മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം63

1 [സ്]
     വൃഷസേനം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ശോകാമർഷ സമന്വിതഃ
     മുക്ത്വാ ശോകോദ്ഭവം വാരി നേത്രാഭ്യാം സഹസാ വൃഷഃ
 2 രഥേന കർണസ് തേജസ്വീ ജഗാമാഭിമുഖോ രിപൂൻ
     യുദ്ധായാമർഷ താമ്രാക്ഷഃ സമാഹൂയ ധനഞ്ജയം
 3 തൗ രഥൗ സൂര്യസങ്കാശൗ വൈയാഘ്രപരിവാരണൗ
     സമേതൗ ദദൃശുസ് തത്ര ദ്വാവ് ഇവാർകൗ സമാഗതൗ
 4 ശ്വേതാശ്വൗ പുരുഷാദിത്യാവ് ആസ്ഥിതാവ് അരിമർദനൗ
     ശുശുഭാതേ മഹാത്മാനൗ ചന്ദ്രാദിത്യൗ യഥാ ദിവി
 5 തൗ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം ജഗ്മുഃ സർവഭൂതാനി മാരിഷ
     ത്രൈലോക്യവിജയേ യത്താവ് ഇന്ദ്ര വൈരോചനാവ് ഇവ
 6 രഥജ്യാ തലനിർഹ്രാദൈർ ബാണശംഖരവൈർ അപി
     തൗ രഥാവ് അഭിധാവന്തൗ സമാലോക്യ മഹീക്ഷിതാം
 7 ധ്വജൗ ച ദൃഷ്ട്വാ സംസക്തൗ വിസ്മയഃ സമപദ്യത
     ഹസ്തികക്ഷ്യാം ച കർണസ്യ വാനരം ച കിരീടിനഃ
 8 തൗ രഥൗ സമ്പ്രസക്തൗ ച ദൃഷ്ട്വാ ഭാരത പാർഥിവാഃ
     സിംഹനാദ രവാംശ് ചക്രുഃ സാധുവാദാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
 9 ശ്രുത്വാ തു ദ്വൈരഥം താഭ്യാം തത്ര യോധാഃ സമന്തതഃ
     ചക്രുർ ബാഹുവലം ചൈവ തഥാ ചേലാ വലം മഹത്
 10 ആജഗ്മുഃ കുരവസ് തത്ര വാദിത്രാനുഗതാസ് തദാ
    കർണം പ്രഹർഷയന്തശ് ച ശംഖാൻ ദധ്മുശ് ച പുഷ്കലാൻ
11 തഥൈവ പാണ്ഡവാഃ സർവേ ഹർഷയന്തോ ധനഞ്ജയം
    തൂര്യശംഖനിനാദേന ദിശഃ സർവാ വ്യനാദയൻ
12 ക്ഷ്വേഡിതാസ്ഫോടിതോത്ക്രുഷ്ടൈസ് തുമുലം സർവതോ ഽഭവത്
    ബാഹുഘോഷാശ് ച വീരാണാം കർണാർജുന സമാഗമേ
13 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാഘ്രൗ രഥസ്ഥൗ രഥിനാം വരൗ
    പ്രഗൃഹീതമഹാചാപൗ ശരശക്തിഗദായുധൗ
14 വർമിണൗ ബദ്ധനിസ്ത്രിംശോ ശേതാശ്വൗ ശംഖശോഭിനൗ
    തൂണീരവരസമ്പന്നൗ ദ്വാവ് അപി സ്മ സുദർശനൗ
15 രക്തചന്ദന ദിഗ്ധാംഗൗ സമദൗ വൃഷഭാവ് ഇവ
    ആശീവിഷസമപ്രഖ്യൗ യമ കാലാന്തകോപമൗ
16 ഇന്ദ്ര വൃത്രാവ് ഇവ ക്രുദ്ധൗ സൂര്യാ ചാന്ദ്രമസ പ്രഭൗ
    മഹാഗ്രഹാവ് ഇവ ക്രൂരൗ യുഗാന്തേ സമുപസ്ഥിതൗ
17 ദേവഗർഭൗ ദേവസമൗ ദേവതുല്യൗ ച രൂപതഃ
    സമേതൗ പുരുഷവ്യാഘ്രൗ പ്രേക്ഷ്യ കർണ ധനഞ്ജയൗ
18 ഉഭൗ വരായുധധരാവ് ഉഭൗ രണകൃതശ്രമൗ
    ഉഭൗ ച ബാഹുശബ്ദേന നാദയന്തൗ നഭസ്തലം
19 ഉഭൗ വിശ്രുത കർമാണൗ പൗരുഷേണാ ബലേന ച
    ഉഭൗ ച സദൃശൗ യുദ്ധേ ശംബരാമര രാജയോഃ
20 കാതവീര്യ സമൗ യുദ്ധേ തഥാ ദാശരഭേഃ സമൗ
    വിഷ്ണുവീര്യസമൗ വീര്യേ തഥാ ബവ സമൗ യുധി
21 ഉഭൗ ശ്വേതഹയൗ രാജൻ രഥപ്രവര വാഹിനൗ
    സാരഥീ പ്രവരൗ ചൈവ തയോർ ആസ്താം മഹാബലൗ
22 തൗ തു ദൃഷ്ട്വാ മഹാരാജ രാജമാനൗ മഹാരഥൗ
    സിദ്ധചാരണസംഘാനാം വിസ്മയഃ സമപദ്യത
23 ധാർതരാഷ്ട്രാസ് തതഃ കർണം സബലാ ഭരതർഷഭ
    പരിവാവ്രുർ മഹാത്മാനം ക്ഷിപ്രം ആഹവശോഭിനം
24 തഥൈവ പാണ്ഡവാ ഹൃഷ്ടാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നപുരോഗമാഃ
    പരിവവ്രുർ മഹാത്മാനം പാർഥം അപ്രതിമാം യുധി
25 താവകാനാം രണേ കർണോ ഗ്ലഹ ആസീദ് വിശാം പതേ
    തഥൈവ പാണ്ഡവേയാനാം ഗ്ലഹഃ പാർഥോ ഽഭവദ് യുധി
26 ത ഏവ സഭ്യാസ് തത്രാസാൻ പ്രേക്ഷകാശ് ചാഭവൻ സ്മ തേ
    തത്രൈഷാം ഗ്ലഹമാനാനാം ധ്രുവൗ ജയപരാജയൗ
27 താഭ്യാം ദ്യൂതം സമായത്തം വിജയായേതരായ വാ
    അസ്മാകം പണ്ഡവാനാം ച സ്ഥിതാനാം രണമൂർധനി
28 തൗ തു സ്ഥിതൗ മഹാരാജ സമരേ യുദ്ധശാലിനൗ
    അന്യോന്യം പ്രതിസംരബ്ധാവ് അന്യോന്യസ്യാ ജയൈഷിണൗ
    അന്യോന്യം പ്രതിസംരബ്ധാവ് അന്യോന്യസ്യ ജയൈഷിണൗ
29 താവ് ഉഭൗ പ്രതിഹീർഷേതാം ഇന്ദ്ര വൃത്രാവ് ഇവാഭിതഃ
    ഭീമരൂപാ ധരാവ് ആസ്തം മഹാധൂമാവ് ഇവ ഗ്രഹൗ
30 തതോ ഽന്തരിക്ഷേ സാക്ഷേപാ വിവാദാ ഭരതർഷഭ
    മിഥോ ഭേദാശ് ച ഭൂതാനാം ആസൻ കർണാജുനാന്തരേ
    വ്യാശ്രയന്ത ദിശോ ഭിന്നാഃ സർവലോകാശ് ച മാരിഷ
31 ദേവദാനവഗന്ധർവാഃ പിശാച്ചോരഗ രാക്ഷസാഃ
    പ്രതിപക്ഷ ഗ്രഹം ചക്രുഃ കർണാർജുന സമാഗമേ
32 ദ്യൗർ ആസീത്ക് കർണതോ വ്യഗ്രാ സനക്ഷത്രാ വിശാം പതേ
    ഭൂമിർ വിശാലാ പാർഥസ്യ മാതാപുത്രസ്യ ഭാരത
33 സരിതഃ സാഗരാശ് ചൈവ ഗിരയശ് ച നരോത്തമ
    വൃക്ഷാശ് ചൗഷധയസ് തത്ര വ്യാശ്രയന്തി കിരീടിനം
34 അസുരാ യാതുധാനാശ് ച ഗ്രുഹ്യകാശ് ച പരന്തപ
    കർണതഃ സമപദ്യന്ത ഖേ ചരാണി വയാംസി ച
35 രത്നാനി നിധയഃ സർവേ വേദാശ് ചാഖ്യാനപാഞ്ചമാഃ
    സോപവേദോപനിഷദഃ സരഹസ്യാഃ സസംഗ്രഹാഃ
36 വാസുകിശ് ചിത്രസേനശ് ച തക്ഷാകശ് ചോപതക്ഷകഃ
    പർവതാശ് ച തഥാ സർവേ കാദ്രവേയാശ് ച സാന്വയാഃ
    വിഷവന്തോ മഹാരോഷാ നാഗാശ് ചാർജുനതോ ഽഭവൻ
37 ഐരാവതാഃ സൗരഭേയാ വൈശാലേയാശ് ച ഭോഗിനഃ
    ഏതേ ഽഭവന്ന് അർജുനതഃ ക്ഷുദ്ര സർപാസ് തു കർണതഃ
38 ഈഹാമൃഗാ വ്യാഡ മൃഗാ മംഗല്യാശ് ച മൃഗദ്വിജാഃ
    പാർഥസ്യ വിജയം രാജൻ സർവ ഏവാഭിസംശ്രിതാഃ
39 വസവോ മരുതഃ സാധ്യാ രുദ്രാ വിശ്വേ ഽശ്വിനൗ തഥാ
    അഗ്നിർ ഇന്ദ്രശ് ച സോമശ് ച പവനശ് ച ദിശോ ദശ
    ധനഞ്ജയം ഉപാജഗ്മുർ ആദിത്യാഃ കർണതോ ഽഭവൻ
40 ദേവാസ് തു പിതൃഭിഃ സാർധാം സഗണാർജുനതോ ഽഭവൻ
    യമോ വൈശ്രവണശ് ചൈവ വരുണശ് ച യതോ ഽർജുനഃ
41 ദേവ ബ്രഹ്മ നൃപർഷീണാം ഗണാഃ പാണ്ഡവതോ ഽഭവൻ
    തുംബുരു പ്രമുഖാ രാജൻ ഗന്ധർവാശ് ച യതോ ഽർജുനഃ
42 പ്രാവേയാഃ സാഹ മൗനേയൈർ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
    ഈഹാമൃഗവ്യാഡ മൃഗൈർ ദ്വിപാശ് ച രഥപത്തിഭിഃ
43 ഉഹ്യമാനാസ് തഥാ മേഘൈർ വായുനാ ച മനീഷിണഃ
    ദിദൃക്ഷവഃ സമാജഗ്മുഃ കർണാർജുന സമാഗമം
44 ദേവദാനവഗന്ധർവാ നാഗാ യക്ഷാഃ പതത്രിണഃ
    മഹർഷയോ വേദ വിദഃ പിതരശ് ച സ്വധാ ഭുജഃ
45 തപോ വിദ്യാസ് തഥൗഷധ്യോ നാനാരൂപാംബര ത്വിഷഃ
    അന്തരിക്ഷേ മഹാരാജ വിനദന്തോ ഽവതസ്ഥിരേ
46 ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മർഷിഭിഃ സാർധം പ്രജാപതിഭിർ ഏവ ച
    ഭവേനാവസ്ഥിതോ യാനം ദിവ്യം തം ദേശം ആഭ്യയാത്
47 ദൃഷ്ട്വാ പ്രജാപതിം ദേവാഃ സ്വയം ഭുവം ഉപാഗമൻ
    സമോ ഽസ്തു ദേവ വിജയ ഏതയോർ നരസിംഹയോഃ
48 തദ് ഉപശ്രുത്യ മഘവാ പ്രണിപത്യ പിതാമഹം
    കർണാജുന വിനാശേന മാ നശ്യത്വ് അഖിലം ജഗത്
49 സ്വയംഭോ ബ്രൂഹി തദ് വാക്യം സമോ ഽസ്തു വിജയോ ഽനയോഃ
    തത് തഥാസ്തു നമസ് തേ ഽസ്തു പ്രസീദ ഭഗവൻ മമ
50 ബ്രഹ്മേശാനാവ് അഥോ വാക്യം ഊചതുസ് ത്രിദശേശ്വരം
    വിജയോ ധ്രുവ ഏവാസ്തു വിജയസ്യ മഹാത്മനഃ
51 മനസ്വീ ബലവാഞ് ശൂരഃ കൃതാസ്ത്രശ് ച തപോധനഃ
    ബിഭർതി ച മഹാതേജാ ധനുർവേദം അശേഷതഃ
52 അതിക്രമേച് ച മാഹാത്മ്യാദ് ദിഷ്ടം ഏതസ്യ പര്യയാത്
    അതിക്രാന്തേ ച ലോകാനാം അഭാവോ നിയതോ ഭവേത്
53 ന വിദ്യതേ വ്യവസ്ഥാനം കൃഷ്ണയോഃ ക്രുദ്ധയോഃ ക്വ ചിത്
    സ്രഷ്ടാരൗ ഹ്യ് അസതശ് ചോഭൗ സതശ് ച പുരുഷർഷഭൗ
54 നരനാരായണാവ് ഏതൗ പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
    അനിയത്തൗ നിയന്താരാവ് അഭീതൗ സ്മ പരന്തപൗ
55 കർണോ ലോകാൻ അയം മുഖ്യാൻ പ്രാപ്ത്നോതു പുരുഷർഷഭഃ
    വീരോ വൈകർതനഃ ശൂരോ വിജയസ് ത്വ് അസ്തു കൃഷ്ണയോഃ
56 വസൂനാം ച സലോകത്വം മരുതാം വാ സമാപ്നുയാത്
    സഹിതോ ദ്രോണ ഭീഷ്മാഭ്യാം നാകലോകേ മഹീയതാം
57 ഇത്യ് ഉക്തോ ദേവദേവാഭ്യാം സഹസ്രാക്ഷോ ഽബ്രവീദ് വചഃ
    ആമന്ത്ര്യ സർവഭൂതാനി ബ്രഹ്മേശാനാനുശാസനാത്
58 ശ്രുതം ഭവദ്ഭിർ യാത് പ്രോക്തം ഭഗവാദ്ഭ്യാം ജഗദ് ധിതം
    തത് തഥാ നാന്യഥാ തദ് ധി തിഷ്ഠധ്വം ഗതമന്യവഃ
59 ഇതി ശ്രുത്വേന്ദ്ര വചനാം സർവഭൂതാനി മാരിഷ
    വിസ്മിതാന്യ് അഭവൻ രാജൻ പൂജയാം ചക്രിരേ ച തത്
60 വ്യസൃജാംശ് ച സുഗന്ധീനി നാനാരൂപാണി ഖാത് തഥാ
    പുഷ്പവർഷാണി ബിബുധാ ദേവ തൂര്യാണ്യ് അവാദയൻ
61 ദിദൃക്ഷവശ് ചാപ്രതിമം ദ്വൈരഥം നരസിംഹയോഃ
    ദേവദാനവഗന്ധർവാഃ സർവ ഏവാവതസ്ഥിരേ
    രഥൗ ച തൗ ശ്വേതഹയൗ യുക്തകേതൂ മഹാസ്വനൗ
62 സമാഗതാ ലോകവീരാഃ ശംഖാൻ ദധ്മുഃ പൃഥക് പൃഥക്
    വാസുദേവാർജുനൗ വീരൗ കർണ ശല്യൗ ച ഭാരത
63 തദ് ഭീരു സന്ത്രാസ കരം യുദ്ധം സമഭവത് തദാ
    അന്യോന്യസ്പർധിനോർ വീര്യേ ശക്രശംബരയോർ ഇവ
64 തയോർ ധ്വജൗ വീതമാലൗ ശുശുഭാതേ രഥസ്ഥിതൗ
    പൃഥഗ് രൂപൗ സമാർഛന്തൗ ക്രോധം യുദ്ധേ പരസ്പരം
65 കർണസ്യാശീവിഷനിഭാ രത്നസാരവതീ ദൃഢാ
    പുരന്ദര ധനുഃപ്രഖ്യാ ഹസ്തികക്ഷ്യാ വ്യരാജത
66 കപിശ്രേഷ്ഠസ് തു പാർഥസ്യ വ്യാദിതാസ്യോ ഭയങ്കരഃ
    ഭീഷയന്ന് ഏവ ദംഷ്ട്രാഭിർ ദുർനിരീക്ഷ്യോ രവിർ യഥാ
67 യുദ്ദ്ധാഭിലാഷുകോ ഭൂത്വാ ധ്വജോ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
    കർണ ധ്വജം ഉപാതിഷ്ഠത് സോ ഽവദീദ് അഭിനർദയൻ
68 ഉത്പത്യ ച മഹാവേഗഃ കക്ഷ്യാം അഭ്യഹനത് കപി
    നഖൈശ് ച ദശനൈർശ് ചൈവ ഗരുഡഃ പന്നഗം യഥാ
69 സുകിങ്കിണീകാഭരണാ കാലപാശോപമായസീ
    അഭ്യദ്രവത് സുസങ്ക്രുദ്ധാ നാഗകക്ഷ്യാ മഹാകപിം
70 ഉഭയോർ ഉത്തമേ യുദ്ധേ ദ്വൈരഥേ ദ്യൂത ആഹൃതേ
    പ്രകുർവാതേ ധ്വജൗ യുദ്ധം പ്രത്യഹേഷൻ ഹയാൻ ഹയാഃ
71 അവിധ്യത് പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ ശല്യം നയനസായകൈഃ
    സ ചാപി പുണ്ഡരീകാക്ഷം തഥൈവാഭിസമൈക്ഷത
72 തത്രാജയദ് വാസുദേവഃ ശല്യം നയനസായകൈഃ
    കർണം ചാപ്യ് അജയദ് ദൃഷ്ട്യാ കുന്തീപുത്രോ ധനഞ്ജയഃ
73 അഥാബ്രവീത് സൂതപുത്രഃ ശല്യം ആഭാഷ്യ സസ്മിതം
    യദി പാർഥോ രണേ ഹന്യാദ് അദ്യ മാം ഇഹ കർഹി ചിത്
    കിം ഉത്തരം തദാ തേ സ്യാത് സഖേ സത്യം ബ്രവീഹി മേ
74 [ഷല്യ]
    യദി കർണ രണേ ഹന്യാദ് അദ്യ ത്വാം ശ്വേതവാഹനഃ
    ഉഭാവ് ഏകരഥേനാഹം ഹന്യാം മാധവ പാണ്ഡവൗ
75 [സ്]
    ഏവം ഏവ തു ഗോവിന്ദം അർജുനഃ പ്രത്യഭാഷത
    തം പ്രഹസ്യാബ്രവീത് കൃഷ്ണഃ പാർഥം പരം ഇദം വചഃ
76 പതേദ് ദിവാകരഃ സ്ഥാനാച് ഛീര്യേതാനേകധാ ക്ഷിതിഃ
    ശൈത്യം ആഗ്നിർ ഇയാൻ ന ത്വാ കർണോ ഹന്യാദ് ധനഞ്ജയം
77 യദി ത്വ് ഏവം കഥം ചിത് സ്യാൽ ലോകപര്യസനം യഥാ
    ഹന്യാം കർണം തഥാ ശല്യം ബാഹുഭ്യാം ഏവ സംയുഗേ
78 ഇതി കൃഷ്ണ വചഃ ശ്രുത്വാ പ്രഹസൻ കപികേതനഃ
    അർജുനഃ പ്രത്യുവാചേദം കൃഷ്ണം അക്ലിഷ്ടകാരിണം
    മമാപ്യ് ഏതാവ് അപര്യാപ്തൗ കർണ ശല്യൗ ജനാർദന
79 സപതാകാ ധ്വജം കർണം സശല്യ രഥവാജിനം
    സച്ഛത്ര കവചം ചൈവ സശക്തി ശരകാർമുകം
80 ദ്രഷ്ടാസ്യ് അദ്യ ശരൈഃ കർണം രണേ കൃത്തം അനേകധാ
    അദ്യൈനം സരഥം സാശ്വം സശക്തി കവചായുധം
    ന ഹി മേ ശാമ്യതേ വൈരം കൃഷ്ണാം യത് പ്രാഹസത് പുരാ
81 അദ്യ ദ്രഷ്ടാസി ഗോവിന്ദകർണം ഉന്മഥിതം മയാ
    വാരണേനേവ മത്തേന പുഷ്പിതം ജഗതീ രുഹം
82 അദ്യ താ മധുരാ വാചഃ ശ്രോതാസി മധുസൂദന
    അദ്യാഭിമന്യു ജനനീം അനൃണഃ സാന്ത്വയിഷ്യസി
    കുന്തീം പിതൃഷ്വസാരം ച സമ്പ്രഹൃഷ്ടോ ജനാർദന
83 അദ്യ ബാഷ്പമുഖീം കൃഷ്ണാം സാന്ത്വയിഷ്യസി മാധവ
    വാഗ്ഭിശ് ചാമൃതകൽപാഭിർ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം