മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം40

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം40

1 [സ്]
     ഭീമസേനം സപാഞ്ചാല്യം ചേദികേകയസംവൃതം
     വൈകർതനഃ സ്വയം രുദ്ധ്വാ വരയാം ആസ സായകൈഃ
 2 തതസ് തു ചേദികാരൂഷാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച മഹാരഥാൻ
     കർണോ ജഘാന സങ്ക്രുദ്ധോ ഭീമസേനസ്യ പശ്യതഃ
 3 ഭീമസേനസ് തതഃ കർണം വിഹായ രഥസത്തമം
     പ്രയയൗ കൗരവം സൈന്യം കക്ഷം അഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
 4 സൂതപുത്രോ ഽപി സമരേ പാഞ്ചാലാൻ കേകയാംസ് തഥാ
     സൃഞ്ജയാംശ് ച മഹേഷ്വാസാൻ നിജഘാന സഹസ്രശഃ
 5 സംശപ്തകേഷു പാർഥാശ് ച കൗരവേഷു വൃകോദരഃ
     പാഞ്ചാലേഷു തഥാ കർണഃ ക്ഷയം ചക്രൂർ മഹാരഥാഃ
 6 തേ ക്ഷത്രിയാ ദഹ്യമാനാസ് ത്രിഭിസ് തൈഃ പാവകോപമൈഃ
     ജഗ്മുർ വിനാശം സമരേ രാജൻ ദുർമന്ത്രിതേ തവ
 7 തതോ ദുര്യോധനഃ ക്രുദ്ധോ നകുലം നവഭിഃ ശരൈഃ
     വിവ്യാധ ഭരതശ്രേഷ്ഠ ചതുരശ് ചാസ്യ വാജിനഃ
 8 തതഃ പുനർ അമേയാത്മാ തവ പുത്രോ ജനാധിപഃ
     ക്ഷുരേണ സഹദേവസ്യ ധ്വജം ചിച്ഛേദ കാഞ്ചനം
 9 നകുലസ് തു തതഃ ക്രുദ്ധസ് തവ പുത്രം ത്രിസപ്തഭിഃ
     ജഘാന സമരേ രാജൻ സഹദേവശ് ച പഞ്ചഭിഃ
 10 താവ് ഉഭൗ ഭരതശ്രേഷ്ഠൗ ശ്രേഷ്ഠൗ സർവധനുഷ്മതാം
    വിവ്യാധോരസി സങ്ക്രുദ്ധഃ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശരൈഃ
11 തതോ ഽപരാഭ്യാം ഭല്ലാഭ്യാം ധനുഷീ സമകൃന്തത
    യമയോഃ പ്രഹസൻ രാജൻ വിവ്യാധൈവ ച സപ്തഭിഃ
12 താവ് അന്യേ ധനുഷീ ശ്രേഷ്ഠേ ശക്രചാപനിഭേ ശുഭേ
    പ്രഗൃഹ്യ രേജതുഃ ശൂരൗ ദേവപുത്രസമൗ യുധി
13 തതസ് തൗ രഭസൗ യുദ്ധേ ഭ്രാതരൗ ഭ്രാതരം നൃപ
    ശരൈർ വവർഷതുർ ഘോരൈർ മഹാമേഘൗ യഥാചലം
14 തതഃ ക്രുദ്ധോ മഹാരാജ തവ പുത്രോ മഹാരഥഃ
    പാണ്ഡുപുത്രൗ മഹേഷ്വാസൗ വാരയാം ആസ പത്രിഭിഃ
15 ധനുർമണ്ഡലം ഏവാസ്യ ദൃശ്യതേ യുധി ഭാരത
    സായകാശ് ചൈവ ദൃശ്യന്തേ നിശ്ചരന്തഃ സമന്തതഃ
16 തസ്യ സായകസഞ്ഛന്നൗ ചകാശേതാം ച പാണ്ഡവൗ
    മേഘച് ഛന്നൗ യഥാ വ്യോമ്നി ചന്ദ്രസൂര്യൗ ഹതപ്രഭൗ
17 തേ തു ബാണാ മഹാരാജ ഹേമപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
    ആഛാദയൻ ദിശഃ സർവാഃ സൂര്യസ്യേവാംശവസ് തദാ
18 ബാണഭൂതേ തതസ് തസ്മിൻ സഞ്ഛന്നേ ച നഭസ്തലേ
    യമാഭ്യാം ദദൃശേ രൂപം കാലാന്തകയമോപമം
19 പരാക്രമം തു തം ദൃഷ്ട്വാ തവ സൂനോർ മഹാരഥാഃ
    മൃത്യോർ ഉപാന്തികം പ്രാപ്തൗ മാദ്രീപുത്രൗ സ്മ മേനിരേ
20 തതഃ സേനാപതീ രാജൻ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
    പാർഷതഃ പ്രയയൗ തത്ര യത്ര രാജാ സുയോധനഃ
21 മാദ്രീപുത്രൗ തതഃ ശൂരൗ വ്യതിക്രമ്യ മഹാരഥൗ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തവ സുതം താഡയാം ആസ സായകൈഃ
22 തം അവിധ്യദ് അമേയാത്മാ തവ പുത്രോ ഽത്യമർഷണഃ
    പാഞ്ചാല്യം പഞ്ചവിംശത്യാ പ്രഹസ്യ പുരുഷർഷഭ
23 തതഃ പുനർ അമേയാത്മാ പുത്രസ് തേ പൃഥിവീപതേ
    വിദ്ധ്വാ നനാദ പാഞ്ചാല്യം ഷഷ്ട്യാ പഞ്ചഭിർ ഏവ ച
24 അഥാസ്യ സശരം ചാപം ഹസ്താവാപം ച മാരിഷ
    ക്ഷുരപ്രേണ സുതീക്ഷ്ണേന രാജാ ചിച്ഛേദ സംയുഗേ
25 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം പാഞ്ചാല്യഃ ശക്ര കർശനഃ
    അന്യദ് ആദത്ത വേഗേന ധനുർ ഭാരസഹം നവം
26 പ്രജ്വലന്ന് ഇവ വേഗേന സംരംഭാദ് രുധിരേക്ഷണഃ
    അശോഭത മഹേഷ്വാസോ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ കൃതവ്രണഃ
27 സ പഞ്ചദശ നാരാചാഞ് ശ്വസതഃ പന്നഗാൻ ഇവ
    ജിഘാംസുർ ഭരതശ്രേഷ്ഠം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വ്യവാസൃജത്
28 തേ വർമ ഹേമവികൃതം ഭിത്ത്വാ രാജ്ഞഃ ശിലാശിതാഃ
    വിവിശുർ വസുധാം വേഗാത് കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
29 സോ ഽതിവിദ്ധോ മഹാരാജ പുത്രസ് തേ ഽതിവ്യരാജത
    വസന്തേ പുഷ്പശബലഃ സപുഷ്പ ഇവ കിംശുകഃ
30 സ ഛിന്നവർമാ നാരാചൈഃ പ്രഹാരൈർ ജർജരച്ഛവിഃ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ ഭല്ലേന ക്രുദ്ധശ് ചിച്ഛേദ കാർമുകം
31 അഥൈനം ഛിന്നധന്വാനം ത്വരമാണോ മഹീപതിഃ
    സായകൈർ ദശഭീ രാജൻ ഭ്രുവോർ മധ്യേ സമാർദയത്
32 തസ്യ തേ ഽശോഭയൻ വക്ത്രം കർമാര പരിമാർജിതാഃ
    പ്രഫുല്ലം ചമ്പകം യദ്വദ് ഭ്രമരാ മധു ലിപ്സവഃ
33 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ മഹാമനാഃ
    അന്യദ് ആദത്ത വേഗേന ധനുർ ഭല്ലാംശ് ച ഷോഡശ
34 തതോ ദുര്യോധനസ്യാശ്വാൻ ഹത്വാ സൂതം ച പഞ്ചഭിഃ
    ധനുശ് ചിച്ഛേദ ഭല്ലേന ജാതരൂപപരിഷ്കൃതം
35 രഥം സോപസ്കരം ഛത്രം ശക്തിം ഖഡ്ഗം ഗദാം ധ്വജം
    ഭല്ലൈശ് ചിച്ഛേദ നവഭിഃ പുത്രസ്യ തവ പാർഷതഃ
36 തപനീയാംഗദം ചിത്രം നാഗം മണിമയം ശുഭം
    ധ്വജം കുരുപതേശ് ഛിന്നം ദദൃശുഃ സർവപാർഥിവാഃ
37 ദുര്യോധനം തു വിരഥം ഛിന്നസർവായുധം രണേ
    ഭ്രാതരഃ പര്യരക്ഷന്ത സോദര്യാ ഭരതർഷഭ
38 തം ആരോപ്യ രഥേ രാജൻ ദണ്ഡധാരോ ജനാധിപം
    അപോവാഹ ച സംഭ്രാന്തോ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ പശ്യതഃ
39 കർണസ് തു സാത്യകിം ജിത്വാ രാജഗൃദ്ധീ മഹാബലഃ
    ദ്രോണ ഹന്താരം ഉഗ്രേഷും സസാരാഭിമുഖം രണേ
40 തം പൃഷ്ഠതോ ഽഭ്യയാത് തൂർണം ശൈനേയോ വിതുദഞ് ശരൈഃ
    വാരണം ജഘനോപാന്തേ വിഷാണാഭ്യാം ഇവ ദ്വിപഃ
41 സ ഭാരത മഹാൻ ആസീദ് യോധാനാം സുമഹാത്മനാം
    കർണ പാർഷതയോർ മധ്യേ ത്വദീയാനാം മഹാരണഃ
42 ന പാണ്ഡവാനാം നാസ്മാകം യോധഃ കശ്ച് ചിത് പരാങ്മുഖഃ
    പ്രത്യദൃശ്യത യത് കർണഃ പാഞ്ചാലാംസ് ത്വരിതോ യയൗ
43 തസ്മിൻ ക്ഷണേ നരശ്രേഷ്ഠ ഗജവാജിന രക്ഷയഃ
    പ്രാദുരാസീദ് ഉഭയതോ രാജൻ മധ്യം ഗതേ ഽഹനി
44 പാഞ്ചാലാസ് തു മഹാരാജ ത്വരിതാ വിജിഗീഷവഃ
    സർവതോ ഽഭ്യദ്രവൻ കർണം പതത്രിണ ഇവ ദ്രുമം
45 തേഷാം ആധിരഥിഃ ക്രുദ്ധോ യതമാനാൻ മനസ്വിനഃ
    വിചിന്വന്ന് ഏവ ബാണാഗ്രൈഃ സമാസാദയദ് അഗ്രതഃ
46 വ്യാഘ്രകേതും സുശർമാണം ശങ്കും ചോഗ്രം ധനഞ്ജയം
    ശുക്ലം ച രോചമാനം ച സിംഹസേനം ച ദുർജയം
47 തേ വീരാ രഥവേഗേന പരിവവ്രുർ നരോത്തരം
    സൃജന്തം സായകാൻ ക്രുദ്ധം കർണം ആഹവശോഭിനം
48 യുധ്യമാനാംസ് തു താഞ് ശൂരാൻ മനുജേന്ദ്രഃ പ്രതാപവാൻ
    അഷ്ടാഭിർ അഷ്ടൗ രാധേയോ ന്യഹനൻ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
49 അഥാപരാൻ മഹാരാജ സൂതപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
    ജഘാന ബഹുസാഹസ്രാൻ യോധാൻ യുദ്ധവിശാരദഃ
50 വിഷ്ണും ച വിഷ്ണുകർമാണം ദേവാപിം ഭദ്രം ഏവ ച
    ദണ്ഡം ച സമരേ രാജംശ് ചിത്രം ചിത്രായുധം ഹരിം
51 സിംഹകേതും രോചമാനം ശലഭം ച മഹാരഥം
    നിജഘാന സുസങ്ക്രുദ്ധശ് ചേദീനാം ച മഹാരഥാൻ
52 തേഷാം ആദദതഃ പ്രാണാൻ ആസീദ് ആധിരഥേർ വപുഃ
    ശോണിതാഭ്യുക്ഷിതാംഗസ്യ രുദ്രസ്യേവോർജിതം മഹത്
53 തത്ര ഭാരത കർണേന മാതംഗാസ് താഡിതാഃ ശരൈഃ
    സർവതോ ഽഭ്യദ്രവൻ ഭീതാഃ കുർവന്തോ മഹദ് ആകുലം
54 നിപേതുർ ഉർവ്യാം സമരേ കർണ സായകപീഡിതാഃ
    കുർവന്തോ വിവിധാൻ നാദാൻ വജ്രനുന്നാ ഇവാചലാഃ
55 ഗജവാജിമനുഷ്യൈശ് ച നിപതദ്ഭിഃ സമന്തതഃ
    രഥൈശ് ചാവഗതൈർ മാർഗേ പര്യസ്തീര്യത മേദിനീ
56 നൈവ ഭീഷ്മോ ന ച ദ്രോണോ നാപ്യ് അന്യേ യുധി താവകാഃ
    ചക്രുഃ സ്മ താദൃശം കർമ യാദൃശം വൈ കൃതം രണേ
57 സൂതപുത്രേണ നാഗേഷു രഥേഷു ച ഹയേഷു ച
    നരേഷു ച നരവ്യാഘ്ര കൃതം സ്മ കദനം മഹത്
58 മൃഗമധ്യേ യഥാ സിംഹോ ദൃശ്യതേ നിർഭയശ് ചരൻ
    പാഞ്ചാലാനാം തഥാ മധ്യേ കർണോ ഽചരദ് അഭീതവത്
59 യഥാ മൃഗഗണാംസ് ത്രസ്താൻ സിംഹോ ദ്രാവയതേ ദിശഃ
    പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രാതാൻ കർണോ ദ്രാവയതേ തഥാ
60 സിംഹാസ്യം ച യഥാ പ്രാപ്യ ന ജീവന്തി മൃഗാഃ ക്വ ചിത്
    തഥാ കർണം അനുപ്രാപ്യ ന ജീവന്തി മഹാരഥാഃ
61 വൈശ്വാനരം യഥാ ദീപ്തം ദഹ്യന്തേ പ്രാപ്യ വൈ ജനാഃ
    കർണാഗ്നിനാ രണേ തദ്വദ് ദഗ്ധാ ഭാരത സൃഞ്ജയാഃ
62 കർണേന ചേദിഷ്വ് ഏകേന പാഞ്ചാലേഷു ച ഭാരത
    വിശ്രാവ്യ നാമ നിഹതാ ബഹവഃ ശൂര സംമതാഃ
63 മമ ചാസീൻ മനുഷ്യേന്ദ്ര ദൃഷ്ട്വാ കർണസ്യ വിക്രമം
    നൈകോ ഽപ്യ് ആധിരഥേർ ജീവൻ പാഞ്ചാല്യോ മോക്ഷ്യതേ യുധി
64 പാഞ്ചാലാൻ വിധമൻ സംഖ്യേ സൂതപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
    അഭ്യധാവത സങ്ക്രുദ്ധോ ധർമപുത്രം യുധിഷ്ഠിരം
65 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച രാജാനം ദ്രൗപദേയാശ് ച മാരിഷ
    പരിവവ്രുർ അമിത്രഘ്നം ശതശശ് ചാപരേ ജനാഃ
66 ശിഖണ്ഡീ സഹദേവശ് ച നകുലോ നാകുലിസ് തഥാ
    ജനമേജയഃ ശിനേർ നപ്താ ബഹവശ് ച പ്രഭദ്രകാഃ
67 ഏതേ പുരോഗമാ ഭൂത്വാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ സംയുഗേ
    കർണം അസ്യന്തം ഇഷ്വസ്ത്രൈർ വിചേരുർ അമിതൗജസഃ
68 താംസ് തത്രാധിരഥിഃ സംഖ്യേ ചേദിപാഞ്ചാലപാണ്ഡവാൻ
    ഏകോ ബഹൂൻ അഭ്യപതദ് ഗരുത്മൻ പാന്നഗാൻ ഇവ
69 ഭീമസേനസ് തു സങ്ക്രുദ്ധഃ കുരൂൻ മദ്രാൻ സകേകയാൻ
    ഏകഃ സംഖ്യേ മഹേഷ്വാസോ യോധയൻ ബഹ്വ് അശോഭത
70 തത്ര മർമസു ഭീമേന നാരാചൈസ് താഡിതാ ഗജാഃ
    പ്രപതന്തോ ഹതാരോഹാഃ കമ്പയന്തി സ്മ മേദിനീം
71 വാജിനശ് ച ഹതാരോഹാഃ പത്തയശ് ച ഗതാസവഃ
    ശേരതേ യുധി നിർഭിന്നാ വമന്തോ രുധിരം ബഹു
72 സഹസ്രശശ് ച രഥിനഃ പതിതാഃ പതിതായുധാഃ
    അക്ഷതാഃ സമദൃശ്യന്ത ഭീമാദ് ഭീതാ ഗതാസവഃ
73 രഥിഭിർ വാജിഭിഃ സൂതൈഃ പത്തിഭിശ് ച തഥാ ഗജൈഃ
    ഭീമസേനശരച് ഛിന്നൈർ ആസ്തീർണാ വസുധാഭവത്
74 തത് സ്തംഭിതം ഇവാതിഷ്ഠദ് ഭീമസേനബലാർദിതം
    ദുര്യോധന ബലം രാജൻ നിരുത്സാഹം കൃതവ്രണം
75 നിശ്ചേഷ്ടം തുമുലേ ദീനം ബഭൗ തസ്മിൻ മഹാരണേ
    പ്രസന്നസലിലഃ കാലേ യഥാ സ്യാത് സാഗരോ നൃപ
76 മന്യുവീര്യബലോപേതം ബലാത് പര്യവരോപിതം
    അഭവത് തവ പുത്രസ്യ തത് സൈന്യം ഇഷുഭിസ് തദാ
    രുധിരൗഘപരിക്ലിന്നം രുധിരാർദ്രം ബഭൂവ ഹ
77 സൂതപുത്രോ രണേ ക്രുദ്ധഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
    ഭീമസേനഃ കുരൂംശ് ചാപി ദ്രാവയൻ ബഹ്വ് അശോഭത
78 വർതമാനേ തഥാ രൗദ്രേ സംഗ്രാമേ ഽദ്ഭുതദർശനേ
    നിഹത്യ പൃതനാ മധ്യേ സംശപ്തക ഗണാൻ ബഹൂൻ
79 അർജുനോ ജയതാം ശ്രേഷ്ഠോ വാസുദേവം അഥാബ്രവീത്
    പ്രഭഗ്നം ബലം ഏതദ് ധി യോത്സ്യമാനം ജനാർദന
80 ഏതേ ധാവന്തി സഗണാഃ സംശപ്തക മഹാരഥാഃ
    അപാരയന്തോ മദ്ബാണാൻ സിംഹശബ്ദാൻ മൃഗാ ഇവ
81 ദീര്യതേ ച മഹത് സൈന്യം സൃഞ്ജയാനാം മഹാരണേ
    ഹസ്തികക്ഷ്യോ ഹ്യ് അസൗ കൃഷ്ണ കേതുഃ കർണസ്യ ധീമതഃ
    ദൃശ്യതേ രാജസൈന്യസ്യ മധ്യേ വിചരതോ മുഹുഃ
82 ന ച കർണം രണേ ശക്താ ജേതും അന്യേ മഹാരഥാഃ
    ജാനീതേ ഹി ഭവാൻ കർണം വീര്യവന്തം പരാക്രമേ
83 തത്ര യാഹി യതഃ കർണോ ദ്രാവയത്യ് ഏഷ നോ ബലം
84 വർജയിത്വാ രണേ യാഹി സൂതപുത്രം മഹാരഥം
    ശ്രമോ മാ ബാധതേ കൃഷ്ണ യഥാ വാ തവ രോചതേ
85 ഏതച് ഛ്രുത്വാ മഹാരാജ ഗോവിന്ദഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ
    അബ്രവീദ് അർജുനം തൂർണം കൗരവാഞ് ജഹി പാണ്ഡവ
86 തതസ് തവ മഹത് സൈന്യം ഗോവിന്ദ പ്രേരിതാ ഹയാഃ
    ഹംസവർണാഃ പ്രവിവിശുർ വഹന്തഃ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
87 കേശവ പ്രഹിതൈർ അശ്വൈഃ ശ്വേതൈഃ കാഞ്ചനഭൂഷണൈഃ
    പ്രവിശദ്ഭിസ് തവ ബലം ചതുർദിശം അഭിദ്യത
88 തൗ വിദാര്യ മഹാസേനാ പ്രവിഷ്ടൗ കേശവാർജുനൗ
    ക്രുദ്ധൗ സംരംഭരക്താക്ഷൗ വ്യഭ്രാജേതാം മഹാദ്യുതീ
89 യുദ്ധശൗണ്ഡൗ സമാഹൂതാവ് അരിഭിസ് തൗ രണാധ്വരം
    യജ്വഭിർ വിധിനാഹൂതൗ മഖേ ദേവാവ് ഇവാശ്വിനൗ
90 ക്രുദ്ധൗ തൗ തു നരവ്യാഘ്രൗ വേഗവന്തൗൽ ബഭൂവതുഃ
    തലശബ്ദേന രുഷിതൗ യഥാ നാഗൗ മഹാഹവേ
91 വിഗാഹൻ സ രഥാനീകം അശ്വസംഘാംശ് ച ഫൽഗുനഃ
    വ്യചരത് പൃതനാ മധ്യേ പാശഹസ്ത ഇവാന്തകഃ
92 തം ദൃഷ്ട്വാ യുധി വിക്രാന്തം സേനായാം തവ ഭാരത
    സംശപ്തക ഗണാൻ ഭൂയഃ പുത്രസ് തേ സമചോദയത്
93 തതോ രഥസഹസ്രേണ ദ്വിരദാനാം ത്രിഭിഃ ശതൈഃ
    ചതുർദശസഹസ്രൈശ് ച തുരഗാണാം മഹാഹവേ
94 ദ്വാഭ്യാം ശതസഹസ്രാഭ്യാം പദാതീനാം ച ധന്വിനാം
    ശൂരാണാം നാമ ലബ്ധാനാം വിദിതാനാം സമന്തതഃ
    അഭ്യവർതന്ത തൗ വീരൗ ഛാദയന്തോ മഹാരഥാഃ
95 സ ഛാദ്യമാനഃ സമരേ ശരൈഃ പരബലാർദനഃ
    ദർശയൻ രൗദ്രം ആത്മാനം പാശഹസ്ത ഇവാന്തകഃ
    നിഘ്നൻ സംശപ്തകാൻ പാർഥഃ പ്രേക്ഷണീയതരോ ഽഭവത്
96 തതോ വിദ്യുത്പ്രഭൈർ ബാണൈഃ കാർതസ്വരവിഭൂഷിതൈഃ
    നിരന്തരം ഇവാകാശം ആസീൻ നുന്നൈഃ കിരീടിനാ
97 കിരീടിഭുജനിർമുക്തൈഃ സമ്പതദ്ഭിർ മഹാശരൈഃ
    സമാച്ഛന്നം ബഭൗ സർവം കാദ്രവേയൈർ ഇവ പ്രഭോ
98 രുക്മപുംഖാൻ പ്രസന്നാഗ്രാഞ് ശരാൻ സംനതപർവണഃ
    അദർശയദ് അമേയാത്മാ ദിക്ഷു സർവാസു പാണ്ഡവഃ
99 ഹത്വാ ദശസഹസ്രാണി പാർഥിവാനാം മഹാരഥ
    സംശപ്തകാനാം കൗന്തേയഃ പ്രപക്ഷം ത്വരിതോ ഽഭ്യയാത്
100 പ്രപക്ഷം സ സമാസാദ്യ പാർഥഃ കാംബോജരക്ഷിതം
   പ്രമമാഥ ബലാദ് ബാണൈർ ദാനവാൻ ഇവ വാസവഃ
101 പ്രചിച്ഛേദാശു ഭല്ലൈശ് ച ദ്വിഷതാം ആതതായിനാം
   ശസ്ത്രപാണീംസ് തഥാ ബാഹൂംസ് തഥാപി ച ശിരാംസ്യ് ഉത
102 അംഗാംഗാവയവൈശ് ഛിന്നൈർ വ്യായുധാസ് തേ ഽപതൻ ക്ഷിതൗ
   വിഷ്വഗ് വാതാഭിസംഭഗ്നാ ബഹുശാഖാ ഇവ ദ്രുമാഃ
103 ഹസ്ത്യശ്വരഥപത്തീനാം വ്രാതാൻ നിഘ്നന്തം അർജുനം
   സുദക്ഷിണാദ് അവരജഃ ശരവൃഷ്ട്യാഭ്യവീവൃഷത്
104 അസ്യാസ്യതോ ഽർധചന്ദ്രാഭ്യാം സ ബാഹൂ പരിഘോപമൗ
   പൂർണചന്ദ്രാഭവക്ത്രം ച ക്ഷുരേണാഭ്യഹനച് ഛിരഃ
105 സ പപാത തതോ വാഹാത് സ്വലോഹിത പരിസ്രവഃ
   മനഃശിലാ ഗിരേഃ ശൃംഗം വജ്രേണേവാവദാരിതം
106 സുദക്ഷിണാദ് അവരജം കാംബോജം ദദൃശുർ ഹതം
   പ്രാംശും കമലപത്രാക്ഷം അത്യർഥം പ്രിയദർശനം
   കാഞ്ചനസ്തംഭസങ്കാശം ഭിന്നം ഹേമഗിരിം യഥാ
107 തതോ ഽഭവത് പുനർ യുദ്ധം ഘോരം അദ്ഭുതദർശനം
   നാനാവസ്ഥാശ് ച യോധാനാം ബഭൂവുസ് തത്ര യുധ്യതാം
108 ഏതേഷ്വ് ആവർജിതൈർ അശ്വൈഃ കാംബോജൈർ യവനൈഃ ശകൈഃ
   ശോണിതാക്തൈസ് തദാ രക്തം സർവം ആസീദ് വിശാം പതേ
109 രഥൈ രഥാശ്വസൂതൈശ് ച ഹതാരോഹൈശ് ച വാജിഭിഃ
   ദ്വിരദൈശ് ച ഹതാരോഹൈർ മഹാമാത്രൈർ ഹതദ്വിപൈഃ
   അന്യോന്യേന മഹാരാജ കൃതോ ഘോരോ ജനക്ഷയഃ
110 തസ്മിൻ പ്രപക്ഷേ പക്ഷേ ച വധ്യമാനേ മഹാത്മനാ
   അർജുനം ജയതാം ശ്രേഷ്ഠം ത്വരിതോ ദ്രൗണിർ ആയയൗ
111 വിധുന്വാനോ മഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
   ആദദാനഃ ശരാൻ ഘോരാൻ സ്വാ രശ്മീൻ ഇവ ഭാസ്കരഃ
112 തൈഃ പതദ്ഭിർ മഹാരാജ ദ്രൗണിമുക്തൈഃ സമന്തതഃ
   സഞ്ഛാദിതൗ രഥസ്ഥൗ താവ് ഉഭൗ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയൗ
113 തതഃ ശരശതൈസ് തീക്ഷ്ണൈർ ഭാരദ്വാജഃ പ്രതാവപാൻ
   നിശ്ചേഷ്ടൗ താവ് ഉഭൗ ചക്രേ യുദ്ധേ മാധവ പാണ്ഡവൗ
114 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് സർവം ജംഗമം സ്ഥാവരം തഥാ
   ചരാചരസ്യ ഗോപ്താരൗ ദൃഷ്ട്വാ സഞ്ഛാദിതൗ ശരൈഃ
115 സിദ്ധചാരണസംഘാശ് ച സമ്പേതുർ വൈ സമന്തതഃ
   ചിന്തയന്തോ ഭവേദ് അദ്യ ലോകാനാം സ്വസ്ത്യ് അപീത്യ് അഹ
116 ന മയാ താദൃശോ രാജൻ ദൃഷ്ടപൂർവഃ പരാക്രമഃ
   സഞ്ജജ്ഞേ യാദൃശോ ദ്രൗണേഃ കൃഷ്ണൗ സഞ്ഛാദയിഷ്യതഃ
117 ദ്രൗണേസ് തു ധനുഷഃ ശബ്ദം അഹിതത്രാസനം രണേ
   അശ്രൗഷം ബഹുശോ രാജൻ സിംഹസ്യ നദതോ യഥാ
118 ജ്യാ ചാസ്യ ചരതോ യുദ്ധേ സവ്യദക്ഷിണം അസ്യതഃ
   വിദ്യുദ് അംബുദമധ്യസ്ഥാ ഭ്രാജമാനേവ സാഭവത്
119 സ തഥാ ക്ഷിപ്രകാരീ ച ദൃഢഹസ്തശ് ച പാണ്ഡവഃ
   സംമോഹം പരമം ഗത്വാ പ്രൈക്ഷത ദ്രോണജം തതഃ
120 സ വിക്രമം ഹൃതം മേനേ ആത്മാനഃ സുമഹാത്മനാ
   തഥാസ്യ സമരേ രാജൻ വപുർ ആസീത് സുദുർദൃശം
121 ദ്രൗണിപാണ്ഡവയോർ ഏവം വതമാനേ മഹാരണേ
   വർധമാനേ ച രാജേന്ദ്ര ദ്രോണപുത്രേ മഹാബലേ
   ഹീയമാനേ ച കൗന്തേയേ കൃഷ്ണം രോഷഃ സമഭ്യയാത്
122 സരോഷാൻ നിഃശ്വസൻ രാജൻ നിർദഹന്ന് ഇവ ചക്ഷുഷാ
   ദ്രൗണിം ഹ്യ് അപശ്യത് സംഗ്രാമേ ഫൽഗുനം ച മുഹുർ മുഹുഃ
123 തതഃ ക്രുദ്ധോ ഽബ്രവീത് കൃഷ്ണഃ പാർഥം സപ്രണയം തദാ
   അത്യദ്ഭുതം ഇദം പാർഥ തവ പശ്യാമി സംയുഗേ
   അതിശേതേ ഹി യത്ര ത്വാ ദ്രോണപുത്രോ ഽദ്യ ഭാരത
124 കച് ചിത് തേ ഗാണ്ഡിവം ഹസ്തേ രഥേ തിഷ്ഠസി ചാർജുന
   കച് ചിത് കുശലിനൗ ബാഹൂ കച് ചിദ് വീര്യം തദ് ഏവ തേ
125 ഏവം ഉക്തസ് തു കൃഷ്ണേന ക്ഷിപ്ത്വാ ഭല്ലാംശ് ചതുർദശ
   ത്വരമാണസ് ത്വരാ കാലേ ദ്രൗണേർ ധനുർ അഥാച്ഛിനത്
   ധ്വജം ഛത്രം പതാകാം ച രഥാം ശക്തിം ഗദാം തഥാ
126 ജത്രു ദേശേ ച സുഭൃശം വത്സദന്തൈർ അതാഡയത്
   സ പൂർച്ഛാം പരമാം ഗത്വാ ധ്വജയഷ്ടിം സമാശ്രിതഃ
127 തം വിസഞ്ജ്ഞം മഹാരാജ കിരീടിഭയപീഡിതം
   അപോവാഹ രണാത് സൂതോ രക്ഷമാണോ ധനഞ്ജയാത്
128 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു വിജയഃ ശത്രുതാപനഃ
   ന്യവധീത് താവകം സൈന്യം ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
   പശ്യതസ് തവ പുത്രസ്യ തസ്യ വീരസ്യ ഭാരത
129 ഏവം ഏഷ ക്ഷയോ വൃത്തസ് താവകാനാം പരൈഃ സഹ
   ക്രൂരോ വിശസനോ ഘോരോ രാജൻ ദുർമന്ത്രിതേ തവ
130 സംശപ്തകാംശ് ച കൗന്തേയഃ കുരൂംശ് ചാപി വൃകോദരഃ
   വസുഷേണം ച പാഞ്ചാലഃ കൃത്സ്നേന വ്യധമദ് രണേ