മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം65

1 [സ്]
     തൗ ശംഖഭേരീ നിനദേ സമൃദ്ധേ; സമീയതുഃ ശ്വേതഹയൗ നരാഗ്ര്യൗ
     വൈകർതനഃ സൂതപുത്രോ ഽർജുനശ് ച; ദുർമന്ത്രിതേ തവ പുത്രസ്യ രാജൻ
 2 യഥാ ഗജൗ ഹൈമവതൗ പ്രഭിന്നൗ; പ്രഗൃഹ്യ ദന്താവ് ഇവ വാശിതാർഥേ
     തഥാ സമാജഗ്മതുർ ഉഗ്രവേഗൗ; ധനഞ്ജയശ് ചാധിരഥിശ് ച വീരൗ
 3 ബലാഹകേനേവ യഥാബലാഹകോ; യദൃച്ഛയാ വാ ഗിരിണാ ഗിരിർ യഥാ
     തഥാ ധനുർജ്യാതലനേമി നിസ്വനൗ; സമീയതുസ് താവ് ഇഷുവർഷവർഷിണൗ
 4 പ്രവൃദ്ധശൃംഗദ്രുമ വീരുദ് ഓഷധീ; പ്രവൃദ്ധനാനാവിധ പർവതൗകസൗ
     യഥാചലൗ വാ ഗലിതൗ മഹാബലൗ; തഥാ മഹാസ്ത്രൈർ ഇതരേതരം ഘ്നതഃ
 5 സ സംനിപാതസ് തു തയോർ മഹാൻ അഭൂത്; സുരേശ വൈരോച്ചനയോർ യഥാ പുരാ
     ശരൈർ വിഭുഗ്നാംഗനിയന്തൃവാഹനഃ; സുദുഃസഹോ ഽന്യൈഃ പടു ശോണിതോദകഃ
 6 പ്രഭൂതപദ്മോത്പല മത്സ്യകച്ഛപൗ; മഹാഹ്രദൗ പൺഷി ഗണാനുനാദിതൗ
     സുസംനികൃഷ്ടാവ് അനിലോദ്ധതൗ യഥാ; തഥാ രഥൗ തൗ ധ്വജിനൗ സമീയതുഃ
 7 ഉഭൗ മഹേന്ദ്രസ്യ സാമാന വിക്രമാവ്; ഉഭൗ മഹേന്ദ്രപ്രതിമൗ മഹാരഥൗ
     മഹേന്ദ്രവജ്രപ്രതിമൈശ് ച സായകൈർ; മഹേന്ദ്ര വൃത്രാവ് ഇവ സമ്പ്രജഹ്രതുഃ
 8 സനാഗപത്ത്യശ്വരഥേ ഉഭേ ബലേ; വിചിത്രവർണാഭരണാംബര സ്രജേ
     ചകമ്പതുശ് ചോന്നമതഃ സ്മ വിസ്മയാദ്; വിയദ് ഗതാശ് ചാർജുന കർണ സംയുഗേ
 9 ഭുജാഃ സവജ്രാംഗുലയഃ സമുച്ഛ്രിതാഃ; സസിംഹ നാദാ ഹൃഷിതൈർ ദിദൃക്ഷുഭിഃ
     യദാർജുനം മത്തം ഇവ ദ്വിപോ ദ്വിപം; സമഭ്യയാദ് ആധിരഥിർ ജിഘാംസയാ
 10 അഭ്യക്രോശൻ സോമകാസ് തത്ര പാർഥം; വരസ്വ യാഹ്യ് അർജുന വിധ്യ കർണം
    ഛിന്ധ്യ് അസ്യ മൂർധാനം അലം ചിരേണ; ശ്രദ്ധാം ച രാജ്യാദ് ധൃതരാഷ്ട്ര സൂനോഃ
11 തഥാസ്മാകം ബഹവസ് തത്ര യോധാഃ; കർണം തദാ യാഹി യാഹീത്യ് അവോചൻ
    ജഹ്യ് അർജുനം കർണ തതഃ സചീരാഃ; പുനർ വനം യാന്തു ചിരായ പാർഥാഃ
12 തതഃ കർണഃ പ്രഥമം തത്ര പാർഥം; മഹേഷുഭിർ ദശഭിഃ പര്യവിധ്യത്
    തം അർജുനഃ പ്രത്യവിധ്യച് ഛിതാഗ്രൈഃ; കക്ഷാന്തരേ ദശഭിർ അതീവ ക്രുദ്ധഃ
13 പരസ്പരം തൗ വിശിഖൈഃ സുതീക്ഷ്ണൈസ്; തതക്ഷതുഃ സൂതപുത്രോ ഽർജുനശ് ച
    പരസ്പരസ്യാന്തരേപ്സൂ വിമർദേ; സുഭീമം അഭ്യായയതുഃ പ്രഹൃഷ്ടൗ
14 അമൃഷ്യമാണശ് ച മഹാവിമർദേ; തത്രാക്രുധ്യദ് ഭീമസേനോ മഹാത്മാ
    അഥാബ്രവീത് പാണിനാ പാണിം ആഘ്നൻ; സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠ നൃത്യതി വാദയന്ന് ഇവ
    കഥം നു ത്വാം സൂതപുത്രഃ കിരീടിൻ; മഹേഷുഭിർ ദശഭിർ അവിധ്യദ് അഗ്രേ
15 യയാ ധൃത്യാ സർവഭൂതാന്യ് അജൈഷീർ; ഗ്രാസം ദദദ് വഹ്നയേ ഖാണ്ഡവേ ത്വം
    തയാ ധൃത്യാ സൂതപുത്രം ജഹി ത്വം; അഹം വൈനം ഗദയാ പോഥയിഷ്യേ
16 അഥാബ്രവീദ് വാസുദേവോഽപി പാർഥം; ദൃഷ്ട്വാ രഥേഷൂൻ പ്രതിഹന്യമാനാൻ
    അമീമൃദത് സർവഥാ തേ ഽദ്യ കർണോ; ഹ്യ് അസ്ത്രൈർ അസ്ത്രാണി കിം ഇദം കിരീടിൻ
17 സ വീര കിം മുഹ്യസി നാവധീയസേ; നദന്ത്യ് ഏതേ കുരവഃ സമ്പ്രഹൃഷ്ടാഃ
    കർണം പുരസ്കൃത്യ വിദുർ ഹി സർവേ; ത്വദ് അസ്ത്രം അസ്ത്രൈർ വിനിപാത്യമാനം
18 യയാ ധൃത്യാ നിഹതം താമസാസ്ത്രം; യുഗേ യുഗേ രാക്ഷസാശ് ചാപി ഘോരാഃ
    ദംഭോദ്ഭവാശ് ചാസുരാശ് ചാഹവേഷു; തയാ ധൃത്യാ ത്വം ജഹി സൂതപുത്രം
19 അനേനാ വാസ്യ ക്ഷുര നേമിനാദ്യ; സഞ്ഛിന്ദ്ധി മൂർധാനം അരേഃ പ്രസഹ്യ
    മയാ നിസൃഷ്ടേന സുദർശനേന; വജ്രേണ ശക്രോ നമുചേർ ഇവാരേഃ
20 കിരാത രൂപീ ഭഗവാൻ യയാ ച; ത്വയാ മഹത്യാ പരിതോഷിതോ ഽഭൂത്
    താം ത്വം ധൃതിം വീര പുനർ ഗൃഹീത്വാ; സഹാനുബന്ധം ജഹി സൂതപുത്രം
21 തതോ മഹീം സാഗരമേഖലാം തം; സപത്തനാം ഗ്രാമവതീം സമൃദ്ധാം
    പ്രയച്ഛ രാജ്ഞേ നിഹതാരി സാംഘാം; യശശ് ച പാർഥാതുലം ആപ്നുഹി ത്വം
22 സഞ്ചോദിതോ ഭീമ ജനാർദനഭ്യം; സ്മൃത്വാ തദാത്മാനം അവേക്ഷ്യ സത്ത്വം
    മഹാത്മനശ് ചാഗമനേ വിദിത്വാ; പ്രയോജനം കേശവം ഇത്യ് ഉവാച
23 പ്രാദുഷ്കരോമ്യ് ഏഷ മഹാസ്ത്രം ഉഗ്രം; ശിവായ ലോകസ്യ വധായ സൗതേഃ
    തൻ മേ ഽനുജനാതു ഭവാൻ സുരാശ് ച; ബ്രഹ്മാ ഭുവോ ബ്രഹ്മ വിദശ് ച സർവേ
24 ഇത്യ് ഊചിവാൻ ബ്രാഹ്മം അസഹ്യം അസ്ത്രം; പ്രാദുശ്ചക്രേ മനസാ സംവിധേയം
    തതോ ദിശശ് ച പ്രദിശശ് ച സർവാഃ; സമാവൃണോത് സായകൈർ ഭൂരി തേജാഃ
    സ സർജബാണാൻ ഭരതർഷഭോ ഽപി; ശതം ശതാനേകവദ് ആശു വേഗാൻ
25 വൈകർതനേനാപി തഥാജിമധ്യേ; സഹസ്രശോ ബാണഗണാ വിസൃഷ്ടാഃ
    തേ ഘോഷിണഃ പാണ്ഡവം അഭ്യുപേയുഃ; പജന്യ മുക്താ ഇവ വാരിധാരാഃ
26 സ ഭീമാസേനം ച ജനാർദനം ച; കിരീടിനം ചാപ്യ് അമനുഷ്യകർമാ
    ത്രിഭിസ് ത്രിഭിർ ഭീമബലോ നിഹത്യാ; നനാദ ഘോരം മഹതാ സ്വരേണ
27 സ കർണ ബാണാഭിഹതഃ കിരീടീ; ഭീമം തഥാ പ്രേക്ഷ്യ ജനാർദനം ച
    അമൃഷ്യമാണഃ പുനാർ ഏവ പാർഥഃ; ശരാൻ ദശാഷ്ടൗ ച സമുദ്ബബർഹ
28 സുഷേണം ഏകേന ശരേണ വിദ്ധ്വാ ശല്യാം; ചതുർഭിസ് ത്രിഭിർ ഏവ കർണം
    തതഃ സുമുക്തൈർ ദശഭിർ ജഘാന; സഭാ പതിം കാഞ്ചനവർമ നാദ്ധം
29 സാ രാജപുത്രോ വിശിരാ വിബാഹുർ; വിവാജി സൂതോ വിധനുർ വികേതുഃ
    തതോ രഥാഗ്രാദ് അപതത് പ്രഭഗ്നഃ; പരശ്വധൈഃ ശാല ഇവാഭികൃത്തഃ
30 പുനശ് ച കർണം ത്രിഭിർ അഷ്ടഭിശ് ച; ദ്വാഭ്യാം ചതുർഭിർ ദശഭിശ് ച വിദ്ധ്വാ
    ചാതുഃ ശതൻ ദ്വിരദാൻ സായുധീയാൻ; ഹത്വാ രഥാൻ അഷ്ട ശതം ജഘാന
    സഹസ്രം അശ്വാംശ് ച പുനശ് ച സാദീൻ; അഷ്ടൗ സഹസ്രാണി ച പാത്തി വീരാൻ
31 ദൃഷ്ട്വാജി മുഖ്യാവ് അഥ യുധ്യമാനൗ; ദിദൃക്ഷവഃ ശൂര വരാവ് അരിഘ്നൗ
    കർണം ച പാർഥം ച നിയാമ്യ വാഹാൻ; ഖസ്ഥാ മഹീസ്ഥാശ് ച ജനാവതസ്ഥുഃ
32 തതോ ധനുർജ്യാ സഹസാതികൃഷ്ടാ; സുഘോഷം ആച്ഛിദ്യത പാണ്ഡവസ്യ
    തസ്മിൻ ക്ഷണേ സൂതപുത്രസ് തു പാർഥം; സമാച്ചിനോത് ക്ഷുദ്രകാണാം ശതേന
33 നിർമുക്തസർപപ്രതിമൈശ് ച തീക്ഷ്ണൈസ്; തൈലപ്രധൗതൈഃ ഖഗ പാത്രവാജൈഃ
    ഷഷ്ട്യാ നാരാചൈർ വാസുദേവം ബിഭേദ; തദന്തരം സോമകാഃ പ്രാദ്രവന്ത
34 തതോ ധനുർജ്യാം അവധമ്യ ശീഘ്രം; ശരാൻ അസ്താൻ ആധിരഥേർ വിധമ്യ
    സുസംരബ്ധഃ കർണ ശരക്ഷതാംഗോ; രണേ പാർഥഃ സോമകാൻ പ്രത്യഗൃഹ്ണാത്
    ന പക്ഷിണഃ സാമ്പതന്ത്യ് അന്തരിക്ഷേ; ക്ഷേപീയസാസ്ത്രേണ കൃതേ ഽന്ധകാരേ
35 ശല്യം ച പാർഥോ ദശഭിഃ പൃഷത്കൈർ; ഭൃശം തനുത്രേ പ്രഹസന്ന് അവിധ്യത്
    തതഃ കാർണം ദ്വാദശഭിഃ സുമുക്തൈർ; വിദ്ധ്വാ പുനഃ സപ്തഭിർ അഭ്യവിധ്യത്
36 സ പാർഥ ബാണാസനവേഗനുന്നൈർ; ദൃഢാഹതഃ പത്രിഭിർ ഉഗ്രവേഗൈഃ
    വിഭിന്നഗാത്രഃ ക്ഷതജോക്ഷിതാംഗഃ; കർണോ ബഭൗ രുദ്ര ഇവാതതേഷുഃ
37 തതസ് ത്രിഭിശ് ച ത്രിദാശാധിപോപമം; ശരൈർ ബിഭേദാധിരഥിർ ധനഞ്ജയം
    ശരാംസ് തു പഞ്ച ജ്വലിതാൻ ഇവോരഗാൻ; പ്രവീരയാം ആസ ജിഘാംസുർ അച്ച്യുതേ
38 തേ വർമ ഭിത്ത്വാ പുരുഷോത്തമസ്യ; സുവർണചിത്രം ന്യപതൻ സുമുക്താഃ
    വേഗേന ഗാം ആവിവിശുഃ സുവേഗാഃ; സ്നാത്വാ ച കർണാഭിമുഖാഃ പ്രതീയുഃ
39 താൻ പഞ്ച ഭല്ലൈസ് ത്വരിതൈഃ സുമുക്തൈസ്; ത്രിധാ ത്രിധൈകൈകം അഥോച്ചകർത
    ധനഞ്ജയസ് തേ ന്യപതൻ പൃഥിവ്യാം; മഹാഹയസ് തക്ഷക പുത്ര പക്ഷാഃ
40 തതഃ പ്രജജ്വാല കിരീടമാലീ; ക്രോധേന കക്ഷം പ്രദഹന്ന് ഇവാഗ്നിഃ
    സ കർണം ആകർണവികൃഷ്ടസൃഷ്ടൈഃ; ശരൈഃ ശരീരാന്തകരൈർ ജ്വലദ്ഭിഃ
    മർമസ്വ് അവിധ്യത് സ ചചാല ദുഃഖാദ്; ധൈര്യാത് തു തസ്ഥാവ് അതിമാത്രധൈര്യഃ
41 തതഃ ശരൗഘൈഃ പ്രദിശോ ദിശശ് ച; രവിപ്രഭാ കർണ രഥശ് ച രാജൻ
    അദൃശ്യ ആസീത് കുപിതേ ധനഞ്ജയേ; തുഷാരനീഹാരവൃതം യഥാ നഭഃ
42 സചക്രരക്ഷാൻ അഥ പാദരക്ഷാൻ; പുരഃസരാൻ പൃഷ്ഠഗോപാംശ് ച സർവാൻ
    ദുര്യോധനേനാനുമതാൻ അരിഘ്നാൻ; സമുച്ചിതാൻ സുരഥാൻ സാരഭൂതാൻ
43 ദ്വിസാഹസ്രാൻ സമരേ സവ്യസാചീ; കുരുപ്രവീരാൻ ഋഷഭഃ കുരൂണാം
    ക്ഷണേന സർവാൻ സരഥാശ്വസൂതാൻ; നിനായ രാജൻ ക്ഷായം ഏകവീരഃ
44 അഥാപലായന്ത വിഹായ കർണം; തവാത്മജാഃ കുരവശ് ചാവശിഷ്ടാഃ
    ഹതാൻ അവകീര്യ ശരക്ഷതാംശ് ച; ലാലപ്യമാനാംസ് തനയാൻ പിതൄംശ് ച
45 സാ സർവതഃ പ്രേക്ഷ്യ ദിശോ വിശൂന്യാ; ഭയാവദീർണൈഃ കുരുഭിർ വിഹീനഃ
    ന വിവ്യഥേ ഭാരത തത്ര കർണഃ; പ്രതീപം ഏവാർജുനം അഭ്യധാവത്