മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം66

1 [സ്]
     തതോ ഽപയാതാഃ ശരപാത മാത്രം; അവസ്ഥിതാഃ കുരവോ ഭിന്നസേനാഃ
     വിദ്യുത് പ്രകാശം ദദൃശുഃ സമന്താദ്; ധനഞ്ജയാസ്ത്രം സമുദീര്യമാണം
 2 തദ് അർജുനാസ്ത്രം ഗ്രസതേ സ്മ വീരാൻ; വിയത് തഥാകാശം അനന്ത ഘോഷം
     ക്രുദ്ധേന പാർഥേന തദാശു സൃഷ്ടം; വധായ കർണസ്യ മഹാവിമർദേ
 3 രാമാദ് ഉപാത്തേന മഹാമഹിമ്നാ; ആഥർവണേനാരി വിനാശനേന
     തദ് അർജുനാസ്ത്രം വ്യധമദ് ദഹന്തം; പാർഥം ച ബാണൈർ നിശിതൈർ നിജഘ്നേ
 4 തതോ വിമർദഃ സുമഹാൻ ബഭൂവ; തസ്യാർജുനസ്യാധിരഥേശ് ച രാജൻ
     അന്യോന്യം ആസാദയതോഃ പൃഷത്കൈർ; വിഷാണ ഘാതൈർ ദ്വിപയോർ ഇവോഗ്രൈഃ
 5 തതോ രിപുഘ്നം സമധത്ത കർണഃ; സുസംശിതം സർപമുഖം ജ്വലന്തം
     രൗദ്രം ശരം സംയതി സുപ്രധൗതം; പാർഥാർഥം അത്യർഥ ചിരായ ഗുപ്തം
 6 സദാർചിതം ചന്ദനചൂർണശായിനം; സുവർണനാലീ ശയനം മഹാവിഷം
     പ്രദീപ്തം ഐരാവത വംശസംഭവം; ശിരോ ജിഹീർഷുർ യുധി ഫൽഗുനസ്യ
 7 തം അബ്രവീൻ മദ്രരാജോ മഹാത്മാ; വൈകർതനം പ്രേക്ഷ്യ ഹി സംഹിതേഷും
     ന കാർണ ഗ്രീവാം ഇഷുർ ഏഷ പ്രാപ്സ്യതേ; സംലക്ഷ്യ സന്ധത്സ്വ ശരം ശിരോഘ്നം
 8 അഥാബ്രവീത് ക്രോധസംരക്തനേത്രഃ; കർണഃ ശല്യം സന്ധിതേഷുഃ പ്രസഹ്യ
     ന സന്ധത്തേ ദ്വിഃ ശരം ശല്യ കർണോ; ന മാദൃശാഃ ശാഠ്യ യുക്താ ഭവന്തി
 9 തഥൈവം ഉക്ത്വാ വിസസാർജ തം ശരം; ബലാഹകം വർഷഘനാഭിപൂജിതം
     ഹതോ ഽസി വൈ ഫൽഗുന ഇത്യ് അവോചത്; തതസ് ത്വരന്ന് ഊർജിതം ഉത്സസർജ
 10 സന്ധീയമാനം ഭുജഗം ദൃഷ്ട്വാ കർണേന മാധവഃ
    ആക്രമ്യ സ്യന്ദനം പദ്ഭ്യാം ബലേന ബലിനാം വരഃ
11 അവഗാഢേ രഥേ ഭൂമൗ ജാനുഭ്യാം അഗമൻ ഹയാഃ
    തതഃ ശരഃ സോ ഭ്യഹനത് കിരീടം തസ്യ ധീമതഃ
12 അഥാർജുനസ്യോത്തമഗാത്രഭൂഷണം; ധരാവിയദ്ദ്യോസലിലേഷു വിശ്രുതം
    ബലാസ്സ്ത്ര സർഗോത്തമ യത്നമന്യുഭിഃ; ശരേണ മൂർധ്നഃ സാ ജഹാര സൂതജഃ
13 ദിവാകരേന്ദു ജ്വലനഗ്രഹത്വിഷാം; സുവർണമുക്താ മണിജാലഭൂഷിതം
    പുരന്ദരാർഥം തപസാ പ്രയത്നതഃ; സ്വയം കൃതം യദ് ഭുവനസ്യ സൂനുനാ
14 മഹാർഹരൂപം ദ്വിഷതാം ഭയങ്കരം; വിഭാതി ചാത്യർഥ സുഖം സുഗന്ധി തത്
    നിജഘ്നുഷേ ദേവരിപൂൻ സുരേശ്വരഃ; സ്വയം ദദൗ യത് സുമനാഃ കിരീടിനേ
15 ഹരാംബുപാഖണ്ഡല വിത്തഗോപ്തൃഭിഃ; പിനാക പാശാശനി സായകോത്തമൈഃ
    സുരോത്തമൈർ അപ്യ് അവിഷഹ്യം അർദിതും; പ്രസാഹ്യ നാഗേന ജഹാര യദ് വൃഷഃ
16 തദ് ഉത്തമേഷൂൻ മഥിതം വിഷാഗ്നിനാ; പ്രദീപ്തം അർചിഷ്മദ് അഭിക്ഷിതി പ്രിയം
    പപാത പാർഥസ്യ കിരീടം ഉത്തമം; ദിവാകരോ ഽസ്താദ് ഇവ പർവതാജ് ജ്വലൻ
17 തതഃ കിരീടം ബഹുരത്നമണ്ഡിതം; ജഹാര നാഗോ ഽർജുന മൂർധതോ ബലാത്
    ഗിരേഃ സുജാതാങ്കുര പുഷ്പിതദ്രുമം; മഹേന്ദ്രവജ്രഃ ശിഖരം യഥോത്തമം
18 മഹീ വിയദ് ദ്യൗഃ സലിലാനി വായുനാ; യഥാ വിഭിന്നാനി വിഭാന്തി ഭാരത
    തഥൈവ ശബ്ദോ ഭുവനേഷ്വ് അഭൂത് തദാ; ജനാ വ്യവസ്യൻ വ്യഥിതാശ് ച ചസ്ഖലുഃ
19 തതഃ സാമുദ്ഗ്രഥ്യ സിതേന വാസസാ; സ്വമൂർധ ജാനവ്യഥിതഃ സ്ഥിതോ ഽർജുനഃ
    വിഭാതി സമ്പൂർണമരീച്ചി ഭാസ്വതാ; ശിരോ ഗതേനോദയ പർവതോ യഥാ
20 ബലാഹകാഃ കർണ ഭുജേരിതസ് തതോ; ഹുതാശനാർക പ്രതിമദ്യുതിർ മഹാൻ
    മഹോരഗഃ കൃതവൈരോ ഽർജുനേന; കിരീടം ആസാദ്യ സമുത്പപാത
21 തം അബ്രവീദ് വിദ്ധി കൃതാഗസം മേ; കൃഷ്ണാദ്യ മാതുർ വധജാതവൈരം
    തതഃ കൃഷ്ണഃ പാർഥം ഉവാച സംഖ്യേ; മഹോരഗം കൃതവൈരം ജഹി ത്വം
22 സ ഏവം ഉക്തോ മധുസൂദനേന; ഗാണ്ഡീവധന്വാ രിപുഷൂഗ്ര ധന്വാ
    ഉവാച കോ ന്വ് ഏഷ മമാദ്യ നാഗഃ; സ്വയം യ ആഗാദ് ഗരുഡസ്യ വക്ത്രം
23 [കൃസ്ണ]
    യോ ഽസൗ ത്വയാ ഖാണ്ഡാവേ ചിത്രഭാനും; സന്തർപയാനേന ധനുർധരേണ
    വിയദ് ഗതോ ബാണനികൃത്ത ദേഹോ; ഹ്യ് അനേകരൂപോ നിഹതാസ്യ മാതാ
24 തതസ് തു ജിഷ്ണുഃ പരിഹൃത്യ ശേഷാംശ്; ചിച്ഛേദ ഷഡ്ഭിർ നിശിതൈഃ സുധാരൈഃ
    നാഗം വിയത് തിര്യഗ് ഇവോത്പതന്തം; സ ഛിന്നഗാത്രോ നിപപാത ഭൂമൗ
25 തസ്മിൻ മുഹൂർതേ ദശഭിഃ പൃഷാത്കൈഃ; ശിലാശിതൈർ ബർഹിണവാജിതൈശ് ച
    വിവ്യാധ കർണഃ പുരുഷപ്രവീരം; ധനഞ്ജയം തിര്യഗ് അവേക്ഷമാണാം
26 തതോ ഽർജുനോ ദ്വാദശഭിർ വിമുക്തൈർ; ആകർണമുക്തൈർ നിശിതൈഃ സമർപ്യ
    നാരാചം ആശീവിഷതുല്യവേഗാം; ആകർണാ പൂർണായതം ഉത്സസർജ
27 സ ചിത്ര വർമേഷു വരോ വിദാര്യ; പ്രാണാൻ നിരസ്യന്ന് ഇവ സാധു മുക്തഃ
    കർണസ്യ പീത്വാ രുധിരം വിവേശ; വസുന്ധരാം ശോണിതവാജ ദിഗ്ധഃ
28 തതോ വൃഷോ ബാണനിപാത കോപിതോ; മഹോരഗോ ദണ്ഡവിഘട്ടിതോ യഥാ
    തഥാശു കാരീ വ്യസൃജച് ഛരോത്തമാൻ; മഹാവിഷഃ സർപ ഇവോത്തമം വിഷം
29 ജനർദനം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനൻ; നവൈർ നവത്യാ ച ശരൈസ് തഥാർജുനം
    ശരേണ ഘോരേണ പുനശ് ച പാണ്ഡവം; വിഭിദ്യ കർണോ ഽഭ്യനദജ് ജഹാസ ച
30 തം അസ്യ ഹർഷം മമൃഷേ ന പാണ്ഡവോ; ബിഭേദ മർമാണി തതോ ഽസ്യ മർമവിത്
    പരം ശരൈഃ പത്രിഭിർ ഇന്ദ്ര വിക്രമസ്; തഥാ യഥേന്ദ്രോ ബലം ഓജസാഹനത്
31 തതഃ ശരാണാം നവതീർ നവാർജുനഃ; സസർജ കർണേ ഽന്തകദണ്ഡസംനിഭാഃ
    ശരൈർ ഭൃശായസ്ത തനുഃ പ്രവിവ്യഥേ; തഥാ യഥാ വജ്രവിദാരിതോ ഽചലഃ
32 മണിപ്രവേകോത്തമ വജ്രഹാടകൈർ; അലം കൃതം ചാസ്യ വരാംഗഭൂഷണം
    പ്രവിദ്ധമുർവ്യാം നിപപാത പത്രിഭിർ; ധനഞ്ജയേനോത്തമ കുണ്ഡലേ ഽപി ച
33 മഹാധനം ശിൽപിവരൈഃ പ്രയത്നതഃ; കൃതം യദ് അസ്യോത്തമ വർമ ഭാസ്വരം
    സുദീർഘ കാലേന തദ് അസ്യ പാണ്ഡവഃ; ക്ഷണേന ബാണൈർ ബഹുധാ വ്യശാതയത്
34 സ തം വിവർമാണം അഥോത്തമേഷുഭിഃ; ശരൈശ് ചതുർഭിഃ കുപിതഃ പരാഭിനത്
    സ വിവ്യഥേ ഽത്യർഥം അരിപ്രഹാരിതോ; യഥാതുരഃ പിത്ത കഫാനില വ്രണൈഃ
35 മഹാധനുർ മണ്ഡലനിഃസൃതൈഃ ശിതൈഃ; ക്രിയാ പ്രയത്നപ്രഹിതൈർ ബലേന ച
    തതക്ഷ കർണം ബഹുഭിഃ ശരോത്തമൈർ; ബിഭേദ മർമസ്വ് അപി ചാർജുനസ് ത്വരൻ
36 ദൃഢാഹതഃ പത്രിഭിർ ഉഗ്രവേഗൈഃ; പാർഥേന കർണോ വിവിധൈഃ ശിതാഗ്രൈഃ
    ബഭൗ ഗിരിർ ഗൈരികധാതുരക്തഃ; ക്ഷരൻ പ്രപാതൈർ ഇവ രക്തം അംഭഃ
37 സാശ്വം തു കർണം സരഥം കിരീടീ; സാമാചിനോദ് ഭാരത വത്സദന്തൈഃ
    പ്രച്ഛാദയാം ആസ ദിശശ് ച ബാണൈഃ; സർവപ്രയത്നാത് തപനീയപുംഖൈഃ
38 സ വത്സദന്തൈഃ പൃഥു പീനവക്ഷാഃ; സമാച്ചിതഃ സ്മാധിരഥിർ വിഭാതി
    സുപുഷ്പിതാശോക പലാശശാൽമാലിർ; യഥാചലഃ സ്പന്ദന ചന്ദനായുതഃ
39 ശരൈഃ ശരീരേ ബഹുധാ സമർപിതൈർ; വിഭാതി കർണഃ സമരേ വിശാം പതേ
    മഹീരുഹൈർ ആചിതസാനു കന്ദരോ; യഥാ മഹേന്ദ്രഃ ശുഭകർണികാരവാൻ
40 സ ബാണസംഘാൻ ധനുഷാ വ്യവാസൃജൻ; വിഭാതി കർണഃ ശരജാലരശ്മിവാൻ
    സലോഹിതോ രക്തഗഭസ്തി മണ്ഡലോ; ദിവാകരോ ഽസ്താഭിമുഖോ യഥാതഥാ
41 ബാഹ്വന്തരാദ് ആധിരഥേർ വിമുക്താൻ; ബാണാൻ മഹാഹീൻ ഇവ ദീപ്യമാനാൻ
    വ്യധ്വംസയന്ന് അർജുന ബാഹുമുക്താഃ; ശരാഃ സമാസാദ്യ ദിശഃ ശിതാഗ്രാഃ
42 തതശ് ചക്രമപതത് തസ്യ ഭൂമൗ; സ വിഹ്വലഃ സാമരേ സൂതപുത്രഃ
    ഘൂർണേ രഥേ ബ്രാഹ്മണസ്യാഭിശാപാദ്; രമാദ് ഉപാത്തേ ഽപ്രതിഭാതി ചാസ്ത്രേ
43 അമൃഷ്യമാണോ വ്യസനാനി താനി; ഹസ്തൗ വിധുന്വൻ സ വിഗർഹമാണഃ
    ധർമപ്രധാനാൻ അഭിപാതി ധർമ; ഇത്യ് അബ്രുവൻ ധർമവിദഃ സദൈവ
    മമാപി നിമ്നോ ഽദ്യ ന പാതി ഭക്താൻ; മന്യേ ന നിത്യം പരിപാതി ധാർമഃ
44 ഏവം ബ്രുവൻ പ്രസ്ഖലിതാശ്വസൂതോ; വിചാല്യമാനോ ഽർജുന ശസ്ത്രപാതൈഃ
    മർമാഭിഘാതാച് ചലിതഃ ക്രിയാസു; പുനഃ പുനർ ധർമം അഗർഹദ് ആജൗ
45 തതഃ ശരൈർ ഭീമതരൈർ ആവിധ്യത് ത്രിഭിർ ആഹവേ
    ഹസ്തേ കർണസ് തദാ പാർഥം അഭ്യവിധ്യച് ച സാപ്തഭിഃ
46 തതോ ഽർജുനഃ സാപ്ത ദശ തിഗ്മതേജാൻ അജിഹ്മഗാൻ
    ഇന്ദ്രാശനിസമാൻ ഘോരാൻ അസൃജത് പാവകോപമാൻ
47 നിർഭിദ്യ തേ ഭീമവേഗാ ന്യപതൻ പൃഥിവീതലേ
    കമ്പിതാത്മാ തഥാ കർണഃ ശക്ത്യാ ചേഷ്ടാം അദർശയത്
48 ബലേനാഥ സ സംസ്തഭ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സമുദൈരയത്
    ഐന്ദ്രാസ്ത്രം അർജുനശ് ചാപി തദ് ദൃഷ്ട്വാഭിന്യമന്ത്രയത്
49 ഗാണ്ഡീവം ജ്യാം ച ബാണാംശ് ച അനുമന്ത്ര്യ ധനഞ്ജയഃ
    അസൃജച് ഛരവർഷാണി വർഷാണീവ പുരന്ദരഃ
50 തതസ് തേജോമയാ ബാണാ രഥാത് പാർഥസ്യ നിഃസൃതാഃ
    പ്രാദുരാസൻ മഹാവീര്യാഃ കർണസ്യ രഥം അന്തികാത്
51 താൻ കർണസ് ത്വ് അഗ്രതോ ഽഭ്യസ്താൻ മോഘാംശ് ചക്രേ മഹാരഥഃ
    തതോ ഽബ്രവീദ് വൃഷ്ണി വീരസ് തസ്മിന്ന് അസ്ത്രേ വിനാശിതേ
52 വിസൃജാസ്ത്രം പരം പാർഥ രാധേയോ ഗ്രസതേ ശരാൻ
    ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അർജുനശ് ചാപി സംമന്ത്ര്യാഥ പ്രയോജയത്
53 ഹാദയിത്വാ തതോ ബാണൈഃ കർണാം പ്രഭ്രാമ്യ ചാർജുനഃ
    തസ്യ കർണഃ ശരൈഃ ക്രുദ്ധശ് ചിച്ഛേദ ജ്യാം സുതേജനൈഃ
54 തതോ ജ്യാം അവധായാന്യാം അനുമൃജ്യാ ച പാണ്ഡവഃ
    ശരൈർ അവാകിരത് കർണം ദീപ്യമാനൈഃ സഹസ്രശഃ
55 തസ്യ ജ്യാച് ഛേദനം കർണോ ജ്യാവധാനം ച സംയുഗേ
    നാന്വബുധ്യത ശീഘ്രത്വാത് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
56 അസ്ത്രൈർ അസ്ത്രാണി രാധേയഃ പ്രത്യഹൻ സവ്യസാചിനഃ
    ചക്രേ ചാഭ്യദ്ധികം പാർഥാത് സ്വവീര്യം പ്രതിദാർശയൻ
57 തതഃ കൃഷ്ണോ ഽർജുനം ദൃഷ്ട്വാ കർണാസ്ത്രേണാഭിപീഡിതം
    അഭ്യസ്യേത്യ് അബ്രവീത് പാർഥം ആതിഷ്ഠാസ്ത്രം അനുത്തമം
58 തതോ ഽന്യം ആഗ്നിസദൃശം ശരം സർപവിഷോപമം
    അശ്മസാരമയം ദിവ്യം അനുമന്ത്ര്യ ധനഞ്ജയഃ
59 രൗദ്രം അസ്സ്ത്രം സമാദായ ക്ഷേപ്തു കാമഃ കിരീടിവാൻ
    തതോ ഽഗ്രസൻ മഹീ ചക്രം രാധേയസ്യ മഹാമൃധേ
60 ഗ്രസ്ത ചക്രസ് തു രാധേയഃ കോപാദ് അശ്രൂണ്യ് അവർതയത്
    സോ ഽബ്രവീദ് അർജുനം ചാപി മുഹൂർതം ക്ഷമ പാണ്ഡവ
61 മധ്യേ ചക്രം അവഗ്രസ്തം ദൃഷ്ട്വാ ദൈവാദ് ഇദം മമ
    പാർഥ കാപുരുഷാചീർണം ആഭിസന്ധിം വിവർജയ
62 പ്രകീർണകേശം വിമുഖേ ബ്രാഹ്മാണേ ച കൃതാഞ്ജലൗ
    ശരണാ ഗതേ ന്യസ്തശസ്ത്രേ തഥാ വ്യസനഗേ ഽർജുന
63 അബാണേ ഭ്രഷ്ടകവചേ ഭ്രഷ്ട ഭഗ്നായുധേ തഥാ
    ന ശൂരാഃ പ്രഹരന്ത്യ് ആജൗ ന രാജ്ഞേ പാർഥിവാസ് തഥാ
    ത്വം ച ശൂരോ ഽസി കൗന്തേയ തസ്മാത് ക്ഷമ മുഹൂർതകം
64 യാവച് ചക്രം ഇദം ഭൂമേർ ഉദ്ധരാമി ധനഞ്ജയ
    ന മാം രഥസ്ഥോ ഭൂമിഷ്ഠം അസജ്ജം ഹന്തും അർഹസി
    ന വാസുദേവാത് ത്വത്തോ വാ പാണ്ഡവേയ വിഭേമ്യ് അഹം
65 ത്വം ഹി ക്ഷത്രിയ ദായാദോ മഹാകുലവിവർധനഃ
    സ്മൃത്വാ ധർമോപദേശം ത്വം മുഹൂർതം ക്ഷമ പാണ്ഡവ