മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം39

1 [സ്]
     ദ്രൗണിർ യുധിഷ്ഠിരം ദൃഷ്ട്വാ ശൈനേയേനാഭിരക്ഷിതം
     ദ്രൗപദേയൈസ് തഥാ ശൂരൈർ അഭ്യവർതത ഹൃഷ്ടവത്
 2 കിരന്ന് ഇഷുഗണാൻ ഘോരാൻ സ്വർണപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
     ദർശയൻ വിവിധാൻ മാർഗാഞ് ശിക്ഷാർഥം ലഘുഹസ്തവത്
 3 തതഃ ഖം പൂരയാം ആസ ശരൈർ ദിവ്യാസ്ത്രമന്ത്രിതൈഃ
     യുധിഷ്ഠിരം ച സമരേ പര്യവാരയദ് അസ്ത്രവിത്
 4 ദ്രൗണായനി ശരച് ഛന്നം ന പ്രാജ്ഞായത കിം ചന
     ബാണഭൂതം അഭൂത് സർവം ആയോധന ശിരോ ഹി തത്
 5 ബാണജാലം ദിവിഷ്ഠം തത് സ്വർണജാലവിഭൂഷിതം
     ശുശുഭേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ വിതാനം ഇവ വിഷ്ഠിതം
 6 തേന ഛന്നേ രണേ രാജൻ ബാണജാലേന ഭാസ്വതാ
     അഭ്രച് ഛായേവ സഞ്ജജ്ഞേ ബാണരുദ്ധേ നഭസ്തലേ
 7 തത്രാശ്ചര്യം അപശ്യാമ ബാണഭൂതേ തഥാവിധേ
     ന സ്മ സമ്പതതേ ഭൂമൗ ദൃഷ്ട്വാ ദ്രൗണേഃ പരാക്രമം
 8 ലാഘവം ദ്രോണപുത്രസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തത്ര മഹാരഥാഃ
     വ്യസ്മയന്ത മഹാരാജ ന ചൈനം പ്രതിവീക്ഷിതും
     ശേകുസ് തേ സർവരാജാനസ് തപന്തം ഇവ ഭാസ്കരം
 9 സാത്യകിർ യതമാനസ് തു ധർമരാജശ് ച പാണ്ഡവഃ
     തഥേതരാണി സൈന്യാനി ന സ്മ ചക്രുഃ പരാക്രമം
 10 വധ്യമാനേ തതഃ സൈന്യേ ദ്രൗപദേയാ മഹാരഥാഃ
    സാത്യകിർ ധർമരാജശ് ച പാഞ്ചാലാശ് ചാപി സംഗതാഃ
    ത്യക്ത്വാ മൃത്യുഭയം ഘോരം ദ്രൗണായനിം ഉപാദ്രവൻ
11 സാത്യകിഃ പഞ്ചവിംശത്യാ ദ്രൗണിം വിദ്ധ്വാ ശിലാ മുഖൈഃ
    പുനർ വിവ്യാധ നാരാചൈഃ സപ്തഭിഃ സ്വർണഭൂഷിതൈഃ
12 യുധിഷ്ഠിരസ് ത്രിസപ്തത്യാ പ്രതിവിന്ധ്യശ് ച സപ്തഭിഃ
    ശ്രുതകർമാ ത്രിഭിർ ബാണൈഃ ശ്രുതകീർതിസ് തു സപ്തഭിഃ
13 സുത സോമശ് ച നവഭിഃ ശതാനീകശ് ച സപ്തഭിഃ
    അന്യേ ച ബഹവഃ ശൂരാ വിവ്യധുസ് തം സമന്തതഃ
14 സോ ഽതിക്രുദ്ധസ് തതോ രാജന്ന് ആശീവിഷ ഇവ ശ്വസൻ
    സാത്യകിം പഞ്ചവിംശത്യാ പ്രാവിധ്യത ശിലാശിതൈഃ
15 ശ്രുതകീർതിം ച നവഭിഃ സുത സോമം ച പഞ്ചഭിഃ
    അഷ്ടഭിഃ ശ്രുതകർമാണം പ്രതിവിന്ധ്യം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    ശതാനീകം ച നവഭിർ ധർമപുത്രം ച സപ്തഭിഃ
16 അഥേതരാംസ് തതഃ ശൂരാൻ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം അതാഡയത്
    ശ്രുതകീർതേസ് തഥാ ചാപം ചിച്ഛേദ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
17 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ശ്രുതകീർതിർ മഹാരഥഃ
    ദ്രൗണായനിം ത്രിഭിർ വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധാന്യൈഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
18 തതോ ദ്രൗണിർ മഹാരാജ ശരവർഷേണ ഭാരത
    ഛാദയാം ആസ തത് സൈന്യം സമന്താച് ച ശരൈർ നൃപാൻ
19 തതഃ പുനർ അമേയാത്മാ ധർമരാജസ്യ കാർമുകം
    ദ്രൗണിശ് ചിച്ഛേദ വിഹസൻ വിവ്യാധ ച ശരൈസ് ത്രിഭിഃ
20 തതോ ധർമസുതോ രാജൻ പ്രഗൃഹ്യാന്യൻ മഹദ് ധനുഃ
    ദ്രൗണിം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ ബാഹ്വോർ ഉരസി ചാർദയത്
21 സാത്യകിസ് തു തതഃ ക്രുദ്ധോ ദ്രൗണേഃ പ്രഹരതോ രണേ
    അർധചന്ദ്രേണ തീക്ഷ്ണേന ധനുശ് ഛിത്ത്വാനദദ് ഭൃശം
22 ഛിന്നധന്വാ തതോ ദ്രൗണിഃ ശക്ത്യാ ശക്തിമതാം വരഃ
    സാരഥിം പാതയാം ആസ ശൈനേയസ്യ രഥാദ് ദ്രുതം
23 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ദ്രോണപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
    ശൈനേയം ശരവർഷേണ ഛാദയാം ആസ ഭാരത
24 തസ്യാശ്വാഃ പ്രദ്രുതാഃ സംഖ്യേ പതിതേ രഥസാരഥൗ
    തത്ര തത്രൈവ ധാവന്തഃ സമദൃശ്യന്ത ഭാരത
25 യുധിഷ്ഠിരപുരോഗാസ് തേ ദ്രൗണിം ശസ്ത്രഭൃതാം വരം
    അഭ്യവർഷന്ത വേഗേന വിസൃജന്തഃ ശിതാഞ് ശരാൻ
26 ആഗച്ഛമാനാംസ് താൻ ദൃഷ്ട്വാ രൗദ്രരൂപാൻ പരന്തപഃ
    പ്രഹസൻ പ്രതിജഗ്രാഹ ദ്രോണപുത്രോ മഹാരണേ
27 തതഃ ശരശതജ്വാലഃ സേനാ കക്ഷംമഹാ രഥഃ
    ദ്രൗണിർ ദദാഹ സമരേ കക്ഷം അഗ്നിർ യഥാ വനേ
28 തദ് ബലം പാണ്ഡുപുത്രസ്യ ദ്രോണപുത്ര പ്രതാപിതം
    ചുക്ഷുഭേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തിമിനേവ നദീ മുഖം
29 ദൃഷ്ട്വാ തേ ച മഹാരാജ ദ്രോണപുത്ര പരാക്രമം
    നിഹതാൻ മേനിരേ സർവാൻ പാണ്ഡൂൻ ദ്രോണസുതേന വൈ
30 യുധിഷ്ഠിരസ് തു ത്വരിതോ ദ്രൗണിം ശ്ലിഷ്യ മഹാരഥം
    അബ്രവീദ് ദ്രോണപുത്രം തു രോഷാമർഷസമന്വിതഃ
31 നൈവ നാമ തവ പ്രീതിർ നൈവ നാമ കൃതജ്ഞതാ
    യതസ് ത്വം പുരുഷവ്യാഘ്ര മാം ഏവാദ്യ ജിഘാംസസി
32 ബ്രാഹ്മണേന തപഃ കാര്യം ദാനം അധ്യയനം തഥാ
    ക്ഷത്രിയേണ ധനുർ നാമ്യം സ ഭവാൻ ബ്രാഹ്മണ ബ്രുവഃ
33 മിഷതസ് തേ മഹാബാഹോ ജേഷ്യാമി യുധി കൗരവാൻ
    കുരുഷ്വ സമരേ കർമ ബ്രഹ്മ ബന്ധുർ അസി ധ്രുവം
34 ഏവം ഉക്തോ മഹാരാജ ദ്രോണപുത്രഃ സ്മയന്ന് ഇവ
    യുക്തത്വം തച് ച സഞ്ചിന്ത്യ നോത്തരം കിം ചിദ് അബ്രവീത്
35 അനുക്ത്വാ ച തതഃ കിം ചിച് ഛരവർഷേണ പാണ്ഡവം
    ഛാദയാം ആസ സമരേ ക്രുദ്ധോ ഽന്തക ഇവ പ്രജാഃ
36 സഞ്ഛാദ്യമാനസ് തു തദാ ദ്രോണപുത്രേണ മാരിഷ
    പാർഥോ ഽപയാതഃ ശീഘ്രം വൈ വിഹായ മഹതീം ചമൂം
37 അപയാതേ തതസ് തസ്മിൻ ധർമപുത്രേ യുധിഷ്ഠിരേ
    ദ്രോണപുത്രഃ സ്ഥിതോ രാജൻ പ്രത്യാദേശാൻ മഹാത്മനഃ
38 തതോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ ത്യക്ത്വാ ദ്രൗണിം മഹാഹവേ
    പ്രയയൗ താവകം സൈന്യം യുക്തഃ ക്രൂരായ കർമണേ