മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [വൈ]
     ഏതച് ഛ്രുത്വാ മഹാരാജ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽംബികാ സുതഃ
     അബ്രവീത് സഞ്ജയം സൂതം ശോകവ്യാകുല ചേതനഃ
 2 ദുഷ്പ്രണീതേന മേ താത മനസാഭിപ്ലുതാത്മനഃ
     ഹതം വൈകർതനം ശ്രുത്വാ ശോകോ മർമാണി കൃന്തതി
 3 കൃതാസ്ത്ര പരമാഃ ശല്യേ ദുഃഖപാരം തിതീർഷവഃ
     കുരൂണാം സൃഞ്ജയാനാം ച കേ നു ജീവന്തി കേ മൃതാഃ
 4 [സ്]
     ഹതഃ ശാന്തനവോ രാജൻ ദുരാധർഷഃ പ്രതാപവാൻ
     ഹത്വാ പാണ്ഡവ യോധാനാം അർബുദം ദശഭിർ ദിനൈഃ
 5 തതോ ദ്രോണോ മഹേഷ്വാസഃ പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രജാൻ
     നിഹത്യ യുധി ദുർധർഷഃ പശ്ചാദ് രുക്മരഥോ ഹതഃ
 6 ഹതശിഷ്ടസ്യ ഭീഷ്മേണ ദ്രോണേന ച മഹാത്മനാ
     അർധം നിഹത്യ സൈന്യസ്യ കർണോ വൈകർതനോ ഹതഃ
 7 വിവിംശതിർ മഹാരാജ രാജപുത്രോ മഹാബലഃ
     ആനർതയോധാഞ് ശതശോ നിഹത്യ നിഹതോ രണേ
 8 അഥ പുത്രോ വികർണസ് തേ ക്ഷത്രവ്രതം അനുസ്മരൻ
     ക്ഷീണവാഹായുധഃ ശൂരഃ സ്ഥിതോ ഽഭിമുഖതഃ പരാൻ
 9 ഘോരരൂപാൻ പരിക്ലേശാൻ ദുര്യോധനകൃതാൻ ബഹൂൻ
     പ്രതിജ്ഞാം സ്മരതാ ചൈവ ഭീമസേനേന പാതിതഃ
 10 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ രാജപുത്രൗ മഹാബലൗ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതൗ വൈവസ്വതക്ഷയം
11 സിന്ധുരാഷ്ട്രമുഖാനീഹ ദശ രാഷ്ട്രാണി യസ്യ വൈ
    വശേ തിഷ്ഠന്തി വീരസ്യ യഃ സ്ഥിതസ് തവ ശാസനേ
12 അക്ഷൗഹിണീർ ദശൈകാം ച നിർജിത്യ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    അർജുനേന ഹതോ രാജൻ മഹാവീര്യോ ജയദ്രഥഃ
13 തഥാ ദുര്യോധന സുതസ് തരസ്വീ യുദ്ധദുർമദഃ
    വർതമാനഃ പിതുഃ ശാസ്ത്രേ സൗഭദ്രേണ നിപാതിതഃ
14 തഥാ ദൗഃശാസനിർ വീരോ ബാഹുശാലീ രണോത്കടഃ
    ദ്രൗപദേയേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
15 കിരാതാനാം അധിപതിഃ സാഗരാനൂപവാസിനാം
    ദേവരാജസ്യ ധർമാത്മാ പ്രിയോ ബഹുമതഃ സഖാ
16 ഭഗദത്തോ മഹീപാലഃ ക്ഷത്രധർമരതഃ സദാ
    ധനഞ്ജയേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
17 തഥാ കൗരവ ദായാദഃ സൗമദത്തിർ മഹായശാഃ
    ഹതോ ഭൂരിശ്രവാ രാജഞ് ശൂരഃ സാത്യകിനാ യുധി
18 ശ്രുതായുർ അപി ചാംബഷ്ഠഃ ക്ഷത്രിയാണാം ധനുർധരഃ
    ചരന്ന് അഭീതവത് സംഖ്യേ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
19 തവ പുത്രഃ സദാ സംഖ്യേ കൃതാസ്ത്രോ യുദ്ധദുർമദഃ
    ദുഃശാസനോ മഹാരാജ ഭീമസേനേന പാതിതഃ
20 യസ്യ രാജൻ ഗജാനീകം ബഹുസാഹസ്രം അദ്ഭുതം
    സുദക്ഷിണഃ സ സംഗ്രാമേ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
21 കോസലാനാം അധിപതിർ ഹത്വാ ബഹുശതാൻ പരാൻ
    സൗഭദ്രേണ ഹി വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
22 ബഹുശോ യോധയിത്വാ ച ഭീമസേനം മഹാരഥഃ
    ചിത്രസേനസ് തവ സുതോ ഭീമസേനേന പാതിതഃ
23 മദ്രരാജാത്മജഃ ശൂരഃ പരേഷാം ഭയവർധനഃ
    അസി ചർമ ധരഃ ശ്രീമാൻ സൗഭദ്രേണ നിപാതിതഃ
24 സമഃ കർണസ്യ സമരേ യഃ സ കർണസ്യ പശ്യതഃ
    വൃഷസേനോ മഹാതേജാഃ ശീഘ്രാസ്ത്രഃ കൃതനിശ്ചയഃ
25 അഭിമന്യോർ വധം സ്മൃത്വാ പ്രതിജ്ഞാം അപി ചാത്മനഃ
    ധനഞ്ജയേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
26 നിത്യപ്രസക്തവൈരോ യഃ പാണ്ഡവൈഃ പൃഥിവീപതിഃ
    വിശ്രാവ്യ വൈരം പാർഥേന ശ്രുതായുഃ സ നിപാതിതഃ
27 ശല്യ പുത്രസ് തു വിക്രാന്തഃ സഹദേവേന മാരിഷ
    ഹതോ രുക്മരഥോ രാജൻ ഭ്രാതാ മാതുലജോ യുധി
28 രാജാ ഭഗീരഥോ വൃദ്ധോ ബൃഹത് ക്ഷത്രശ് ച കേകയഃ
    പരാക്രമന്തൗ വിക്രാന്തൗ നിഹതൗ വീര്യവത്തരൗ
29 ഭഗദത്തസുതോ രാജൻ കൃതപ്രജ്ഞോ മഹാബലഃ
    ശ്യേനവച് ചരതാ സംഖ്യേ നകുലേന നിപാതിതഃ
30 പിതാമഹസ് തവ തഥാ ബാഹ്ലികഃ സഹ ബാഹ്ലികൈഃ
    ഭീമസേനേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
31 ജയത്സേനസ് തഥാ രാജഞ് ജാരാസന്ധിർ മഹാബലഃ
    മാഗധോ നിഹതഃ സംഖ്യേ സൗഭദ്രേണ മഹാത്മനാ
32 പുത്രസ് തേ ദുർമുഖോ രാജൻ ദുഃസഹശ് ച മഹാരഥഃ
    ഗദയാ ഭീമസേനേന നിഹതൗ ശൂരമാനിനൗ
33 ദുർമർഷണോ ദുർവിഷഹോ ദുർജയശ് ച മഹാരഥഃ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതാ വൈവസ്വതക്ഷയം
34 സചിവോ വൃഷവർമാ തേ സൂതഃ പരമവീര്യവാൻ
    ഭീമസേനേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
35 നാഗായുത ബലോ രാജാ നാഗായുത ബലോ മഹാൻ
    സഗണഃ പാണ്ഡുപുത്രേണ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
36 വസാതയോ മഹാരാജ ദ്വിസാഹസ്രാഃ പ്രഹാരിണഃ
    ശൂരസേനാശ് ച വിക്രാന്താഃ സർവേ യുധി നിപാതിതാഃ
37 അഭീഷാഹാഃ കവചിനഃ പ്രഹരന്തോ മഹോത്കടാഃ
    ശിബയശ് ച രഥോദാരാഃ കലിംഗ സഹിതാ ഹതാഃ
38 ഗോകുലേ നിത്യസംവൃദ്ധാ യുദ്ധേ പരമകോവിദാഃ
    ശ്രേണയോ ബഹുസാഹസ്രാഃ സംശപ്തക ഗണാശ് ച യേ
    തേ സർവേ പാർഥം ആസാദ്യ ഗതാ വൈവസ്വതക്ഷയം
39 സ്യാലൗ തവ മഹാരാജ രാജാനൗ വൃഷകാചലൗ
    ത്വദർഥേ സമ്പരാക്രാന്തൗ നിഹതൗ സവ്യസാചിനാ
40 ഉഗ്രകർമാ മഹേഷ്വാസോ നാമതഃ കർമതസ് തഥാ
    ശാല്വരാജോ മഹാരാജ ഭീമസേനേന പാതിതഃ
41 ഓഘവാംശ് ച മഹാരാജ ബൃഹന്തഃ സഹിതോ രണേ
    പരാക്രമന്തൗ മിത്രാർഥേ ഗതൗ വൈവസ്വതക്ഷയം
42 തഥൈവ രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ ക്ഷേമധൂർതിർ വിശാം പതേ
    നിഹതോ ഗദയാ രാജൻ ഭീമസേനേന സംയുഗേ
43 തഥാ രാജാ മഹേഷ്വാസോ ജലസന്ധോ മഹാബലഃ
    സുമഹത് കദനം കൃത്ത്വാ ഹതഃ സാത്യകിനാ രണേ
44 അലായുധോ രാക്ഷസേന്ദ്രഃ ഖരബന്ധുര യാനഗഃ
    ഘടോത്കചേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
45 രാധേയാഃ സൂതപുത്രാശ് ച ഭ്രാതരശ് ച മഹാരഥാഃ
    കേകയാഃ സർവശശ് ചാപി നിഹതാഃ സവ്യസാചിനാ
46 മാലവാ മദ്രകാശ് ചൈവ ദ്രവിഡാശ് ചോഗ്രവിക്രമാഃ
    യൗധേയാശ് ച ലലിത്ഥാശ് ച ക്ഷുദ്രകാശ് ചാപ്യ് ഉശീനരാഃ
47 മാവേല്ലകാസ് തുണ്ഡികേരാഃ സാവിത്രീ പുത്ര കാഞ്ചലാഹ്
    പ്രാച്യോദീച്യാഃ പ്രതീച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച മാരിഷ
48 പത്തീനാം നിഹതാഃ സംഘാ ഹയാനാം അയുതാനി ച
    രഥവ്രജാശ് ച നിഹതാ ഹതാശ് ച വരവാരണാഃ
49 സ ധ്വജാഃ സായുധാഃ ശൂരാഃ സ വർമാംബര ഭൂഷണാഃ
    കാലേന മഹതാ യത്താഃ കുലേ യേ ച വിവർധിതാഃ
50 തേ ഹതാഃ സമരേ രാജൻ പാർഥേനാക്ലിഷ്ട കർമണാ
    അന്യേ തഥാമിത ബലാഃ പരസ്പരവധൈഷിണഃ
51 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ രാജാനഃ സഗണാ രണേ
    ഹതാഃ സഹസ്രശോ രാജൻ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
    ഏവം ഏഷ ക്ഷയോ വൃത്തഃ കർണാർജുന സമാഗമേ
52 മഹേന്ദ്രേണ യഥാ വൃത്രോ യഥാ രാമേണ രാവണഃ
    യഥാ കൃഷ്ണേന നിഹതോ മുരോ രണനിപാതിതഃ
    കാർതവീര്യശ് ച രാമേണ ഭാർഗവേണ ഹതോ യഥാ
53 സ ജ്ഞാതിബാന്ധവഃ ശൂരഃ സമരേ യുദ്ധദുർമദഃ
    രണേ കൃത്വാ മഹായുദ്ധം ഘോരം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം
54 തഥാർജുനേന നിഹതോ ദ്വൈരഥേ യുദ്ധദുർമദഃ
    സാമാത്യബാന്ധവോ രാജൻ കർണഃ പ്രഹരതാം വരഃ
55 ജയാശാ ധാർതരാഷ്ട്രാണാം വൈരസ്യ ച മുഖം യതഃ
    തീർണം തത് പാണ്ഡവൈ രാജൻ യത് പുരാ നാവബുധ്യസേ
56 ഉച്യമാനോ മഹാരാജ ബന്ധുഭിർ ഹിതകാങ്ക്ഷിഭിഃ
    തദ് ഇദം സമനുപ്രാപ്തം വ്യസനം ത്വാം മഹാത്യയം
57 പുത്രാണാം രാജ്യകാമാനാം ത്വയാ രാജൻ ഹിതൈഷിണാ
    അഹിതാനീവ ചീർണാനി തേഷാം തേ ഫലം ആഗതം
58 [ധൃ]
    ആഖ്യാതാ മാമകാസ് താത നിഹതാ യുധി പാണ്ഡവൈഃ
    നിഹതാൻ പാണ്ഡവേയാനാം മാമകൈർ ബ്രൂഹി സഞ്ജയ
59 [സ്]
    കുന്തയോ യുധി വിക്രാന്താ മഹാസത്ത്വാ മഹാബലാഃ
    സാനുബന്ധാഃ സഹാമാത്യാ ഭീഷ്മേണ യുധി പാതിതാഃ
60 സമഃ കിരീടിനാ സംഖ്യേ വീര്യേണ ച ബലേന ച
    സത്യജിത് സത്യസന്ധേന ദ്രോണേന നിഹതോ രണേ
61 തഥാ വിരാടദ്രുപദൗ വൃദ്ധൗ സഹ സുതൗ നൃപൗ
    പരാക്രമന്തൗ മിത്രാർഥേ ദ്രോണേന നിഹതൗ രണേ
62 യോ ബാല ഏവ സമരേ സംമിതഃ സവ്യസാചിനാ
    കേശവേന ച ദുർധർഷോ ബലദേവേന ചാഭിഭൂഃ
63 സ ഏഷ കദനം കൃത്വാ മഹദ് രണവിശാരദഃ
    പരിവാര്യ മഹാമാത്രൈഃ ഷഡ്ഭിഃ പരമകൈ രഥൈഃ
    അശക്നുവദ്ഭിർ ബീഭത്സും അഭിമന്യുർ നിപാതിതഃ
64 തം കൃതം വിരഥം വീരം ക്ഷത്രധർമേ വ്യവസ്ഥിതം
    ദൗഃശാസനിർ മഹാരാജ സൗഭദ്രം ഹതവാൻ രണേ
65 ബൃഹന്തസ് തു മഹേഷ്വാസഃ കൃതാസ്ത്രോ യുദ്ധദുർമദഃ
    ദുഃശാസനേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
66 മണിമാൻ ദണ്ഡധാരശ് ച രാജാനൗ യുദ്ധദുർമദൗ
    പരാക്രമന്തൗ മിത്രാർഥേ ദ്രോണേന വിനിപാതിതൗ
67 അംശുമാൻ ഭോജരാജസ് തു സഹ സൈന്യോ മഹാരഥഃ
    ഭാരദ്വാജേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
68 ചിത്രായുധശ് ചിത്രയോധീ കൃത്വാ തൗ കദനം മഹത്
    ചിത്രമാർഗേണ വിക്രമ്യ കർണേന നിഹതൗ യുധി
69 വൃകോദര സമോ യുദ്ധേ ദൃഢഃ കേകയജോ യുധി
    കേകയേനൈവ വിക്രമ്യ ഭ്രാത്രാ ഭ്രാതാ നിപാതിതഃ
70 ജനമേജയോ ഗദായുധീ പാർവതീയഃ പ്രതാപവാൻ
    ദുർമുഖേന മഹാരാജ തവ പുത്രേണ പാതിതഃ
71 രോചമാനൗ നരവ്യാഘ്രൗ രോചമാനൗ ഗ്രഹാവ് ഇവ
    ദ്രോണേന യുഗപദ് രാജൻ ദിവം സമ്പ്രേഷിതൗ ശരൈഃ
72 നൃപാശ് ച പ്രതിയുധ്യന്തഃ പരാക്രാന്താ വിശാം പതേ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതാ വൈവസ്വതക്ഷയം
73 പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ് ച മാതുലഃ സവ്യസാചിനഃ
    സംഗ്രാമനിർജിതാംൽ ലോകാൻ ഗമിതോ ദ്രോണ സായകൈഃ
74 അഭിഭൂഃ കാശിരാജശ് ച കാശികൈർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
    വസു ദാനസ്യ പുത്രേണ ന്യാസിതോ ദേഹം ആഹവേ
75 അമിതൗജാ യുധാമന്യുർ ഉത്തമൗജാശ് ച വീര്യവാൻ
    നിഹത്യ ശതശഃ ശൂരാൻ പരൈർ വിനിഹതൗ രണേ
76 ക്ഷത്രധർമാ ച പാഞ്ചാല്യഃ ക്ഷത്രവർമാ ച മാരിഷ
    ദ്രോണേന പരമേഷ്വാസൗ ഗമിതൗ യമസാദനം
77 ശിഖണ്ഡിതനയോ യുദ്ധേ ക്ഷത്രദേവോ യുധാം പതിഃ
    ലക്ഷ്മണേന ഹതോ രാജംസ് തവ പൗത്രേണ ഭാരത
78 സുചിത്രശ് ചിത്രധർമാ ച പിതാ പുത്രൗ മഹാരഥൗ
    പ്രചരന്തൗ മഹാവീര്യൗ ദ്രോണേന നിഹതൗ രണേ
79 വാർധക്ഷേമിർ മഹാരാജ കൃത്വാ കദനം ആഹവേ
    ബാഹ്ലികേന മഹാരാജ കൗരവേണ നിപാതിതഃ
80 ധൃഷ്ടകേതുർ മഹാരാജ ചേദീനാം പ്രവരോ രഥഃ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതോ വൈവസ്വതക്ഷയം
81 തഥാ സത്യധൃതിസ് താത കൃത്വാ കദനം ആഹവേ
    പാണ്ഡവാർഥേ പരാക്രാന്തോ ഗമിതോ യമസാദനം
82 പുത്രസ് തു ശിശുപാലസ്യ സുകേതുഃ പൃഥിവീപതേ
    നിഹത്യ ശാത്രവാൻ സംഖ്യേ ദ്രോണേന നിഹതോ യുധി
83 തഥാ സത്യധൃതിർ വീരോ മദിരാശ്വശ് ച വീര്യവാൻ
    സൂര്യദത്തശ് ച വിക്രാന്തോ നിഹതോ ദ്രോണ സായകൈഃ
84 ശ്രേണിമാംശ് ച മഹാരാജ യുധ്യമാനഃ പരാക്രമീ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതോ വൈവസ്വതക്ഷയം
85 തഥൈവ യുധി വിക്രാന്തോ മാഗധഃ പരവീരഹാ
    ഭീഷ്മേണ നിഹതോ രാജന്യുധ്യമാനഃ പരാക്രമീ
86 വസു ദാനശ് ച കദനം കുർവാണോ ഽതീവ സംയുഗേ
    ഭാരദ്വാജേന വിക്രമ്യ ഗമിതോ യമസാദനം
87 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
    ഹതാ ദ്രോണേന വിക്രമ്യ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
88 [ധൃ]
    ഹതപ്രവീരേ സൈന്യേ ഽസ്മിൻ മാമകേ വദതാം വര
    അഹതാഞ് ശംസ മേ സൂത യേ ഽത്ര ജീവന്തി കേ ചന
89 ഏതേഷു നിഹതേഷ്വ് അദ്യ യേ ത്വയാ പരികീർതിതാഃ
    അഹതാൻ മന്യസേ യാംസ് ത്വം തേ ഽപി സ്വർഗജിതോ മതാഃ
90 [സ്]
    യസ്മിൻ മഹാസ്ത്രാണി സമർപിതാനി; ചിത്രാണി ശുഭ്രാണി ചതുർവിധാനി
    ദിവ്യാനി രാജൻ നിഹിതാനി ചൈവ; ദ്രോണേന വീര ദ്വിജസത്തമേന
91 മഹാരഥഃ കൃതിമാൻ ക്ഷിപ്രഹസ്തോ; ദൃഢായുധോ ദൃഢമുഷ്ടിർ ദൃഢേഷുഃ
    സ വീര്യവാൻ ദ്രോണപുത്രസ് തരസ്വീ; വ്യവസ്ഥിതോ യോദ്ധുകാമസ് ത്വദർഥേ
92 ആനർതവാസീ ഹൃദികാത്മജോ ഽസൗ; മഹാരഥഃ സാത്വതാനാം വരിഷ്ഠഃ
    സ്വയം ഭോജഃ കൃതവർമാ കൃതാസ്ത്രോ; വ്യവസ്ഥിതോ യോദ്ധുകാമസ് ത്വദർഥേ
93 ശാരദ്വതോ ഗൗതമശ് ചാപി രാജൻ; മഹാബലോ ബഹു ചിത്രാസ്ത്ര യോധീ
    ധനുശ് ചിത്രം സുമഹദ് ഭാരസാഹം; വ്യവസ്ഥിതോ യോത്സ്യമാനഃ പ്രഗൃഹ്യ
94 ആർതായനിഃ സമരേ ദുഷ്പ്രകമ്പ്യഃ; സേനാഗ്രണീഃ പ്രഥമസ് താവകാനാം
    സ്വസ്രേയാംസ് താൻ പാണ്ഡവേയാൻ വിസൃജ്യ; സത്യാം വാചം താം ചികീർഷുസ് തരസ്വീ
95 തേജോവധം സൂതപുത്രസ്യ സംഖ്യേ; പ്രതിശ്രുത്വാജാത ശത്രോഃ പുരസ്താത്
    ദുരാധർഷഃ ശക്രസമാനവീര്യഃ; ശല്യഃ സ്ഥിതോ യുദ്ദു കാമസ് ത്വദർഥേ
96 ആജാനേയൈഃ സൈന്ധവൈഃ പാർവതീയൈർ; നദീജ കാംബോജവനായു ബാഹ്ലികൈഃ
    ഗാന്ധാരരാജഃ സ്വബലേന യുക്തോ; വ്യവസ്ഥിതോ യോദ്ധുകാമസ് ത്വദർഥേ
97 തഥാ സുതസ് തേ ജ്വലനാർകവർണം; രഥം സമാസ്ഥായ കുരുപ്രവീര
    വ്യവസ്ഥിതഃ കുരു മിത്രോ നരേന്ദ്ര; വ്യഭ്രേ സൂര്യോ ഭ്രാജമാനോ യഥാ വൈ
98 ദുര്യോധനോ നാഗകുലസ്യ മധ്യേ; മഹാവീര്യഃ സഹ സൈന്യപ്രവീരൈഃ
    രഥേന ജാംബൂനദഭൂഷണേന; വ്യവസ്ഥിതഃ സമരേ യോദ്ധുകാമഃ
99 സ രാജമധ്യേ പുരുഷപ്രവീരോ; രരാജ ജാംബൂനദചിത്രവർമാ
    പദ്മപ്രഭോ വഹ്നിർ ഇവാൽപധൂമോ; മേഘാന്തരേ സൂര്യ ഇവ പ്രകാശഃ
100 തഥാ സുഷേണോ ഽപ്യ് അസി ചർമ പാണിസ്; തവാത്മജഃ സത്യസേനശ് ച വീരഃ
   വ്യവസ്ഥിതൗ ചിത്രസേനേന സാർധം; ഹൃഷ്ടാത്മാനൗ സമരേ യോദ്ധുകാമൗ
101 ഹ്രീനിഷേധാ ഭരതാ രാജപുത്രാശ്; ചിത്രായുധഃ ശ്രുതകർമാ ജയശ് ച
   ശലശ് ച സത്യവ്രതദുഃശലൗ ച; വ്യവസ്ഥിതാ ബലിനോ യോദ്ധുകാമാഃ
102 കൈതവ്യാനാം അധിപഃ ശൂരമാനീ; രണേ രണേ ശത്രുഹാ രാജപുത്രഃ
   പത്രീ ഹയീ നാഗരഥപ്രയായീ; വ്യവസ്ഥിതോ യോദ്ധുകാമസ് ത്വദർഥേ
103 വീരഃ ശ്രുതായുശ് ച ശ്രുതായുധശ് ച; ചിത്രാംഗദശ് ചിത്രവർമാ സ വീരഃ
   വ്യവസ്ഥിതാ യേ തു സൈന്യേ നരാഗ്ര്യാഃ; പ്രഹാരിണോ മാനിനഃ സത്യസന്ധാഃ
104 കർണാത്മജഃ സത്യസേനോ മഹാത്മാ; വ്യവസ്ഥിതഃ സമരേ യോദ്ധുകാമഃ
   അഥാപരൗ കർണസുതൗ വരാർഹൗ; വ്യവസ്ഥിതൗ ലഘുഹസ്തൗ നരേന്ദ്ര
   ബലം മഹദ് ദുർഭിദം അൽപധൈര്യൈഃ; സമാശ്രിതൗ യോത്സ്യമാനൗ ത്വദർഥേ
105 ഏതൈശ് ച മുഖ്യൈർ അപരൈശ് ച രാജൻ; യോധപ്രവീരൈർ അമിതപ്രഭാവൈഃ
   വ്യവസ്ഥിതോ നാഗകുലസ്യ മധ്യേ; യഥാ മഹേന്ദ്രഃ കുരുരാജോ ജയായ
106 [ധൃ]
   ആഖ്യാതാ ജീവമാനാ യേ പരേഭ്യോ ഽന്യേ യഥാതഥം
   ഇതീദം അഭിഗച്ഛാമി വ്യക്തം അർഥാഭിപത്തിതഃ
107 [വൈ]
   ഏവം ബ്രുവന്ന് ഏവ തദാ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽബ്മികാ സുതഃ
   ഹതപ്രവീരം വിധ്വസ്തം കിം ചിച് ഛേഷം സ്വകം ബലം
   ശ്രുത്വാ വ്യാമോഹം അഗമച് ഛോകവ്യാകുലിതേന്ദ്രിയഃ
108 മുഹ്യമാനോ ഽബ്രവീച് ചാപി മുഹൂർതം തിഷ്ഠ സഞ്ജയ
   വ്യാകുലം മേ മനസ് താത ശ്രുത്വാ സുമഹദ് അപ്രിയം
   നഷ്ടചിത്തസ് തതഃ സോ ഽഥ ബഭൂവ ജഗതീപതിഃ