മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം61

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം61

1 [സ്]
     തത്രാകരോദ് ദുഷ്കരം രാജപുത്രോ; ദുഃശാസനസ് തുമുലേ യുധ്യമാനഃ
     ചിച്ഛേദ ഭീമസ്യ ധനുഃ ക്ഷുരേണ; ഷഡ്ഭിഃ ശരൈഃ സാരഥിം അപ്യ് അവിധ്യത്
 2 തതോ ഽഭിനദ് ബഹുഭിഃ ക്ഷിപ്രം ഏവ; വരേഷുഭിർ ഭീമസേനം മഹാത്മാ
     സ വിക്ഷരൻ നാഗ ഇവ പ്രഭിന്നോ; ഗദാം അസ്മൈ തുമുലേ പ്രാഹിണോദ് വൈ
 3 തയാഹരദ് ദശ ധന്വന്തരാണി; ദുഃശാസനം ഭീമസേനഃ പ്രസഹ്യ
     തയാ ഹതഃ പതിതോ വേപമാനോ; ദുഃശാസനോ ഗദയാ വേഗവത്യാ
 4 ഹയാഃ സസൂതാശ് ച ഹതാ നരേന്ദ്ര; ചൂർണീകൃതശ് ചാസ്യ രതഃ പതന്ത്യാ
     വിധ്വസ്തവർമാഭരണാംബര സ്രഗ്; വിചേഷ്ടമാനോ ഭൃശവേദനാർതഃ
 5 തതഃ സ്മൃത്വാ ഭീമസേനസ് തരസ്വീ; സാപത്നകം യത് പ്രയുക്തം സുതൈസ് തേ
     രഥാദ് അവപ്ലുത്യ ഗതഃ സ ഭൂമൗ; യത്നേന തസ്മിൻ പ്രണിധായ ചക്ഷുഃ
 6 അസിം സമുദ്ധൃത്യ ശിതം സുധാരം; കണ്ഠേ സമാക്രമ്യ ച വേപമാനം
     ഉത്കൃത്യ വക്ഷഃ പതിതസ്യ ഭൂമാവ്; അഥാപിബച് ഛോണിതം അസ്യ കോഷ്ണം
     ആസ്വാദ്യ ചാസ്വാദ്യ ച വീക്ഷമാണഃ; ക്രുദ്ധോ ഽതിവേലം പ്രജഗാദ വാക്യം
 7 സ്തന്യസ്യ മാതുർ മധുസർപിഷോ വാ; മാധ്വീക പാനസ്യ ച സത്കൃതസ്യ
     ദിവ്യസ്യ വാ തോയരസസ്യ പാനാത്; പയോ ദധിഭ്യാം മഥിതാച് ച മുഖ്യാത്
     സർവേഭ്യ ഏവാഭ്യധികോ രസോ ഽയം; മതോ മമാദ്യാഹിത ലോഹിതസ്യ
 8 ഏവം ബ്രുവാണം പുനർ ആദ്രവന്തം; ആസ്വാദ്യ വൽഗന്തം അതിപ്രഹൃഷ്ടം
     യേ ഭീമസേനം ദദൃശുസ് തദാനീം; ഭയേന തേ ഽപി വ്യഥിതാ നിപേതുഃ
 9 യേ ചാപി തത്രാപതിതാ മനുഷ്യാസ്; തേഷാം കരേഭ്യഃ പതിതം ച ശസ്ത്രം
     ഭയാച് ച സഞ്ചുക്രുശുർ ഉച്ചകൈസ് തേ; നിമീലിതാക്ഷാ ദദൃശുശ് ച തൻ ന
 10 യേ തത്ര ഭീമം ദദൃശുഃ സമന്താദ്; ദൗഃശാസനം തദ്രുധിരം പിബന്തം
    സർവേ പലായന്ത ഭയാഭിപന്നാ; നായം മനുഷ്യ ഇതി ഭാഷമാണാഃ
11 ശൃണ്വതാം ലോകവീരാണാം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
    ഏഷ തേ രുധിരം കണ്ഠാത് പിബാമി പുരുഷാധമ
    ബ്രൂഹീദാനീം സുസംരബ്ധഃ പുനർ ഗൗർ ഇതി ഗൗർ ഇതി
12 പ്രമാണ കോട്യാം ശയനം കാലകൂടസ്യ ഭോജനം
    ദശനം ചാഹിഭിഃ കഷ്ടം ദാഹം ച ജതു വേശ്മനി
13 ദ്യൂതേന രാജ്യഹരണം അരണ്യേ വസതിശ് ച യാ
    ഇഷ്വസ്ത്രാണി ച സംഗ്രാമേഷ്വ് അസുഖാനി ച വേശ്മനി
14 ദുഃഖാന്യ് ഏതാനി ജാനീമോ ന സുഖാനി കദാ ചന
    ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ദൗരാത്മ്യാത് സപുത്രസ്യാ സദാ വയം
15 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വചനം രാജഞ് ജയം പ്രാപ്യ വൃകോദരഃ
    പുനർ ആഹ മഹാരാജ സ്മയംസ് തൗ കേശവാർജുനൗ
16 ദുഃശാസനേ യദ് രണേ സംശ്രുതം മേ; തദ് വൈ സർവം കൃതം അദ്യേഹ വീരൗ
    അദ്യൈവ ദാസ്യാമ്യ് അപരം ദ്വിതീയം; ദുര്യോധനം യജ്ഞപശും വിശസ്യാ
    ശിരോമൃദിത്വാ ച പദാ ദുരാത്മനഃ; ശാന്തിം ലപ്സ്യേ കൗരവാണാം സമക്ഷം
17 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം പ്രഹൃഷ്ടോ; നനാദ് അചോച്ചൈ രുധിരാർദ്രഗാത്രഃ
    നനർത ചൈവാതിബലോ മഹാത്മാ; വൃത്രം നിഹത്യേവ സഹസ്രനേത്രഃ