മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം62

1 [സ്]
     ദുഃശാസനേ തു നിഹതേ പുത്രാസ് തവ മഹാരഥാഃ
     മഹാക്രോധവിഷാ വീരാഃ സമരേഷ്വ് അപലായിനഃ
     ദശ രാജൻ മഹാവീര്യോ ഭീമം പ്രാച്ഛാദയഞ് ശരൈഃ
 2 കവചീ നിഷംഗീ പാശീ ദണ്ഡധാരോ ധനുർധരഃ
     അലോലുപഃ ശലഃ സന്ധോ വാതവേഗസുവർചസൗ
 3 ഏതേ സമേത്യ സഹിതാ ഭ്രാതൃവ്യസനകർശിതാഃ
     ഭീമസേനം മഹാബാഹും മാർഗണൈഃ സമവാരയൻ
 4 സ വാര്യമാണോ വിശിഖൈഃ സമന്താത് തൈർ മഹാരഥൈഃ
     ഭീമഃ ക്രോധാഭിരക്താക്ഷഃ ക്രുദ്ധഃ കാല ഇവാബഭൗ
 5 താംസ് തു ഭല്ലൈർ മഹാവേഗൈർ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശിതൈഃ
     രുക്മാംഗദോ രുക്മപുംഖൈഃ പാർഥോ നിന്യേ യമക്ഷയം
 6 ഹതേഷു തേഷു വീരേഷു പ്രദുദ്രാവ ബലം തവ
     പശ്യതഃ സൂതപുത്രസ്യ പാണ്ഡവസ്യ ഭയാർദിതം
 7 തതഃ കർണോ മഹാരാജ പ്രവിവേശ മഹാരണം
     ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസ്യ വിക്രാന്തം അന്തകസ്യ പ്രജാസ്വ് ഇവ
 8 തസ്യ ത്വ് ആകാര ഭാവജ്ഞഃ ശല്യഃ സമിതിശോഭനഃ
     ഉവാച വചനം കർണാം പ്രപ്ത കാലം അരിന്ദമ
     മാ വ്യഥാം കുരു രാധേയ നൈതത് ത്വയ്യ് ഉപപദ്യതേ
 9 ഏതേ ദ്രവന്തി രാജാനോ ഭീമസേനഭയാർദിതാഃ
     ദുര്യോധനശ് ച സംമൂഢോ ഭ്രാതൃവ്യസനദുഃഖിതഃ
 10 ദുഃശാസനസ്യ രുധിരേ പീയമാനേ മഹാത്മനാ
    വ്യാപന്ന ചേതസശ് ചൈവ ശോകോപഹതമന്യവഃ
11 ദുര്യോധനം ഉപാസന്തേ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
    കൃപപ്രഭൃതയഃ കർണഹതശേഷാശ് ച സോദരാഃ
12 പാണ്ഡവാ ലബ്ധലക്ഷാശ് ച ധനഞ്ജയ പുരോഗമാഃ
    ത്വാം ഏവാഭിമുഖാഃ ശൂരാ യുദ്ധായ സമുപാസ്ഥിതാഃ
13 സ തം പുരുഷശാർദൂല പൗരുഷേ മഹതി സ്ഥിതഃ
    ക്ഷത്രധർമം പുരസ്കൃത്യ പ്രത്യുദ്യാഹി ധനഞ്ജയം
14 ഭാരോ ഹി ധാർതരാഷ്ട്രേണ ത്വയി സർവഃ സമർപിതഃ
    തം ഉദ്വഹ മഹാബാഹോ യഥാശക്തി യഥാബലം
    ജയേ സ്യാദ് വിപുലാ കീർതിർ ധ്രുവഃ സ്വർഗഃ പരാജയേ
15 വൃഷസേനശ് ച രാധേയ സങ്ക്രുദ്ധസ് തനയസ് തവ
    ത്വയി മോഹസമാപന്നേ പാണ്ഡവാൻ അഭിധാവതി
16 ഏതച് ഛ്രുത്വാ തു വചനം ശല്യസ്യാമിത തേജസഃ
    ഹൃദി മാനുഷ്യകം ഭാവം ചക്രേ യുദ്ധായ സുസ്ഥിരം
17 തതഃ ക്രുദ്ധോ വൃഷസേനോ ഽഭ്യധാവദ്; ആതസ്ഥിവാംസം സ്വരഥം ഹതാരിം
    വൃകോദരം കാലം ഇവാത്ത ദണ്ഡം; ഗദാഹസ്തം പോഥമാനം ത്വദീയാൻ
18 തം അഭ്യധാവൻ നകുലഃ പ്രവീരോ; രോഷാദ് അമിത്രം പ്രതുദൻ പൃഷത്കൈഃ
    കർണസ്യ പുത്രം സമരേ പ്രഹൃഷ്ടം; ജിഷ്ണുർ ജിഘാംസുർ മഘവേവ ജംഭം
19 തതോ ധ്വജം സ്ഫാടികചിത്രകംബും; ചിച്ഛേദ വീരോ നകുലഃ ക്ഷുരേണ
    കർണാത്മജസ്യേഷ്വ് അസനം ച ചിത്രം; ഭല്ലേന ജാംബൂനദപട്ട നദ്ധം
20 അഥാന്യദ് ആദായ ധനുഃ സുശീഘ്രം; കർണാത്മജഃ പാണ്ഡവം അഭ്യവിധ്യത്
    ദിവ്യൈർ മഹാസ്ത്രൈർ നകുലം മഹാസ്ത്രോ; ദുഃശാസനസ്യാപചിതിം യിയാസുഃ
21 തതഃ ക്രുദ്ധോ നകുലസ് തം മഹാത്മാ; ശരൈർ മഹോൽകാ പ്രതിമൈർ അവിധ്യത്
    ദിവ്യൈരസ്ത്രൈർ അഭ്യവിധ്യച് ച സോ ഽപി; കർണസ്യാ പുത്രോ നകുലം കൃതാസ്ത്രഃ
22 കർണസ്യാ പുത്രോ നകുലസ്യ രാജൻ; സർവാൻ അശ്വാൻ അക്ഷിണോദ് ഉത്തമാസ്ത്രൈഃ
    വനായുജാൻ സുകുമാരസ്യ ശുഭ്രാൻ; അലങ്കൃതാഞ് ജാതരൂപേണ ശീഘ്രാൻ
23 തതോ ഹതാശ്വാദ് അവരുഹ്യ യാനാദ്; ആദായ ചർമ രുചിരം ചാഷ്ട ചന്ദ്രം
    ആകാശസങ്കാശം അസിം ഗൃഹീത്വാ; പോപ്ലൂയമാനഃ ഖഗവച് ചചാര
24 തതോ ഽന്തരിക്ഷേ നൃവരാശ്വനാഗംശ്; ചിച്ഛേദ മാർഗാൻ വിചരൻ വിചിത്രാൻ
    തേ പ്രാപതന്ന് അസിനാ ഗാം വിശസ്താ; യഥാശ്വമേധേ പശവഃ ശമിത്രാ
25 ദ്വിസാഹസ്രാ വിദിതാ യുദ്ധശൗണ്ഡാ; നാനാദേശ്യാഃ സുഭൃതാഃ സത്യസന്ധാഃ
    ഏകേന ശീഘ്രം നകുലേന കൃത്താഃ; സാരേപ്സുനാ ഇവോത്തമ ചന്ദനാസ് തേ
26 തം ആപതന്തം നകുലം സോ ഽഭിപത്യ; സമന്തതഃ സായകൈർ അഭ്യവിധ്യത്
    സ തുദ്യമാനോ നകുലഃ പൃഷത്കൈർ; വിവ്യാധ വീരം സ ചുകോപ വിദ്ധഃ
27 തം കർണ പുത്രോ വിധമന്തം ഏകം; നരാശ്വമാതംഗരഥപ്രവേകാൻ
    ക്രീഡന്തം അഷ്ടാദശഭിഃ പൃഷത്കൈർ; വിവ്യാധ വീരം സ ചുകോപ വിദ്ധഃ
28 തതോ ഽഭ്യധാവത് സമരേ ജിഘാംസുഃ; കർണാത്മജം പാണ്ഡുസുതോ നൃവീരഃ
    തസ്യേഷുഭിർ വ്യധമത് കർണ പുത്രോ; മഹാരണേ ചർമ സഹസ്രതാരം
29 തസ്യായസം നിശിതം തീക്ഷ്ണധാരം; അസിം വികോശം ഗുരുഭാരസാഹം
    ദ്വിഷച് ഛരീരാപഹരം സുഘോരം; ആധുന്വതഃ സർപം ഇവോഗ്രരൂപം
30 ക്ഷിപ്രം ശരൈഃ ഷഡ്ഭിർ അമിത്രസാഹശ്; ചകർത ഖഡ്ഗം നിശിതൈഃ സുഘോരൈഃ
    പുനശ് ച പീതൈർ നിശിതൈഃ പൃഷത്കൈഃ; സ്തനാന്തരേ ഗാഢം അഥാഭ്യവിധ്യത്
31 സ ഭീമസേനസ്യ രതഹ്ം ഹതാശ്വോ; മാദ്രീ സുതഃ കർണസുതാഭിതപ്തഃ
    ആപുപ്ലുവേ സിംഹ ഇവാചലാഗ്രം; സമ്പ്രേക്ഷമാണസ്യ ധനഞ്ജയസ്യ
32 നകുലം അഥ വിദിത്വാ ഛിന്നബാണാസനാസിം; വിരഥം അരിശരാർതം കർണ പുത്രാസ്ത്ര ഭഗ്നം
    പവനധുത പതാകാ ഹ്രാദിനോ വൽഗിതാശ്വാ; വരപുരുഷനിയത്താസ് തേ രഥാഃ ശീഘ്രം ഈയുഃ
33 ദ്രുപദ സുത വരിഷ്ഠാഃ പഞ്ച ശൈനേയ ഷഷ്ഠാ; ദ്രുപദ ദുഹിതൃപുത്രാഃ പഞ്ച ചാമിത്രസാഹാഃ
    ദ്വിരദരഥനരാശ്വാൻ സൂദയന്തസ് ത്വദീയാൻ; ഭുജഗ പതിനികാശൈർ മാർഗണൈർ ആത്തശസ്ത്രാഃ
34 അഥ തവ രഥമുഖ്യാസ് താൻ പ്രതീയുസ് ത്വരന്തോ; ഹൃദിക സുത കൃപൗ ച ദ്രൗണിദുര്യോധനൗ ച
    ശകുനിശുകവൃകാശ് ച ക്രാഥ ദേവാവൃധൗ ച; ദ്വിരദജലദഘോഷൈഃ സ്യന്ദനൈഃ കാർമുകൈശ് ച
35 തവ നരവരവര്യാസ് താൻ ദശൈകം ച വീരാൻ; പ്രവര ശരവരാഗ്ര്യൈസ് താഡയന്തോ ഽഭ്യരുന്ധൻ
    നവ ജലദസവർണൈർ ഹസ്തിഭിർ താൻ ഉദീയുർ; ഗിരിശിഖരനികാശൈർ ഭീമവേഗൈഃ കുണിന്ദാഃ
36 സുകൽപിതാ ഹൈമവതാ മദോത്കടാ; രണാഭികാമൈഃ കൃതിഭിഃ സമാസ്ഥിതാഃ
    സുവർണജാലാവതതാ ബഭുർ ഗജാസ്; തഥാ യഥാ വൈ ജലദാഃ സവിദ്യുതഃ
37 കുണിന്ദ പുത്രോ ദശഭിർ മഹായസൈഃ; കൃപം സസൂതാശ്വം അപീഡയദ് ഭൃശം
    തതഃ ശരദ്വത് സുത സായകൈർ ഹതഃ; സഹൈവ നാഗേന പപാത ഭൂതലേ
38 കുണിന്ദ പുത്രാവരജസ് തു തോമരൈർ; ദിവാകരാംശു പ്രതിമൈർ അയോ മയൈഃ
    രഥം ച വിക്ഷോഭ്യ നനാദ നർദതസ്; തതോ ഽസ്യ ഗാന്ധാരപതിഃ ശിരോ ഽഹരത്
39 തതഃ കുണിന്ദേഷു ഹതേഷു തേഷ്വ് അഥ; പ്രഹൃഷ്ടരൂപാസ് തവ തേ മഹാരഥാഃ
    ഭൃശം പ്രദധ്മുർ ലവനാംബുസംഭവാൻ; പരാംശ് ച ബാണാസനപാണയോ ഽഭ്യയുഃ
40 അഥാഭവദ് യുദ്ധം അതീവ ദാരുണം; പുനഃ കുരൂണാം സഹ പാണു സൃഞ്ജയൈഃ
    ശരാസി ശക്ത്യൃഷ്ടി ഗദാ പരശ്വധൈർ; നരാശ്വനാഗാസു ഹരം ഭൃശാകുലം
41 രഥാശ്വമാതംഗപദാതിഭിസ് തതഃ; പരസ്പരം വിപ്രഹതാപതൻ ക്ഷിതൗ
    യഥാ സവിദ്യുത്സ്തനിതാ ബലാഹകാഃ; സമാസ്ഥിതാ ദിഗ്ഭ്യ ഇവോഗ്രമാരുതൈഃ
42 തതഃ ശതാനീക ഹതാൻ മഹാഗജാംസ്; തഥാ രഥാൻ പത്തിഗണാംശ് ച താവകാൻ
    ജഘാന ഭോജശ് ച ഹയാൻ അഥാപതൻ; വിശസ്ത്ര കൃത്താഃ കൃതവർമണാ ദ്വിപാഃ
43 അഥാപരേ ദ്രൗണിശരാഹതാ ദ്വിപാസ്; ത്രയഃ സസർവായുധ യോധകേതവഃ
    നിപേതുർ ഉർവ്യാം വ്യസവഃ പ്രപാതിതാസ്; തഥാ യഥാ വജ്രഹതാ മഹാചലാഃ
44 കുണിന്ദ രാജാവരജാദ് അനന്തരഃ; സ്തനാന്തരേ പത്രിവരൈർ അതാഡയത്
    തവാത്മജം തസ്യ തവാത്മജഃ ശരൈഃ; ശിതൈഃ ശരീരം ബിഭിദേ ദ്വിപം ച തം
45 സ നാഗരാജഃ സഹ രാജസൂനുനാ; പപാത രക്തം ബഹു സർവതഃ ക്ഷരൻ
    ശചീശ വജ്രപ്രഹതോ ഽമുദാഗമേ; യഥാ ജലം ഗൈരികപർവതസ് തഥാ
46 കുണിന്ദ പുത്ര പ്രഹിതോ ഽപരദ്വിപഃ; ശുകം സസൂതാശ്വരഥം വ്യപോഥയത്
    തതോ ഽപതത് ക്രാഥ ശരാഭിദാരിതഃ; സഹേശ്വരോ വജ്രഹതോ യഥാ ഗിരിഃ
47 രഥീ ദ്വിപസ്ഥേന ഹതോ ഽപതച് ഛരൈഃ; ക്രാഥാധിപഃ പർവതജേന ദുർജയഃ
    സ വാജിസൂതേഷ്വ് അസനസ് തഥാപതദ്; യഥാ മഹാവാതഹതോ മഹാദ്രുമഃ
48 വൃകോ ദ്വിപസ്ഥം ഗിരിരാജവാസിനം; ഭൃശം ശരൈർ ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനത്
    തതോ വൃകം സാശ്വരഥം മഹാജവം; ത്വരംശ് ചതുർഭിശ് ചരണേ വ്യപോഥയത്
49 സ നാഗരാജഃ സനിയന്തൃകോ ഽപതത്; പരാഹതോ ബഭ്രു സുതേഷു ഭിർ ഭൃശം
    സ ചാപി ദേവാവൃധ സൂനുർ അർദിതഃ; പപാത നുന്നഃ സഹദേവ സൂനുനാ
50 വിഷാണ പോത്രാപരഗാത്രഘാതിനാ; ഗജേന ഹന്തും ശകുനേഃ കുണിന്ദജഃ
    ജഗാമ വേഗേന ഭൃശാർദയംശ് ച തം; തതോ ഽസ്യ ഗാന്ധാരപതിഃ ശിരോ ഽഹരത്
51 തതഃ ശതാനീക ഹതാ മഹാഗജാ; ഹയാ രഥാഃ പത്തിഗണാശ് ച താവകാഃ
    സുപർണവാതപ്രഹതാ യഥാ നഗാസ്; തഥാഗതാ ഗാം അവശാ വിചൂർണിതാഃ
52 തതോ ഽഭ്യവിധ്യദ് ബഹുഭിഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ; കുണിന്ദ പുത്രോ നകുലാത്മജം സ്മയൻ
    തതോ ഽസ്യ കായാൻ നിചകർത നാകുലിഃ; ശിരഃ ക്രുഷേണാംബുജ സംനിഭാനനം
53 തതഃ ശതാനീകം അവിധ്യദ് ആശുഗൈസ്; ത്രിഭിഃ ശിതൈഃ കർണസുതോ ഽർജുനം ത്രിഭിഃ
    ത്രിഭിശ് ച ഭീമം നകുലം ച സപ്തഭിർ; ജനാർദനം ദ്വാദശഭിശ് ച സായകൈഃ
54 തദ് അസ്യ കർമാതിമനുഷ്യ കർമണഃ; സമീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാഃ കുരവോ ഽഭ്യപൂജയൻ
    പരാക്രമജ്ഞാസ് തു ധനഞ്ജയസ്യ തേ; ഹുതോ ഽയം അഗ്നാവ് ഇതി തം തു മേനിരേ
55 തതഃ കിരീടീ പരവീര ഘാതീ; ഹതാശ്വം ആലോക്യ നരപ്രവീരം
    തം അഭ്യധാവദ് വൃഷസേനം ആഹവേ; സസൂതജസ്യ പ്രമുഖേ സ്ഥിതം തദാ
56 തം ആപതന്തം നരവീരം ഉഗ്രം; മഹാഹവേ ബാണസഹസ്രധാരിണം
    അഭ്യാപതത് കർണസുതോ മഹാരഥോ; യഥൈവ ചേന്ദ്രം നമുചിഃ പുരാതനേ
57 തതോ ഽദ്ഭുതേനൈക ശതേന പാർഥം; ശരൈർ വിദ്ധ്വാ സൂതപുത്രസ്യ പുത്രഃ
    നനാദ നാദം സുമഹാനുഭാവോ; വിദ്ധ്വേവ ശക്രം നമുചിഃ പുരാ വൈ
58 പുനഃ സ പാർഥം വൃഷസേന ഉഗ്രൈർ; ബാണൈർ അവിധ്യദ് ഭുജമൂലമധ്യേ
    തഥൈവ കൃഷ്ണം നവഭിഃ സമാർദയത്; പുനശ് ച പാർഥം ദശഭിഃ ശിതാഗ്രൈഃ
59 തതഃ കിരീടീ രണമൂർധ്നി കോപാത്; കൃത്വാ ത്രിശാഖാം ഭ്രുകുടിം ലലാടേ
    മുമോച ബാണാൻ വിശിഖാൻ മഹാത്മാ; വധായ രാജൻ സൂതപുത്രസ്യ സംഖ്യേ
60 വിവ്യാധ ചൈനം ദശഭിഃ പൃഷത്കൈർ; മർമസ്വ് അസക്തം പ്രസഭം കിരീടീ
    ചിച്ഛേദ ചാസ്യേഷ്വ് അസനം ഭുജൗ ച; ക്ഷുരൈർ ചതുർഭിഃ ശിര ഏവ ചോഗ്രൈഃ
61 സ പാർഥ ബാണാഭിഹതഃ പപാത; രഥാദ് വിബാഹുർ വിശിരാ ധരായാം
    സുപുഷ്പിതഃ പർണധരോ ഽതികായോ; വാതേരിതഃ ശാല ഇവാദ്രിശൃംഗാത്
62 തം പ്രേക്ഷ്യ ബാണാഭിഹതം പതന്തം; രഥാത് സുതം സൂതജഃ ക്ഷിപ്രകാരീ
    രഥം രഥേനാശു ജഗാമ വേഗാത്; കിരീടിനഃ പുത്ര ബധാഭിതപ്തഃ