മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം58

1 [സ്]
     രാജൻ കുരൂണാം പ്രവരൈർ ബലൈർ ഭീമം അഭിദ്രുതം
     മജ്ജന്തം ഇവ കൗന്തേയം ഉജ്ജിഹീർഷുർ ധനഞ്ജയഃ
 2 വിമൃദ്യ സൂതപുത്രസ്യ സേനാം ഭാരത സായകൈഃ
     പ്രാഹിണോൻ മൃത്യുലോകായ പരവീരാൻ ധനഞ്ജയഃ
 3 തതോ ഽസ്യാംബരം ആവൃത്യ ശരജാലാനി ഭാഗശഃ
     അദൃശ്യന്ത തഥാന്യേ ച നിഘ്നന്തസ് തവ വാഹിനീം
 4 സ പക്ഷിസംഘാചരിതം ആകാശം പൂരയഞ് ശരൈഃ
     ധനഞ്ജയോ മഹാരാജ കുരൂണാം അന്തകോ ഽഭവത്
 5 തതോ ഭല്ലൈഃ ക്ഷുരപ്രൈശ് ച നാരാചൈർ നിർമലൈർ അപി
     ഗാത്രാണി പ്രാക്ഷിണോത് പാർഥഃ ശൈരാംസി ച ചകർത ഹ
 6 ഛിന്നഗാത്രൈർ വികവചൈർ വിശിരസ്കൈഃ സമന്തതഃ
     പതിതൈശ് ചപതദ്ഭിശ് ച യോധൈർ ആസീത് സമാവൃതം
 7 ധനഞ്ജയ ശരാഭ്യസ്തൈഃ സ്യന്ദനാശ്വനരദ്വിപൈഃ
     രണഭൂമിർ അഭൂദ് രാജൻ മഹാവൈതരണീ യഥാ
 8 ഇഷാ ചക്രാക്ഷഭംഗൈശ് ച വ്യശ്വൈഃ സാശ്വൈശ് ച യുധ്യതാം
     സസൂതൈർ ഹതസൂതൈശ് ച രഥൈഃ സ്തീർണാഭവൻ മഹീ
 9 സുവർണവർമ സംനാഹൈർ യോധൈഃ കനകഭൂഷണൈഃ
     ആസ്ഥിതാഃ കൃതവർമാണോ ഭദ്രാ നിത്യമദാ ദ്വിപാഃ
     ക്രുദ്ധാഃ ക്രുദ്ധൈർ മഹാമാത്രൈഃ പ്രേഷിതാർജുനം അഭ്യയുഃ
 10 ചതുഃശതാഃ ശരവർഷൈർ ഹതാഃ പേതുഃ കിരീടിനാ
    പര്യസ്താനീവ ശൃംഗാണി സസത്ത്വാനി മഹാഗിരേഃ
11 ധനഞ്ജയ ശരാഭ്യസ്തൈഃ സ്തീർണാ ഭൂർ വരവാരണൈഃ
    അഭിപേദേ ഽർജുന രഥോ ഘനാൻ ഭിന്ദന്നിവാംശുമാൻ
12 ഹതൈർ ഗജമനുഷ്യാശ്വൈർ ഭഗ്നൈശ് ച ബഹുധാ രഥൈഃ
    വിശസ്ത്ര പത്രകവചൈർ യുദ്ധശൗണ്ഡൈർ ഗതാസുഭിഃ
    അപവിദ്ധായുധൈർ മാർഗഃ സ്തീർണോ ഽഭൂത് ഫൽഗുനേന വൈ
13 വ്യസ്ഫൂർജയച് ച ഗാണ്ഡീവം സുമഹദ് ഭൈരവസ്വനം
    ഘോരോ വജ്രവിനിഷ്പേഷഃ സ്തനയിത്നോർ ഇവാംബരേ
14 തതഃ പ്രദീര്യത ചമൂർ ധനഞ്ജയ ശരാഹതാ
    മഹാവാതസമാവിദ്ധാ മഹാനൗർ ഇവ സാഗരേ
15 നാനാരൂപാഃ പ്രഹരണാഃ ശരാ ഗാണ്ഡീവചോദിതാഃ
    അലാതോൽകാശനി പ്രഖ്യാസ് തവ സൈന്യം വിനിർദഹൻ
16 മഹാഗിരൗ വേണുവനം നിശി പ്രജ്വലിതം യഥാ
    തഥാ തവ മഹത് സൈന്യം പ്രാസ്ഫുരച് ഛരപീഡിതം
17 സമ്പിഷ്ട ദഗ്ധവിധ്വസ്തം തവ സൈന്യം കിരീടിനാ
    ഹതമ്പ്രവിഹതം ബാണൈഃ സർവതഃ പ്രദ്രുതം ദിശഃ
18 മഹാവനേ മൃഗഗണാ ദാവാഗ്നിഗ്രസിതാ യഥാ
    കുരവഃ പര്യവർതന്ത നിർദഗ്ധാഃ സവ്യസാചിനാ
19 ഉത്സൃജ്യ ഹി മഹാബാഹും ഭീമസേനം തദാ രണേ
    ബലം കുരൂണാം ഉദ്വിഗ്നം സർവം ആസീത് പരാങ്മുഖം
20 തതഃ കുരുഷു ഭഗ്നേഷു ബീഭത്സുർ അപരാജിതഃ
    ഭീമസേനം സമാസാദ്യ മുഹൂർതം സോ ഽഭ്യവർതത
21 സമാഗമ്യ സ ഭീമേന മന്ത്രയിത്വാ ച ഫൽഗുനഃ
    വിശല്യം അരുജം ചാസ്മൈ കഥയിത്വാ യുധിഷ്ഠിരം
22 ഭീമസേനാഭ്യനുജ്ഞാതസ് തതഃ പ്രായാദ് ധനഞ്ജയഃ
    നാദയൻ രഥഘോഷേണ പൃഥിവീം ദ്യാം ച ഭാരത
23 തതഃ പരിവൃതോ ഭീമൈർ ദശഭിഃ ശത്രുപുംഗവൈഃ
    ദുഃശാസനാദ് അവരജൈസ് തവ പുത്രൈർ ധനഞ്ജയഃ
24 തേ തം അഭ്യർദയൻ ബാണൈർ ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
    ആതതേഷ്വ് അസനാഃ ക്രൂരാ നൃത്യന്ത ഇവ ഭാരത
25 അപസവ്യാംസ് തു താംശ് ചക്രേ രഥേന മധുസൂദനഃ
    തതസ് തേ പ്രാദ്രവഞ് ശൂരാഃ പരാങ്മുഖ രഥേ ഽർജുനേ
26 തേഷാം ആപതതാം കേതൂൻ രഥാംശ് ചാപാനി സായകാൻ
    നാരാചൈർ അർധചന്ദ്രൈശ് ച ക്ഷിപ്രം പാർഥോ ന്യപാതയത്
27 അഥാന്യൈർ ദശഭിർ ഭല്ലൈഃ ശിരാംസ്യ് ഏഷാം ന്യപാതയത്
    രോഷസംരക്ത നേത്രാണി സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠാനി ഭൂതലേ
    താനി വക്ത്രാണി വിബഭുർ വ്യോമ്നി താരാഗണാ ഇവ
28 താംസ് തു ഭല്ലൈർ മഹാവേഗൈർ ദശഭിർ ദശ കൗരവാൻ
    രുക്മാംഗദാൻ രുക്മപുംഖൈർ വിദ്ധ്വാ പ്രായാദ് അമിത്രഹാ