മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം51

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം51

1 [സ്]
     തതഃ പുനർ അമേയാത്മാ കേശവോ ഽർജുനം അബ്രവീത്
     കൃതസങ്കൽപം ആയസ്തം വധേ കർണസ്യ സർവശഃ
 2 അദ്യ സപ്ത ദശാഹാനി വർതമാനസ്യ ഭാരത
     വിനാശസ്യാതിഘോരസ്യ നരവാരണവാജിനാം
 3 ഭൂത്വാ ഹി വിപുലാ സേനാ താവകാനാം പരൈഃ സഹ
     അന്യോന്യം സമരേ പ്രാപ്യ കിം ചിച് ഛേഷാ വിശാം പതേ
 4 ഭൂത്വാ ഹി കൗരവ്യാഃ പാർഥ പ്രഭൂതഗജവാജിനഃ
     ത്വാം വൈ ശത്രും സമാസാദ്യ വിനഷ്ടാ രണമൂർധനി
 5 ഏതേ ച സർവേ പാഞ്ചാലാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച സഹാന്വയാഃ
     ത്വാം സമാസാദ്യ ദുർധർഷം പാണ്ഡവാശ് ച വ്യവസ്ഥിതാഃ
 6 പാഞ്ചാലൈഃ പാണ്ഡവൈർ മത്സ്യൈഃ കാരൂഷൈശ് ചേദികേകയൈഃ
     ത്വയാ ഗുപ്തൈർ അമിത്രഘ്ന കൃതഃ ശത്രുഗണക്ഷയഃ
 7 കോ ഹി ശക്തോ രണേ ജേതും കൗരവാംസ് താത സംഗതാൻ
     അന്യത്ര പാണ്ഡവാൻ യുദ്ധേ ത്വയാ ഗുപ്താൻ മഹാരഥാൻ
 8 ത്വം ഹി ശക്തോ രണേ ജേതും സ സുരാസുരമാനുഷാൻ
     ത്രീംൽ ലോകാൻ സമം ഉദ്യുക്താൻ കിം പുനഃ കൗരവം ബലം
 9 ഭഗദത്തം ഹി രാജാനം കോ ഽന്യഃ ശക്തസ് ത്വയാ വിനാ
     ജേതും പുരുഷശാർദൂല യോ ഽപി സ്യാദ് വാസവോപമഃ
 10 തഥേമാം വിപുലാം സേനാം ഗുപ്താം പാർഥ ത്വയാനഘ
    ന ശേകുഃ പാർഥിവാഃ സർവേ ചക്ഷുർഭിർ അഭിവീക്ഷിതും
11 തഥൈവ സതതം പാർഥ രക്ഷിതാഭ്യാം ത്വയാ രണേ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന ശിഖണ്ഡിഭ്യാം ഭീഷ്മദ്രോണൗ നിപാതിതൗ
12 കോ ഹി ശക്തോ രണേ പാർഥ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥൗ
    ഭീഷ്മദ്രോണൗ യുധാ ജേതും ശക്രതുല്യപരാക്രമൗ
13 കോ ഹി ശാന്തനവം സംഖ്യേ ദ്രോണം വൈകർതനം കൃപം
    ദ്രൗണിം ച സൗമദത്തിം ച കൃതവർമാണം ഏവ ച
    സൗന്ധവം മദ്രരാജം ച രാജാനം ച സുയോധനം
14 വീരാൻ കൃതാസ്ത്രാൻ സമരേ സർവാൻ ഏവാനുവർതിനഃ
    അക്ഷൗഹിണീപതീൻ ഉഗ്രാൻ സംരബ്ധാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
15 ശ്രേണ്യശ് ച ബഹുലാഃ ക്ഷീണാഃ പ്രദീർണാശ്വരഥദ്വിപാഃ
    നാനാജനപദാശ് ചോഗ്രാഃ ക്ഷത്രിയാണാം അമർഷിണാം
16 ഗോവാസ ദാസം ഈയാനാം വസാതീനാം ച ഭാരത
    വ്രാത്യാനാം വാടധാനാനാം ഭോജാനാം ചാപി മാനിനാം
17 ഉദീർണാശ് ച മഹാസേനാ ബ്രഹ്മക്ഷത്രസ്യ ഭാരത
    ത്വാം സമാസാദ്യ നിധനം ഗതാഃ സാശ്വരഥദ്വിപാഃ
18 ഉഗ്രാശ് ച ക്രൂരകർമാണസ് തുഖാരാ യവനാഃ ഖശാഃ
    ദാർവാഭിസാരാ ദരദാഃ ശകാ രമഠ തംഗണാഃ
19 അന്ധ്രകാശ് ച പുലിന്ദാശ് ച കിരാതാശ് ചോഗ്രവിക്രമാഃ
    മ്ലേച്ഛാശ് ച പാർവതീയാശ് ച സാഗരാനൂപവാസിനഃ
    സംരംഭിണോ യുദ്ധശൗണ്ഡാ ബലിനോ ദൃബ്ധ പാണയഃ
20 ഏതേ സുയോധനസ്യാർഥേ സംരബ്ധാഃ കുരുഭിഃ സഹ
    ന ശക്യാ യുധി നിർജേതും ത്വദന്യേന പരന്തപ
21 ധാർതരാഷ്ട്രം ഉദഗ്രം ഹി വ്യൂഢം ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലം
    യസ്യ ത്വം ന ഭവേസ് ത്രാതാ പ്രതീയാത് കോ നു മാനവഃ
22 തത് സാഗരം ഇവോദ്ധൂതം രജസാ സംവൃതം ബലം
    വിദാര്യ പാണ്ഡവൈഃ ക്രുദ്ധൈസ് ത്വയാ ഗുപ്തൈർ ഹതം വിഭോ
23 മാഗധാനാം അധിപതിർ ജയത്സേനോ മഹാബലഃ
    അദ്യ സപ്തൈവ ചാഹാനി ഹതഃ സംഖ്യേ ഽഭിമന്യുനാ
24 തദോ ദശസഹസ്രാണി ഗജാനാം ഭീമകർമണാം
    ജഘാന ഗദയാ ഭീമസ് തസ്യ രാജ്ഞഃ പരിച്ഛദം
    തതോ ഽന്യേ ഽപി ഹതാ നാഗാ രഥാശ് ച ശതശോ ബലാത്
25 തദ് ഏവം സമരേ താത വർതമാനേ മഹാഭയേ
    ഭീമസേനം സമാസാദ്യ ത്വാം ച പാണ്ഡവ കൗരവാഃ
    സവാജിരഥനാഗാശ് ച മൃത്യുലോകം ഇതോ ഗതാഃ
26 തഥാ സേനാമുഖേ തത്ര നിഹതേ പാർഥ പാഡവൈഃ
    ഭീഷ്മഃ പ്രാസൃജദ് ഉഗ്രാണി ശരവർഷാണി മാരിഷ
27 സ ചേദികാശിപാഞ്ചാലാൻ കരൂഷാൻ മത്സ്യകേകയാൻ
    ശരൈഃ പ്രച്ഛാദ്യ നിധനം അനയത് പരുഷാസ്ത്രവിത്
28 തസ്യ ചാപച്യുതൈർ ബാണൈഃ പരദേഹവിദാരണൈഃ
    പൂർണം ആകാശം അഭവദ് രുക്മപുംഖരജിഹ്മഗൈഃ
29 ഗത്യാ ദശമ്യാ തേ ഗത്വാ ജഘ്നുർ വാജിരഥദ്വിപാൻ
    ഹിത്വാ നവ ഗതീർ ദുഷ്ടാഃ സ ബാണാൻ വ്യായതോ ഽമുചത്
30 ദിനാനി ദശ ഭീഷ്മേണ നിഘ്നതാ താവകം ബലം
    ശൂന്യാഃ കൃതാ രഥോപസ്ഥാ ഹതാശ് ച ഗജവാജിനഃ
31 ദർശയിത്വാത്മനോ രൂപം രുദ്രോപേന്ദ്ര സമം യുധി
    പാണ്ഡവാനാം അനീകാനി പ്രവിഗാഹ്യ വ്യശാതയത്
32 വിനിഘ്നൻ പൃഥിവീപാലാംശ് ചേദിപാഞ്ചാലകേകയാൻ
    വ്യദഹത് പാണ്ഡവീം മന്ദം ഉജ്ജിഹീർഷുഃ സുയോധനം
33 തഥാ ചരന്തം സമരേ തപന്തം ഇവ ഭാസ്കരം
    ന ശേകുഃ സൃഞ്ജയാ ദ്രഷ്ടും തഥൈവാന്യേ മഹീക്ഷിതഃ
34 വിചരന്തം തഥാ തം തു സംഗ്രാമേ ജിതകാശിനം
    സവാദ് യോഗേന സഹസാ പാണ്ഡവാ സമുപാദ്രവൻ
35 സ തു വിദ്രാവ്യ സമരേ പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാൻ അപി
    ഏക ഏവ രണേ ഭീഷ്മ ഏക വീരത്വം ആഗതഃ
36 തം ശിഖണ്ഡീ സമാസാദ്യ ത്വയാ ഗുപ്തോ മഹാരഥം
    ജഘാന പുരുഷവ്യാഘ്രം ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
37 സ ഏഷ പതിതഃ ശേതേ ശരതൽപേ പിതാമഹഃ
    ത്വാം പ്രാപ്യ പുരുഷവ്യാഘ്ര ഗൃധ്രഃ പ്രാപ്യേവ വായസം
38 ദ്രോണഃ പഞ്ച ദിനാന്യ് ഉഗ്രോ വിധമ്യ രിപുവാഹിനീഃ
    കൃത്വാ വ്യൂഹം മഹായുദ്ധേ പാതയിത്വാ മഹാരഥാൻ
39 ജയദ്രഥസ്യ സമരേ കൃത്വാ രക്ഷാം മഹാരഥഃ
    അന്തകപ്രതിമശ് ചോഗ്രാം രാത്രിം യുദ്ധ്വാദഹത് പ്രജാഃ
40 അദ്യേതി ദ്വേ ദിനേ വീരോ ഭാരദ്വാജഃ പ്രതാപവാൻ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം സമാസാദ്യ സ ഗതഃ പരമാം ഗതിം
41 യദി ചൈവ പരാന്യ് യുദ്ധേ സൂതപുത്ര മുഖാൻ രഥാൻ
    നാവാരയിഷ്യഃ സംഗ്രാമേ ന സ്മ ദ്രോണോ വ്യനങ്ക്ഷ്യത
42 ഭവതാ തു ബലം സർവം ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ വാരിതം
    തതോ ദ്രോണോ ഹതോ യുദ്ധേ പാർഷതേന ധനഞ്ജയ
43 ക ഇവാന്യോ രണേ കുര്യാത് ത്വദന്യഃ ക്ഷത്രിയോ യുധി
    യാദൃശം തേ കൃതം പാർഥ ജയദ്രഥവധം പ്രതി
44 നിവാര്യ സേനാം മഹതീം ഹത്വാ ശൂരാംശ് ച പാർഥിവാൻ
    നിഹതഃ സൈന്ധവോ രാജാ ത്വയാസ്ത്ര ബലതേജസാ
45 ആശ്ചര്യം സിന്ധുരാജസ്യ വധം ജാനന്തി പാർഥിവാഃ
    അനാശ്ചര്യം ഹി തത് ത്വത്തസ് ത്വം ഹി പാർഥ മഹാരഥഃ
46 ത്വാം ഹി പ്രാപ്യ രണേ ക്ഷത്രം ഏകാഹാദ് ഇതി ഭാരത
    തപ്യമാനം അസംയുക്തം ന ഭവേദ് ഇതി മേ മതിഃ
47 സേയം പാർഥ ചമൂർ ഘോരാ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ സംയുഗേ
    ഹതാ സസർവ വീരാ ഹി ഭീഷ്മദ്രോണൗ യദാ ഹതൗ
48 ശീർണപ്രവര യോധാ അദ്യ ഹതവാജി നരദ്വിപാ
    ഹീനാ സൂര്യേന്ദു നക്ഷത്രൈർ ദ്യൗർ ഇവാഭാതി ഭാരതീ
49 വിധ്വസ്താ ഹി രണേ പാർഥ സേനേയം ഭീമവിക്രമാത്
    ആസുരീവ പുരാ സേനാ ശക്രസ്യേവ പരാക്രമൈഃ
50 തേഷാം ഹതാവശിഷ്ടാസ് തു പഞ്ച സന്തി മഹാരഥാഃ
    അശ്വത്ഥാമാ കൃതവർമാ കർണോ മദ്രാധിപഃ കൃപഃ
51 താംസ് ത്വം അദ്യ നരവ്യാഘ്ര ഹത്വാ പഞ്ച മഹാരഥാൻ
    ഹതാമിത്രഃ പ്രയച്ഛോർവീം രാജ്ഞഃ സദ്വീപ പത്തനാം
52 സാകാശ ജലപാതാലാം സപർവതമഹാവനാം
    പ്രാപ്നോത്വ് അമിതവീര്യശ്രീർ അദ്യ പാർഥോ വസുന്ധരാം
53 ഏതാം പുരാ വിഷ്ണുർ ഇവ ഹത്വാ ദൈതേയ ദാനവാൻ
    പ്രയച്ഛ മേദിനീം രാജ്ഞേ ശക്രായേവ യഥാ ഹരിഃ
54 അദ്യ മോദന്തു പാഞ്ചാലാ നിഹതേഷ്വ് അരിഷു ത്വയാ
    വിഷ്ണുനാ നിഹതേഷ്വ് ഏവ ദാനവേയേഷു ദേവതാഃ
55 യദി വാ ദ്വിപദാം ശ്രേഷ്ഠ ദ്രോണം മാനയതോ ഗുരും
    അശ്വത്ഥാമ്നി കൃപാ തേ ഽസ്തി കൃപേ ചാചാര്യ ഗൗരവാത്
56 അത്യന്തോപചിതാൻ വാ ത്വം മാനയൻ ഭ്രാതൃബാന്ധവാൻ
    കൃതവർമാണം ആസാദ്യ ന നേഷ്യാമി യമക്ഷയം
57 ഭ്രാതരം മാതുർ ആസാദ്യ ശല്യം മദ്രജനാധിപം
    യദി ത്വം അരവിന്ദാക്ഷ ദയാവാൻ ന ജിഘാംസസി
58 ഇമം പാപമതിം ക്ഷുദ്രം അത്യന്തം പാണ്ഡവാൻ പ്രതി
    കർണം അദ്യ നരശ്രേഷ്ഠ ജഹ്യ് ആശു നിശിതൈഃ ശരൈഃ
59 ഏതത് തേ സുകൃതം കർമ നാത്ര കിം ചിൻ ന യുജ്യതേ
    വയം അപ്യ് അത്ര ജാനീമോ നാത്ര ദോഷോ ഽസ്തി കശ് ചന
60 ദഹനേ യത് സപുത്രായാ നിശി മാതുസ് തവാനഘ
    ദ്യൂതാർഥേ യച് ച യുഷ്മാസു പ്രാവർതത സുയോധനഃ
    തത്ര സർവത്ര ദുഷ്ടാത്മാ കർണോ മൂലം ഇഹാർജുന
61 കർണാദ് ധി മന്യതേ ത്രാണം നിത്യം ഏവ സുയോധനഃ
    തതോ മാം അപി സംരബ്ധോ നിഗ്രഹീതും പ്രചക്രമേ
62 സ്ഥിരാ ബുദ്ധിർ നരേന്ദ്രസ്യ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ മാനദ
    കർണഃ പാർഥാൻ രണേ സർവാൻ വിജേഷ്യതി ന സംശയഃ
63 കർണം ആശ്രിത്യ കൗന്തേയ ധാർതരാഷ്ട്രേണ വിഗ്രഹഃ
    രോചിതോ ഭവതാ സാർധം ജാനതാപി ബലം തവ
64 കർണോ ഹി ഭാഷതേ നിത്യം അഹം പാർഥാൻ സമാഗതാൻ
    വാസുദേവം സരാജാനം വിജേഷ്യാമി മഹാരണേ
65 പ്രോത്സാഹയൻ ദുരാത്മാനം ധാർതരാഷ്ട്രം സുദുർമതിഃ
    സമതൗ ഗർജതേ കർണസ് തം അദ്യ ജഹി ഭാരത
66 യച് ച യുഷ്മാസു പാപം വൈ ധാർതരാഷ്ട്രഃ പ്രയുക്തവാൻ
    തത്ര സർവത്ര ദുഷ്ടാത്മാ കർണഃ പാപമതിർ മുഖം
67 യച് ച തദ് ധാർതരാഷ്ട്രാണാം ക്രൂരൈഃ ഷഡ്ഭിർ മഹാരഥൈഃ
    അപശ്യം നിഹതം വീരം സൗഭദ്രം ഋഷഭേക്ഷണം
68 ദ്രോണ ദ്രൗണികൃപാൻ വീരാൻ കമ്പയന്തോ മഹാരഥാൻ
    നിർമനുഷ്യാംശ് ച മാതംഗാന്വിരഥാംശ് ച മഹാരഥാൻ
69 വ്യശ്വാരോഹാംശ് ച തുരഗാൻ പത്തീൻ വ്യായുധ ജീവിതാൻ
    കുർവന്തം ഋഷഭസ്കന്ധം കുരു വൃഷ്ണിയശഃ കരം
70 വിധമന്തം അനീകാനി വ്യഥയന്തം മഹാരഥാൻ
    മനുഷ്യവാജി മാതംഗാൻ പ്രഹിണ്വന്തം യമക്ഷയം
71 ശരൈഃ സൗഭദ്രം ആയസ്തം ദഹന്തം ഇവ വാഹിനീം
    തൻ മേ ദഹതി ഗാത്രാണി സഖേ സത്യേന തേ ശപേ
72 യത് തത്രാപി ച ദുഷ്ടാത്മാ കർണോ ഽഭ്യദ്രുഹ്യത പ്രഭോ
    അശക്നുവംശ് ചാഭിമന്യോഃ കർണഃ സ്ഥാതും രണേ ഽഗ്രതഃ
73 സൗഭദ്ര ശരനിർഭിന്നോ വിസഞ്ജ്ഞഃ ശോണിതോക്ഷിതഃ
    നിഃശ്വസൻ ക്രോധസന്ദീപ്തോ വിമുഖഃ സായകാർദിതഃ
74 അപയാന കൃതോത്സാഹോ നിരാശശ് ചാപി ജീവിതേ
    തസ്ഥൗ സുവിഹ്വലഃ സംഖ്യേ പ്രഹാര ജനിതശ്രമഃ
75 അഥ ദ്രോണസ്യ സമരേ തത് കാലസദൃശം തദാ
    ശ്രുത്വാ കർണോ വചഃ ക്രൂരം തതശ് ചിച്ഛേദ കാർമുകം
76 തതശ് ഛിന്നായുധം തേന രണേ പഞ്ച മഹാരഥാഃ
    സ ചൈവ നികൃതിപ്രജ്ഞഃ പ്രാവധീച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
77 യച് ച കർണോ ഽബ്രവീത് കൃഷ്ണാം സഭായാം പരുഷം വചഃ
    പ്രമുഖേ പാണ്ഡവേയാനാം കുരൂണാം ച നൃശംസവത്
78 വിനഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാഃ കൃഷ്ണേ ശാശ്വതം നരകം ഗതാഃ
    പതിം അന്യം പൃഥുശ്രോണിവൃണീഷ്വ മിത ഭാഷിണി
79 ലേഖാഭ്രു ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ദാസീ ഭൂത്വാ നിവേശനം
    പ്രവിശാരാല പക്ഷ്മാക്ഷി ന സന്തി പതയസ് തവ
80 ഇത്യ് ഉക്തവാൻ അധർമജ്ഞസ് തദാ പരമദുർമതിഃ
    പാപഃ പാപം വചഃ കർണഃ ശൃണ്വതസ് തവ ഭാരത
81 തസ്യ പാപസ്യ തദ് വാക്യം സുവർണവികൃതാഃ ശരാഃ
    ശമയന്തു ശിലാ ധൗതാസ് ത്വയാസ്താ ജീവിതച് ഛിദഃ
82 യാനി ചാന്യാനി ദുഷ്ടാത്മാ പാപാനി കൃതവാംസ് ത്വയി
    താന്യ് അദ്യ ജീവിതം ചാസ്യ ശമയന്തു ശരാസ് തവ
83 ഗാണ്ഡീവപ്രഹിതാൻ ഘോരാൻ അദ്യ ഗാത്രൈഃ സ്പൃശഞ് ശരാൻ
    കർണഃ സ്മരതു ദുഷ്ടാത്മാ വചനം ദ്രോണ ഭീഷ്മയോഃ
84 സുവർണപുംഖാ നാരാചാഃ ശത്രുഘ്നാ വൈദ്യുത പ്രഭാഃ
    ത്വയാസ്താസ് തസ്യ മർമാണി ഭിത്ത്വാ പാസ്യന്തി ശോണിതം
85 ഉഗ്രാസ് ത്വദ് ഭുജനിർമുക്താ മർമ ഭിത്ത്വാ ശിതാഃ ശരാഃ
    അദ്യ കർണം മഹാവേഗാഃ പ്രേഷയന്തു യമക്ഷയം
86 അദ്യ ഹാഹാകൃതാ ദീനാ വിഷണ്ണാസ് ത്വച് ഛരാർദിതാഃ
    പ്രപതന്തം രഥാ കർണം പശ്യന്തു വസുധാധിപാഃ
87 അദ്യ സ്വശോണിതേ മഗ്നം ശയാനം പതിതം ഭുവി
    അപവിദ്ധായുധം കർണം പശ്യന്തു സുഹൃദോ നിജാഃ
88 ഹസ്തികക്ഷ്യോ മഹാൻ അസ്യ ഭല്ലേനോന്മഥിതസ് ത്വയാ
    പ്രകമ്പമാനഃ പതതു ഭൂമാവ് ആധിരഥേർ ധ്വജഃ
89 ത്വയാ ശരശതൈശ് ഛിന്നം രഥം ഹേമവിഭൂഷിതം
    ഹതയോധം സമുത്സൃജ്യ ഭീതഃ ശല്യഃ പലായതാം
90 തതഃ സുയോധനോ ദൃഷ്ട്വാ ഹതം ആധിരഥിം ത്വയാ
    നിരാശോ ജീവിതേ ത്വ് അദ്യ രാജ്യേ ചൈവ ധനഞ്ജയ
91 ഏതേ ദ്രവന്തി പാഞ്ചാലാ വധ്യമാനാഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
    കർണേന ഭരതശ്രേഷ്ഠ പാണ്ഡവാൻ ഉജ്ജിഹീർഷവഃ
92 പാഞ്ചാലാൻ ദ്രൗപദേയാംശ് ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന തനൂജാംശ് ച ശതാനീകം ച നാകുലിം
93 നകുലം സഹദേവം ച ദുർമുഖം ജനമേജയം
    സുവർമാണം സാത്യകിം ച വിദ്ധി കർണ വശംഗതാൻ
94 അഭ്യാഹതാനാം കർണേന പാഞ്ചാലാനാം മഹാരണേ
    ശ്രൂയതേ നിനദോ ഘോരസ് തദ് ബന്ധൂനാം പരന്തപ
95 ന ത്വ് ഏവ ഭീതാഃ പാഞ്ചാലാഃ കഥം ചിത് സ്യുഃ പരാങ്മുഖാഃ
    ന ഹി മൃത്യും മഹേഷ്വാസാ ഗണയന്തി മഹാരഥാഃ
96 യ ഏകഃ പാണ്ഡവീം സേനാം ശരൗഘൈഃ സമവേഷ്ടയത്
    തം സമാസാദ്യ പാഞ്ചാലാ ഭീഷ്മം നാസാൻ പരാങ്മുഖാഃ
97 തഥാ ജ്വലന്തം അസ്ത്രാഗ്നിം ഗുരും സർവധനുഷ്മതാം
    നിർദഹന്തം സമാരോഹൻ ദുർധർഷം ദ്രോണം ഓജസാ
98 തേ നിത്യം ഉദിതാ ജേതും യുദ്ധേ ശത്രൂൻ അരിന്ദമാഃ
    ന ജാത്വ് ആധിരഥേർ ഭീതാഃ പാഞ്ചാലാഃ സ്യുഃ പരാങ്മുഖാഃ
99 തേഷാം ആപതതാം ശൂരഃ പാഞ്ചാലാനാം തരസ്വിനാം
    ആദത്തേ ഽസൂഞ് ശരൈഃ കർണഃ പതംഗാനാം ഇവാനലഃ
100 താംസ് തഥാഭിമുഖാൻ വീരാൻ മിത്രാർഥേ ത്യക്തജീവിതാൻ
   ക്ഷയം നയതി രാധേയഃ പാഞ്ചാലാഞ് ശതശോ രണേ
101 അസ്ത്രം ഹി രാമാത് കർണേന ഭാർഗവാദ് ഋഷിസത്തമാത്
   യദ് ഉപാത്തം പുരാ ഘോരം തസ്യ രൂപം ഉദീര്യതേ
102 താപനം സർവസൈന്യാനാം ഘോരരൂപം സുദാരുണം
   സമാവൃത്യ മഹാസേനാം ജ്വലതി സ്വേന തേജസാ
103 ഏതേ ചരന്തി സംഗ്രാമേ കർണ ചാപച്യുതാഃ ശരാഃ
   ഭ്രമരാണാം ഇവ വ്രാതാസ് താപയന്തഃ സ്മ താവകാൻ
104 ഏതേ ചരന്തി പാഞ്ചാലാ ദിക്ഷു സർവാസു ഭാരത
   കർണാസ്ത്രം സമരേ പ്രാപ്യ ദുർനിവാരം അനാത്മഭിഃ
105 ഏഷ ഭീമോ ദൃഢക്രോധോ വൃതഃ പാർഥ സമന്തതഃ
   സൃഞ്ജയൈർ യോധയൻ കർണം പീഡ്യതേ സ്മ ശിതൈഃ ശരൈഃ
106 പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ചൈവ പാഞ്ചാലാംശ് ചൈവ ഭാരത
   ഹന്യാദ് ഉപേക്ഷിതഃ കർണോ രോഗോ ദേഹം ഇവാതതഃ
107 നാന്യം ത്വത്തോ ഽഭിപശ്യാമി യോധം യൗധിഷ്ഠിരേ ബലേ
   യഃ സമാസാദ്യ രാധേയം സ്വസ്തിമാൻ ആവ്രജേദ് ഗൃഹം
108 തം അദ്യ നിശിതൈർ ബാണൈർ നിഹത്യ ഭരതർഷഭ
   യഥാപ്രതിജ്ഞം പാർഥ ത്വം കൃത്വാ കീർതിം അവാപ്നുഹി
109 ത്വം ഹി ശക്തോ രണേ ജേതും സകർണാൻ അപി കൗരവാൻ
   നാന്യോ യുധി യുധാം ശ്രേഷ്ഠ സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
110 ഏത കൃത്വാ മഹത് കർമഹത്വാ കർണം മഹാരഥം
   കൃതാർഥഃ സഫലഃ പാർഥ സുഖീ ഭവ നരോത്തമ