
    വരോ മഹേന്ദ്രോ ദേവാനാം കർണഃ പ്രഹരതാം വരഃ
22 യം ലബ്ധ്വാ മാഗധോ രാജാ സാന്ത്വമാനാർഥ ഗൗരവൈഃ
    അരൗത്സീത് പാർഥിവം ക്ഷത്രം ഋതേ കൗരവ യാദവാൻ
23 തം ശ്രുത്വാ നിഹതം കർണം ദ്വൈരഥേ സവ്യസാചിനാ
    ശോകാർണവേ നിമഗ്നോ ഽഹം അപ്ലവഃ സാഗരേ യഥാ
24 ഈദൃശൈർ യദ്യ് അഹം ദുഃഖൈർ ന വിനശ്യാമി സഞ്ജയ
    വജ്രാദ് ദൃഢതരം മന്യേ ഹൃദയം മമ ദുർഭിദം
25 ജ്ഞാതിസംബന്ധിമിത്രാണാം ഇമം ശ്രുത്വാ പരാജയം
    കോ മദ് അന്യഃ പുമാംൽ ലോകേ ന ജഹ്യാത് സൂത ജീവിതം
26 വിഷം അഗ്നിം പ്രപാതം വാ പർവതാഗ്രാദ് അഹം വൃണേ
    ന ഹി ശക്ഷ്യാമി ദുഃഖാനി സോഢും കഷ്ടാനി സഞ്ജയ
27 [സ്]
    ശ്രിയാ കുലേന യശസാ തപസാ ച ശ്രുതേന ച
    ത്വാം അദ്യ സന്തോ മന്യന്തേ യയാതിം ഇവ നാഹുഷം
28 ശ്രുതേ മഹർഷിപ്രതിമഃ കൃതകൃത്യോ ഽസി പാർഥിവ
    പര്യവസ്ഥാപയാത്മാനം മാ വിഷാദേ മനഃ കൃഥാഃ
29 [ധൃ]
    ദൈവം ഏവ പരം മന്യേ ധിക് പൗരുഷം അനർഥകം
    യത്ര രാമ പ്രതീകാശഃ കർണോ ഽഹന്യത സംയുഗേ
30 ഹത്വാ യുധിഷ്ഠിരാനീകം പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രജാൻ
    പ്രതാപ്യ ശരവർഷേണ ദിശഃ സർവാ മഹാരഥഃ
31 മോഹയിത്വാ രണേ പാർഥാൻ വജ്രഹസ്ത ഇവാസുരാൻ
    സ കഥം നിഹതഃ ശേതേ വാതരുഗ്ണ ഇവ ദ്രുമഃ
32 ശോകസ്യാന്തം ന പശ്യാമി സമുദ്രസ്യേവ വിപ്ലുകാഃ
    ചിന്താ മേ വർധതേ തീവ്രാ മുമൂർഷാ ചാപി ജായതേ
33 കർണസ്യ നിധനം ശ്രുത്വാ വിജയം ഫൽഗുനസ്യ ച
    അശ്രദ്ധേയം അഹം മന്യേ വധം കർണസ്യ സഞ്ജയ
34 വജ്രസാര മയം നൂനം ഹൃദയം സുദൃഢം മമ
    യച് ഛ്രുത്വാ പുരുഷവ്യാഘ്രം ഹതം കർണം ന ദീര്യതേ
35 ആയുർ നൂനം സുദീർഘം മേ വിഹിതം ദൈവതൈഃ പുരാ
    യത്ര കർണം ഹതം ശ്രുത്വാ ജീവാമീഹ സുദുഃഖിതഃ
36 ധിഗ് ജീവിതം ഇദം മേ ഽദ്യ സുഹൃദ് ധീനസ്യ സഞ്ജയ
    അദ്യ ചാഹം ദശാം ഏതാം ഗതഃ സഞ്ജയ ഗർഹിതാം
    കൃപണം വർതയിഷ്യാമി ശോച്യഃ സർവസ്യ മന്ദധീഃ
37 അഹം ഏവ പുരാ ഭൂത്വാ സർവലോകസ്യ സത്കൃതഃ
    പരിഭൂതഃ കഥം സൂത പുനഃ ശക്ഷ്യാമി ജീവിതും
    ദുഃഖാത് സുദുഃഖം വ്യസനം പ്രാപ്തവാൻ അസ്മി സഞ്ജയ
38 തസ്മാദ് ഭീഷ്മ വധേ ചൈവ ദ്രോണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
    നാത്ര ശേഷം പ്രപശ്യാമി സൂതപുത്രേ ഹതേ യുധി
39 സ ഹി പാരം മഹാൻ ആസീത് പുത്രാണാം മമ സഞ്ജയ
    യുദ്ധേ വിനിഹതഃ ശൂരോ വിസൃജൻ സായകാൻ ബഹൂൻ
40 കോ ഹി മേ ജീവിതേനാർഥസ് തം ഋതേ പുരുഷർഷഭം
    രഥാദ് അതിരഥോ നൂനം അപതത് സായകാർദിതഃ
41 പർവതസ്യേവ ശിഖരം വജ്രപാത വിദാരിതം
    ശയീത പൃഥിവീം നൂനം ശോഭയൻ രുധിരോക്ഷിതഃ
    മാതംഗ ഇവ മത്തേന മാതംഗേന നിപാതിതഃ
42 യദ് ബലം ധാർതരാഷ്ട്രാണാം പാണ്ഡവാനാം യതോ ഭയം
    സോ ഽർജുനേന ഹതഃ കർണഃ പ്രതിമാനം ധനുഷ്മതാം
43 സ ഹി വീരോ മഹേഷ്വാസഃ പുത്രാണാം അഭയങ്കരഃ
    ശേതേ വിനിഹതോ വീരഃ ശക്രേണേവ യഥാബലഃ
44 പംഗോർ ഇവാധ്വ ഗമനം ദരിദ്രസ്യേവ കാമിതം
    ദുര്യോധനസ്യ ചാകൂതം തൃഷിതസ്യേവ പിപ്ലുകാഃ
45 അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം അന്യഥാ തത് തു ജായതേ
    അഹോ നു ബലവദ് ദൈവം കാലശ് ച ദുരതിക്രമഃ
46 പലായമാനഃ കൃപണം ദീനാത്മാ ദീനപൗരുഷഃ
    കച് ചിൻ ന നിഹതഃ സൂതപുത്രോ ദുഃശാസനോ മമ
47 കച് ചിൻ ന നീചാചരിതം കൃതവാംസ് താത സംയുഗേ
    കച് ചിൻ ന നിഹതഃ ശൂരോ യഥാ ന ക്ഷത്രിയാ ഹതാഃ
48 യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനം മാ യുദ്ധം ഇതി സർവദാ
    ദുര്യോധനോ നാഭ്യഗൃഹ്ണാൻ മൂഢഃ പഥ്യം ഇവൗഷധം
49 ശരതൽപേ ശയാനേന ഭീഷ്മേണ സുമഹാത്മനാ
    പാനീയം യാചിതഃ പാർഥഃ സോ ഽവിധ്യൻ മേദിനീ തലം
50 ജലസ്യ ധാരാം വിഹിതാം ദൃഷ്ട്വാ താം പാണ്ഡവേന ഹ
    അബ്രവീത് സ മഹാബാഹുസ് താത സംശാമ്യ പാണ്ഡവൈഃ
51 പ്രശമാദ് ധി ഭവേച് ഛാന്തിർ മദന്തം യുദ്ധം അസ്തു ച
    ഭ്രാതൃഭാവേന പൃഥിവീം ഭുങ്ക്ഷ്വ പാണ്ഡുസുതൈഃ സഹ
52 അകുർവൻ വചനം തസ്യ നൂനം ശോചതി മേ സുതഃ
    തദ് ഇദം സമനുപ്രാപ്തം വചനം ദീർഘദർശിനഃ
53 അഹം തു നിഹതാമാത്യോ ഹതപുത്രശ് ച സഞ്ജയ
    ദ്യൂതതഃ കൃച്ഛ്രം ആപന്നോ ലൂനപക്ഷ ഇവ ദ്വിജഃ
54 യഥാ ഹി ശകുനിം ഗൃഹ്യ ഛിത്വാ പക്ഷൗ ച സഞ്ജയ
    വിസർജയന്തി സംഹൃഷ്ടാഃ ക്രീഡമാനാഃ കുമാരകാഃ
55 ഛിന്നപക്ഷതയാ തസ്യ ഗമനം നോപപദ്യതേ
    തഥാഹം അപി സമ്പ്രാപ്തോ ലൂനപക്ഷ ഇവ ദ്വിജഃ
56 ക്ഷീണഃ സർവാർഥഹീനശ് ച നിർബന്ധുർ ജ്ഞാതിവർജിതഃ
    കാം ദിശം പ്രതിപത്സ്യാമി ദീനഃ ശത്രുവശം ഗതഃ
57 ദുര്യോധനസ്യ വൃദ്ധ്യർഥം പൃഥിവീം യോ ഽജയത് പ്രഭുഃ
    സ ജിതഃ പാണ്ഡവൈഃ ശൂരൈഃ സമർഥൈർ വീര്യശാലിഭിഃ
58 തസ്മിൻ ഹതേ മഹേഷ്വാസേ കർണേ യുധി കിരീടിനാ
    കേ വീരാഃ പര്യവർതന്ത തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
59 കച് ചിൻ നൈകഃ പരിത്യക്തഃ പാണ്ഡവൈർ നിഹതോ രണേ
    ഉക്തം ത്വയാ പുരാ വീര യഥാ വീരാ നിപാതിതാഃ
60 ഭീഷ്മം അപ്രതിയുധ്യന്തം ശിഖണ്ഡീ സായകോത്തമൈഃ
    പാതയാം ആസ സമരേ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരം
61 തഥാ ദ്രൗപദിനാ ദ്രോണോ ന്യസ്തസർവായുധോ യുധി
    യുക്തയോഗോ മഹേഷ്വാസഃ ശരൈർ ബഹുഭിർ ആചിതഃ
    നിഹതഃ ഖഡ്ഗം ഉദ്യമ്യ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നേന സഞ്ജയ
62 അന്തരേണ ഹതാവ് ഏതൗ ഛലേന ച വിശേഷതഃ
    അശ്രൗഷം അഹം ഏതദ് വൈ ഭീഷ്മദ്രോണൗ നിപാതിതൗ
63 ഭീഷ്മദ്രോണൗ ഹി സമരേ ന ഹന്യാദ് വജ്രഭൃത് സ്വയം
    ന്യായേന യുധ്യമാനൗ ഹി തദ് വൈ സത്യം ബ്രവീമി തേ
64 കർണം ത്വ് അസ്യന്തം അസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി ച ബഹൂനി ച
    കഥം ഇന്ദ്രോപമം വീരം മൃത്യുർ യുദ്ധേ സമസ്പൃശത്
65 യസ്യ വിദ്യുത്പ്രഭാം ശക്തിം ദിവ്യാം കനകഭൂഷണാം
    പ്രായച്ഛദ് ദ്വിഷതാം ഹന്ത്രീം കുണ്ഡലാഭ്യാം പുരന്ദരഃ
66 യസ്യ സർപമുഖോ ദിവ്യഃ ശരഃ കനകഭൂഷണഃ
    അശേത നിഹതഃ പത്രീ ചന്ദനേഷ്വ് അരിസൂദനഃ
67 ഭീഷ്മദ്രോണമുഖാൻ വീരാൻ യോ ഽവമന്യ മഹാരഥാൻ
    ജാമദഗ്ന്യാൻ മഹാഘോരം ബ്രാഹ്മം അസ്ത്രം അശിക്ഷത
68 യശ് ച ദ്രോണ മുഖാൻ ദൃഷ്ട്വാ വിമുഖാൻ അർദിതാഞ് ശരൈഃ
    സൗഭദ്രസ്യ മഹാബാഹുർ വ്യധമത് കാർമുകം ശരൈഃ
69 യശ് ച നാഗായുത പ്രാണം വാതരംഹസം അച്യുതം
    വിരഥം ഭ്രാതരം കൃത്വാ ഭീമസേനം ഉപാഹസത്
70 സഹദേവം ച നിർജിത്യ ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    കൃപയാ വിരഥം കൃത്വാ നാഹനദ് ധർമവിത്തയാ
71 യശ് ച മായാ സഹസ്രാണി ധ്വംസയിത്വാ രണോത്കടം
    ഘടോത്കചം രാക്ഷസേന്ദ്രം ശക്ര ശക്ത്യാഭിജഘ്നിവാൻ
72 ഏതാനി ദിവസാന്യ് അസ്യ യുദ്ധേ ഭീതോ ധനഞ്ജയഃ
    നാഗമദ് ദ്വൈരഥം വീരഃ സ കഥം നിഹതോ രണേ
73 രഥസംഗോ ന ചേത് തസ്യ ധനുർ വാ ന വ്യശീര്യത
    ന ചേദ് അസ്ത്രാണി നിർണേശുഃ സ കഥം നിഹതഃ പരൈഃ
74 കോ ഹി ശക്തോ രണേ കർണം വിധുന്വാനം മഹദ് ധനുഃ
    വിമുഞ്ചന്തം ശരാൻ ഘോരാൻ ദിവ്യാന്യ് അസ്ത്രാണി ചാഹവേ
    ജേതും പുരുഷശാർദൂലം ശാർദൂലം ഇവ വേഗിതം
75 ധ്രുവം തസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം രഥോ വാപി ഗതോ മഹീം
    അസ്ത്രാണി വാ പ്രനഷ്ടാനി യഥാ ശംസസി മേ ഹതം
    ന ഹ്യ് അന്യദ് അനുപശ്യാമി കാരണം തസ്യ നാശനേ
76 ന ഹന്യാം അർജുനം യാവത് താവത് പാദൗ ന ധാവയേ
    ഇതി യസ്യ മഹാഘോരം വ്രതം ആസീൻ മഹാത്മനഃ
77 യസ്യ ഭീതോ വനേ നിത്യം ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ത്രയോദശ സമാ നിദ്രാം ന ലേഭേ പുരുഷർഷഭഃ
78 യസ്യ വീര്യവതോ വീര്യം സമാശ്രിത്യ മഹാത്മനഃ
    മമ പുത്രഃ സഭാം ഭാര്യാം പാണ്ഡൂനാം നീതവാൻ ബലാത്
79 തത്ര ചാപി സഭാമധ്യേ പാണ്ഡവാനാം ച പശ്യതാം
    ദാസഭാര്യേതി പാഞ്ചാലീം അബ്രവീത് കുരുസംസദി
80 യശ് ച ഗാണ്ഡീവമുക്താനാം സ്പർശം ഉഗ്രം അചിന്തയൻ
    അപതിർ ഹ്യ് അസി കൃഷ്ണേതി ബ്രുവൻ പാർഥാൻ അവൈക്ഷത
81 യസ്യ നാസീദ് ഭയം പാർഥൈഃ സപുത്രൈഃ സജനാർദനൈഃ
    സ്വബാഹുബലം ആശ്രിത്യ മുഹൂർതം അപി സഞ്ജയ
82 തസ്യ നാഹം വധം മന്യേ ദേവൈർ അപി സ വാസവൈഃ
    പ്രതീപം ഉപധാവദ്ഭിഃ കിം പുനസ് താത പാണ്ഡവൈഃ
83 ന ഹി ജ്യാം സ്പൃശമാനസ്യ തലത്രേ ചാപി ഗൃഹ്ണതഃ
    പുമാൻ ആധിരഥേഃ കശ് ചിത് പ്രമുഖേ സ്ഥാതും അർഹതി
84 അപി സ്യാൻ മേദിനീ ഹീനാ സോമസൂര്യപ്രഭാംശുഭിഃ
    ന വധഃ പുരുഷേന്ദ്രസ്യ സമരേഷ്വ് അപലായിനഃ
85 യദി മന്ദഃ സഹായേന ഭ്രാത്രാ ദുഃശാസനേന ച
    വാസുദേവസ്യ ദുർബുദ്ധിഃ പ്രത്യാഖ്യാനം അരോചയത്
86 സ നൂനം ഋഷഭസ്കന്ധം ദൃഷ്ട്വാ കർണം നിപാതിതം
    ദുഃശാസനം ച നിഹതം മന്യേ ശോചതി പുത്രകഃ
87 ഹതം വൈകർതനം ശ്രുത്വാ ദ്വൈരഥേ സവ്യസാചിനാ
    ജയതഃ പാണ്ഡവാൻ ദൃഷ്ട്വാ കിംസ്വിദ് ദുര്യോധനോ ഽബ്രവീത്
88 ദുർമർഷണം ഹതം ശ്രുത്വാ വൃഷസേനം ച സംയുഗേ
    പ്രഭഗ്നം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ വധ്യമാനം മഹാരഥൈഃ
89 പരാങ്മുഖാംസ് തഥാ രാജ്ഞഃ പലായനപരായണാൻ
    വിദ്രുതാൻ രഥിനോ ദൃഷ്ട്വാ മന്യേ ശോചതി പുത്രകഃ
90 അനേയശ് ചാഭിമാനേന ബാല ബുദ്ധിർ അമർഷണഃ
    ഹതോത്സാഹം ബലം ദൃഷ്ട്വാ കിംസ്വിദ് ദുര്യോധനോ ഽബ്രവീത്
91 ഭ്രാതരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസേനേന സംയുഗേ
    രുധിരം പീയമാനേന കിംസ്വിദ് ദുര്യോധനോ ഽബ്രവീത്
92 സഹ ഗാന്ധാരരാജേന സഭായാം യദ് അഭാഷത
    കർണോ ഽർജുനം രണേ ഹന്താ ഹതേ തസ്മിൻ കിം അബ്രവീത്
93 ദ്യൂതം കൃത്വാ പുരാ ഹൃഷ്ടോ വഞ്ചയിത്വാ ച പാണ്ഡവാൻ
    ശകുനിഃ സൗബലസ് താത ഹതേ കർണേ കിം അബ്രവീത്
94 കൃതവർമാ മഹേഷ്വാസഃ സാത്വതാനാം മഹാരഥഃ
    കർണം വിനിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഹാർദിക്യഃ കിം അഭാഷത
95 ബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാ വൈശ്യാ യസ്യ ശിക്ഷാം ഉപാസതേ
    ധനുർവേദം ചികീർഷന്തോ ദ്രോണപുത്രസ്യ ധീമതഃ
96 യുവാ രൂപേണ സമ്പന്നോ ദർശനീയോ മഹായശാഃ
    അശ്വത്ഥാമാ ഹതേ കർണേ കിം അഭാഷത സഞ്ജയ
97 ആചാര്യത്വം ധനുർവേദേ ഗതഃ പരമതത്ത്വവിത്
    കൃപഃ ശാരദ്വതസ് താത ഹതേ കർണേ കിം അബ്രവീത്
98 മദ്രരാജോ മഹേഷ്വാസഃ ശല്യഃ സമിതിശോഭനഃ
    ദിഷ്ടം തേന ഹി തത് സർവം യഥാ കർണോ നിപാതിതഃ
99 യേ ച കേ ചന രാജാനഃ പൃഥിവ്യാം യോദ്ധും ആഗതാഃ
    വൈകർതനം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ കിം അഭാഷന്ത സഞ്ജയ
100 കർണേ തു നിഹതേ വീരേ രഥവ്യാഘ്രേ നരർഷഭേ
   കിം വോ മുഖം അനീകാനാം ആസീത് സഞ്ജയ ഭാഗശഃ
101 മദ്രരാജഃ കഥം ശല്യോ നിയുക്തോ രഥിനാം വരഃ
   വൈകർതനസ്യ സാരഥ്യേ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
102 കേ ഽരക്ഷൻ ദക്ഷിണം ചക്രം സൂതപുത്രസ്യ സംയുഗേ
   വാമം ചക്രം രരക്ഷുർ വാ കേ വാ വീരസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
103 കേ കർണം വാജഹുഃ ശൂരാഃ കേ ക്ഷുദ്രാഃ പ്രാദ്രവൻ ഭയാത്
   കഥം ച വഃ സമേതാനാം ഹതഃ കർണോ മഹാരഥഃ
104 പാണ്ഡവാശ് ച കഥം ശൂരാഃ പ്രത്യുദീയുർ മഹാരഥം
   സൃജന്തം ശരവർഷാണി വാരിധാരാ ഇവാംബുദം
105 സ ച സർപമുഖോ ദിവ്യോ മഹേഷു പ്രവരസ് തദാ
   വ്യർഥഃ കഥം സമഭവത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
106 മാമകസ്യാസ്യ സൈന്യസ്യ ഹൃതോത്സേധസ്യ സഞ്ജയ
   അവശേഷം ന പശ്യാമി കകുദേ മൃദിതേ സതി
107 തൗ ഹി വീരൗ മഹേഷ്വാസൗ മദർഥേ കുരുസത്തമൗ
   ഭീഷ്മദ്രോണൗ ഹതൗ ശ്രുത്വാ കോ ന്വ് അർഥോ ജീവിതേന മേ
108 ന മൃഷ്യാമി ച രാധേയം ഹതം ആഹവശോഭിനം
   യസ്യ ബാഹ്വോർ ബലം തുല്യം കുഞ്ജരാണാം ശതം ശതം
109 ദ്രോണേ ഹതേ ച യദ്വൃത്തം കൗരവാണാം പരൈഃ സഹ
   സംഗ്രാമേ നരവീരാണാം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
110 യഥാ ച കർണഃ കൗന്തേയൈഃ സഹ യുദ്ധം അയോജയത്
   യഥാ ച ദ്വിഷതാം ഹന്താ രണേ ശാന്തസ് തദ് ഉച്യതാം