മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം60

1 [സ്]
     തതഃ കർണഃ കുരുഷു പ്രദ്രുതേഷു; വരൂഥിനാ ശ്വേതഹയേന രാജൻ
     പാഞ്ചാല പുത്രാൻ വ്യധമത് സൂതപുത്രോ; മഹേഷുഭിർ വാത ഇവാഭ്രസംഘാൻ
 2 സൂതം രഥാദ് അജ്ഞലികേന പാത്യ; ജഘാന ചാശ്വാഞ് ജനമേജയസ്യ
     ശതാനീകം സുത സോമം ച ഭല്ലൈർ; അവാകിരദ് ധനുഷീ ചാപ്യ് അകൃന്തത്
 3 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം നിർബിഭേദാഥ ഷഡ്ഭിർ; ജഘാന ചാശ്വം ദക്ഷിണം തസ്യ സംഖ്യേ
     ഹത്വാ ചാശ്വാൻ സാത്യകേഃ സൂതപുത്രഃ; കൈകേയ പുത്രം ന്യവധീദ് വിശോകം
 4 തം അഭ്യധാവൻ നിഹതേ കുമാരേ; കൈകേയ സേനാപതിർ ഉഗ്രധന്വാ
     ശരൈർ വിഭിന്നം ഭൃശം ഉഗ്രവേഗൈഃ; കർണാത്മജം സോ ഽഭ്യഹനത് സുഷേണം
 5 തസ്യാർധ ചന്ദ്രൈസ് ത്രിഭിർ ഉച്ചകർത; പ്രസഹ്യ ബാഹൂ ച ശിരശ് ച കർണഃ
     സ സ്യന്ദനാദ് ഗാം അപതദ് ഗതാസുഃ; പരശ്വധൈഃ ശാല ഇവാവരുഗ്ണഃ
 6 ഹതാശ്വം അഞ്ജോ ഗതിഭിഃ സുഷേണഃ; ശിനിപ്രവീരം നിശിതൈഃ പൃഷത്കൈഃ
     പ്രച്ഛാദ്യ നൃത്യന്ന് ഇവ സൗതി പുത്രഃ; ശൈനേയ ബാണാഭിഹതഃ പപാത
 7 പുത്രേ ഹതേ ക്രോധപരീത ചേതാഃ; കർണഃ ശിനീനാം ഋഷഭം ജിഘാംസുഃ
     ഹതോ ഽസി ശൈനേയ ഇതി ബ്രുവൻ സ; വ്യവാസൃജദ് ബാണം അമിത്രസാഹം
 8 സ തസ്യ ചിച്ഛേദ ശരം ശിഖണ്ഡീ; ത്രിഭിസ് ത്രിഭിശ് ച പ്രതുതോദ കർണം
     ശിഖണ്ഡിനഃ കർമുകം സ ധ്വജം ച; ഛിത്ത്വാ ശരാഭ്യാം അഹനത് സുജാതം
 9 ശിഖണ്ഡിനം ഷഡ്ഭിർ അവിധ്യദ് ഉഗ്രോ; ദാന്തോ ധർഷ്ടദ്യുമ്ന ശിരശ് ചകർത
     അഥാഭിനത് സുത സോമം ശരേണ; സ സംശിതേനാധിരഥിർ മഹാത്മാ
 10 അഥാക്രന്ദേ തുമുലേ വർതമാനേ; ധാർഷ്ടദ്യുമ്നേ നിഹതേ തത്ര കൃഷ്ണഃ
    അപാഞ്ചാല്യം ക്രിയതേ യാഹി പാർഥ; കർണം ജഹീത്യ് അബ്രവീദ് രാജസിംഹ
11 തതഃ പ്രഹസ്യാശു നരപ്രവീരോ; രഥം രഥേനാധിരഥേർ ജഗാമ
    ഭയേ തേഷാം ത്രാണം ഇച്ഛൻ സുബാഹുർ; അഭ്യാഹതാനാം രഥരൂഥപേന
12 വിസ്ഫാര്യ ഗാണ്ഡീവം അഥോഗ്ര ഘോഷം; ജ്യയാ സമാഹത്യ തലേ ഭൃശം ച
    ബാണാന്ധ കാരം സഹസൈവ കൃത്വാ; ജഘാന നാഗാശ്വരഥാൻ നരാംശ് ച
13 തം ഭീമസേനോ ഽനു യയൗ രഥേന; പൃഷ്ഠേ രക്ഷൻ പാണ്ഡവം ഏകവീരം
    തൗ രാജപുത്രൗ ത്വരിതൗ രഥാഭ്യാം; കർണായ യാതാവ് അരിഭിർ വിമുക്തൗ
14 അത്രാന്തരേ സുമഹത് സൂതപുത്രശ്; ചക്രേ യുദ്ധം സോമകാൻ സമ്പ്രമൃദ്നൻ
    രഥാശ്വമാതംഗഗണാഞ് ജഘാന; പ്രച്ഛാദയാം ആസ ദിശഃ ശരൈശ് ച
15 തം ഉത്തമൗജാ ജനമേജയശ് ച; ക്രുദ്ധൗ യുധാമന്യുശിഖണ്ഡിനൗ ച
    കർണം വിനേദുഃ സഹിതാഃ പൃഷത്കൈഃ; സംമർദമാനാഃ സഹ പാർഷതേന
16 തേ പഞ്ച പാഞ്ചാല രഥാഃ സുരൂപൈർ; വൈകർതനം കർണം അഭിദ്രവന്തഃ
    തസ്മാദ് രഥാച് ച്യാവയിതും ന ശേകുർ; ധൈര്യാത് കൃതാത്മാനം ഇവേന്ദ്രിയാണി
17 തേഷാം ധനൂംഷി ധ്വജവാജി സൂതാംസ്; തൂണം പതാകാശ് ച നികൃത്യ ബാണൈഃ
    താൻ പഞ്ചഭിഃ സ ത്വ് അഹനത് പൃഷത്കൈഃ; കർണസ് തതഃ സിംഹ ഇവോന്നനാദ
18 തസ്യാസ്യതസ് താൻ അഭിനിഘ്നതശ് ച; ജ്യാ ബാണഹസ്തസ്യ ധനുഃ സ്വനേന
    സാദ്രി ദ്രുമാ സ്യാത് പൃഥിവീ വിശീർണാ; ഇത്യ് ഏവ മത്വാ ജനതാ വ്യഷീദത്
19 സ ശക്രചാപപ്രതിമേന ധന്വനാ; ഭൃശാതതേനാധിരഥിഃ ശരാൻ സൃജൻ
    ബഭൗ രണേ ദീപ്തമരീചി മണ്ഡലോ; യഥാംശു മാലീ പരിവൃഷവാംസ് തഥാ
20 ശിഖണ്ഡിനം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനച്; ഛിതൈഃ ശരൈഃ ഷഡ്ഭിർ അഥോത്തമൗജസം
    ത്രിഹിർ യുധാമന്യും അവിധ്യദ് ആശുഗൈസ്; ത്രിഭിസ് ത്രിഭിഃ സോമക പാർഷതാത്മജൗ
21 പരാജിതാഃ പഞ്ച മഹാരഥാസ് തു തേ; മഹാഹവേ സൂത സൂതേന മാരിഷ
    നിരുദ്യമാസ് തസ്ഥുർ അമിത്രമർദനാ; യഥേന്ദ്രിയാർഥാത്മവതാ പരാജിതാഃ
22 നിമജ്ജതസ് താൻ അഥ കർണ സാഗരേ; വിപന്നനാവോ വണിജോ യഥാർണവേ
    ഉദ്ദധ്രിരേ നൗഭിർ ഇവാർണവാദ് രഥൈഃ; സുകൽപിതൈർ ദ്രൗപദിജാഃ സ്വമാതുലാൻ
23 തതഃ ശിനീനാം ഋഷബഃ ശിതൈഃ ശരൈർ; നികൃത്യ കർണ പ്രഹിതാൻ ഇഷൂൻ ബഹൂൻ
    വിദാര്യ കർണം നിശിതൈർ അയോ മയൈസ്; തവാത്മജം ജ്യേഷ്ഠം അവിധ്യദ് അഷ്ടഭിഃ
24 കൃപോ ഽഥ ഭോജശ് ച തവാത്മജസ് തഥാ; സ്വയം ച കർണോ നിശിതൈർ അതാഡയത്
    സ തൈശ് ചതുർഭിർ യുയുധേ യദൂത്തമോ; ദിഗ് ഈശ്വരൈർ ദൈത്യ പതിർ യഥാതഥാ
25 സമാനതേനേഷ്വ് അസനേന കൂജതാ; ഭൃശാതതേനാമിത ബാണവർഷിണാ
    ബഭൂവ ദുർധർഷതരഃ സ സാത്യകിഃ; ശരൻ നഭോ മധ്യഗതോ യഥാ രവിഃ
26 പുനഃ സമാസാദ്യ രഥാൻ സുദംശിതാഃ; ശിനിപ്രവീരം ജുഗുപുഃ പരന്തപഃ
    സമേത്യ പാഞ്ചാല രഥാ മഹാരണേ; മരുദ്ഗണാഃ ശക്രം ഇവാരി നിഗ്രഹേ
27 തതോ ഽഭവദ് യുദ്ധം അതീവ ദാരുണം; തവാഹിതാനാം തവ സൈനികൈഃ സഹ
    രഥാശ്വമാതംഗവിനാശനം തഥാ; യഥാ സുരാണാം അസുരൈഃ പുരാഭവത്
28 രഥദ്വിപാ വാജിപദാതയോ ഽപി വാ; ഭ്രമന്തി നാനാവിധ ശസ്ത്രവൃഷ്ടിതാഃ
    പരസ്പരേണാഭിഹതാശ് ച ചസ്ഖലുർ; വിനേദുർ ആർതാ വ്യസവോ ഽപതന്ത ച
29 തഥാഗതേ ഭീമ ഭീസ് തവാത്മജഃ; സസാര രാജാവരജഃ കിരഞ് ശരൈഃ
    തം അഭ്യധാവത് ത്വരിതോ വൃകോദരോ; മഹാരുരും സിംഹ ഇവാഭിപേതിവാൻ
30 തതസ് തയോർ യുദ്ധം അതീതമാനുഷം; പ്രദീവ്യതോഃ പ്രാണദുരോദരേ ഽഭവത്
    പരസ്പരേണാഭിനിവിഷ്ട രോഷയോർ; ഉദഗ്രയോഃ ശംബര ശക്രയോർ യഥാ
31 ശരൈഃ ശരീരാന്തകരൈഃ സുതേജനൈർ; നിജഘ്നതുസ് താവ് ഇതരേതരം ഭൃശം
    സകൃത് പ്രഭിന്നാവ് ഇവ വാശിതാന്തരേ; മഹാഗജൗ മന്മഥ സക്തചേതസൗ
32 തവാത്മജസ്യാഥ വൃകോദരസ് ത്വരൻ; ധനുഃ ക്ഷുരാഭ്യാം ധ്വജം ഏവ ചാച്ഛിനത്
    ലലാടം അപ്യ് അസ്യ ബിഭേദ പത്രിണാ; ശിരശ് ച കായാത് പ്രജഹാര സാരഥേഃ
33 സ രാജപുത്രോ ഽന്യദ് അവാപ്യ കാർമുകം; വൃകോദരം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനത്
    സ്വയം നിയച്ഛംസ് തുരഗാൻ അജിഹ്മഗൈഃ; ശരൈശ് ച ഭീമം പുനർ അഭ്യവീവൃഷത്