മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം59

1 [സ്]
     തം തു യാന്തം മഹാവേഗൈർ അശ്വൈഃ കപിവരധ്വജം
     യുദ്ധായാഭ്യദ്രവൻ വീരാഃ കുരൂണാം നവതീ രഥാഃ
     പരിവവ്രുർ നരവ്യാഘ്രാ നരവ്യാഘ്രം രണേ ഽർജുനം
 2 കൃഷ്ണഃ ശ്വേതാൻ മഹാവേഗാൻ അശ്വാൻ കനകഭൂഷണാൻ
     മുക്താജാലപ്രതിച്ഛന്നാൻ പ്രൈഷീത് കർണ രഥം പ്രതി
 3 തതഃ കർണ രഥം യാന്തം അരീൻ ഘ്നന്തം ധനഞ്ജയം
     ബാണവർഷൈർ അഭിഘ്നന്തഃ സംശപ്തക രഥാ യയുഃ
 4 ത്വരമാണാംസ് തു താൻ സർവാൻ സസൂതേഷ്വ് അസന ധ്വജാൻ
     ജഘാന നവതിം വീരാൻ അർജുനോ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
 5 തേ ഽപതന്ത ഹതാ ബാണൈർ നാനാരൂപൈഃ കിരീടിനാ
     സവിമാനാ യഥാ സിദ്ധാഃ സ്വർഗാത് പുണ്യക്ഷയേ തഥാ
 6 തതഃ സരഥ നാഗാശ്വാഃ കുരവഃ കുരുസത്തമ
     നിർഭയാ ഭരതശ്രേഷ്ഠം അഭ്യവർതന്ത ഫൽഗുനം
 7 തദ് ആയസ്തം അമുക്താസ്ത്രം ഉദീർണവരവാരണം
     പുത്രാണാം തേ മഹത് സൈന്യം സമരൗത്സീദ് ധനഞ്ജയഃ
 8 ശക്ത്യൃഷ്ടി തോമരപ്രാസൈർ ഗദാ നിസ്ത്രിംശസായകൈഃ
     പ്രാച്ഛാദയൻ മഹേഷ്വാസാഃ കുരവഃ കുരുനന്ദനം
 9 താം കുരൂണാം പ്രവിതതാം ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം സമുദ്യതാം
     വ്യധമത് പാണ്ഡവോ ബാണൈസ് തമഃ സൂര്യ ഇവാംശുഭിഃ
 10 തതോ മ്ലേച്ഛാഃ സ്ഥിതൈർ മത്തൈസ് ത്രയോദശ ശതൈർ ഗജൈഃ
    പാർശ്വതോ ഽഭ്യഹനൻ പാർഥം തവ പുത്രസ്യ ശാസനാത്
11 കർണിനാലീകനാരാചൈസ് തോമരൈഃ പ്രാസശക്തിഭിഃ
    കമ്പനൈർ ഭിണ്ഡിപാലൈശ് ച രഥസ്ഥം പാർഥം ആർദയൻ
12 താം അസ്ത്രവൃഷ്ടിം പ്രഹിതാം ദ്വിപസ്ഥൈർ യവനൈഃ സ്മയൻ
    ചിച്ഛേദ നിശിതൈർ ഭല്ലൈർ അർധചന്ദ്രൈശ് ച ഫൽഗുനഃ
13 അഥ താൻ ദ്വിരദാൻ സർവാൻ നാനാ ലിംഗൈർ മഹാശരൈഃ
    സപതാകാൻ സഹാരോഹാൻ ഗിരീൻ വജ്രൈർ ഇവാഭിനത്
14 തേ ഹേമപുംഖൈർ ഇഷുഭിർ ആചിതാ ഹേമമാലിനഃ
    ഹതാഃ പേതുർ മഹാനാഗാഃ സാഗ്നിജ്വാലാ ഇവാദ്രയഃ
15 തതോ ഗാണ്ഡീവനിർഘോഷോ മഹാൻ ആസീദ് വിശാം പതേ
    സ്തനതാം കൂജതാം ചൈവ മനുഷ്യഗജവാജിനാം
16 കുഞ്ജരാശ് ച ഹതാ രാജൻ പ്രാദ്രവംസ് തേ സമന്തതഃ
    അശ്വാംശ് ച പര്യധാവന്ത ഹതാരോഹാ ദിശോ ദശ
17 രഥാ ഹീനാ മഹാരാജ രഥിഭിർ വാജിഭിസ് തഥാ
    ഗന്ധർവനഗരാകാരാ ദൃശ്യന്തേ സ്മ സഹസ്രശഃ
18 അശ്വാരോഹാ മഹാരാജ ധാവമാനാസ് തതസ് തതഃ
    തത്ര തത്രൈവ ദൃശ്യന്തേ പതിതാഃ പാർഥ സായകൈഃ
19 തസ്മിൻ ക്ഷണേ പാണ്ഡവസ്യ ബാഹ്വോർ ബലം അദൃശ്യത
    യത് സാദിനോ വാരണാംശ് ച രഥാംശ് ചൈകോ ഽജയദ് യുധി
20 തതസ് ത്ര്യംഗേണ മഹതാ ബലേന ഭരതർഷഭ
    ദൃഷ്ട്വാ പരിവൃതം രാജൻ ഭീമസേനഃ കിരീടിനം
21 ഹതാവശേഷാൻ ഉത്സൃജ്യ ത്വദീയാൻ കതി ചിദ് രഥാൻ
    ജവേനാഭ്യദ്രവദ് രാജൻ ധനഞ്ജയരഥം പ്രതി
22 തതസ് തത് പ്രാദ്രവത് സൈന്യം ഹതഭൂയിഷ്ഠം ആതുരം
    ദൃഷ്ട്വാ യദ് അർജുനം ഭീമോ ജഗാമ ഭ്രാതരം പ്രതി
23 ഹതാവശിഷ്ടാംസ് തുരഗാൻ അർജുനേന മഹാജവാൻ
    ഭീമോ വ്യധമദ് അഭ്രാന്തോ ഗദാപാണിർ മഹാഹവേ
24 കാലരാത്രിം ഇവാത്യുഗ്രാം നരനാഗാശ്വഭോജനാം
    പ്രാകാരാട്ട പുരദ്വാര ദാരണീം അതിദാരുണാം
25 തതോ ഗദാം നൃനാഗാശ്വേഷ്വ് ആശു ഭീമോ വ്യവാസൃജത്
    സാ ജഘാന ബഹൂൻ അശ്വാൻ അശ്വാരോഹാംശ് ച മാരിഷ
26 കാംസ്യായസ തനുത്രാംസ് താൻ നരാൻ അശ്വാംശ് ച പാണ്ഡവഃ
    പോഥയാം ആസ ഗദയാ സശബ്ദഹ്ം തേ ഽപതൻ ഹതാഃ
27 ഹത്വാ തു തദ് ഗജാനീകം ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    പുനഃ സ്വരഥം ആസ്ഥായ പൃഷ്ഠതോ ഽർജുനം അന്വഗാത്
28 ഹതം പരാങ്മുഖ പ്രായം നിരുത്സാഹം പരം ബലം
    വ്യാലംബത മഹാരാജ പ്രായശഃ ശസ്ത്രവേഷ്ടിതം
29 വിലംബമാനം തത് സൈന്യം അപ്രഗൽഭം അവസ്ഥിതം
    ദൃഷ്ട്വാ പ്രാച്ഛാദയദ് ബാണൈർ അർജുനഃ പ്രാണതാപനൈഃ
30 തതഃ കുരൂണാം അഭവദ് ആർതനാദോ മഹാമൃധേ
    രഥാശ്വനാഗാസു ഹരൈർ വധ്യതാം അർജുനേഷുഭിഃ
31 ഹാഹാകൃതം ഭൃശം തസ്ഥൗ ലീയമാനം പരസ്പരം
    അലാതചക്രവത് സൈന്യം തദാബ്ഭ്രമത താവകം
32 ആദീപ്തം തവ തത് സൈന്യം ശരൈശ് ഛിന്നതനുച് ഛദം
    ആസീത് സ്വശോണിത ക്ലിന്നം ഫുല്ലാശോക വനം യഥാ
33 തദ് ദൃഷ്ട്വാ കുരവസ് തത്ര വിക്രാന്തം സവ്യസാചിനഃ
    നിരാശാഃ സമപദ്യന്ത സർവേ കർണസ്യ ജീവിതേ
34 അവിഷഹ്യം തു പാർഥസ്യ ശരസമ്പാതം ആഹവേ
    മത്വാ ന്യവർതൻ കുരവോ ജിതാ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
35 തേ ഹിത്വാ സമരേ പാർഥം വധ്യമാനാശ് ച സായകൈഃ
    പ്രദുദ്രുവുർ ദിശോ ഭീതാശ് ചുക്രുശുശ് ചാപി സൂതജം
36 അഭ്യദ്രവത താൻ പാർഥഃ കിരഞ് ശരശതാൻ ബഹൂൻ
    ഹർഷയൻ പാണ്ഡവാൻ യോധാൻ ഭീമസേനപുരോഗമാൻ
37 പുത്രാസ് തു തേ മഹാരാജ ജഗ്മുഃ കർണ രഥം പ്രഥി
    അഗാധേ മജ്ജതാം തേഷാം ദ്വീപഃ കർണോ ഽഭവത് തദാ
38 കുരവോ ഹി മഹാരാജ നിർവിഷാഃ പന്നഗാ ഇവ
    കർണം ഏവോപലീയന്ത ഭയാദ് ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
39 യഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മൃത്യോർ ഭീതാനി ഭാരത
    ധർമം ഏവോപലീയന്തേ കർമവന്തി ഹി യാനി ച
40 തഥാ കർണം മഹേഷ്വാസം പുത്രാസ് തവ നരാധിപ
    ഉപാലീയന്ത സന്ത്രാസാത് പാണ്ഡവസ്യമഹാത്മനഃ
41 താഞ് ശോണിതപരിക്ലിന്നാൻ വിഷമസ്ഥാഞ് ശരാതുരാൻ
    മാ ഭൈഷ്ടേത്യ് അബ്രവീത് കർണോ ഹ്യ് അഭിതോ മാം ഇതേതി ച
42 സംഭഗ്നം ഹി ബലം ദൃഷ്ട്വാ ബലാത് പാർഥേന താവകം
    ധനുർ വിസ്ഫാരയൻ കർണസ് തസ്ഥൗ ശത്രുജിഘാംസയാ
    പാഞ്ചാലാൻ പുനർ ആധാവത് പശ്യതഃ സവ്യസാചിനഃ
43 തതഃ ക്ഷണേന ക്ഷിതിപാഃ ക്ഷതജപ്രതിമേക്ഷണാഃ
    കർണം വവർഷുർ ബാണൗഘൈർ യഥാ മേഘാ മഹീധരം
44 തതഃ ശരസഹസ്രാണി കർണ മുക്താനി മാരിഷ
    വ്യയോജയന്ത പാഞ്ചാലാൻ പ്രാണൈഃ പ്രാണഭൃതാം വര
45 തതോ രണോ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം വിശാം പതേ
    വധ്യതാം സൂതപുത്രേണ മിത്രാർഥേ ഽമിത്രഘാതിനാം