മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം64

1 [സ്]
     തദ് ദേവ നാഗാസുരസിദ്ധസംഘൈർ; ഗന്ധർവയക്ഷാപ്സരസാം ച സംഘൈഃ
     ബ്രഹ്മർഷിരാജർഷിസുപർണജുഷ്ടം; ബഭൗ വിയദ് വിസ്മയനീയ രൂപം
 2 നാനദ്യമാനം നിനദൈർ മനോജ്ഞൈർ; വാദിത്രഗീതസ്തുതിഭിശ് ച നൃത്തൈഃ
     സർവേ ഽന്തരിക്ഷേ ദദൃശുർ മനുഷ്യാഃ; ഖസ്ഥാംശ് ച താൻ വിസ്മയനീയ രൂപാൻ
 3 തതഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ കുരു പാണ്ഡുയോധാ; വാദിത്രപത്രായുധ സിംഹനാദൈഃ
     നിനാദയന്തോ വസുധാം ദിശശ് ച; സ്വനേന സർവേ ദ്വിഷതോ നിജഘ്നുഃ
 4 നാനാശ്വമാതംഗരഥായുതാകുലം; വരാസി ശക്ത്യൃഷ്ടി നിപാതദുഃസഹം
     അഭീരുജുഷ്ടം ഹതദേഹസങ്കുലം; രണാജിരം ലോഹിതരക്തം ആബഭൗ
 5 തഥാ പ്രവൃത്തേ ഽസ്ത്രഭൃതാം പരാഭവേ; ധനഞ്ജയശ് ചാധിരഥിശ് ച സായകൈഃ
     ദിശശ് ച സൈന്യം ച ശിതൈർ അജിഹ്മഗൈഃ; പരസ്പരം പ്രോർണുവതുഃ സ്മ ദംശിതൗ
 6 തതസ് ത്വദീയാശ് ച പരേ ച സായകൈഃ; കൃതേ ഽന്ധകാരേ വിവിദുർ ന കിം ചന
     ഭയാത് തു താവ് ഏവ രഥൗ സമാശ്രയംസ്; തമോനുദൗ ഖേ പ്രസൃതാ ഇവാംശവഃ
 7 തതോ ഽസ്ത്രം അസ്ത്രേണ പരസ്പരസ്യ തൗ; വിധൂയ വാതാവ് ഇവ പൂർവപശ്ചിമൗ
     ഘനാന്ധകാരേ വിതതേ തമോനുദൗ; യഥോദിതൗ തദ്വദ് അതീവ രേജതുഃ
 8 ന ചാഭിമന്തവ്യം ഇതി പ്രചോദിതാഃ; പരേ ത്വദീയാശ് ച തദാവതസ്ഥിരേ
     മഹാരഥൗ തൗ പരിവാര്യ സർവതഃ; സുരാസുരാ വാസവ ശംബരാവ് ഇവ
 9 മൃദംഗഭേരീപണവാനകസ്വനൈർ; നിനാദിതേ ഭാരത ശംഖനിസ്വനൈഃ
     സസിംഹ നാദൗ ബഭതുർ നരോത്തമൗ; ശശാങ്കസൂര്യാവ് ഇവ മേഘസമ്പ്ലവേ
 10 മഹാധനുർ മണ്ഡലാ മധ്യഗാവ് ഉഭൗ; സുവർചസൗ ബാണസഹസ്രരശ്മിനൗ
    ദിധക്ഷമാണൗ സചരാചരം ജഗദ്; യുഗാസ്ത സൂര്യാവ് ഇവ ദുഃസഹൗ രണേ
11 ഉഭാവ് അജേയാവ് അഹിതാന്തകാവ് ഉഭൗ; ജിഘാംസതുസ് തൗ കൃതിനൗ പരസ്പരം
    മഹാഹവേ വീര വരൗ സമീയതുർ; യഥേന്ദ്ര ജംഭാവ് ഇവ കർണ പാണ്ഡവൗ
12 തതോ മഹാസ്ത്രാണി മഹാധനുർധരൗ; വിമുഞ്ചമാനാവ് ഇഷുഭിർ ഭയാനകൈഃ
    നരാശ്വനാഗാനമിതൗ നിജഘ്നതുഃ; പരസ്പരം ജഘ്നതുർ ഉത്തമേഷുഭിഃ
13 തതോ വിസസ്രുഃ പുനർ അർദിതാഃ ശരൈർ; നരോത്തമാഭ്യാം കുരുപാണ്ഡവാശ്രയാഃ
    സനാഗപത്ത്യശ്വരഥാ ദിശോ ഗതാസ്; തഥാ യഥാ സിംഹഭയാദ് വനൗകസഃ
14 തതസ് തു ദുര്യോധന ഭോജസൗബലാഃ; കൃപശ് ച ശാരദ്വത സൂനുനാ സഹ
    മഹാരഥാഃ പഞ്ച ധനഞ്ജയാച്യുതൗ; ശരൈഃ ശരീരാന്തകരൈർ അതാഡയൻ
15 ധനൂംഷി തേഷാം ഇഷുധീൻ ഹയാൻ ധ്വജാൻ; രഥാംശ് ച സൂതാംശ് ച ധനഞ്ജയഃ ശരൈഃ
    സമം ച ചിച്ഛേദ പരാഭിനച് ച താഞ്; ശരോത്തമൈർ ദ്വാദശഭിശ് ച സൂതജം
16 അഥാഭ്യധാവംസ് ത്വരിതാഃ ശതം രഥാഃ; ശതം ച നാഗാർജുനം ആതതായിനഃ
    ശകാസ് തുഖാരാ യവനാശ് ച സാദിനഃ; സഹൈവ കാംബോജവരൈർ ജിഘാംസവഃ
17 വരായുധാൻ പാണിഗതാൻ കരൈഃ സഹ; ക്ഷുരൈർ ന്യകൃന്തംസ് ത്വരിതാഃ ശിരാംസി ച
    ഹയാംശ് ച നാഗാംശ് ച രഥാംശ് ച യുധ്യതാം; ധനഞ്ജയഃ ശത്രുഗണം തം അക്ഷിണോത്
18 തതോ ഽന്തരിക്ഷേ സുരതൂര്യ നിസ്വനാഃ; സസാധു വാദാ ഹൃഷിതൈഃ സമീരിതാഃ
    നിപേതുർ അപ്യ് ഉത്തമപുഷ്പപൃഷ്ടയഃ; സുരൂപ ഗന്ധാഃ പവനേരിതാഃ ശിവാഃ
19 തദ് അദ്ഭുതം ദേവമനുഷ്യസാക്ഷികം; സമീക്ഷ്യ ഭൂതാനി വിസിഷ്മിയുർ നൃപ
    തവാത്മജഃ സൂത സൂതശ് ച ന വ്യഥാം; ന വിസ്മയം ജഗ്മതുർ ഏകനിശ്ചയൗ
20 അഥാബ്രവീദ് ദ്രോണസുതസ് തവാത്മജം; കരം കരേണ പ്രതിപീഡ്യ സാന്ത്വയൻ
    പ്രസീദ ദുര്യോധന ശാമ്യ പാണ്ഡവൈർ; അലം വിരോധേന ധിഗ് അസ്തു വിഗ്രഹം
21 ഹതോ ഗുരുർ ബ്രഹ്മ സമോ മഹാസ്ത്രവിത്; തഥൈവ ഭീഷ്മ പ്രമുഖാ നരർഷഭാഃ
    അഹം ത്വ് അവധ്യോ മമ ചാപി മാതുലഃ; പ്രശാധി രാജ്യം സാഹ പാണ്ഡവൈർ ചിരം
22 ധനഞ്ജയഃ സ്ഥാസ്യതി വാരിതോ മയാ; ജനാർദനോ നൈവ വിരോധം ഇച്ഛതി
    യുധിഷ്ഠിരോ ഭൂതഹിതേ സദാ രതോ; വൃകോദരസ് തദ്വശഗസ് തഥാ യമൗ
23 ത്വയാ ച പാർഥൈശ് ച പരസ്പരേണ; പ്രജാഃ ശിവം പ്രാപ്നുയുർ ഇച്ഛതി ത്വയി
    വ്രജന്തു ശേഷാഃ സ്വപുരാണി പാർഥിവാ; നിവൃത്തവൈരാശ് ച ഭവന്തു സൈനികാഃ
24 ന ചേദ് വചഃ ശ്രോഷ്യസി മേ നരാധിപ; ധ്രുവം പ്രതപ്താസി ഹതോ ഽരിഭിർ യുധി
    ഇദം ച ദൃഷ്ടം ജഗതാ സഹ ത്വയാ; കൃതം യദ് ഏകേന കിരീടിമാലിനാ
    യഥാ ന കുര്യാദ് ബലഭിന്ന ചാന്തകോ; ന ച പ്രചേതാ ഭഗവാൻ ന യക്ഷരാട്
25 അതോ ഽപി ഭൂയാംശ് ച ഗുണൈർ ധനഞ്ജയഃ; സ ചാഭിപത്സ്യത്യ് അഖിലം വചോ മമ
    തവാനുയാത്രാം ച തഥാ കരിഷ്യതി; പ്രസീദ രാജഞ് ജഗതഃ ശമായ വൈ
26 മമാപി മാനഃ പരമഃ സദാ ത്വയി; ബ്രവീമ്യ് അതസ് ത്വാം പരമാച് ച സൗഹൃദാത്
    നിവാരയിഷ്യാമി ഹി കർണം അപ്യ് അഹം; യദാ ഭവാൻ സപ്രണയോ ഭവിഷ്യതി
27 വദന്തി മിത്രം സഹജം വിചക്ഷണാസ്; തഥൈവ സാമ്നാ ച ധനേന ചാർജിതം
    പ്രതാപതശ് ചോപനതം ചതുർവിധം; തദ് അസ്തി സർവം ത്വയി പാണ്ഡവേഷു ച
28 നിസർഗതസ് തേ തവ വീര ബാന്ധവാഃ; പുനശ് ച സാമ്നാ ച സമാപ്നുഹി സ്ഥിരം
    ത്വയി പ്രസന്നേ യദി മിത്രതാം ഇയുർ; ധ്രുവം നരേന്ദ്രേന്ദ്ര തഥാ ത്വം ആചര
29 സ ഏവം ഉക്തഃ സുഹൃദാ വചോ ഹിതം; വിചിന്ത്യ നിഃശ്വസ്യ ച ദുർമനാബ്രവീത്
    യഥാ ഭവാൻ ആഹ സഖേ തഥൈവ തൻ; മമാപി ച ജ്ഞാപയതോ വചഃ ശൃണു
30 നിഹത്യ ദുഃശാസനം ഉക്തവാൻ ബഹു; പ്രസഹ്യ ശാർദൂലവദ് ഏഷ ദുർമതിഃ
    വൃകോദരസ് തദ് ധൃദയേ മമ സ്ഥിതം; ന തത്പരോക്ഷം ഭവതഃ കുതഃ ശമഃ
31 ന ചാപി കർണം ഗുരുപുത്ര സംസ്തവാദ്; ഉപാരമേത്യ് അർഹസി വക്തും അച്യുത
    ശ്രമേണ യുക്തോ മഹതാദ്യ ഫൽഗുനസ്; തം ഏഷ കർണഃ പ്രസാഭം ഹനിഷ്യതി
32 തം ഏവം ഉക്ത്വാഭ്യനുനീയ ചാസകൃത്; തവാത്മജഃ സ്വാൻ അനുശാസ്തി സൈനികാൻ
    സമാഘ്നതാഭിദ്രവതാഹിതാൻ ഇമാൻ; സബാണശബ്ദാൻ കിം ഉ ജോഷം ആസ്യതേ