Jump to content

മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം67

1 [സ്]
     അഥാബ്രവീദ് വാസുദേവോ രഥസ്ഥോ; രാധേയ ദിഷ്ട്യാ സ്മരസീഹ ധർമം
     പ്രായേണ നീചാ വ്യസനേഷു മഗ്നാ; നിന്ദന്തി ദൈവം കുകൃതം ന തത് തത്
 2 യദ് ദ്രൗപദീം ഏകവസ്ത്രാം സഭായാം; ആനായ്യ ത്വം ചൈവ സുയോധനശ് ച
     ദുഃശാസനഃ ശകുനിഃ സൗബലശ് ച; ന തേ കർണ പ്രത്യഭാത് തത്ര ധർമഃ
 3 യദാ സഭായാം കൗന്തേയം അനക്ഷജ്ഞം യുധിഷ്ഠിരം
     അക്ഷജ്ഞഃ ശകുനിർ ജേതാ തദാ ധർമഃ ക്വ തേ ഗതഃ
 4 യദാ രജസ്വലാം കൃഷ്ണാം ദുഃശാസന വശേ സ്ഥിതാം
     സഭായാം പ്രാഹസഃ കർണ ക്വ തേ ധർമസ് തദാ ഗതഃ
 5 രാജ്യലുബ്ധഃ പുനഃ കർണ സമാഹ്വയസി പാണ്ഡവം
     ഗാന്ധാരരാജം ആശ്രിത്യ ക്വ തേ ധർമസ് തദാ ഗതഃ
 6 ഏവം ഉക്തേ തു രാധേയേ വാസുദേവേന പാണ്ഡവം
     മന്യുർ അഭ്യാവിശത് തീവ്രഃ സ്മൃത്വാ തത് തദ് ധനഞ്ജയം
 7 തസ്യാ ക്രോധേന സർവേഭ്യഃ സ്രോതോഭ്യസ് തേജസോ ഽർചിഷഃ
     പ്രാദുരാസൻ മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
 8 തം സമീക്ഷ്യ തതഃ കർണോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണ ധനഞ്ജയം
     അഭ്യവർഷത് പുനർ യത്നം അകരോദ് രഥസർജനേ
     തദ് അസ്ത്രം അസ്ത്രേണാവാര്യ പ്രജഹാരാസ്യ പാണ്ഡവഃ
 9 തതോ ഽന്യദ് അസ്ത്രം കൗന്തേയോ ദയിതം ജാതവേദസഃ
     മുമോച കർണം ഉദ്ദിശ്യ തത് പ്രജജ്വാല വൈ ഭൃശം
 10 വാരുണേന തതഃ കർണഃ ശമയാം ആസ പാവകം
    ജീമൂതൈശ് ച ദിശഃ സർവാശ് ചക്രേ തിമിരദുർദിനാഃ
11 പാണ്ഡവേയസ് ത്വ് അസംഭ്രാന്തോ വായവ്യാസ്ത്രേണ വീര്യവാൻ
    അപോവാഹ തദാഭ്രാണി രാധേയസ്യ പ്രപശ്യതഃ
12 തം ഹസ്തികക്ഷ്യാ പ്രവരം ച ബാണൈഃ; സുവർണമുക്താ മണിവജ്ര മൃഷ്ടം
    കാലപ്രയത്നോത്തമ ശിൽപിയത്നൈഃ; കൃതം സുരൂപം വിതമസ്കം ഉച്ചൈഃ
13 ഊർജഃ കരം തവ സൈന്യസ്യ നിത്യം; അമിത്രവിത്രാസനം ഈഡ്യ രൂപം
    വിഖ്യാതം ആദിത്യസമസ്യ ലോകേ; ത്വിഷാ സമം പാവകഭാനു ചന്ദ്രൈഃ
14 തതഃ ക്ഷുരേണാധിരഥേഃ കിരീടീ; സുവർണപുംഖേന ശിതേന യത്തഃ
    ശ്രിയാ ജ്വലന്തം ധ്വജം ഉന്മമാഥ; മഹാരഥസ്യാധിരഥേർ മഹാത്മാ
15 യശശ് ച ധർമശ് ച ജയശ് ച മാരിഷ; പ്രിയാണി സർവാണി ച തേന കേതുനാ
    തദാ കുരൂണാം ഹൃദയാനി ചാപതൻ; ബഭൂവ ഹാഹേതി ച നിസ്വനോ മഹാൻ
16 അഥ ത്വരൻ കർണവധായ പാണ്ഡവോ; മഹേന്ദ്രവജ്രാനല ദണ്ഡസംനിഭം
    ആദത്ത പാർഥോ ഽഞ്ജലികം നിഷംഗാത്; സഹസ്രരശ്മേർ ഇവ രശ്മിം ഉത്തമം
17 മർമച് ഛിദം ശോണിതമാംസദിഗ്ധം; വൈശ്വാനരാർക പ്രതിമം മഹാർഹം
    നരാശ്വനാഗാസു ഹരം ത്ര്യരത്നിം; ഷഡ് വാജം അജ്ഞോ ഗതിം ഉഗ്രവേഗം
18 സഹസ്രനേത്രാശനി തുല്യതേജസം; സമാനക്രവ്യാദം ഇവാതിദുഃസഹം
    പിനാക നാരായണ ചക്രസംനിഭം; ഭയങ്കരം പ്രാണഭൃതാം വിനാശനം
19 യുക്ത്വാ മഹാസ്ത്രേണ പരേണ മന്ത്രവിദ്; വികൃഷ്യ ഗാണ്ഡീവം ഉവാച സസ്വനം
    അയം മഹാസ്ത്രോ ഽപ്രതിമോ ധൃതഃ ശരഃ; ശരീരഭിച് ചാസു ഹരശ് ച ദുർഹൃദഃ
20 തപോ ഽസ്തി തപ്തം ഗുരവശ് ച തോഷിതാ; മയാ യദ് ഇഷ്ടം സുഹൃദാം തഥാ ശ്രുതം
    അനേന സത്യേന നിഹന്ത്വ് അയം ശരഃ; സുദംശിതഃ കർണം അരിം മമാജിതഹ്
21 ഇത്യ് ഊച്ചിവാംസ് തം സാ മുമോച ബാണം; ധനഞ്ജയഃ കർണവധായ ഘോരം
    കൃത്യാം അഥർവാംഗിരസീം ഇവോഗ്രാം; ദീപ്താം അസഹ്യാം യുധി മൃത്യുനാപി
22 ബ്രുവൻ കിരീടീ തം അതിപ്രഹൃഷ്ടോ; അയം ശരോ മേ വിജയാവഹോ ഽസ്തു
    ജിഘാംസുർ അർകേന്ദുസമ പ്രഭാവഃ; കർണം സമാപ്തിം നയതാം യമായ
23 തേനേഷു വര്യേണ കിരീടമാലീ; പ്രഹൃഷ്ടരൂപോ വിജയാവഹേന
    ജിഘാംസുർ അർകേന്ദുർ സമപ്രഭേണ; ചക്രേ വിഷക്തം രിപും ആതതായീ
24 തദ് ഉദ്യതാദിത്യ സമാനവർചസം; ശരൻ നഭോ മധ്യഗ ഭാസ്കരോപമം
    വരാംഗം ഉർവ്യാം അപതച് ചമൂപതേർ; ദിവാകരോ ഽസ്താദ് ഇവ രക്തമണ്ഡലഃ
25 തദ് അസ്യ ദേഹീ സതതം സുഖോദിതം; സ്വരൂപം അത്യർഥം ഉദാരകർമണഃ
    പരേണ കൃച്ഛ്രേണ ശരീരം അത്യജദ്; ഗൃഹം മഹർദ്ധീവ സസംഗം ഈശ്വരഃ
26 ശരൈർ വിഭുഗ്നം വ്യസു തദ് വിവർമണഃ; പപാത കർണസ്യ ശരീരം ഉച്ഛ്രിതം
    സ്രവദ് വ്രണം ഗൈരികതോയ വിസ്രവം; ഗിരേർ യഥാ വജ്രഹതം ശിരസ് തഥാ
27 ദേഹാത് തു കർണസ്യ നിപാതിതസ്യ; തേജോ ദീപ്തം ഖം വിഗാഹ്യാചിരേണ
    തദ് അദ്ഭുതം സർവമനുഷ്യയോധാഃ; പശ്യന്തി രാജൻ നിഹതേ സ്മ കർണേ
28 തം സോമകാഃ പ്രേക്ഷ്യ ഹതം ശയാനം; പ്രീതാ നാദം സഹ സൈന്യൈർ അകുർവൻ
    തൂര്യാണി ചാജഘ്നുർ അതീവ ഹൃഷ്ടാ; വാസാംസി ചൈവാദുധുവുർ ഭുജാംശ് ച
    ബലാന്വിതാശ് ചാപ്യ് അപരേ ഹ്യ് അനൃത്യന്ന്; അന്യോന്യം ആശ്ലിഷ്യ നദന്ത ഊചുഃ
29 ദൃഷ്ട്വാ തു കർണം ഭുവി നിഷ്ടനന്തം; ഹതം രഥാത് സായകേനാവഭിന്നം
    മഹാനിലേനാഗ്നിം ഇവാപവിദ്ധം; യജ്ഞാവസാനേ ശയനേ നിശാന്തേ
30 ശരൈർ ആചിതസർവാംഗഃ ശോണിതൗഘപരിപ്ലുതഃ
    വിഭാതി ദേഹഃ കർണസ്യ സ്വരശ്മിഭിർ ഇവാംശുമാൻ
31 പ്രതാപ്യ സേനാം ആമിത്രീം ദീപ്തൈഃ ശരഗഭസ്സ്തിഭിഃ
    ബലിനാർജുന കാലേന നീതോ ഽസ്തം കർണ ഭാസ്കരഃ
32 അസ്തം ഗച്ഛന്ത്യ് അഥാദിത്യഃ പ്രഭാം ആദായ ഗച്ഛതി
    ഏവം ജീവിതം ആദായ കർണസ്യേഷുർ ജഗാമ ഹ
33 അപരാഹ്ണേ പരാഹ്ണസ്യ സൂതപുത്രസ്യ മാരിഷ
    ഛിന്നം അഞ്ജലികേനാജൗ സോത്സേധം അപതച് ഛിരഃ
34 ഉപര്യ് ഉപരി സൈന്യാനാം തസ്യ ശത്രോസ് തദ് അഞ്ജസാ
    ശിരഃ കർണസ്യ സോത്സേധം ഇഷുഃ സോ ഽപാഹരദ് ദ്രുതം
35 [സ്]
    കർണം തു ശൂരം പതിതം പൃഥിവ്യാം; ശരാചിതം ശോണിതദിഗ്ധ ഗാത്രം
    ദൃഷ്ട്വാ ശയാനം ഭുവി മദ്രരാജശ്; ഛിന്നധ്വജേനാപയയൗ രഥേന
36 കർണേ ഹതേ കുരവഃ പ്രാദ്രവന്ത; ഭയാർദിതാ ഗാഢവിദ്ധാശ് ച സംഖ്യേ
    അവേക്ഷമാണാ മുഹുർ അർജുനസ്യ; ധ്വജം മഹാന്തം വപുഷാ ജ്വലന്തം
37 സഹസ്രനേത്ര പ്രതിമാനകർമണഃ; സഹസ്രപത്ര പ്രതിമാനനം ശുഭം
    സഹസ്രരശ്മിർ ദിനസങ്ക്ഷയേ യഥാ; തഥാപതത് തസ്യ ശിരോ വസുന്ധരാം