മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം38

1 [സ്]
     കൃതവർമാ കൃപോ ദ്രൗണിഃ സൂതപുത്രശ് ച മാരിഷ
     ഉലൂകഃ സൗബലശ് ചൈവ രാജാ ച സഹ സോദരൈഃ
 2 സീദമാനാം ചമൂം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡുപുത്ര ഭയാർദിതാം
     സമുജ്ജിഹീർഷുർ വേഗേന ഭിന്നാം നാവം ഇവാർണവേ
 3 തതോ യുദ്ധം അതീവാസീൻ മുഹൂർതം ഇവ ഭാരത
     ഭീരൂണാം ത്രാസജനനം ശൂരാണാം ഹർഷവർധനം
 4 കൃപേണ ശരവർഷാണി വിപ്ര മുക്താനി സംയുഗേ
     സൃഞ്ജയാഃ ശാതയാം ആസുഃ ശലഭാനാം വ്രജാ ഇവ
 5 ശിഖണ്ഡീ തു തതഃ ക്രുദ്ധോ ഗൗതമം ത്വരിതോ യയൗ
     വവർഷ ശരവർഷാണി സമന്താദ് ഏവ ബ്രാഹ്മണേ
 6 കൃപസ് തു ശരവർഷം തദ് വിനിഹത്യ മഹാസ്ത്രവിത്
     ശിഖണ്ഡിനം രണേ ക്രുദ്ധോ വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശരൈഃ
 7 തതഃ ശിഖണ്ഡീ കുപീതഃ ശരൈഃ സപ്തഭിർ ആഹവേ
     കൃപം വിവ്യാധ സുഭൃശം കങ്കപത്രൈർ അജിഹ്മഗൈഃ
 8 തതഃ കൃപഃ ശരൈസ് തീക്ഷ്ണൈഃ സോ ഽതിവിദ്ധോ മഹാരഥഃ
     വ്യശ്വ സൂത രഥം ചക്രേ പാർഷതം തു ദ്വിജോത്തമഃ
 9 ഹതാശ്വാത് തു തതോ യാനാദ് അവപ്ലുത്യ മഹാരഥഃ
     ചർമഖഡ്ഗേ ച സംഗൃഹ്യ സത്വരം ബ്രാഹ്മണം യയൗ
 10 തം ആപതന്തം സഹസാ ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    ഛാദയാം ആസ സമരേ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
11 തത്രാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ശിലാനാം പ്ലവനം യഥാ
    നിശ്ചേഷ്ടോ യദ് രണേ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ സമതിഷ്ഠത
12 കൃപേണ ഛാദിതം ദൃഷ്ട്വാ നൃപോത്തമ ശിഖണ്ഡിനം
    പ്രത്യുദ്യയൗ കൃപം തൂർണം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ മഹാരഥ
13 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം തതോ യാന്തം ശാരദ്വത രഥം പ്രതി
    പ്രതിജഗ്രാഹ വേഗേന കൃതവർമാ മഹാരഥഃ
14 യുധിഷ്ഠിരം അഥായാന്തം ശാരദ്വത രഥം പ്രതി
    സപുത്രം സഹസേനം ച ദ്രോണപുത്രോ ന്യവാരയത്
15 നകുലം സഹദേവം ച ത്വരമാണൗ മഹാരഥൗ
    പ്രതിജഗ്രാഹ തേ പുത്രഃ ശരവർഷേണ വാരയൻ
16 ഭീമസേനം കരൂഷാംശ് ച കേകയാൻ സഹസൃഞ്ജയാൻ
    കർണോ വൈകർതനോ യുദ്ധേ വാരയാം ആസ ഭാരത
17 ശിഖണ്ഡിനസ് തതോ ബാണാൻ കൃപഃ ശാരദ്വതോ യുധി
    പ്രാഹിണോത് ത്വരയാ യുക്തോ ദിധക്ഷുർ ഇവ മാരിഷ
18 താഞ് ശരാൻ പ്രേഷിതാംസ് തേന സമന്താദ് ധേമഭൂഷണാൻ
    ചിച്ഛേദ ഖഡ്ഗം ആവിധ്യ ഭ്രാമയംശ് ച പുനഃ പുനഃ
19 ശതചന്ദ്രം തതശ് ചർമ ഗൗതമഃ പാർഷതസ്യ ഹ
    വ്യധമത് സായകൈസ് തൂർണം തത ഉച്ചുക്രുശുർ ജനാഃ
20 സ വിചർമാ മഹാരാജ ഖഡ്ഗപാണിർ ഉപാദ്രവത്
    കൃപസ്യ വശം ആപന്നോ മൃത്യോർ ആസ്യം ഇവാതുരഃ
21 ശാരദ്വത ശരൈർ ഗ്രസ്തം ക്ലിശ്യമാനം മഹാബലം
    ചിത്രകേതുസുതോ രാജൻ സുകേതുസ് ത്വരിതോ യയൗ
22 വികിരൻ ബ്രാഹ്മണം യുദ്ധേ ബഹുഭിർ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    അഭ്യാപതദ് അമേയാത്മാ ഗൗതമസ്യ രഥം പ്രതി
23 ദൃഷ്ട്വാവിഷഹ്യം തം യുദ്ധേ ബ്രാഹ്മണം ചരിതവ്രതം
    അപയാതസ് തതസ് തൂർണം ശിഖണ്ഡീ രാജസത്തമ
24 സുകേതുസ് തു തതോ രാജൻ ഗൗതമം നവഭിഃ ശരൈഃ
    വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ പുനശ് ചൈനം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
25 അഥാസ്യ സശരം ചാപം പുനശ് ചിച്ഛേദ മാരിഷ
    സാരഥിം ച ശരേണാസ്യ ഭൃശം മർമണ്യ് അതാഡയത്
26 ഗൗതമസ് തു തതഃ ക്രുദ്ധോ ധനുർ ഗൃഹ്യ നവം ദൃഢം
    സുകേതും ത്രിംശതാ ബാണൈഃ സർവമർമസ്വ് അതാഡയത്
27 സ വിഹ്വലിതസർവാംഗഃ പ്രചചാല രഥോത്തമേ
    ഭൂമിചാലേ യഥാ വൃക്ഷശ് ചലത്യ് ആകമ്പിതോ ഭൃശം
28 ചലതസ് തസ്യ കായാത് തു ശിരോ ജ്വലിതകുണ്ഡലം
    സോഷ്ണീഷം സശിരസ്ത്രാണം ക്ഷുരപ്രേണാന്വപാതയത്
29 തച്ഛിരഃ പ്രാപതദ് ഭൂമൗ ശ്യേനാഹൃതം ഇവാമിഷം
    തതോ ഽസ്യ കായോ വസുധാം പശ്ചാത് പ്രാപ തദാ ച്യുതഃ
30 തസ്മിൻ ഹതേ മഹാരാജ ത്രസ്താസ് തസ്യ പദാനുഗാഃ
    ഗൗതമം സമരേ ത്യക്ത്വാ ദുദ്രുവുസ് തേ ദിശോ ദശ
31 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം തു സമരേ സംനിവാര്യ മഹാബലഃ
    കൃതവർമാബ്രവീദ് ധൃഷ്ടസ് തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി പാർഷതം
32 തദ് അഭൂത് തുമുലം യുദ്ധം വൃഷ്ണിപാർഷതയോ രണേ
    ആമിഷാർഥേ യഥാ യുദ്ധം ശ്യേനയോർ ഗൃദ്ധയോർ നൃപ
33 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തു സമരേ ഹാർദിക്യം നവഭിഃ ശരൈഃ
    ആജഘാനോരസി ക്രുദ്ധഃ പീഡയൻ ഹൃദികാത്മജം
34 കൃതവർമാ തു സമരേ പാർഷതേന ദൃഢാഹതഃ
    പാർഷതം സരഥം സാശ്വം ഛാദയാം ആസ സായകൈഃ
35 സരഥശ് ഛാദിതോ രാജൻ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ ന ദൃശ്യതേ
    മേഘൈർ ഇവ പരിച്ഛന്നോ ഭാസ്കരോ ജലദാഗമേ
36 വിധൂയ തം ബാണഗണം ശരൈഃ കനകഭൂഷണൈഃ
    വ്യരോചത രണേ രാജൻ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ കൃതവ്രണഃ
37 തതസ് തു പാർഷതഃ ക്രുദ്ധഃ ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം സുദാരുണാം
    കൃതവർമാണം ആസാദ്യ വ്യസൃജത് പൃതനാ പതിഃ
38 താം ആപതന്തീം സഹസാ ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം നിരന്തരാം
    ശരൈർ അനേകസാഹസ്രൈർ ഹാർദിക്യോ വ്യധമദ് യുധി
39 ദൃഷ്ട്വാ തു ദാരിതാം യുദ്ധേ ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം ദുരുത്തരാം
    കൃതവർമാണം അഭ്യേത്യ വാരയാം ആസ പാർഷതഃ
40 സാരഥിം ചാസ്യ തരസാ പ്രാഹിണോദ് യമസാദനം
    ഭല്ലേന ശിതധാരേണ സ ഹതഃ പ്രാപതദ് രഥാത്
41 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തു ബലവാഞ് ജിത്വാ ശത്രും മഹാരഥം
    കൗരവാൻ സമരേ തൂർണം വാരയാം ആസ സായകൈഃ
42 തതസ് തേ താവകാ യോധാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ഉപാദ്രവൻ
    സിംഹനാദ രവം കൃത്വാ തതോ യുദ്ധം അവർതത