മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം50

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം50

1 [സ്]
     ഇതി സ്മ കൃഷ്ണ വചനാത് പ്രത്യുച്ചാര്യ യുധിഷ്ഠിരം
     ബഭൂവ വിമനാഃ പാർഥഃ കിം ചിത് കൃത്വേവ പാതകം
 2 തതോ ഽബ്രവീദ് വാസുദേവഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ പാണ്ഡവം
     കഥം നാമ ഭവേദ് ഏതദ് യദി ത്വം പാർഥ ധർമജം
     അസിനാ തീക്ഷ്ണധാരേണ ഹന്യാ ധർമേ വ്യവസ്ഥിതം
 3 ത്വം ഇത്യ് ഉക്ത്വൈവ രാജാനം ഏവം കശ്മലം ആവിശഃ
     ഹത്വാ തു നൃപതിം പാർഥ അകരിഷ്യഃ കിം ഉത്തരം
     ഏവം സുദുർവിദോ ധർമോ മന്ദപ്രജ്ഞൈർ വിശേഷതഃ
 4 സ ഭവാൻ ധർമഭീരുത്വാദ് ധ്രുവം ഐഷ്യാൻ മഹത് തപഃ
     നരകം ഘോരരൂപം ച ഭ്രാതുർ ജ്യേഷ്ഠസ്യ വൈ വധാത്
 5 സ ത്വം ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠം രാജാനം ധർമസംഹിതം
     പ്രസാദയ കുരുശ്രേഷ്ഠം ഏതദ് അത്ര മതം മമ
 6 പ്രസാദ്യ ഭക്ത്യാ രാജാനം പ്രീതം ചൈവ യുധിഷ്ഠിരം
     പ്രയാമസ് ത്വരിതാ യോദ്ധും സൂതപുത്ര രഥം പ്രഥി
 7 ഹത്വാ സുദുർജയം കർണം ത്വം അദ്യ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
     വിപുലാം പ്രീതിം ആധത്സ്വ ധർമപുത്രസ്യ മാനദ
 8 ഏതദ് അത്ര മഹാബാഹോ പ്രാപ്തകാലം മതം മമ
     ഏവം കൃതേ കൃതം ചൈവ തവ കാര്യഭവിഷ്യതി
 9 തതോ ഽർജുനോ മഹാരാജ ലജ്ജയാ വൈ സമന്വിതഃ
     ധർമരാജസ്യ ചരണൗ പ്രപേദേ ശിരസാനഘ
 10 ഉവാച ഭരതശ്രേഷ്ഠ പ്രസീദേതി പുനഃ പുനഃ
    ക്ഷമസ്വ രാജൻ യത് പ്രോക്തം ധർമകാമേന ഭീരുണാ
11 പാദയോഃ പതിതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ധനഞ്ജയം അമിത്രഘ്നം രുദന്തം ഭരതർഷഭ
12 ഉത്ഥാപ്യ ഭ്രാതരം രാജാ ധർമരാജോ ധനഞ്ജയം
    സമാശ്ലിഷ്യ ച സസ്നേഹം പ്രരുരോദ മഹീപതിഃ
13 രുദിത്വാ തു ചിരം കാലം ഭ്രാതരൗ സുമഹാദ്യുതീ
    കൃതശൗചൗ നരവ്യാഘ്രൗ പ്രീതിമന്തൗ ബഭൂവതുഃ
14 തത ആശ്ലിഷ്യ സ പ്രേമ്ണാ മൂർധ്നി ചാഗ്രായ പാണ്ഡവം
    പ്രീത്യാ പരമയാ യുക്തഃ പ്രസ്മയംശ് ചാബ്രവീജ് ജയം
15 കർണേന മേ മഹാബാഹോ സർവസൈന്യസ്യ പശ്യതഃ
    കവചം ച ധ്വജശ് ചൈവ ധനുഃ ശക്തിർ ഹയാ ഗദാ
    ശരൈഃ കൃത്താ മഹേഷ്വാസ യതമാനസ്യ സംയുഗേ
16 സോ ഽഹം ജ്ഞാത്വാ രണേ തസ്യ കർമ ദൃഷ്ട്വാ ച ഫൽഗുന
    വ്യവസീദാമി ദുഃഖേന ന ച മേ ജീവിതം പ്രിയം
17 തം അദ്യ യദി വൈ വീര ന ഹനിഷ്യസി സൂതജം
    പ്രാണാൻ ഏവ പരിത്യക്ഷ്യേ ജീവിതാർഥോ ഹി കോ മമ
18 ഏവം ഉക്തഃ പ്രത്യുവാച വിജയോ ഭരതർഷഭ
    സത്യേന തേ ശപേ രാജൻ പ്രസാദേന തവൈവ ച
    ഭീമേന ച നരശ്രേഷ്ഠ യമാഭ്യാം ച മഹീപതേ
19 യഥാദ്യ സമരേ കർണം ഹനിഷ്യാമി ഹതോ ഽഥ വാ
    മഹീതലേ പതിഷ്യാമി സത്യേനായുധം ആലഭേ
20 ഏവം ആഭാഷ്യ രാജാനം അബ്രവീൻ മാധവം വചഃ
    അദ്യ കർണം രണേ കൃഷ്ണ സൂദയിഷ്യേ ന സംശയഃ
    തദ് അനുധ്യാഹി ഭദ്രം തേ വധം തസ്യ ദുരാത്മനഃ
21 ഏവം ഉക്തോ ഽബ്രവീത് പാർഥം കേശവോ രാജസത്തമ
    ശക്തോ ഽസ്മി ഭരതശ്രേഷ്ഠ യത്നം കർതും യഥാബലം
22 ഏവം ചാപി ഹി മേ കാമോ നിത്യം ഏവ മഹാരഥ
    കഥം ഭവാൻ രണേ കർണം നിഹന്യാദ് ഇതി മേ മതിഃ
23 ഭൂയശ് ചോവാച മതിമാൻ മാധവോ ധർമനന്ദനം
    യുധിഷ്ഠിരേമം ബീഭത്സും ത്വം സാന്ത്വയിതും അർഹസി
    അനുജ്ഞാതും ച കർണസ്യ വധായാദ്യ ദുരാത്മനഃ
24 ശ്രുത്വാ ഹ്യ് അയം അഹം ചൈവ ത്വാം കർണ ശരപീഡിതം
    പ്രവൃത്തിം ജ്ഞാതും ആയാതാവ് ഇഹ പാണ്ഡവനന്ദന
25 ദിഷ്ട്യാസി രാജൻ നിരുജോ ദിഷ്ട്യാ ന ഗ്രഹണം ഗതഃ
    പരിസാന്ത്വയ ബീഭത്സും ജയം ആശാധി ചാനഘ
26 [യ്]
    ഏഹ്യ് ഏഹി പാർഥ ബീഭത്സോ മാം പരിഷ്വജ പാണ്ഡവ
    വക്തവ്യം ഉക്തോ ഽസ്മ്യ് അഹിതം ത്വയാ ക്ഷാന്തം ച തൻ മയാ
27 അഹം ത്വാം അനുജാനാമി ജഹി കർണം ധനഞ്ജയ
    മന്യും ച മാ കൃഥാഃ പാർഥ യൻ മയോക്തോ ഽസി ദാരുണം
28 [സ്]
    തതോ ധനഞ്ജയോ രാജഞ് ശിരസാ പ്രണതസ് തദാ
    പാദൗ ജഗ്രാഹ പാണിഭ്യാം ഭ്രാതുർ ജ്യേഷ്ഠസ്യ മാരിഷ
29 സമുത്ഥാപ്യ തതോ രാജാ പരിഷ്വജ്യ ച പീഡിതം
    മൂർധ്ന്യ് ഉപാഘ്രായ ചൈവൈനം ഇദം പുനർ ഉവാച ഹ
30 ധനഞ്ജയ മഹാബാഹോ മാനിതോ ഽസ്മി ദൃഢം ത്വയാ
    മാഹാത്മ്യം വിജയം ചൈവ ഭൂയഃ പ്രാപ്നുഹി ശാശ്വതം
31 [അർജ്]
    അദ്യ തം പാപകർമാണം സാനുബന്ധം രണേ ശരൈഃ
    നയാമ്യ് അന്തം സമാസാദ്യ രാധേയം ബലഗർവിതം
32 യേന ത്വം പീഡിതോ ബാണൈർ ദൃഢം ആയമ്യ കാർമുകം
    തസ്യാദ്യ കർമണഃ കർണഃ ഫലം പ്രാപ്സ്യതി ദാരുണം
33 അദ്യ ത്വാം അഹം ഏഷ്യാമി കർണം ഹത്വാ മഹീപതേ
    സഭാജയിതും ആക്രന്ദാദ് ഇതി സത്യം ബ്രവീമി തേ
34 നാഹത്വാ വിനിവർതേ ഽഹം കർണം അദ്യ രണാജിരാത്
    ഇതി സത്യേന തേ പാദൗ സ്പൃശാമി ജഗതീപതേ
35 [സ്]
    പ്രസാദ്യ ധർമരാജാനം പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
    പാർഥഃ പ്രോവാച ഗോവിന്ദം സൂതപുത്ര വധോദ്യതഃ
36 കൽപ്യതാം ച രഥോ ഭൂയോ യുജ്യന്താം ച ഹയോത്തമാഃ
    ആയുധാനി ച സർവാണി സജ്ജ്യന്താം വൈ മഹാരഥേ
37 ഉപാവൃത്താശ് ച തുരഗാഃ ശിക്ഷിതാശ് ചാശ്വസാദിനഃ
    രഥോപകരണൈഃ സർവൈർ ഉപായാന്തു ത്വരാന്വിതാഃ
38 ഏവം ഉക്തേ മഹാരാജ ഫൽഗുനേന മഹാത്മനാ
    ഉവാച ദാരുകം കൃഷ്ണഃ കുരു സർവം യഥാബ്രവീത്
    അർജുനോ ഭരതശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സർവധനുഷ്മതാം
39 ആജ്ഞപ്തസ് ത്വ് അഥ കൃഷ്ണേന ദാരുകോ രാജസത്തമ
    യോജയാം ആസ സ രഥം വൈയാഘ്രം ശത്രുതാപനം
40 യുക്തം തു രഥം ആസ്ഥായ ദാരുകേണ മഹാത്മനാ
    ആപൃച്ഛ്യ ധർമരാജാനം ബ്രാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
    സമംഗല സ്വസ്ത്യയനം ആരുരോഹ രഥോത്തമം
41 തസ്യ രാജാ മഹാപ്രാജ്ഞോ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ആശിഷോ ഽയുങ്ക്ത പരമാ യുക്താഃ കർണവധം പ്രതി
42 തം പ്രയാന്തം മഹേഷ്വാസം ദൃഷ്ട്വാ ഭൂതാനി ഭാരത
    നിഹതം മേനിരേ കർണം പാണ്ഡവേന മഹാത്മനാ
43 ബഭൂവുർ വിമലാഃ സർവാ ദിശോ രാജൻ സമന്തതഃ
    ചാഷാശ് ച ശതപത്രാശ് ച ക്രൗഞ്ചാശ് ചൈവ ജനേശ്വര
    പ്രദക്ഷിണം അകുർവന്ത തദാ വൈ പാണ്ഡുനന്ദനം
44 ബഹവഃ പക്ഷിണോ രാജൻ പുംനാമാനഃ ശുഭാഃ ശിവാഃ
    ത്വരയന്തോ ഽർജുനം യുദ്ധേ ഹൃഷ്ടരൂപാ വവാശിരേ
45 കങ്കാ ഗൃധ്രാ വഡാശ് ചൈവ വായസാശ് ച വിശാം പതേ
    അഗ്രതസ് തസ്യ ഗച്ഛന്തി ഭക്ഷ്യഹേതോർ ഭയാനകാഃ
46 നിമിത്താനി ച ധന്യാനി പാർഥസ്യ പ്രശശംസിരേ
    വിനാശം അരിസൈന്യാനാം കർണസ്യ ച വധം തഥാ
47 പ്രയാതസ്യാഥ പാർഥസ്യ മഹാൻ സ്വേദോ വ്യജായത
    ചിന്താ ച വിപുലാ ജജ്ഞേ കഥം ന്വ് ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
48 തതോ ഗാണ്ഡീവധന്വാനം അബ്രവീൻ മധുസൂദനഃ
    ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം തദായസ്തം ചിന്താപരിഗതം തദാ
49 ഗാണ്ഡീവധന്വൻ സംഗ്രാമേ യേ ത്വയാ ധനുഷാ ജിതാഃ
    ന തേഷാം മാനുഷോ ജേതാ ത്വദന്യ ഇഹ വിദ്യതേ
50 ദൃഷ്ടാ ഹി ബഹവഃ ശൂരാഃ ശക്രതുല്യപരാക്രമാഃ
    ത്വാം പ്രാപ്യ സമരേ വീരം യേ ഗതാഃ പരമാം ഗതിം
51 കോ ഹി ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ഭഗദത്തം ച മാരിഷ
    വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കാംബോജം ച സുദക്ഷിണം
52 ശ്രുതായുഷം മഹാവീര്യം അച്യുതായുഷം ഏവ ച
    പ്രത്യുദ്ഗമ്യ ഭവേത് ക്ഷേമീ യോ ന സ്യാത് ത്വം ഇവ ക്ഷമീ
53 തവ ഹ്യ് അസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി ലാഘവം ബലം ഏവ ച
    വേധഃ പാതശ് ച ലക്ഷശ് ച യോഗശ് ചൈവ തവാർജുന
    അസംമോഹശ് ച യുദ്ധേഷു വിജ്ഞാനസ്യ ച സംനതിഃ
54 ഭവാൻ ദേവാസുരാൻ സർവാൻ ഹന്യാത് സഹചരാചരാൻ
    പൃഥിവ്യാം ഹി രണേ പാർഥ ന യോദ്ധാ ത്വത്സമഃ പുമാൻ
55 ധനുർ ഗ്രഹാ ഹി യേ കേ ചിത് ക്ഷത്രിയാ യുദ്ധദുർമദാഃ
    ആ ദേവാത് ത്വത്സമം തേഷാം ന പശ്യാമി ശൃണോമി വാ
56 ബ്രാഹ്മണാ ച പ്രജാഃ സൃഷ്ടാ ഗാണ്ഡീവം ച മഹാദ്ഭുതം
    യേന ത്വം യുധ്യസേ പാർഥ തസ്മാൻ നാസ്തി ത്വയാ സമഃ
57 അവശ്യം തു മയാ വാച്യം യത് പഥ്യം തവ പാണ്ഡവ
    മാവമംസ്ഥാ മഹാബാഹോ കർണം ആഹവശോഭിനം
58 കർണോ ഹി ബലവാൻ ധൃഷ്ടഃ കൃതാസ്ത്രശ് ച മഹാരഥഃ
    കൃതീ ച ചിത്രയോധീ ച ദേശേ കാലേ ച കോവിദഃ
59 തേജസാ വഹ്നി സദൃശോ വായുവേഗസമോ ജവേ
    അന്തകപ്രതിമഃ ക്രോധേ സിംഹസംഹനനോ ബലീ
60 അയോ രത്നിർ മഹാബാഹുർ വ്യൂഢോരസ്കഃ സുദുർജയഃ
    അതിമാനീ ച ശൂരശ് ച പ്രവീരഃ പ്രിയദർശനഃ
61 സർവൈർ യോധഗുണൈർ യുക്തോ മിത്രാണാം അഭയങ്കരഃ
    സതതം പാണ്ഡവ ദ്വേഷീ ധാർതരാഷ്ട്ര ഹിതേ രതഃ
62 സർവൈർ അവധ്യോ രാധേയോ ദേവൈർ അപി സവാസവൈഃ
    ഋതേ ത്വാം ഇതി മേ ബുദ്ധിസ് ത്വം അദ്യ ജഹി സൂതജം
63 ദേവൈർ അപി ഹി സംയത്തൈർ ബിഭ്രദ്ഭിർ മാംസശോണിതം
    അശക്യഃ സമരേ ജേതും സർവൈർ അപി യുയുത്സുഭിഃ
64 ദുരാത്മാനം പാപമതിം നൃശംസം; ദുഷ്ടപ്രജ്ഞം പാണ്ഡവേയേഷു നിത്യം
    ഹീനസ്വാർഥം പാണ്ഡവേയൈർ വിരോധേ; ഹത്വാ കർണം ധിഷ്ഠിതാർഥോ ഭവാദ്യ
65 വീരം മന്യത ആത്മാനം യേന പാപഃ സുയോധനഃ
    തം അദ്യ മൂലം പാപാനാം ജയ സൗതിം ധനഞ്ജയ